?>

ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ က်ယ္ဝန္းလွသည့္ ရဲဟ္မသ္ေတာ္ ၏ ျပရုပ္ ျဖစ္ပါ တယ္ / အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ

ေအမာမ္ ဟစန္ အက္ၥကရီ (အ.စ) ေမြးေန႔ အခမ္းအနား တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ မွ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ေဝလာယသ္ ကို သိရွိရန္ ၊ ဟဇရသ္ ဗကီးယသြလႅာဟ္ (အ.ဂ်) ႏွင့္ သဝစုိလ္ ျပဳရန္ အေရး ႀကီး ေၾကာင္း တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေအမာမ္ဇမန္း (န) (အ.စ) အကြယ္တြင္ ရွိေနသည့္ ကာလ တြင္ ေအမာမ္ အျမန္ဆုံး ဖူးပြင့္ ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ကို တင္ျပ ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ အျခား သူမ်ား ကို ျပဳျပင္တည္းမတ္ရန္ ကို အေရးႀကီး ေၾကာင္း ကို မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေအမာမ္ ဟစန္ အက္ၥကရီ (အ.စ) ေမြးေန႔ အခ်ိန္အခါ တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပါရီၿမိဳ႕ ရွိ ရွီအာ အစ္ၥနာအရွ္ရီ ခြာဂ်ဟ္မ်ား၏ စင္တာ တစ္ခု တြင္ အခမ္းအနား ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၎အခမ္းအနား တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ဥကၠ႒ H.I ေဒါက္တာ စအီးဒ္ ဂ်ာဇာရီ လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ဤအခမ္းအနား တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ မွ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ေဝလာယသ္ ကို သိရွိရန္ ၊ ဟဇရသ္ ဗကီးယသြလႅာဟ္ (အ.ဂ်) ႏွင့္ သဝစုိလ္ ျပဳရန္ အေရး ႀကီး ေၾကာင္း တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေအမာမ္ဇမန္း(န) (အ.စ) အကြယ္တြင္ ရွိေနသည့္ကာလ တြင္ ေအမာမ္ အျမန္ဆုံး ဖူးပြင့္ ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ကို တင္ျပ ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ အျခား သူမ်ား ကို ျပဳျပင္တည္းမတ္ရန္ ကို အေရးႀကီး ေၾကာင္းကို မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္မွ ဆက္လက္ၿပီး ရွီအာ အိုလမာႀကီးမ်ား ႏွင့္ အၾကားအျမင္ရအိုလမာ မ်ား အထူးသျဖင့္ အာယာသြလႅာဟ္ ဗဲဟ္ဂ်သ္ (ရ.ဟ) ၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား ကို ဆင့္ျပန္ၿပီး ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ထားရွိရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ကို တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ မွ ရွီအာ ေလာက ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ေနာက္လိုက္မဇ္ဟဗ္ တြင္ ေအမာမ္ ဟစန္ အက္ၥကရီ (အ.စ) ၏ အခန္းက႑ ၏ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ဘက္သို႔ ညႊန္ျပ မိန္႔ၾကားၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ဝဖားသ္ ျဖစ္ၿပီးႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ တိုင္ ေအမာမ္ မ်ား (အ.စ) တို႔၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ား တြင္ အေရးႀကီးေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ မွ ဟဇရသ္ ဗကီးယသြလႅာဟ္ (အ.ဂ်) ၏ ေဝလာယသ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဟာၾကား ရင္း မိန္႔ၾကားသည္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.စ) ၏ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ ဓေလ့ေတာ္ ( စြႏၷသ္ေတာ္) မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ ဓေလ့ေတာ္ ( စြႏၷသ္ေတာ္) ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သည္ မိမိ ၏ ေဗအ္စသ္ ခ) တမန္ေတာ္အျဖစ္ ျဖင့္ ကမၻာ ေျမႀကီးအား ရဟ္မသ္ ေတာ္ (ဂရုဏာေတာ္) ျဖင့္ အရိပ္ျပဳ ထားသကဲ့သို႔ ဟဇရသ္ ဗကီးယသြလႅာဟ္ သည္လည္းဘဲ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ က်ယ္ဝန္း လွသည့္ ရဟ္မသ္ ေတာ္ (ဂရုဏာေတာ္) ကို ျပန္႔ပြား ရန္အတြက္ ဖူးပြင့္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ မွ ဆက္လက္ၿပီး နဘူဝသ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ မိမိ ၏ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) အား ((وَ ما اَرسَلناكَ إلا رحمة للعالمین )) ဆိုသည့္ အာယသ္ေတာ္ ျဖင့္ မိန္႔ဆိုထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မ ွလည္း မိမိ ၏ ေရစာ လသ္ (ခ) တမန္ေတာ္ျမတ္၏ တာဝန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ((اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاقِ)) ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ မွာ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား၊ သီလသမာဓိ အား ျပည့္စုံေအာင္ ျပဳရန္ အတြက္ (တမန္ေတာ္) အျဖစ္ ပြင့္လာျခင္း (ခ) ႂကြလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ဟုျဖစ္ပါတယ္ ။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္မ်ား (အ.စ) ၏ ထင္ရွား သည့္ လကၡဏာမ်ားမွ တစ္ခုမွာ ေကာင္းျမတ္သည့္ စာရိတၱ (ခ) ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား ျဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္မ်ား (အ.စ) အျခား က႑မ်ားတြင္ လူသားမ်ား အတြက္ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရမည့္ စံျပ နမူနာ ျဖစ္ပါသလို ကိုယ္က်င့္ တရား တြင္ စာရိတၱ တြင္လည္း စံျပ နမူနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) သည္ ရဲဟ္မသ္ (ဂရုဏာ ေတာ္) အျဖစ္ ႂကြလာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ လူသတ္သမား ဓားသမား အျဖစ္ ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္စီးရန္ ႂကြျမန္းလာမည္မဟုတ္ေခ်။

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ မွ ဆက္လက္ၿပီး မိန္႔ၾကားပါသည္။ ရွီအာ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ၏ အရ ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ က်ယ္ဝန္းလွသည့္ ရဲဟ္မသ္ ၏ ျပရုပ္ ျဖစ္ပါသတယ္ ။ ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) ၏ ေဇယာရသ္ ဖတ္သည့္အခါ ေအမာမ္အား ေပးသည့္ စလာမ္မွာ "السلام علیک أیها الرحمة الواسعة" ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမဂၤလာ အျဖာျဖာ က်ေရာက္ပါေစ ေအမာမ္အေပၚ ၊ အို … အတိုင္းအတာ မရွိက်ယ္ဝန္း လွသည့္ ရဲဟ္မသ္ေတာ္၏ ပိုင္ရွင္ ။ေအမာမ္ ဇမန္း(န) အ.ဂ်) ထံမွလည္း ရီဝါယသ္ေတာ္လာရွိပါတယ္။ (( မုခ်ဧကန္ အသင္တို႔အား ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူသည့္ အရွင္ျမတ္ ၏ ရဲဟ္မသ္ေတာ္ သည္ အရာ အားလုံး အေပၚ လြမ္းမိုး ထားပါတယ္။)) ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အတိုင္းအတာ မဲ့ ရဲဟ္မသ္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ျပစ္မဲ့ေအမာမ္ မ်ား (အ.စ) ၏ တင္ျပ မႈ တြင္ လာရွိပါတယ္ ။ ((ေအမာမ္ (အ.စ) သည္ လူသားမ်ား အေပၚ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ ထက္ ပိုမို၍ သနားၾကင္နာေတာ္မူေပ သည္။ )) ဤ အတြက္ေၾကာင့္ ဟဇရသ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) သည္ လူမ်ားကို အသင္တို႔ အားလုံး ထက္ ပိုမို၍ ခိုလုံခြင့္ေပးေပမည္။ ေအမာမ္ ၏ ပညာ သည္ အသင္တို႔အားလုံး ၏ ပညာ ထက္သာ လြန္ ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ၎၏ ရဲဟ္မသ္(ဂရုဏာေတာ္) ႏွင့္ ဖြဇ္လ္ (ေက်းဇူးေတာ္) သည္ ပိုမို က်ယ္ဝန္းလွပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ မွ ဆက္လက္ၿပီး ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) အကြယ္တြင္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ား ဘက္သို႔ ညႊန္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) အကြယ္တြင္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ား မွာ ေအမာမ္ ရွိေနသည့္ ကာလတြင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရွိသမွ် တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အားလုံး ကို ဝါက် တစ္ေၾကာင္း တည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကားလို႔ ရပါတယ္။ ထိုဝါက်မွာ ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) အကြယ္တြင္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အေရးအႀကီးဆုံး တာဝန္ ဝတၱရား မွာ ေအမာမ္ ဇမန္း (န) (အ.ဂ်) ၏ စၾကာဝဠာ ဆိုင္ရာ အစိုးရ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအမာမ္ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) ၏ အစိုးရသည္ တရားမွ်တမႈ ၊ ေက်ာသားရင္သား မကြဲျခားမႈ ၊လုံၿခဳံမႈ ၊ အခ်စ္ေမတၱာ ၊ကိုယ္ခ်င္စာနာမႈ ညီအစ္ကို စိတ္ဓာတ္ရွိမႈ မ်ားကုိ အေျခခံထားသည့္ အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ မွ ေနာက္ဆုံး တြင္ ေျပာၾကားသည္မွာ ေအမာမ္ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) ဖူးပြင့္ရန္ ႂကြျမန္းလာရန္ အတြက္ ေစာင့္စားေနသည့္ အေျခခံ က်က် အခ်က္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ စြႏၷသ္ေတာ္ ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏မိန္႔မွာ ခ်က္မ်ား အားလုံး အေပၚ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး ရန္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ကို အစၥလာမ္ တရားေတာ္ ၏ လူသားပီသမႈ ကို သြန္သင္ ထားသည့္ အမိန္႔မ်ား ကို အေျခခံ၍ သြန္သင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*