?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရွဟီးဒ္ ဒက္စ္သဂိုင္ဗ္ ရွီးရာဇီး ၏ ဂိုနာဟာေရ ကဘီရာ စာအုပ္မွ အခ်ဳိ႕ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား အပိုင္း (၂)

အာယာသြလႅာဟ္ ရွဟီးဒ္ ဒက္စ္သဂိုင္ဗ္ ရွီးရာဇီး ၏ ဂိုနာဟာေရ ကဘီရာ စာအုပ္မွ အခ်ဳိ႕ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား အပိုင္း (၂)

အာယာသြလႅာဟ္ ရွဟီးဒ္ ဒက္စ္သဂိုင္ဗ္ ရွီးရာဇီး ၏ ဂိုနာဟာေရ ကဘီရာ စာအုပ္မွ အခ်ဳိ႕ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား အပိုင္း (၂) အား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရွဖာအသ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ မာန္မာန ေထာင္လႊား မႈကို မျဖစ္ေစပါ

 

 

ၿပီးခဲ့သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ား အရ ရွာဖာအသ္ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ သည္မာန္မာန ေထာင္လႊား ျခင္းႏွင့္ အမိန္႔ မနာခံျခင္း ၏ သတၱိ ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းခံ မျဖစ္သင့္ ေခ်။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အျပစ္ရွိသူမ်ား အတြက္ ရွဖာအသ္ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကို အားေကာင္း ေစပါသည္။ မႏုႆာ လူသား အား ေသာင္ဗာ ျပဳျခင္း ႏွင့္ ေနာင္တ ရျခင္း ဘက္သို႔ ဝါသနာ ကို ျဖစ္ေစၿပီး ဆြဲေဆာင္ေစပါသည္။ ထိုမွသာ ျမင့္မားသည့္ အဆင့္ အတန္းကို ေရာက္ရွိ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသာင္ဗာ ျပဳမည္သူ ၊ ေနာင္တ ရသူသည္ ေသာင္ဗာ လမ္း ၿပီးေနာက္ ေနာင္တ ရျခင္း ၊ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားျပဳျခင္း ၊ အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ) အသြာဟာရ္ (အ.စ) ၏ ရွဖာအသ္ (ခ) အသနား ခံေလွ်ာက္ထားေပးမႈ ရမည္ဆို သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖင့္ ျမင့္မား သည့္ ေနရာကို ရေအာင္ စၾကာဝဠာ အေပါင္းကို ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူသည့္ အရွင္ ျမတ္၏ နီးကပ္မႈကို ရေအာင္ ႀကိဳးစား ရပါ   မည္။

 

တစ္ဖက္တြင္ ရွဖာအသ္ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျခား တစ္ဖက္တြင္ ေပါ့ဆမႈ ေပါ့ပ်က္မႈ မရွိရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ရွဖာအသ္ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္အတူ ႏွလုံးသားတြင္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္း လည္းရွိရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ ရွဖာအသ္ ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ အၾကင္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္ ႏွင့္ ရွဖာအသ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားမည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ၎အား ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ ျခင္း ကိုခံစားရ ေပမည္။ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္လွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မလုပ္ပါေစႏွင့္ မိမိတို႔ သခင္မ်ား ၏ ရွဖာအသ္ ၎တို႔ အားအလြန္ ရွည္လ်ား သည့္ ကာလ တစ္ခု ၿပီးမွာ ရရွိသည္မ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ေနာက္ တစ္နည္း ေျပာရ မ်ဳိးဆို လွ်င္ ၎အေနျဖင့္ ရွည္လ်ားသည့္ ကာလ အထိ ဗရ္ဇက္ခ္ ဘဝတြင္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ကို ခံရၿပီးမွ ရွဖာအသ္ ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လိန္႔ သည္လည္းပဲ အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ) ၏ ႏွင့္ အေျမာက္အမ်ား အျပင္းအထန္ သဝစိုလ္ လုပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ ပါမည္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ရွီအာ မ်ား

 

ရွီအာမ်ား ၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္ (အ.စ) အား အခ်စ္ထားသူမ်ား၏ ေနဂ်သ္ (ခ) လႊတ္ ေျမာက္ မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရီဝါယသ္ ေတာ္ မ်ား က်ေနာ္တို႔ထံေရာက္ရွိ ပါသည္။ ၎ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား မွ တစ္ခု မွ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ သည္။ ရွီအာမ်ားကို ဂ်ဟႏၷမ္ (ခ) ငရဲမီးမွ ေလာင္းကၽြမ္း ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ရီဝါယသ္ေတာ္ မ်ား သည္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို အားေကာင္း ေစၿပီး စိတ္ခ် ရမႈ ကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ႏွင့္ စိတ္ခ် ရမႈ သည္ အျပစ္ဂိုနာမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတၱိ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းခံ ေတာ့ မလြဲမေသြ မျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။

 

 

ရွီအာ ႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာ

 

 

ဤေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား သည္ ေခါင္းစဥ္ ႏွစ္ခု အျဖစ္ရွိပါသည္။ ပထမေခါင္းစဥ္မွာ ရွီအာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခု မွ အဲဟ့္ေလ ဘိုက္ (အ.စ) အား အခ်စ္ေမတၱာ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရွီအာမ်ား ၏ ေနရာ ႏွင့္ အဆင့္ အတန္းျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔ သည္ ပညာႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈ ဆိုသည့္ နယ္ပယ္တြင္ တိုးတက္မႈ ကို ဆြတ္ခူး ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ လ်က္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ မိမိ အား အဲဟ့္ေလ ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ရွီအာဆိုၿပီး သတ္မွတ္ ေျပာဆိုရန္ မထိုက္ဟုတ္ သေဘာ ေပါက္ထားၾကပါသည္။ ပမာအားျဖင့္ မိုဟမၼဒ္ဗင္ မြတ္စလင္မ္ စကဖီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဗကဲရ္ (အ.စ) ႏွင့္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ႏွစ္ပါး ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး ေက်ာ္ၾကားသည့္ သာဝကေတာ္မ်ား မွ ျဖစ္ပါ သည္။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဤ ေအမာမ္ ႏွစ္ပါးစလုံးမွ ရွီအာ မ်ား ကို အမိန္႔ေပးထားခဲ့ပါသည္။ သာသနာ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ၎ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျပင္ ေအလ္ေမ ေရဂ်ာက်မ္း (ဟဒီးစ္ ေတာ္ဆင့္ျပသူမ်ား ၏ ကိုယ္ ေရး ရာဇဝင္ ျပသည့္က်မ္း) တြင္ မိမိ ေခတ္ ကာလတြင္ မိုဟမၼဒ္ဗင္ မြတ္စလင္မ္ စကဖီ ထက္ ႀကီး သည္ ဖကီးဟ္(ခ) ဓမၼသတ္ ပညာရွင္မရွိဟု ေရးသား ထားပါ သည္။

 

မိုဟမၼဒ္ ဗင္မြတ္စလင္မ္ ႏွင့္ ဃာဇီ ရွရီးက္ တို႔ ၏စကား ဝိုင္း

 

တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါ ဤ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး (မိုဟမၼဒ္ ) ဗင္ မြတ္ စလင္မ္ သည္ အဘူ ကရီဗသိုလ္အဇ္ဒီ ႏွင့္အတူ ဃဇီ ရွရီးက္ ထံ ေရာက္ ရွိၾကေလ၏။ ရွရီးက္ မွ ၎တို႔ အား ေဒါသ အၾကည့္ႏွင့္ ၾကည့္ ၿပီး ေျပာေလ၏။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ဂ်အ္ဖရီ ႏွင့္ ဖြာေတြမီ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ရွီအာ ျဖစ္သည္။ ဤေျပာသံ ကို ၾကားလွ်င္ၾကားျခင္း ႏွစ္ေယာက္ စလုံး ငို ၾကေလ၏။ ဃာဇီ မွ ၎တို႔ႏွစ္ ဦး အား ငို ရသည့္ အေၾကာင္း ကို ေမးျမန္းေလ၏။ ထို အခါ ေျဖၾကား ေလ၏။ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ အား အလြန္တရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္ (ဟဇရသ္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဗင္ မိုဟမၼဒ္ အလ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) ) ရွီအာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကဲ့သို႔ ဇိုဟ္ဒ္ (ေလာကကို မမက္ေမာ္ျခင္း) ႏွင့္ သကၠ္ဝါ (သီလ၊ သမာဓိ) နည္းသည့္ သူမ်ား ကို အလြန္တရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၏ ရွီအာ ဟု ဆိုသည့္ အတြက္ သေဘာမတူပါ။ ေက်းဇူး ျပဳၿပီး က်ေနာ္တို႔၏ တင္ျပမႈ ကိုလက္ခံ ေပးပါ။ က်ေတာ္ တို႔ အေပၚ ေက်းဇူး ရွိျခင္း ျဖစ္ပါမည္။

 

ရွီအာ အစ္အမွန္ သည္ ေအမာမ္ ၏ အမိန္႔ကို လိုက္နာ က်င့္သုံး ေလ၏

 

မွန္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ရွီီအာ ၊ ရွီအာ အစစ္ အျဖစ္ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ အေျပာ အဆို အားလုံး ေအမာမ္ (အ.စ) ၏အမိန္႔ကို နားခံက်င့္သုံး လိုက္နာ သူကိုမွ ေျပာလိုရပါမည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မူစာ ဗင္ ဂ်အ္ဖရ္ (အ.စ) မွ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

اِنَّمَا شِیْعَتُنَا مَنْ شَیّعَنَا وَاتَبَعَ آثارَنا وَ اقْتَدَیٰ بِاَعْمَالِنَا.(بحارالانوار)

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွီအာဆိုသည္မွ (ရွိသမွ်အခ်ိန္ တိုင္း တြင္) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အမိန္႔မ်ား လိုက္နာ က်င့္သုံး ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ၏ ေျခလွမ္း အတိုင္းလွမ္းျခင္း ကၽြႏ္ုပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတိုင္း လုပ္ ေဆာင္ ျခင္း မွ အပဘာမွ မလုပ္ေဆာင္ေခ်။

 

အခ်ဳိ႕ ရွီအာမ်ား ႏွင့္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ စကား ဝိုင္း

 

တစ္ည ဟဇရသ္ အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွ အျပင္ သို႔ ႂကြျမန္း ေတာ္မူ ေလ၏။ လျပည့္ည ျဖစ္သည့္ အတြင္ ထင္ရွား စြာ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါသည္။ ေမာင္လာ (အ.စ) အေနျဖင့္ ေနာက္ျပန္ လွည့္ ၾကည္ေတာ္ မူသည္အခါ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ အုပ္စု တစ္စု လိုက္လာ ေနသည္ကို ေတြ႔ရေလ၏။ ေမာင္အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူေလ၏ ။ အသင္တို႔ သည္ မည္သူ မည္ဝါမ်ား ျဖစ္ၾကပါသ နည္း? အေျဖ ေပး ေလွ်ာက္ၾက ေလ၏ ။ က်ေနာ္ တို႔သည္ လူႀကီးမင္း၏ ရွီအာ (ေနာက္လိုက္ ) မ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) မွ ၎တို႔၏ မ်က္ႏွာ မ်ား အား အေသ အခ်ာ ဂရုျပဳ ၾကည့္ၿပီးေနာက္ မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ အသင္တို႔၏ မ်က္ႏွာ မ်ား တြင္ ရွီအာ ၏ အမွတ္ အသား လကၡဏာ တစ္ခု မွ် မပါရွိရပါသနည္း ?

 

ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ရွီအာမ်ား ၏ အမွတ္ အသား လကၡဏာ မ်ား သည္ မည္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသနည္း ? အေျဖ ေပးမိန္႔ေလ၏။

 

صَفَرَالْوُجُوْهُ مِنَ الْسَّهَرِ، عَمَشَ الْعُیُوْنُ مِنَ الْبُکَاءِ، حَدَبُ الظُّهُوْرُ مِنَ الْقِیَامِ، خَمَصُ البُطُوْنُ مِنَ الصِّیَامِ ذَبَلَ الشِّفَاةُ مِن الدُّعَاءِ، عَلَیْهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِیْنَ.

(بحارالانوار۔ نقل ازامالی شیخ طوسی وارشاد شیخ مفید علیہا الرحمة)

 

အဓိပၸာယ္။ ။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ေအဗါဒသ္ အား မ်ားေသာ အားျဖင့္ ညလုံးေပါက္ ျပဳသည့္ အတြက္ ၎တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ား ၏ အေရာင္ သည္ အဝါေရာင္ သန္ေနပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္ရြံ႕ သည့္ အတြက္ အေျမာက္အမ်ားငုိေႂကြး သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ မ်က္လုံးမ်ား အား နည္း သြား၍ မ်က္ရည္ ထြက္ပါ သည္။ ေအဗါဒသ္ တြင္ ရပ္၍ ျပဳ လုပ္ သည့္ အတြက္ ၎တို႔၏ ခါးမ်ား သည္ ကုိင္းညႊတ္သြား ေလ သည္။ ရိုဇာ ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ဝမ္းဗိုက္ ႏွင့္ ေက်ာ တစ္ထပ္ တည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ဒိုအာ အေျမာက္ အမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အတြက္ ၎တို႔ ၏ ႏႈတ္ခမ္း သည္ ေျခာက္ ေသြ႔ ေနသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ ၏ ေၾကာက္စိတ္ လြမ္းမိုး ေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္ အလက္မ်ား အတြက္ ရီဝါယသ္ ေတာ္ သုံးခု ကို တင္ျပ လွ်င္ လုံေလာက္ ပါၿပီး။

 

ရွီအာျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ႏွင့္ေျပာယုံျဖင့္ မလုံ ေလာက္ ေခ်။

 

ပထမ ရီဝါယသ္ ေတာ္

 

عَنْ جَابِرٍ عن اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اَیَکْتَفِیْ مَنْ یَنْتَحِلُ التَشَیُّعَ اَن یَقُوْلَ بِحُبِنَا اَهْلَ الْبَیْتِ فَوَاللّٰهِ مَامِنْ شِیْعَتِنَا اِلاَّ مَنْ اِتَّقِ اللّٰهَ وَاطَاعَه . (( کتاب کافیج ۲ ص ۶۰ ))

 

အဓိပၸာယ္။ ။ ဂ်နာေဗ ဂ်ေဗရ္ (ရ.သြ) မွ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဘာကဲရ္ (အ.စ) တဆင့္ တင္ျပပါသည္။ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဘာကဲရ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူ သည္။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ မိမိ ရွိအာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၿပီး က်ေနာ္သည္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အခ်စ္ထား သူ ျဖစ္သူဟု ေျပာလွ်င္ လုံ ေလာက္ ပါ သလား? အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား က်ိန္ဆို ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ ရွီအာ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္ရြံ႕ ၿပီး ၎ အရွင္ျမတ္ ၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) အမိန္႔ ဥပေဒမ်ား ကို လိုက္နာ သူမွ အပ အျခား မည္သူမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

 

ရွီအာသည္ အားလုံးထက္ ဂိုနာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သူ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ကို ပို၍ ေၾကာက္သူ ျဖစ္ ပါသည္။

 

ဒုတိယ ရီဝါယသ္ ေတာ္

 

عَنْ مُفْضِّلْ بِن عَمَر قَالَ قَالَ اَبُوْعَبْدِاللّٰهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَعْرِفَ اَصْحَابِی فَانظُرْ اِلٰی مَنْ اِشْتَدَّ وَرَعَه وَخافَ خالِقَه وَرَجَا ثَوَابَهُ وَاِذَا رَاَیْتَ هٰولآءِ فَهٰولآءِ اَصْحَابِیْ. (( کتاب کافی))

 

အဓိပၸာယ္။ ။ဟဇရသ္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မွ မိုဖြဆြလ္ လ္ဗင္ အိုမရ္ အားမိန္႔ေတာ္မူ ေလ ၏။ အကယ္၍ အသင္ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သာဝက ေတာ္မ်ား ကို သိခ်င္လွ်င္ ထိုသူကို ၾကည့္ပါ ေလ။ ထိုသူသည္ အခက္အခဲ ႏွင့္ အတူ ဂိုနာမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ မိမိ၏ ဖန္ဆင္း ရွင္ အား အလြန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ သူျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္ ထံ မွ စဝါးဗ္ ကို ေမွ်ာ္လင့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ သူမ်ား ကို မည္သည့္ ေနရာ တြင္မဆို ေတြ႔ခဲ့လွ်င္သိ ထားလိုက္ပါေလ။ ဤသူ မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ သာဝက ေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

 

တတိယ ရီဝါယသ္ ေတာ္

 

دَخَلَ عِیْسیٰ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ القُمّی اِلٰی ابی عَبْدِاللّٰه (ع) فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَیْسَ مِنَّا وَلاَکَرَامَةَ مَنْ کَانَ فِیْ مِصْرٍ فِیْهِ مِأَ اَلفٍ اَوْیَزِیْدُوْنَ وَکَانَ فِیْ ذٰالِکَ الْمِصْرِ اَحَدُاَوْرَعُ مِنْه.

(( کتاب کافیج ۲ ح۱۰ باب الورع ))

 

ဂ်နာဗ္ အီစာ ဗင္ အဗ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ ကြမ္းမီ သည္ ဟဇရသ္ အဘီအဗ္ဒိုလႅာဟ္ (ခ) ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) ထံ တြင္ အခစား ဝင္ေလ၏။ ထိုအခါ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူေလ၏။ ထို ပုဂၢိဳလ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွ မဟုတ္ေခ်။ ထိုျပင္ ကၽြႏ္ုပ္ အနီးတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိေခ်။ မည္သည္ၿမိဳ႕တြင္ မဆို လူ တစ္သိန္း ေနထိုင္မည္။ ၿပီးထိုေနရာမွ (ရွီအာမဟုတ္သည့္ ) လူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္ သည္ ၎ ထက္ပိုမို၍ အျပစ္ ဂိုနာမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ရွီအာ သည္ အီမာန္ ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္ သကၠ္ဝါ တြင္ အားလုံးထက္ ပိုမို၍ ေကာင္းသင့္ၿပီး သူႏွင့္ ယွဥ္ဖို႔ မရွိျဖစ္ရပါမည္။ ဤအတြက္ ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တြင္ ဤကဲ့သို႔သူ အား ခိုင္ရြလ္ဗရီယဟ္ (ခ) အဖန္ဆင္းခံမ်ား တြင္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး သူမ်ား ဟု အမည္မွည့္ ထား ေလ၏။

 

اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ .[1]

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ဧကန္ မုခ် အၾကင္သူမ်ားသည္ အီမာန္ သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကၿပီး ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ၾကပါသည္။ ဤသူမ်ားသည္ အဖန္ဆင္းခံမ်ား တြင္ အေကာင္း တကာအေကာင္းဆုံး သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ထံ ဤကဲ့သို႔ ရီဝါယသ္ေတာ္လာရွိပါသည္။ခိုင္ရြလ္ဗရီယဟ္ ဆိုသည္မွာ ဟဇရသ္ အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ အလီအစ္ဗ္ ေန အဘီ သြာလစ္ဗ္ (အ.စ) ၏ ရွီအာ မ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ မိန္႔ေတာ္ မူေလ၏။

تَاْتِیْ اَنْتَ وَشِیْعَتُکَ یَوْمَ الْقِیَامَة، رَاضِیْنَ مَرْضِیْنَ . (تفسیر طبری مناقب خوارزمی۔ الصواعق۔ تالیف ابن حجر)

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ အို … အလီ (အ.စ) ခိုင္ရြလ္ဗရီယဟ္ ဆိုသည္ မွာ အသင္ ႏွင့္ အသင္၏ ေနာက္လိုက္ ရွီအာ ျဖစ္ပါသည္။ ေကယာမသ္ ေန႔ တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၎တို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူသမွ် ကို သေဘာတူ ၾကမည္။ ၿပီးေနာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိၾကမည္။ ၿပီး ေနာက္ ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ ျမတ္ ႏုိး သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါမည္။

 

ေဝလာယသ္

 

ဤကိစၥတြင္ မည္သည့္ သံသယ ဒိြဟမွ် မရွိေခ်။ အၾကင္မည္သူမဆို အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ အသြဟာရ္ (အ.စ) ၏ ေဝလာယသ္ ကို ရရွိထားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုလြတ္ေျမာက္ရန္ ထိုက္တန္ သူ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ နဘီ တမန္ ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ ေအမာမ္ ၁၂ပါး ႏွင့္ အတူ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ေရဇာ (အ.စ) မွ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူ၏ ။

 

حَقٌ عَلٰی اللّٰهِ اَنْ یَبْعَثَ وَلِیَّنَا مُشْرِقًا وَجْهُهُ نَیِّراً بُرْهَانُهُ ظَاهِرَةً عِنْدَاللّٰهِ حُجَّتُهُ، حَقٌّ عَلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی اَنْ یَّجْعَلَ وَلِیَّنَا مَعَ النبییّنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِیْنَ وَحَسْنَ اُوْلٰئِکَ رَفِیْقًا.(بحارالانوار)

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်စ္ေတာ္မ်ား ကို ေကယာမသ္ ေန႔ တြင္၎တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေခ်ာေမာလွပ သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ေတာက္ေျပာင္ ေနသည့္ အေနအထားတြင္ ထေျမာက္ ေအာင္ျပဳေတာ္မူမည္မွာ ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ တာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အတြက္ အေထာက္အထား မွာ ရွင္းလင္း ျပတ္ သားၿပီး ဤ အတြက္ ဟြဂ်္ဂ်သ္ (ခ) မွတ္ ေက်ာက္ မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အနီးတြင္ ထင္ရွား ပါသည္။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ တာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်စ္ေတာ္မ်ား ( ေဝလာယသ္ ကို လက္ခံထားသူမ်ား) အား ေကယာမသ္ န႔ တြင္ နဘီ တမန္ ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ) ၊ ရွဟီးဒ္ေတာ္မ်ား ၊ ဆစ္ဒီကီး (လိမ္လည္ မေျပာဆိုသူမ်ား) ႏွင့္ အတူ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေစမည္။ ၿပီးေနာက္ ဤ ပုဂိဳလ္မ်ား သည္ အေကာင္း တကာ အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

သို႔ေသာ္ မလြဲမေသြ ေဝလာယသ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ဘာလဲ ဆိုတာ ကို သိထားရပါမည္

 

မဂ်္မအိုလ္ဗဲဟ္ရိန္း က်မ္းတြင္ ေဝလာယသ္ ၏ အဘိဓာန္ ဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေရး သားထား ပါသည္။

 

اَلْوَلاَیَةُ بِالْفَتْحِ؛ مَجَبَّةُ اَهْلَ الْبَیْت عَلَیْهِمُ السَّلاَ مُ وَاِتّبَاعُهُمْ فِیْ الدِّیْن وَامْتِثَالُ اَوْامِرِ هِمْ وَانَوَاهِیهِمْ وَالتَّاَسِّیْ بِهِمْ فِی الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلاَقِ.

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ေဝလာယသ္ ဆုိသည့္ စကားလုံးသည္ ဇဲဗရ္ ႏွင့္ ဆိုလွ်င္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အားခ်စ္ခင္ျခင္း ႏွင့္ သာသနာ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ေနာက္ လိုက္နာ ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ရ မည့္ဟုအရာ မ်ားကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၿပီးေနာက္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ ထားသည့္ အရာမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ေဝးေဝး ေနျခင္း လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ တရား မ်ား တြင္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ)၏ ေျခလွမ္း အတိုင္း လွမ္း ျခင္း ကို ေဝလာယသ္ ဟုေခၚဆိုပါ သည္။ ေဝလာယသ္ ၏ ဤ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုက္ခ်က္ ျဖင့္ ထင္ရွားပါသည္။ ေဝလာယသ္ ဆိုသည္မွာ သီးသန္႔ အခ်စ္ ႏွင့္ လိုက္နာ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အတြက္သက္ေသ အေထာက္ အထား မွာ ဂ်နာဗ္ ဇိုရာရဟ္ ၏ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဘာကဲရ္ (အ.စ) ထံမွ ဆင့္ျပန္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုဟဒီးစ္ေတာ္ တြင္ ေအမာမ္ (အ.စ) မွ ေဝလာယသ္ အား လိုက္နာျခင္း ျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထားပါသည္။

 

ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ ေဝလာယသ္သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ခိုင္မာသည့္ ခံတပ္ ျဖစ္၏

 

ဤအဓိပၸာယ္ အား ေစလ္စလသြဇ္ဇဟဗ္ ဆိုသည့္ ဟဒီးစ္ ေတာ္ မွ အသုံးျပဳ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆူဒူက္ (ရ.ဟ) မွ ေအမာမ္ ေရဇာ (အ.စ) ထံမွ ဆင့္ျပန္ ထားပါ သည္။ ၎၏ စာသား မွာ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

قَالَ اللّٰهُ تَعالٰی وَلاَیَةُ عَلِیّ بِن اَبیْطَالِبٍ حِصْنِیٍ فَمَنْ دَخَلَ فِی حِصْنِیْ اَمِنَ مِنْ عَذَابِیْ. (عیون اخبار الرضا علیه السّلام)

 

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အလီ အစ္ဗ္ေနအဘီသြာလစ္ဗ္ (အ.စ) ၏ ေဝလာယသ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခံတပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္၏ ခံတပ္တြင္ ဝင္ေရာက္ လာသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ျပစ္ဒဏ္ မွ လုံၿခဳံ ေပမည္။

 

ဒိြဟ၊သံသယ မရွိပါ။ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ အစ္ဆြမသ္ ဝ သြဟာ ရသ္ (အ.စ) ၏ ေဝလာယသ္ ၏ ခံတပ္ တြင္ ဝင္ ေရာက္သည္ဆိုသည္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ ႏွင့္ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ၏ေနာက္လိုက္ျခင္းမွ ေရွာင္ေျပးျခင္း ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ရန္သူမ်ား ႏွင့္ ေဝးေဝးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ထံ ခိုလႈံမႈ ကိုရယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဤသို႔ျဖစ္ပါ သည္။ ရွိသမွ် လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလုံး ႏွင့္ ေျပာဆိုခ်က္ မ်ား အားလုံး တြင္ ဤႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ပုဂိဳလ္ထူးမ်ား (ခ) အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ ေနာက္လိုက္ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။ تَحصُّن (ခိုင္မာသည့္ ခံတပ္တြင္ ခိုလႈံျခင္း) ဆို သည့္ စကားလုံး သည္စကားလုံး အျဖစ္သာမဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္၊လုပ္ရပ္ ျဖင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ထံခိုလႈံမႈ ကို ရယူ သင့္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အၾကင္မည္သူ မဆို ထိုသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ေနာက္လိုက္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ၎၏ ခံတပ္ တြင္ ခိုလႈံ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အၾကင္ မည္သူမဆိုဂိုနာ (ခ) အျပစ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္၎၏ ဂိုနာ (ခ) အျပစ္ က်ဴးလြန္ ေနသည့္ အေျခအေန တြင္ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) ၏ ခံတပ္မွ ထြက္သြားေပသည္။ နဖ္ေစ အမာရဟ္ ႏွင့္ ႐ိႈင္တြာန္ ၏ ေထာက္ေခ်ာက္တြင္ ပိတ္မိ သြား ပါသည္။

သားရဲတိရစာၦန္ ျခေသၤ့မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရဲတိုက္တြင္ ခိုလႈံျခင္း

သာသနာပညာရွင္ အႀကီးအကဲမ်ား ဆိုဆုံးမ စကား ျဖစ္ ပါသည္။အၾကင္မည္သူ မဆို ႏႈတ္လွ်ာ မွ အအူဇိုဗစ္ လႅာဟ္ေမ နရွ္ႈိင္တြာန္ ေနရဂ်ီးမ္ (အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ထံ တြင္ ႏွင္းထုတ္ျခင္း ခံထားသည့္ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ ၏ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ခိုလႈံ ပါ၏။ ) ေျပာဆိုမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးမႈ တြင္ ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ ၏ ေနာက္ ဘဲ လိုက္ေနမည္ ဆိုလွ်င္ သားရဲ တိရစာၦန္ ျခေသၤ့ ၏ေျခတြင္ သားေကာင္ ကို ထိုင္ခဲ့သူႏွင့္ပမာတူေပမည္။ ၎၏ေျခတြင္ ရဲတိုက္ (သို႔) ခံတပ္ တစ္ခု ရွိမည္။ၿပီးေနာက္ ၎အေနျဖင့္ ျခေသၤ့ အား ေျပာမည္။ (( အကယ္၍ အသင္ တိုက္ခိုက္ မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ ဤ ခံတပ္ (သို႔) ရဲတိုက္တြင္ ခိုလႈံယူလိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ )) အႏၱရာယ္ ရွိလ်က္ ၎ အေနျဖင့္ မိမိ ေနရာ မွ မလႈပ္ဘဲ ခံတပ္ အတြင္း သို႔ လည္း မဝင္မည္။ေနာက္ဆုံး ျခေသၤ့ သည္ ၎ကို ကိုက္သတ္ လိုက္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ၎အေနျဖင့္ အျမန္ဆုံး ႀကိဳးစား ၿပီးခံတပ္ (သို႔) ရဲတိုက္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ခိုလႈံမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ခံတပ္တြင္ ခိုလႈံသင့္ပါသည္

 

ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အၾကင္မည္သူမဆို ရွိသမွ် အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္မွ လုံၿခဳံေစလိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ခိုင္မာသည့္ ခံတပ္ တြင္ ဝင္ေရာက္သည္ ျဖစ္ရန္ အတြက္ ဟဇရသ္ အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ အလီအစ္ဗင္ေနအဘီ သြာလစ္ဗ္ (အ.စ) ၏ေနာက္ လိုက္ရပါမည္။အကယ္၍ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မလုပ္ ပါေစႏွင့္ ။ တမင္ ႐ိႈင္တြာန္၏ ေထာက္ ေခ်ာက္တြင္ ပိတ္မိ မည္။ ၿပီးေနာက္ ႏႈတ္ျဖင့္ (( ကၽြႏ္ုပ္သည္အလီ (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူ ျဖစ္ပါသည္။)) ညာသံေပးၿပီးယုံႏွင့္ မည္ သည့္ ရလာဒ္မွ် ရမည္ မဟုတ္ေခ်။

 

လက္ေတြ႔ မပါဘဲ ႏႈတ္ တစ္ခု တည္းျဖင့္ လုံေလာက္ ပါသလား?

 

یَاجَابِرُ لاَتَذْهَبَنَّ بِکَ الْمَذَاهِبُ حَسِبَ الرَّجُلُ اَنْ یَقُوْلَ احِبُّ عَلِیْاً وَّاَتَوَلاَّهُ ثُمَّ لاَیَکُوْنُ مَعَ ذٰلِکَ فِعَالاً فَلَوْ قَالَ اِنِّیْ اُحِبُّ رَسُولَ اللّٰه (ص) فَرَسُوْلُ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنْ عَلِیّ ثُمَّ لاَیَتَّبِعُ سِیْرَتَهُ ولاَیَعْمَل بِسُنَّتهِ نَفَعَه حُبُّهُ اِیَّاهُ .فَاَتَقُوا اللّٰهَ وَاعْمَلُوْا لِمَا عِنْدَاللّٰهِ لَیْسَ بَیْنَ اللّٰهِ وَبَیْنَ اَحَدِ قَرَاَبةٌ اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلٰی اللّٰهِ وَاَکْرَمُهُمْ عَلَیْهِ اَتقَیٰهُمْ وَاَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ یَاجَابِرُ وَاللّٰهِ لاَ یَتَقَرَّبُ اِلٰی اللّٰهِ اِلاَّ بِطَاعَتِه وَمَا مَعَنَابَرَاءَ ةٌ مِنَ النارِ وَلاَ عَلٰی اللّٰه عَلٰی اَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ کَانَ مُطِیْعاً لِلّٰهِ فَهُوَ لَنَا وَلِیُّ وَمَن کانَ للّٰهِ عَاصِیاً فَهُوَ لَنَاعَدُوٌ وَمَا تَنَالُ وَلاَ یَتُنَا اِلاَّ بِالْعَمَلِ وَالْوَر. (کتاب کافی ، ج ۲ ص ۶۰ حدیث ۳ )

 

ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ ဘာကဲရ္ (အ.စ) အေနျဖင့္ ရွီအာ မ်ား ၏ ဂုဏ္ လကၡဏာ မ်ားကို မိန္႔ၾကားၿပီး မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အို … ဂ်ေဗရ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ကၽြႏ္ုပ္ အလီ (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူ ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ ေမာင္လာ ၏ ေဝလာယသ္ ကိုရရွိထားသူပါ ဟု ေျပာယုံျဖင့္ လုံေလာက္ ပါသလား ? ဤ ကဲ့သို႔ ညာသံေပးၿပီးေနာက္ အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ေနာက္ မလိုက္မည္။ အကယ္၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မွေျပာ မည္။ ဧကန္ မုခ် ကၽြႏ္ုပ္သည္ မဟာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ကို အခ်စ္ ထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ထက္ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ေနာက္လိုက္ရွီအာ ျဖစ္ပါသည္။( ဤညာသံ ၏ အေျဖမွာ ဤသို႔ျဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကိုယ္တိုင္ မိမိ၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ေနာက္လိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကား ထားပါ သည္။ ) အံ့ၾသ စရာေကာင္းသည္မွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကို ခ်စ္ေၾကာင္း ညာသံ ေပးၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ဘဝတည္ ေဆာက္ပုံ အတိုင္ ဘဝ မတည္ ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ စြႏၷသ္ ေတာ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သူ မဟုတ္ေခ်။ သီးသန္႔ ခ်စ္ ေၾကာင္း ညာသံေပးယုံႏွင့္ မည္သည့္ အက်ဳိး အျမတ္မွ ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

ၿပီးေနာက္ အသင္သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ အား ေၾကာက္ရြံ႕ ပါေလ။ ထိုမွသာ အရွင္ျမတ္ ၏ ရဲဟ္မသ္ ေတာ္ ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ အၾကားတြင္ မည္သည့္ ေဆြမ်ဳိး ေတာ္ ဆက္မႈ မွ် မရွိေခ်။ ။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ အနီးတြင္ အႏွစ္ သက္ တကာ အႏွစ္သက္ဆုံး ႏွင့္ အျမတ္ ႏိုးတကာ အျမတ္ ဆုံး ေက်းကၽြန္ မွာ အလုံးထက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အားေၾကာက္ ရြံ႕သူျဖစ္ၿပီး အားလုံး ထက္လက္ေတြ႔ အလုပ္ လုပ္သူျဖစ္ပါသည္။

 

လုပ္ရပ္ႏွင့္သာရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ပါမည္

 

ၿပီးခဲ့သည့္ မိန္႔မွာခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဆက္လက္ မိန္႔ေတာ္ မူသည္။

 

یَاجَابِرُ وَاللّٰهِ لاَیَتَقَرَّبُ اِلٰی اللّٰهِ اِلاَّ بِطَاعَتِهِ وَمَا مَعَنَا بَرَاءَ ةٌ مِّنَ النَّارِ وَلاَعَلَی اللّٰهِ عَلٰی اَحَدٍ مِنْ حُجَّتِهِ مَنْ کَانَ مُطِیْعاً لِلّٰهِ فَهُوَ لَنَا وَلِیٌّ وَمِنَ کَانَ للّٰهِ عَاصِیاً فَهُوَ لَنَاعَدُوٌّ وَمَا تَنَالُ وَلاَ یَتُنَا اِلاَّ بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ .(کتاب کافی)

 

အိုဂ်ေဗရ္ … ျမတ္အလႅာဟ္၏ ကစမ္ ၊ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏နီးကပ္မႈ ကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အလိုဌာ ၎၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သုံး မႈ မျပဳဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွီအာ မ်ား တြင္ လိုက္နာမႈ (ခ) နာခံမႈ ႏွင့္ က်င့္သုံးမႈ မရွိလွ်င္ ၎အားအျပစ္မရွိသူဟု ဆိုၿပီး ဂ်ဟႏၷမ္ (ငရဲဘုံ) မွ လြတ္ေျမာက္ ေစမည့္ မည္သည့္ အမိန္႔စာ မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထံတြင္ မရွိေခ်။ က်ေနာ္ ရွီအာျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာယုံ သက္သက္သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္တြင္ လုံေလာက္သည့္ သက္ေသ မျဖစ္ေခ်။ (အကယ္၍ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ လိုလား ေတာ္မူလွ်င္၎အား အျပစ္ဒဏ္ ေပး ေတာ္မူ ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ဘက္ေတာ္ မွ ရွီအာ ေျပာယုံျဖင့္ ခြင့္လြတ္ ေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ ၊မျပဳထား သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ မွတ္ခ်က္မွာ လိုက္နာျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။) သို႔ျဖစ္ပါ၍ မည္သူ မဆို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔မ်ားကို နားခံသူ ျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ ဝလီ (ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ) ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အၾကင္ မည္သူမဆို ဂိုနာဂါ (အျပစ္သမား) ျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ရန္သူ ျဖစ္ပါ သည္။ ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဝလာယသ္ သည္ သီလသမာဓိ ရွိျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း မွအပ မည္သည့္ နည္း ႏွင့္မွ်ရရွိႏိုင္ မည္ မဟုတ္ေခ်။

 

အလာမာ မဂ်္ေလစီ (ရ.ဟ) ၏ အျမင္အရ သီလ၊သမာဓိ (သကၠ္ဝါ) ၏ အမ်ဳိးအစားမ်ား

 

အလာမာမဂ်္ေလစီ (ရ.ဟ) မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သီလ၊ သမာဓိ (သကၠ္ဝါ) ေလးမ်ဳိးေလးစား ရွိပါသည္။

 

၁။ဝရအ္ေအ သာေဗအီးန္ ျဖစ္ပါသည္။၎၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဟရာမ္မ်ား မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

၂။ဝရအ္ဆြာေလဟီးန္ ျဖစ္ပါ သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ သံသယ ျဖစ္စရာ အရာမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ထိုမွသာ ဟရာမ္ မျပဳမိရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

၃။ဝရအ္မြတ္သ္သကီးန္ ျဖစ္ပါသည္။ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္ မွာမိုဘာဟ္ အရာမ်ား ကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ ဟရာမ္ အရာ မ်ားကို မက်ဴးလြန္မိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။သာဓက အားျဖင့္ လူေတြ ၏ အေျခအေန ကို   အတင္းေျပာမိမွ စိုးရိမ္၍ မေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

၄။ဝရအ္စာေလကီးန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ည္း ႏွီး ေသာ အလုပ္မ်ား တြင္ တန္ဖိုးရွိသည့္ သက္တမ္းကို အသုံးျဖစ္ မည္ကို စိုးရိမ္၍ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မဟုတ္ သူ ဘက္မွ မ်က္ႏွာကို လွည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ဟရာမ္ျဖစ္ က်ဴးလြန္ မည့္ကို ပူပင္စရာမရွိေခ်။

 

အခ်စ္ေမတၱာတရား

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့စြႏၷသ္ ဘက္မွ ေျမာက္မ်ား စြာ ေသာ သတင္းေကာင္း ေပးသည္ ရီဝါယသ္ ေတာ္မ်ား ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ကို အခ်စ္ ထားသူမ်ား ထံသို႔ ေရာက္ရွိ ပါသည္။ ၎ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား သည္ အီမာန္ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ား ၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကို အားေကာင္း ေစပါ သည္။ ဤအခ်စ္ေမတၱာ ၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ေၾကာင့္ စိတ္အလို လိုက္ျခင္း ႏွင့္ ႐ႈိင္တြာန္ ၏ ေနာက္လိုက္ ျခင္းမွ လုံးဝ ေရွာင္ၾကဥ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ အကယ္၍ အၾကင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သည္ ပုဂၢိဳလ္ ထူးပုဂၢိဳလ္ျမတ္ တစ္ဦးဦး အား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမည္ဆိုလွ်င္ ၎ အခ်စ္ေမတၱာ ထားသူမ်ား ကိုလည္း အခ်စ္ေမတၱာ ထားရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ၎၏ ရန္သူ မ်ားကို ရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႐ႈိင္တြာန္ ကိုခ်စ္ျခင္း ႐ႈိင္တြာန္ကို မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း ႏွင့္ စိတ္အလို ဆႏၵမ်ား ကို ေနာက္လိုက္ျခင္း သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အား ခဝပ္ကိုး ကြယ္ျခင္း ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း အတြက္ အတား အဆီး ျဖစ္ေစပါသည္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား သည္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ အခ်စ္ေမတၱာ ၏ မဂၤလာေၾကာင့္ ႐ႈိင္တြာန္ ၏ လမ္းႏွင့္ ေဝးကြာမည္ ျဖစ္ပါမည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ သိရွိရ သည္မွာ အခ်စ္ ေမတၱာ သည္လည္း ေဝလာယသ္ အတိုင္း ဂိုနာဟ္ (အျပစ္) က်ဴးလြန္ဖို႔ သတၱိကို တားျမစ္ေပးပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ စစ္မွန္သည့္ မွန္ကန္ သည့္ အခ်စ္ေမတၱာ ျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္ စိတ္ အလိုဆႏၵ ၏ အနီးအနားတြင္ လွည့္ေနမည္မဟုတ္ေခ်။ (လုပ္မည္ မဟုတ္ေခ်။) ဤ ဆိုလိုခ်က္ကို ထင္ရွား ေစရန္ အတြက္ အခ်ဳိ႕ ဟဒီးစ္ တို ေလးမ်ား ဘက္ သို႔ ညႊန္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အခ်စ္ေမတၱာသည္ မႏုႆ လူသား ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ေစပါသည္

 

قَالَ الْبَاقِرُ (ع) مَاثَبَتَ اللّٰهُ حُبَّ عَلِّیٍ فِی قَلْبِ اَحَدٍ فَزَلَّتْ لَهُ القَدَمُ اِلاَّ ثَبتَّهَا اللّٰهُ وَثَبَّتَ لَه قَدَمٌ اُخریٰ.(بحارالانوار)

 

ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဘာကဲရ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ ၏။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ အခ်စ္ ေမတၱာ ကို ထို ပုဂၢိဳလ္ ၏ ႏွလုံးသားတြင္ ေနရာ ေပးေတာ္မူ သည္။ ၎၏ ေျခလွမ္း သည္ ဂိုနာဟ္ အတြက္ ေခ်ာ္မည္မဟုတ္ေခ်။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ ၎အား ကယ္တင္ ေတာ္မူၿပီး ၎အတြင္း ႀကံ႕ခိုင္မႈ ကို ေပးသနားေတာ္ မူေလ ၏။ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ လွမ္းမည့္ ေျခလွမ္းကို လည္း ခိုင္ခံ့ ေစေတာ္မူပါသည္။

 

ဂ်နာေဗ ဂ်ာေဗရ္ အန္ဆြာရီ (ရ.ဟ) ၏ ေသတမ္းစာ

 

اِنْ تَزَلَّ لَهُمْ قَدَمٌ بِکَثْرَةِ ذُنُوْبِهِمْ ثَبَتَتْ لَهُمْ اُخْرَیٰ بِمَحَبَّهِمْ .

(سفینة البحار، ج ا )

 

ဂ်နာေဗ ဂ်ာေဗရ္ အန္ဆြာရီ (ရ.ဟ)သည္ မိမိ ၏ ေသတမ္းစာ တြင္ အသီးယဟ္ ကူဖီ အား ေျပာၾကားသည္မွာ - အကယ္၍ အဲလ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူမ်ား ၏ ပထမ ေျခလွမ္းသည္ ဂိုနာဟ္ မ်ား အမ်ား အျပား က်ဴးလြန္ သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ တုံ႕လႈပ္ ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ အခ်စ္ေၾကာင့္ ဒုတိယ ေျခလွမ္းလွမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ စြမ္း အား ကို အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ေပးသနား ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

ဟဇရသ္အလီ (အ.စ) အား အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ၏ အစ္ေသဂ္ဖာရ္ ျပဳေပးမႈ

 

ေျမာက္မ်ား စြာေသာ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား အရ အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္ (အ.စ) အား အခ်စ္ထား သူမ်ား အတြက္ အစ္ေသဂ္ ဖာရ္ ျပဳေပးေၾကာင္း အေထာက္အထား အခိုင္ အလုံ ရွိပါ သည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေဗဟာရြလ္ အန္နဝါရ္ က်မ္း တြင္ အဲဟ္ေလ့ စြႏၷသ္ ထံ မွ ဤ ရီဝါယသ္ ေတာ္ အား တင္ျပ ထားပါသည္။

 

عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)قَال خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِ عَلیِّ بْنِ اَبِیْطَالِب سَبْعِیْنَ اَلفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُوْنَ لَه وَلِمُحِبِّیْهِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ .

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ ႏူးရ္ မွ တဆင့္ ေကာင္းကင္တမန္ ေပါင္း ၇ ေသာင္း ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူပါသည္။ ဤ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ား သည္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ အား အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ ေကယာ မသ္ ေန႔ ထိတိုင္ ေအာင္ အစ္ေသဂ္ဖာရ္ ျပဳ ေပးေနၾကပါသည္။

 

ဟဇရသ္အလီ (အ.စ) ၏ အခ်စ္သည္ ဂိုနာဟ္ မ်ားကို ေလာင္းကၽြမ္း ေစပါသည္

 

          ဤအေၾကာင္း အရာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရီဝါယသ္ ေတာ္ အတည္အလင္း လာရွိပါသည္။ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အား ခ်စ္ျခင္းသည္ ဂိုနာဟ္မ်ားကို ေခ်မႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေဗဟာရြလ္ အန္နဝါရ္က်မ္း တြင္ ရီဝါယသ္ေတာ္ အား အစ္ဗ္ေန အဘာစ္ မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ထံမွ ဆင့္ျပန္ ထားပါ သည္။

 

حُبُّ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالَبٍ یَأْکُلُ الذُّنُوْبَ کَمَا تَاْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

 

အဓိပၸာယ္။ ။ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ အခ်စ္ သည္ ဂိုနာဟ္ အျပစ္ မ်ား ကို မီးမွ ထင္းကို ေလာင္းကၽြမ္း ေစသကဲ့သို႔ ေလာင္းကၽြမ္း ေစ ပါသည္။

 

رذل سواد معاصی بروں برد مهرش

چنانکه ماہ برد ظلمت ِشب ِ دیجور

زحبّ او ست بروز جزانه از طاعت

امید ِ مغفرت از حیّ ِ لا یزال ِ غفور

(رباعی)

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ဟဇရသ္အလီ (အ.စ) ၏ အခ်စ္ သည္ ႏွလုံးသား ၏ မည္းညစ္မႈ ကို လျပည့္ညသည္ မည္းေမွာက္ေနမႈကို ေပ်ာက္ေစ သကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ေစပါသည္။ ေကယာမသ္ ေန႔ တြင္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ အခ်စ္ေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမိန္႔ နာခံမႈ ႏွင့္ ေအဗာဒသ္ (ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ) ေၾကာင့္ ရရွိသည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ဤ အခ်စ္ေမတၱာ ႏွင့္အတူ အၿမဲ ရွိေနမည့္ ဂဖူးရ္၊ရဟီးမ္ အရွင္ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုလည္း ႏွလုံးသား တြင္ ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ( ဆိုလိုသည္မွာ အခ်စ္ ေမတၱာ ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းတက္ႂကြၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား မေမ့ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

 

 

ပူပင္ေသာကမ်ား ႏွင့္ ေဘးဥပဒ္မ်ားသည္ အျပစ္မ်ားကို ပ်က္စီး ေစပါသည္။

          ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရီဝါယသ္ ေတာ္ လာရွိပါသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အား အခ်စ္ထားသည့္ အျပစ္သမား မ်ားကို ေလာကတြင္ ေဘးဥပဒ္ မ်ဳိးစုံ တြင္ ႀကဳံေတြ႔ ေစပါသည္။ ထိုမွသာ မေသခင္ အျပစ္မ်ားမွ သန္႔စင္သြားရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အျပစ္ မ်ားသည္ဆိုလွ်င္ အသက္ငင္ေနခ်ိန္ အခက္အခဲ ဒုကၡ ျဖင့္ ၎ထက္ပို၍ အျပစ္မ်ား လွ်င္ ဗရ္ဇက္ခ္ မွ စ၍ မဲဟ္ရွရ္ အထိ အဇါးဗ္ (ျပစ္ဒဏ္) ခ် ၿပီး သန္႔စင္ေစေတာ္မူပါသည္။ ဆိုပါစို႔ ။၎ သည္ မည္မွ်အထိ ဂိုနာ အျပစ္မ်ားသည္ ဆိုလွ်င္ မဲဟ္ရွရ္ ကြင္းျပင္အထိ ၎၏ဂိုနာ အျပစ္မ်ား မကုန္ေသးမသန္႔ေသးပဲ က်န္ေနမည္ဆိုခြင့္လြတ္ျခင္း မခံရေသးမည္ဆိုလွ်င္ ၎အား ဂ်ဟႏၷမ္ ၏မီး ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂိုနာဟ္ အျပစ္ငရဲမ်ား မွ ကင္းစင္ သန္႔ရွင္း သြားၿပီးေနာက္ ၎ အား ဂ်ဟႏၷမ္ မွ ထုတ္ ေတာ္မူျခင္းခံရပါမည္။ ၿပီး ၎ပုဂၢိဳလ္ ၏ ႏွလုံးသား တြင္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ)၏ အခ်စ္ႏွင့္အီမာန္ အား အနည္း ငယ္မွ်ပင္ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ (ခ) ငရဲဘုံတြင္ ေနရ မည္ မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာထာဝရ ျပစ္ဒဏ္သည္ ကာေဖရ္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ ရန္သူမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

 

****************************************************************

END / 251

[1]စူရဟ္ဗိုင္ေယနဟ္ ၊ အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၇


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*