?>
မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ

((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင္ စာအုပ္ ဘာသာ သုံးမ်ဳိး ျဖင့္ ထြက္ရွိ

((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင္ စာအုပ္ ဘာသာ သုံးမ်ဳိး ျဖင့္ ထြက္ရွိမဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင္ စာအုပ္ အား စပိန္ဘာသာ ၊ ျပင္သစ္ ဘာသာ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အဓိပၸာယ္ မွာ (( အမွန္တရား ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္ )) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးသားသီး ကုံး သည့္ ဆရာမွာ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာ သုံးစကား စပိန္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ျဖင့္ ဘာသာ ျပန္ ဆိုထားၿပီး အသံဖိုင္ စာအုပ္ အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင္ စာအုပ္ အား စပိန္ဘာသာ ၊ ျပင္သစ္ ဘာသာ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အဓိပၸာယ္ မွာ (( အမွန္တရား ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္ )) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးသားသီး ကုံး သည့္ ဆရာမွာ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာ သုံးစကား စပိန္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ျဖင့္ ဘာသာ ျပန္ ဆိုထားၿပီး အသံဖိုင္ စာအုပ္ အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္ ဤ အသံဖိုင့္ စာအုပ္ အား ထုတ္ေဝရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စြမ္းရည္သစ္မ်ား ကို အသုံးခ်ၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေစ ၿပီး အာရုံ စိုက္ လာေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီေရးသား သီးကုံး ထားသည့္ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) စာအုပ္ သည္ စာအုပ္ပါးပါး၊ စာအေရးအသားေျပျပစ္ ၿပီး အမ်ားနားလည္ လြယ္သည့္ ပထမဆုံး အသံဖိုင္စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ၎အား မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ဤစာအုပ္အား ((ဖါႏူးစ္သရ္ယယီ )) ပုံႏွိပ္တိုက္ ႏွင့္ ဂ်ာကာတာ အစၥလာမ္မစ္စင္တာ တို႔မွာ ပူးေပါင္း၍ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးဆရာမွ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) စာအုပ္ တြင္ ရွီအာအစ္ၥနာ အရွ္ရီ ၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ကို အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ တင္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ စာေရးဆရာမွ အေထာက္ အထားျပမႈ မွန္သမွ် ၊ သံသယျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ား အစၥလာမ္ ဘာသာအတြင္းရွိ မဇ္ဟဗ္ မ်ား ၏ အကြဲအလြဲမ်ား ကို တင္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၿပီး ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ( ၁၂ပါး ေအမာမ္ (အ.စ) ေနာက္လိုက္ရွီအာ) ၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကိုသာ ၿခဳံငုံ၍ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

စာေရးဆရာ မွဆက္လက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ ၄၀ အပါအဝင္ မဇ္ဟဗ္ေဗအဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) အား မဇ္ဟဗ္ ေဗ ဂ်အ္ဖရ္ရီ ဟု ေခၚဆိုရသည့္ အေၾကာင္း ၊ ကမၻာေပၚတြင္ မဇ္ဟဗ္ ေဗ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) (ခ) ရွီအာ မ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ား အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ရွီအာ မဇ္ဟဗ္ ၏ သမိုင္းဝင္ ေနရာ အဆင့္အတန္း ၊ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၊ သာဝကေတာ္မ်ား ၊ေခလာဖသ္ ႏွင့္ေအမာမ္မသ္ ပတ္သက္ၿပီး ရွီအာမဖ္ဟဗ္ ၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ တင္ျပထားပါတယ္။ ရွီအာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ကို အျခား မဇ္ဟဗ္မ်ား ၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြာျခားမႈမ်ား ကို တင္ျပထားရန္ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။

တင္ျပသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင့္ စာအုပ္ သည္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ ပထမဦးဆုံး ထုတ္ေဝ မႈ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပ သည့္ (( ဗရ္ရစီေယ ေအာင္ဝလီယသ္ ဟာ ဝ ရဟ္ ကာရ္ ဟာေယ နရွ္ေရ မအာေရဖ္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဒဲရ္ အရ္ေစေဟဘိုင္ႏိုလ္ေမလလ္ )) ဆိုသည့္ ညီလာခံ တြင္ စတင္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤညီလာခံ တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဝလီေယ ဖကီးဟ္ ၏ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ H.I မဲဟ္ဒီ မဲဟ္ဒီပူးရ္ လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပ ဓာတ္ပုံပါ လင္းခ္မ်ား အတိုင္း အသံဖိုင့္ စာအုပ္ မ်ား ကို ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲ ယူႏိုင္ပါတယ္။

 

အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာျဖင့္ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင့္ စာအုပ္

စပိန္ဘာသာျဖင့္ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင့္ စာအုပ္

ျပင္သစ္ဘာသာ ျဖင့္ ((ဟကီးကသ္ ေအာင္န္ ဂူေနဟ္ဟစ္သ္ )) အသံဖိုင့္ စာအုပ္****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*