?>
အာယာသြလႅာဟ္ အလဝီဂိုရ္ဂါနီ

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္စိတ္မရွိသူသည္ အာလင္မ္ေမဒီးန္ မဟုတ္ေခ်၊ သာသနာ့ ပညာ၏ အျပင္ကိုေရာက္သြားသူ ျဖစ္ေလ၏

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္စိတ္မရွိသူသည္ အာလင္မ္ေမဒီးန္ မဟုတ္ေခ်၊ သာသနာ့ ပညာ၏ အျပင္ကိုေရာက္သြားသူ ျဖစ္ေလ၏

မရ္ဂ်ာေယသကၠ္လီးဒ္ မ်ားမွ တစ္ပါး ျဖစ္သူ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္အလဝီ ဂိုရ္ဂါနီ မွာ - ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္ မူသည္မွာ - သကၠ္ဝါ(အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္စိတ္) သည္ ေလးခုေသာ္ အရာအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။၎ အရာ ေလးခု မွာ အလႅာဟ္ေၾကာက္စိတ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အေပၚ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး မႈ ၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ မႈ ၊ေကယာမသ္ အတြက္ အသင့္ရွိမႈ တို႔ ျဖစ္ပါသည္ ဟု မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

ရစာ သတင္းဌာန၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ မရ္ဂ်ာေယသကၠ္လီးဒ္ မ်ားမွ တစ္ပါး ျဖစ္သူ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္အလဝီ ဂိုရ္ဂါနီ မွာ - ေအမာမ္ေရဇာ (علیه السّلام) ထံေတာ္မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္အရ သကၠ္ဝါဆိုသည္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး ျခင္း ႏွင့္ ဟရာမ္မ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုနည္းတူစြာ ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္ မူသည္မွာ - သကၠ္ဝါ(အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္စိတ္) သည္ ေလးခုေသာ္ အရာအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။၎ အရာ ေလးခု မွာ အလႅာဟ္ေၾကာက္စိတ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အေပၚ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး မႈ ၊ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲ မႈ ၊ေကယာမသ္ အတြက္ အသင့္ရွိမႈ တို႔ ျဖစ္ပါသည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ႀကီးအေနျဖင့္ ဂီလန္ျပည္နယ္ ၏ ကြဒ္စ္ တပ္ရင္း ၏ ဝလီေယ ဖကီး ၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ စဥ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ စူရဟ္ နဲဟ္ရ္ အာယသ္ေတာ္ ၂၈ ပါး ျဖစ္သည့္ ((ان الله معالذین التقواوالذین همم حسنون)) အဓိပၸာယ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ သကၠ္ဝါရွိသူမ်ား ႏွင့္ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳသူမ်ား ႏွင့္အတူ ရွိေနေတာ္မူ၏ ။ ဘက္ သို႔ ညႊန္ျပ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ ဤအာယသ္ ေတာ္ တြင္ မိမိႏွင့္ အတူ ရွိေနရန္ႏွင့္ အကူအညီအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂ခု ကို မိန္႔ေတာ္မူထားေၾကာင္း တစ္ခု မွာ သကၠ္ဝါ တရား ျဖစ္ၿပီး အျခား ေနာက္ တစ္ခု မွာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ ျပဳရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ အေနျဖင့္ သကၠ္ဝါ တရား ႏွင့္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ ျပဳရန္ အခ်က္သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ျဖစ္ေစ အမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္္ ျဖစ္ေစ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ၊ ကၽြႏ္ုတို႔ အားလုံး၏ တာဝန္ ဝတၱရား မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ ျဖစ္ေစ အမ်ားပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ျဖစ္ေစ သက္ၠဝါ တရားကို လက္ကိုင္ထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ေအမာမ္ေရဇာ (علیه السّلام) ထံေတာ္မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္အရ သကၠ္ဝါဆိုသည္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး ျခင္း ႏွင့္ ဟရာမ္မ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ထိုနည္းတူစြာ ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္ မူသည္မွာ - သကၠ္ဝါ(အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္စိတ္) သည္ ေလးခုေသာ္ အရာအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။၎ အရာ ေလးခု မွာ အလႅာဟ္ေၾကာက္စိတ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အေပၚ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး မႈ ၊ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲ မႈ ၊ေကယာမသ္ အတြက္ အသင့္ရွိမႈ တို႔ ျဖစ္ပါသည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဟာင္ေဇေအလ္မီးေယ ၏ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ မ်ားအတန္းကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာေတာ္ ျဖစ္သည့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္အလဝီ ဂိုရ္ဂါနီ မွာ သကၠ္ဝါ တရားကို လက္ကိုင္ထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္စိတ္မရွိ သူသည္ အာလင္မ္ေမဒီးန္ မဟုတ္ေၾကာင္း သာသနာ့ ပညာ၏ အျပင္ကို ေရာက္သြား သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မည္သည့္ အာလင္မ္ေမဒီးန္မဆို မိမိ ပညာရပ္အေပၚ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးမႈ မရွိလွ်င္ ၎ ၏ ပညာ သည္ အက်ဳိးမရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကား တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ အၿမဲတန္း ေလာကတြင္ ဘဝတည္ေဆာက္စဥ္ အေခရသ္ (ေလာကုတၱရာ) ကိုတည္ေဆာက္ ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ ေၾကာင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ကို လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးရမည့္ စံမွတ္ေက်ာက္ အျဖစ္မသတ္မွတ္လွ်င္ ၊လက္ေတြ႔ မက်င့္သုံးလွ်င္ မုခ်ဧကန္ ငရဲ က်မည္ သူမ်ား တြင္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဤေလာကမွ သြားရမည္ ၊ဤေလာကတြင္ေနလို႔ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို လည္း သက္ဝင္ယုံၾကည္ ထားဖို႔ လိုေၾကာင္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

================================

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*