?>

ပထမဆုံးေသာ ‘သန႔္ရွင္းသည့္’ စီးပြားျဖစ္ န်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ စီစဥ္

ပထမဆုံးေသာ ‘သန႔္ရွင္းသည့္’ စီးပြားျဖစ္ န်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ စီစဥ္သိုရီယမ္အရည္ႏွင့္ အရည္သြန္းထားေသာ ဆားအရည္တို႔ကို အသုံးျပဳသည့္ ပထမဆုံးေသာ ‘သန႔္ရွင္းသည့္’ စီးပြားျဖစ္ န်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တ႐ုတ္က ထုတ္ေဖာ္ထားခဲ့ေၾကာင္း LiveScience ဝက္ဘ္ဆိုဒ္က ေဖာ္ျပသည္။

 

 
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာသိုရီယမ္အရည္ႏွင့္ အရည္သြန္းထားေသာ ဆားအရည္တို႔ကို အသုံးျပဳသည့္ ပထမဆုံးေသာ ‘သန႔္ရွင္းသည့္’ စီးပြားျဖစ္ န်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တ႐ုတ္က ထုတ္ေဖာ္ထားခဲ့ေၾကာင္း LiveScience ဝက္ဘ္ဆိုဒ္က ေဖာ္ျပသည္။

ပထမဆုံးေသာ ေရွ႕ေျပးပုံစံ ဓာတ္ေပါင္းဖိုသည္ ၾသဂုတ္လတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ပထမဆုံး စမ္းသပ္မႈမ်ားကို စက္တင္ဘာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိသည္။ အျပည့္အ၀ အတိုင္းအတာျဖစ္သည့္ စီးပြားျဖစ္ ဓာတ္‌ေပါင္းဖိုသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

နည္းပညာသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိသင့္႐ုံတင္မက အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးေစသင့္သည္။ သမား႐ိုးက် ယူေရနီယံ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ၾကာအထိ အလြန႔္အလြန္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြမႈ ဆက္ရွိေနေစမည့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ခဲကြန္တိန္နာမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ လုံၿခဳံေရးတို႔ ရွိေစရန္လည္း လိုအပ္သည္။ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ န်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အိုင္ဆိုတုပ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပလူတိုနီယမ္-၂၃၉ လည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ခ်ာႏိုဘိုင္းလ္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသလို ယိုစိမ့္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည့္အခါ သိသာ ထင္ရွားေသာ ေရဒီယိုသတၱိႂကြမႈ လယ္ဗယ္မ်ားကို ယိုဖိတ္ေစမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ေရပမာဏ အမ်ားအျပား လိုအပ္သည္ ျဖစ္ရာ မိုးနည္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းကို ထည့္မတြက္ဘဲ ဖယ္ထုတ္ထားရသည္။

သို႔ေသာ္ သိုရီယမ္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အဓိက ျဒပ္စင္ကို ဖလူအို႐ြိဳက္ဒ္ ဆားအျဖစ္ အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီး ယင္းက အမ်ားအားျဖင့္ ယူေရနီယမ္-၂၃၃ ကို ထုတ္လုပ္ေပးရာ သင့္အေနျဖင့္ အျခားေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားကေနတဆင့္ recycle လုပ္ႏိုင္သည္။ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားတြင္းရွိ အျခား အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ႏွစ္ ၅၀၀ မွ်၏ သက္တမ္းဝက္တစ္ခု သာ ရွိရာ ယင္းတို႔သည္ ႀကီးက်ယ္အံ့ၾသဖြယ္ မျဖစ္ဘဲ အေတာ္ပင္ ပိုမိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ယိုစိမ့္မႈတစ္ခု ရွိလ်င္ ဆားအရည္က သိုရီယမ္ထဲတြင္ ထိေရာက္စြာ အလုံပိတ္ျဖစ္ေစသည္အထိ လုံေလာက္စြာ

ေအးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သိသာထင္ရွားေသာ ယိုစိမ့္မႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။ နည္းပညာသည္ ေရ မလိုအပ္သလို န်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္လည္း အလြယ္တကူ အသုံးမျပဳႏိုင္ေပ။ သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုမွ အေတာ္အလွမ္းေဝးကြာသည့္ ကႏၲာရမ်ားထဲတြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ န်ဴကလီးယား လက္နက္သိုမွီးပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္မည္ ဆိုသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း ရွိေစမည္ မဟုတ္ေပ။

တ႐ုတ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ကန္းစုျပည္နယ္ရွိ သဲကႏၲာရ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဝူေဝ တြင္ ပထမဆုံးေသာ စီးပြားျဖစ္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနသည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယင္းကို တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံတကာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈပိုင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ေနၿပီး ယင္းသည္ “ခါးပတ္တစ္ကြင္း၊ လမ္းတစ္စင္း” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရအတြက္ ၃၀ အထိ စီစဥ္ထားသည္။ သီအိုရီပိုင္းအရ တ႐ုတ္သည္ န်ဴကလီးယားလက္နက္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးပြားမႈအတြက္ အေၾကာင္းခံျခင္း မရွိဘဲ ယင္း၏ ႏိုင္ငံေရး လႊမ္းမိုးမႈကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္။

ယင္းက သိုရီယမ္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Natrium ဓာတ္‌ေပါင္းဖိုသည္ ေဖာ္ေဆာင္ဆဲ အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေပေသာ္ျငား ယင္းက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ၂၀၆၀ တြင္ carbon neutral (ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈကင္းမဲ့မႈ) ျဖစ္လာေရး တ႐ုတ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီေရးတို႔ဆီသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရွည္လ်ားသည့္ လမ္းတစ္ခုကို သြားရေကာင္း သြားရႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္ကို အလြန္အကြၽံမွီခိုေနရဆဲျဖစ္သလို ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ ရင္းျမစ္မ်ားကလည္း လိုအပ္ခ်က္ကို ယင္းတို႔ဘာသာ အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ မရွိေပ။ သိုရီယမ္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေက်ာက္မီးေသြးကေန အ‌ေတာ္အသင့္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ တိုေတာင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ဟာကြက္မ်ားကို ျဖည့္ႏိုင္မည့္ အ႐ြယ္အစားေသး ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ျဖစ္သည္။****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*