?>

အီရန္ႏိုင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားသည္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏တိုးတက္မႈ ကို မရပ္တန္႔ ႏိုင္ ၊ အီရန္ႏိုင္ငံမွ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား တီထြင္ႏိုင္ + ဓာတ္ပုံမ်ား

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ မွတီထြင္လုပ္သည့္ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကား ျပပြဲ ႏွင့္ သိပၸံ ႏွင့္ အသုံးခ်နည္း ပညာဆိုင္ရာစီမံကိန္း မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ အခမ္းအနား တစ္ခု က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ မွတီထြင္လုပ္သည့္ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကား ျပပြဲ ႏွင့္ သိပၸံ ႏွင့္ အသုံးခ်နည္းပညာဆိုင္ရာစီမံကိန္း မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ အခမ္းအနား တစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဤအခမ္းအနား တြင္ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ သမၼတ H.I ေဒါက္တာ ဟစန္ ႐ႈဟာနီ အေနျဖင့္ ဗီဒီယို ကြန္ဖရင့္ မွ တဆင့္ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကား အားျပသ ၿပီး ဤ ဘတ္စ္ကား အား အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ သိပၸံ ပညာ ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား ၊ တီဟီရန္ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊစင္ အမည္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ကုမၸဏီ တို႔ပူေပါင္းၿပီး ႀကိဳးပမ္း မႈ၏ ရလာဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ H.I ေဒါက္တာ ဟစန္ ႐ႈဟာနီ မွ ဤ အခမ္းအနားတြင္ ဆက္လက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ကားမ်ား ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကားမ်ား သည္ အနာဂတ္တြင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ အလြန္တရာ အေရးပါလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ တိုးတက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈမ်ား ကို ဆက္လက္ တည္ ရွိရန္ အေရး ႀကီးေၾကာင္း သမၼတ H.I ေဒါက္တာ ဟစန္ ႐ႈဟာနီ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားရင္း က်ေနာ္ အေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး ဆိုင္ရာစစ္ပြဲ ျဖစ္ေနသည့္ ႏွစ္မ်ား တြင္ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို အဆက္မျဖတ္ေစခဲ့ဘဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့သည့္ အတြက္ ဝမ္းသာ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ၊ က်ေနာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း အလြန္တရာ ႀကိဳးပမ္းၿပီး အပင္ပန္းခံခဲ့သည့္ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စသာရ္ ကို ေက်းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္း ၊ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ က႑ တြင္ ဂုဏ္ျပဳ ေလးစားတိုက္သည့္ အဆင့္ အထိ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ H.I ေဒါက္တာ ဟစန္ ႐ႈဟာနီ မွ ဆက္လက္ၿပီး အမွန္တရား တစ္ခု မွာ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ က႑ တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၅ ခု မွ ၅၈၀၀ အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသည္ ၈ ရွစ္တာ အတြက္ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ျပသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရွသာဗ္ အမည္ ရွိ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား အား အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္း စြမ္းအား မ်ား ႏွင့္သာ တီထြင္ ထားေၾကာင္း ၎ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား ကို တီထြင္ ရာတြင္ အီရန္ ႏိုင္ငံသား အင္ဂ်င္နီယာ အုပ္စု ႏွစ္စု မဗ္နာ ႏွင့္ ေအကာဗ္ေဗအဖ္ရွာန္ တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တီထြင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ရွသာဗ္ အမည္ ရွိ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား ၏ စြမ္းရည္ သတၱိမ်ား မွာ ေထာက္လွမ္းေရး စနစ္ ၊ ေဒတာ စင္တာ ဆက္သြယ္မႈ စနစ္ ၊ စြမ္းအင္ျပန္ပို႔ျခင္ စနစ္ း ၊ အား အျမန္သြင္းျခင္း စနစ္ ၊ ေခတ္သစ္ ျပသမႈ စနစ္ ၊ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ ရာသီ ဥတု ကို အေျခခံထားၿပီး တီထြင္ထားသည့္ ေခတ္မီ ေလေအးေပးစနစ္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ၿပီးေနာက္ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ဖြံ႔ ၿဖိဳး ဖြဲ႔ စည္း တည္ေဆာက္ပုံ မွာ ကမာၻ အဆင့္ျမင့္ ထုတ္လုပ္ထားမႈ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါတယ္ ။ တိုးတက္မႈ အေနအထား မွာ တိုးတက္ ေန သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း တင္ပို႔ ႏိုင္ပါတယ္။

ရွသာဗ္ အမည္ ရွိ အျမန္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား မွာ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ ထုတ္လုပ္တီထြင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ကို အသုံးျပဳ ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စံခ်ိန္ စံ ႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ အညီ တီထြင္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းကို ေအကာဗ္ေဗအဖ္ရွာန္ အုပ္စု မွ တီထြင္ခဲ့ၿပီး က်န္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကို မဗ္နာ အုပ္စု မွ တီထြင္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သိပၸံ ဆိုင္ရာ ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ကို အီရန္ တကၠသိုလ္မ်ား မွ သက္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ ရ လူငယ္ မ်ား ကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း လူငယ္လူရြယ္မ်ား အတြက္ အလုပ္ အကိုင္သစ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္ အလမ္း သစ္မ်ား ကို ရ ယူ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသနာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အတူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ က႑မ်ား တြင္ ဥပမာ ခရီးသည္တင္ ကားမ်ား ၊ ကုန္ တင္ကားငယ္မ်ား ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ား စသည္စီးပြားရွာကားမ်ား တြင္လည္း ဤ နည္းပညာ ကို အသုံးခ်၍ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ ေအာင္ ျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*