?>

အီရန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ တို႔သည္ အေမရိကန္ ၏ ဖိအား ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ မႈအား ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ မႈျဖင့္ ခုခံ အႏိုင္ ယူခဲ့ပါတယ္

အီရန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ တို႔သည္ အေမရိကန္ ၏ ဖိအား ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ မႈအား ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ မႈျဖင့္ ခုခံ အႏိုင္ ယူခဲ့ပါတယ္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ ႏွင့္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ခ်ိန္တြင္ အီရန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ တို႔၏ ေအာင္ျမင္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံ အရ အေမရိကန္ ၏ ဖိအား ႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔ မႈကို ေအာင္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ္ နည္းလမ္း မွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Mehr News Agency ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္င့ သမၼတ ႏွင့္ အဖြဲ႔ သည္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ႏွင့္ေတြ႔ ဆုံ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ ဤေတြ႔ဆုံ မႈ တြင္ အီရန္ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတို႔ ၏ ေအာင္ျမင္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံမွ အေမရိကန္ ၏ ဖိအား ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ မႈ ကို ရင္ဆိုင္ ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ္ နည္းလမ္း မွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံ ထားၿပီး ျဖစ္ောကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ အား အေမရိကန္ ၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ မ်ား ႏွင့္ ညစ္ပတ္ လူမဆန္သည့္ အေကာက္ႀကံမႈမ်ားကို ဗင္နီဇြဲလား အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ၏ ရင္ဆိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ဘက္သို႔ ညႊန္း၍ မိန္႔ၾကားသည္မွာ - လူႀကီးမင္း ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူမ်ား ၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္မႈ သည္ တန္ဖိုး ထားတိုက္ေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေၾကာင္း ၊ ဤအတြက္ေၾကာင့္ လည္း ယေန႔လက္ရွ္ အေျခအေန တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သည္ ဗင္နီဇြလား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အရင္ကဲ့သို႔ အျမင္မဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားသည့္ အျမင္ျဖစ္ လာေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွမၾကာေသးမီ ႏွစ္ မ်ား အတြင္း အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဘက္သို႔ ညႊန္၍ အီရန္ ႏိုင္ငံ သည္ အလြန္တပ္ၾကပ္စြာ ပိဆ္ဆို႕မႈမ်ား ျပဳထားသည့္ အေျခအေန မွာပင္ တိုးတက္မႈ ကို ဆြတ္ခူး ခဲ့ေၾကာင္း အီရန္ ျပည္သူမွ အေမရိကန္ ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရး ယူမႈကို မေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳခဲ့ျပ ေၾကာင္း ဤအတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳထားေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္မွ ဆက္လက္ၿပီး အီရန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ တို႔ ၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ ႏွစ္ ၂၀ၾကာခိုင္မာ စြာတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ ကတိကဝတ္မ်ား ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုမွသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး ရလာဒ္ ေကာင္း ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အစၥေရး ဇီယြန္ အား ဆန္႔က်င္သည့္ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ ၏ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္မိန္႔ၾကားခ်က္ဘက္သိုက ညႊန္၍ အစၥေရး ဇီယြန္ အားဆန္႔က်င္သည့္ ေဟာေျပာခ်က္သည္ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ ၏ သတၱိ ႏွင့္ အမွန္တရား ေပၚ ရွိမႈကို ျပသေနေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤေတြ႔ဆုံမႈ တြင္ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ မွ အေမရိကန္ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရာတြင္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈအား ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆိုရင္း ထိုအခ်ိန္အခါက မည္သည့္ ႏိုင္ငံ မွ မိမိႏိုင္ငံအား ကူညီ ေဖးမရန္ အသင့္မရွိသည့္အခါ အီရန္ မွ ကူညီေဖးမခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခအေန ဆိုးရြားေနသည့္ အေျခအေနတြင္ အီရန္မွ ကူညီခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ မွ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဘက္မွ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူလူထု အား စီးပြားေရး ပိဆ္ဆို႔မႈကို ပိုမို၍ ျပင္းထန္စြာ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွလည္း အေမရိကန္ အေပၚ အႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*