?>

အီးဒ္ေဒဂဒီးရ္ အတြက္ က်င့္စဥ္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ မ်ား

အီးဒ္ေဒဂဒီးရ္ အတြက္ က်င့္စဥ္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ မ်ားအီးဒ္ေဒဂရီးဒ္ ၊ အီးဒ္ေဒ ေဝလာယသ္ သည္ မနက္ဖန္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔ ၂၀၂၁ေန႔ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဤအီးဒ္သည္ စာဒါသ္ (ဆရက္ဒ္မ်ား ) ၏ အီးဒ္ မဟုတ္ပါ ။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ေဝလာယသ္ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) အေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) ၏ သားသမီးမ်ား ၊မ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ား ၏ အီးဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

 

ၿပီးေနာက္မည္သူမဆို ဤအီးဒ္ကို မလုပ္လ်င္ သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) အား ဧကန္မုခ် အေျဖေပးရမည္ ျဖစ္ပါတယ္ ။သခင္မႀကီးအေနျဖင့္ နံရိုးမ်ားက်ဳိးသည့္ တိုင္ေအာင္ ေဝလာယသ္ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) အား ကာကြယ္ခဲ့ၿပီး ၊ သဗ္လီးဂ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အား တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုပါ၏။ စၾကဝဠာ အတြင္း အီးဒ္ေဒဂရီးရ္ ထက္ အေရးအႀကီးဆုံး မည္သည့္ေန႔ မွမရွိေခ်။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အား တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုပါ၏။ ဤအီးဒ္ေဒ ဂဒီးရ္ အားျပဳလုပ္သူမ်ား အားအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ေရတြက္လိုမရႏိုင္ သည့္ ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ား (ခ) ေကာင္းခ်ီးေတာ္မ်ား ေပးသနားေတာ္မူမည္။

 

အီးဒ္ေဒဂဒီးရ္ေန႔ တြင္ျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္စဥ္မ်ား ႏွင့္ ၎ တို႔၏ အက်ဳိးစဝါးဗ္ေတာ္မ်ား

 

၁။ ရိုဇာ ထားျခင္း

 

(က) ဂဒီးရ္ေန႔ ရိုဇာထားျခင္း သည္ ေလာကတြင္ တစ္သက္လုံး ရိုဇာ ထားသည္ စဝါးဗ္ ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ဂဒီးရ္ ေန႔ တြင္ ရိုဇာ ထားျခင္းသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အျမင္တြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အလႅာဟ္လက္ခံထားသည့္ ဟဂ်္ေပါင္း ၁၀၀ ႏွင့္ အလႅာဟ္လက္ခံထားသည့္ အြမ္မရာဟ္ ေပါင္း ၁၀၀ ျပဳလုပ္သည့္ စဝါးဗ္ ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ဂဒီးရ္ေန႔ ရိုဇာ သည္ ႏွစ္ ေပါင္း (၆၀) အျပစ္မ်ား ၏ ဒဏ္ေၾကး ျဖစ္ပါသည္။

 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ရိုဇာ ကဇြာရွိသူမ်ား သည္ ကဇြာရိုဇာ နီယသ္ႏွင့္ ဂဒီးရ္ေန႔ ထားမည္ဆိုလ်င္ ဂဒီးရ္ စဝါးဗ္ကိုပါရရွိ မည္ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ မိမိ၏ ကဇြာရိုဇာရွိလ်င္ ဂဒီးရ္ရိုဇာ ထား၍ မရေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ဂဒီးရ္ ရိုဇာသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂။ ေရခ်ဳိးျခင္း

 

၃။ နမာဇ္ေဇအီးဒ္ေဒဂဒီးရ္ ဖတ္ျခင္း

ဇဟိုရ္နမာဇ္ အခ်ိန္ ေရာက္ဖို႔ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ အလိုတြင္ဖတ္ရမည္။

၂ရကတ္

ပထမရကတ္ ။ ။ စူရဟ္ဟမ္ဒ္ ၿပီးေနာက္ စူရဟ္ေသာင္းဟီးဒ္ ၁၀ႀကိမ္ ၊ အာယသိုလ္ကိုရ္စီ ၁၀ႀကိမ္ ၊ စူရဟ္ ကဒ္ရ္ ၁၀ႀကိမ္ ဖတ္ရမည္။

ဒုတိယရကတ္ ။ ။ ပထမရကတ္ကဲ့သို႔ဖတ္ရမည္။

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္က္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးေတာ္အရ ဟဂ်္ အႀကိမ္ ၁သိန္း ႏွင့္ အြမ္မရာဟ္ အႀကိမ္ ၁သိန္း ႏွင့္တူညီသည့္ စဝါးဗ္ ကိုရရွိမည္။

 

၄။ အီးဒ္ဒီေပးျခင္း

ေဝလာယသ္ အျမင္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

( မိသားစု ကေလးငယ္မ်ား၊ ဇနီးသည္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၊ မည္သည့္ ဆင္းရဲသား မဆို ကို ေပးရ မည္။ )

၁ဒီရဟမ္ (ပမာအားျဖင့္ ၁က်ပ္) အီးဒ္ဒီေပးျခင္း ဒီရဟမ္ ၁၀ သိန္းေပးသည့္စဝါးဗ္ (၁၀သိန္းေပး သည့္စဝါးဗ္ ) ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၅။ အီးဒ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဆိုလိုသည္မွာ မိမိကိုယ္ကို လွပေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရေမႊး ျဖန္းျခင္း(လိမ္းျခင္း) ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျမင္သာ ထင္သာ ေအာင္ျပဳျခင္း၊ သူတစ္ပါး(မိုအ္မင္) အားေပ်ာ္ရႊင္ ေအာင္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

အက်ိဳး စဝါးဗ္

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ ၎ ၏ အျပစ္ႀကီး၊ငယ္ကို ခြင့္လြတ္ပလပ္ေတာ္မူမည္။ၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕ ေကာင္းကင္တမန္ ႀကီးမ်ား ကို တာဝန္ ေပးေတာ္မူးမည္။အီးဒ္ျပဳလုပ္သူ တြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ မ်ားစဥ္ဆက္မျဖတ္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ရန္ ႏွင့္ ၎၏ အဆင့္အတန္း ကို တိုးျမႇင့္ေပး ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ ဤ ျမင္ျမတ္ သည့္ရက္ျမတ္ ႏွင့္ ထိုက္တန္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အီးဒ္ေဒ ဂရီးရ္ ျပဳလုပ္သူသည္အကယ္၍ အလႅာဟ့္ အမိန္႔ ခံယူသြားလ်င္ ရွဟီးဒ္ အဆင့္ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အသက္ရွင္ မည္ဆိုလ်င္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသာယာသည့္ ဘဝကို တည္ ေဆာက္ ႏိုင္ေပမည္။

 

၆။ အိမ္ အတြင္းအီးဒ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

 

အိမ္အတြင္း အခ်ဳိမုန္႔မ်ားေဝငွ ျခင္း ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးျခင္း ၊ ကိတ္မုန္႔လွီးျခင္းစသည္ျဖင့္ … ပါသည္။

 

အက်ိဳး စဝါးဗ္

 

ဤသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ ဥစၥာပစၥည္း ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ တြင္ ဗရ္ကသ္ (ေကာင္းျမတ္သည့္မဂၤလာ) ျဖစ္မည္။အလုပ္အကိုင္ ပိုမို၍ ေကာင္းမြန္မည္။

 

 

၇။ ေယာက္တိုင္းကို ၿပဳံး၍ ေတြ႔ျခင္း

 

ဂဒီးရ္ေန႔ တြင္ ဤလုပ္ရပ္ကို ျပဳသူသည္ လိုအင္ဆႏၵေပါင္း ၁၀၀၀ျပည့္ဝမည္။ (အင္န္ရွာအလႅာဟ္)

 

 

၈။ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ကို အခ်ဳိ႕ မုန္႔ ေပးျခင္း စားစရာ ပို႔ျခင္း

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

အျခား မိုအ္မင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အိမ္လည္ျခင္း

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ကိုရိုနာ ေရာဂါကာလတြင္ ဤ လုပ္ရပ္သည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

အက်ိဳး စဝါးဗ္

 

ဤသို႔ျပဳလုပ္သူ၏ ကဗဲရ္ အတြင္း အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ႏူးရ္ေရာင္ျခည္ ၇၀ ကို ထည့္ေပးမည္။ ၎၏ ကဗဲရ္ ကုိ က်ယ္ျပန္႔ ေစမည္။ ၎၏ကဗဲရ္ အတြင္း ေကာင္းကင္တမန္ မ်ား၏ တန္းစီလ်က္ရွိမည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေကာင္းကင္တမန္ ေပါင္း ၇ေသာင္း ၎၏ကဗဲရ္ တြင္လာ ေရာက္ၿပီး ၎အား ေဇယာရသ္ လုပ္မည္။၎အား ဂ်ႏၷသ္ (ခ) အမတသုခဘုံ၏ သတင္း ေကာင္း ေပးမည္။ ၎၏ အလုပ္အကိုင္ ၊ပစၥည္းဥစၥာ ႏွင့္ အသက္ဗရ္ကသ္ ရွိမည္။

 

 

၉။ ေငြေခ်းျခင္း

 

ေငြေခ်းျခင္းသည္ အစၥလာမ္သာသနာ တြင္ ေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္ေတာ့မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ မတတ္ႏိုင္၍ အဆုံး ေငြေခ်း၍ အီးဒ္ဂဒီးရ္ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္အန္ဗီယာ (အ.စ) ၊ေအာင္လီယာ (အ.စ) ရႈိဟဒါ တို႔ႏွင့္အတူ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ အသက္ ၊ဥစၥာပစၥည္း ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တြင္ ဗရ္ကသ္ ျဖစ္မည္။

 

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဂဒီးရ္ေန႔တြင္ ေခ်းသည္ေငြ ကၽြႏ္ုပ္ ျပန္ဆပ္ရန္ အာမခံပါသည္။

 

မွတ္ခ်က္။ ။ ျပန္မဆပ္မည္ဆိုသည့္ နီယသ္ႏွင့္ေငြေခ်းျခင္းသည္ အစၥလာမ္ သာသနာ တြင္ခိုးျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုကိုလည္း သတိျပဳရပါမည္။

 

၁၀။ မ်ားႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ား အျခားသူမ်ား အီးဒ္ဂဒီးရ္ အတြက္ မိုဘာရတ္က္ ေျပာျခင္း

မိုမင္ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦးေတြ႔ခ်ိန္ ဤကဲ့သို႔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ

 

ေျပာရမည္။

 

အက်ိဳး စဝါးဗ္

 

ဤကဲ့သို႔ရြတ္ဆိုသူသည္ အန္ဗီယာ (အ.စ) ၊ေအာင္လီယာ (အ.စ) ရႈိဟဒါ တို႔ႏွင့္အတူ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

 

 

၁၁။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) ဆင္းရဲသား တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အားေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီေပးျခင္း ၊ (သို႔မဟုတ္) ထမင္းဖိတ္ ေကၽြးျခင္း ၊ အဝတ္အသစ္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း

 

အက်ိဳး စဝါးဗ္

 

ဘာသာမဲ့ျခင္း ႏွင့္ဆင္းရဲျခင္းမွ လုံၿခဳံမည္။ ၁ဒီရဟမ္ (ပမာအားျဖင့္ ၁က်ပ္) ကူညီျခင္းသည္ ဒီရဟမ္ ၁၀ သိန္းေပးသည့္စဝါးဗ္ (၁၀သိန္းေပး သည့္စဝါးဗ္ ) ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

၁၂။ ရိုဇာ ထားသူ ကို ဝါေျဖေပးျခင္း

 

အက်ိဳး စဝါးဗ္

 

ဂဒီးရ္ေန႔ ရိုဇာ ထားသူအား ဝါေျဖေပးျခင္းသည္ فئام فئامမိုအ္မင္မ်ားကို ဝါေျဖေပးသည့္စဝါးဗ္ ရရွိေပမည္။

ေမာင္အလီ (အ.စ) မွ فئام فئامဆိုမိန္႔ၿပီး လက္ေခ်ာင္းမ်ား ကို ၁၀ အထိ ေရတြက္ ျပေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထရပ္ၿပီး ေမးျမန္းေလ၏။ အို … အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ (အ.စ) ! فئام فئامဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ? အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူ၏ ။ အန္ဗီယာ(အ.စ) ႏွင့္ ဆစ္ဒီးက္ ႏွင့္ ရႈိဟဒါ ၁သိန္း အားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ အန္ဗီယာ(အ.စ) ႏွင့္ ဆစ္ဒီးက္ ႏွင့္ ႏွင့္ ရႈိဟဒါ ၁သိန္း အား ရိုဇာ ေျဖေပးသည့္ စဝါးဗ္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၁၃။ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ေဇယာရသ္ ကို ေမာင္လာ ၏အခ်စ္ ႏွင့္ သတိဂရုျပဳ၍ ဖတ္ျခင္း

ေဇယာရသ္ အမီးႏိုလႅာဟ္ ဖတ္လ်င္ ပိုမို၍ ေကာင္းပါသည္။

 

၁၄။ ဂဒီးရ္ ေန႔ တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဒိုအာ အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ေပးျခင္း

 

»الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ کَمَالَ دِینِهِ وَ تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ« .

 

၁၅ ။ ဆဒ္ကာေပးျခင္း

 

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဂဒီးရ္ ေန႔ တြင္ ၁ဒီရဟမ္ ဆဒ္ကာေပးျခင္းသည္ ဒီရဟမ္ ၂သိန္းဆဒ္ကာ ေပးသည္ စဝါးဗ္ ကို ရပါမည္။ (ျမန္မာစကားအရဆိုလ်င္ ၁က်ပ္ ဆဒ္ကာေပးျခင္းသည္ ၂သိန္း ဆဒ္ကာ ေပးျခင္း ၏ စဝါးဗ္ ကို ရပါမည္။ )

 

၁၆ ။ စလ္ဝသ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္း

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

ဂဒီးရ္ေန႔ တြင္ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ) ႏွင့္ အာေလ့ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ) အေပၚ စလ္ဝသ္ မ်ားမ်ားပို႔ သၾက ပါေလ။

 

၁၇ ။ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ေအမာမ္ အလီ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္ ဂဒီးရ္ေန႔ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦးေတြခ်ိန္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ပါ။ စလာမ္ေပးပါေလ။

 

မွီျငမ္း ။ ။ အလာမာ မိုဟမၼဒ္ ရွဖာအ္ နဂ်ဖီ ၏ပို႔စ္

           حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج وزیارت

ویکی فقه                  

Crd


****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*