?>

အေမရိကန္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ခြင့္ဆိုသည့္ ညာသံ သည္ မုသား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူျပ / H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္

အေမရိကန္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ခြင့္ဆိုသည့္ ညာသံ သည္ မုသား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း  သက္ေသထူျပ / H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္ မွ အစၥလာမ္ ၊ႀကံႀကံခံ ခုခံကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ ၏ ဝက္ဗ္ဆိုက္ဒ္ မ်ား ကို ပိတ္ရန္ အေမရိကန္ ၏ ေျခလွမ္းသည္ အေမရိကန္ အစိုး၏ ေျပာေျပာေနသည့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင့္ ဆို သည္မွာ အေျခအျမစ္ မရွိေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

လက္ဘႏြန္ အေျခဆိုက္ ေဟစ္ဘြလႅာဟ္ အဖြဲ႔ ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္ မွ ျဖင့္ အစၥလာမ္ ႀကံႀကံခံ ခုခံကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ ၏ မီဒီယာ အား ဆန္က်င့္ဘက္ အေမရိကန္ တို႔ ၏ေျခလွမ္းသည္ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ဆိုသည့္ ၎တို႔ ၏ညာသံ သည္ မုသား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္ မွ ယေန႔ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္းေရး ႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆိုင္ရာ အေရးမ်ား ကို မီးေမာင္းထိုး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္ မွ အစၥလာမ္ ၊ႀကံႀကံခံ ခုခံကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ ၏ ဝက္ဗ္ဆိုက္ဒ္ မ်ား ကို ပိတ္ရန္ အေမရိကန္ ၏ ေျခလွမ္းသည္ အေမရိကန္ အစိုး၏ ေျပာေျပာေနသည့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ခြင့္ သည္ အေျခအျမစ္ မရွိေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား ျဖစ္ပါ သည္ ဟု ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

၎မွ ဆက္လက္ၿပီး အစၥလာမ္ ၊ႀကံႀကံခံ ခုခံကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ ၏ ဝက္ဗ္ဆိုက္ဒ္ မ်ား ကို ကန္႔သတ္ ျခင္း တိုက္ဆိုင္မႈ တစ္ခု မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ၎ ဝက္ဗ္ဆိုက္ဒ္ မ်ား မွ ကြဒ္စ္ ၏ ဓား အမည္ ရွိ စစ္ဆင္ေရး တြင္ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူ႕ လူထု ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရန္သူ ဇီယြန္ ဝါဒီ အစၥေရးနယ္ခ်ဲ႕ ႏွင့္ သက္ဖီးရီအၾကမ္းဖက္သမား အဖြဲ႔ ကို ဆန္က်င့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆုံး စကား မွာ ၎ ဝက္ဗ္ဆိုက္ဒ္ မ်ား မွ အခ်ဳိ႕ ဘာသာေရးဆိုက္ဒ္ သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဆိုက္ဒ္ မ်ား မဟုတ္ေေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး လက္ဘႏြန္ စစ္တပ္ အား တိုင္းျပည္ အတြက္ စစ္မွန္သည့္ လုံၿခံဳေရး ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ႏွင္ စည္းလုံး ညီညြတ္အတြက္ အာမခံ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကၽြန္ပ္တို႔ ၏ ယဥ္ေက်း မႈ တြင္ စစ္တပ္ သည္ ေရႊႀတိဂံ ၏ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊႀကိဂံဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ လူထု ၊ ႀကံႀကံခံ ခုခံကာကြယ္ေရးတပ္ ႏွင့္ စစ္တပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

H .I ဆရက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္ မွ ဆက္လက္ၿပီး လက္ဘႏြန္ စစ္တပ္ အင္အား ႀကီး တပ္မေတာ္ မျဖစ္ေအာင္ အဟန္႔အတား အႀကီးဆုံး မွာ အေမရိကန္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ မ်ား ႏွင့္ကမာၻ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ အကူအညီ အေဖး အမ ကို လက္ဘႏြန္ စစ္တပ္ ထံ မေရာက္ေအာင္ အတား အဆီး ျပဳေနသည္မွာ အေမရိကျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ဘႏြန္စစ္တပ္ သည္ အင္အားေကာင္းလာလွ်င္ အစၥေရး ဆန္က်င့္ ဘက္ ဇြဲ လုံလရွိရွိ ေတာ္လွန္မည္ကို အေမရိကန္ မွ စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။  *****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*