?>

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို အဗ္နာ ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမို ရွီးရာဇီး ၏ တင္ျပခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ႀကီး၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိ နားလည္ေစဖို႔ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး အကိုးအကားမွာ အရာႏွစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ပထမတစ္ခုမွာ သခင္(အ.စ)၏ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွကရ္ဘလာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ အထိ ခရီးတေလွ်ာက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယတစ္ခုမွာ သခင္(အ.စ)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဇယာရတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ဤအကိုးအကား ႏွစ္ခုျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုလာသည့္ အာ႐ူရာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္(၁၀)ခ်က္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ (အာယာသြလႅာဟ္မကာေရးမ္)ဤစာအုပ္တြင္ ထိုရည္ မွန္းခ်က္မ်ား (၁၀)ခုအားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး တင္ျပပါမည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဤရည္မွန္း ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္(၁၀)ခု အားမတင္ျပမီအလွ်င္ ေရွ႕ေျပးတစ္ခုကို တင္ျပဖို႔အေရး ႀကီးေပသည္။

 

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏အလုပ္ေတာ္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

        

အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ေျပာေလသည္။

 

افعال الله لیس معلّل بالاغراض[1]

 

         ဤဝါက်၏ဆိုလိုခ်က္မွာ-အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီး၏ အလုပ္မ်ား သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိဖို႔ အေရးမႀကီးေခ်ျဖစ္ေပသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအုပ္စု အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ထားသည္ျဖစ္ေပမည္။(အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီးသည္ အလုပ္ေတာ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခု ေၾကာင့္ျပဳေတာ္မူသည္ ဟုဆိုမည္ဆိုလွ်င္ လိုအင္ဆႏၵ ကင္းမဲ့မႈ မကင္းသည့္အရွင္ ျဖစ္သြားဖို႔ လိုအပ္လာေပမည္။

         ဆိုလိုသည္မွာ-အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီးသည္ ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား၊လို အပ္မႈဆႏၵမ်ား ရွိေနေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိသည့္အလုပ္ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ထိုေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား၊လိုအပ္မႈဆႏၵမ်ား ကိုျဖည့္ဆည္း၍ ေနရာျပန္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

         အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီးသည္ ဂနီယိုေဗက္ ဇသ္(غنىّ بالذّات) ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး၊အဖက္ဖက္မွ ၿပီးျပည့္စံုေတာ္မူသည့္ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ ေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ အလုပ္မ်ားတြင္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ မရွိေခ်။

         ဤကဲ့သို႔ေသာ္အေတြးအေခၚ၊ရွင္းလင္းခ်က္သည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ မွား ယြင္းမႈႏွင့္၊ အရွက္မဲ့သည့္ အရာျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ ဤစကား ေျပာဆိုမႈ သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ ေဟက္မသ္ေတာ္(حكمت)(အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ ဆင္ျခင္တံုတရား)ကိုေစာ္ကားရာ ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ထားပါသည္။

 

افعال الله معلّل بالاغراض

 

         အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ အလုပ္ေတာ္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေပ သည္။အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဟကီးမ္(حكيم)ျဖစ္ေတာ္မူေပ သည္။ဟကီးမ္ (حكيم)ျဖစ္သည့္ အရွင္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ ေတာ္မမူေခ်။

         အကယ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့စြာျဖင့္ အလုပ္ကိုျပဳလုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဤအလုပ္အ တြက္သာ သီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး၊ဤအလုပ္ႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားကို မလုပ္ခဲ့ပါဟု သက္ေသ ထြက္ ႏိုင္ပါသလား? ဤ အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ တစ္ခုခုေနာက္၌ ရွိေပသည္။သို႔ ေသာ္လည္းပဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ ႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္မ်ားႏွင့္ မႏုႆလူသားတို႔ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ကြာျခား မႈရွိပါသည္။

         မႏုႆလူသားမ်ား အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေလ်ာ့ နည္းမႈမ်ား၊ အားနည္းမႈမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္း ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ အလုပ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ လိုအင္ဆႏၵ ကင္းမဲ့ ေတာ္မူသည့္ အရွင္ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ထို႔အျပင္ အရွင္ျမတ္၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္ေတာ္သည္ မိမိ၏အဖန္ဆင္းခံမ်ား ေက်းကၽြန္မ်ား အတြက္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သည္။ထို႔ျပင္ မိမိေက်းဇူးေတာ္ကို ၎အဖန္ဆင္းခံမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ျဖစ္ေပသည္။

         မွန္လွေပသည္။အဖန္ဆင္းခံႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အလုပ္မ်ား သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

         သို႔ေသာ္ တစ္ဦးမွာ မိမိ၏ လိုအင္ဆႏၵ၊အာသီသမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အ တြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ကူညီေဖးမရန္ ျဖစ္ေပသည္။ထိုနည္းတူစြာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လူသားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုခ်မ္းသာသည့္ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ႈိင္းသည့္ လူသားမ်ား တို႔သည္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ဖက္စ လံုးတြင္ ရွိေပသည္။

         ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ သူမ်ားသည္ မိမိတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ ေနာက္လိုက္ၾက ေပသည္။သို႔ေသာ္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းၿပီး ဘုရား၊တရားၿမဲသည့္ ျပည့္စံုခ်မ္းသာသူမ်ား၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ လိုအပ္သူမ်ား၊ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား၊ဆင္းရဲသူမ်ား ကို ကူညီေဖးမရန္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။၎ တို႔အေနျဖင့္လည္းပဲ မိမိတို႔၏နာမ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊စဝါဗ္ ရရွိေရးႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မႈေနာက္သို႔ လိုက္ေနၾကေပသည္။

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္႐ႈေထာင့္မွအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္မ်ား

         အထက္တြင္ေဖၚျပထားမႈထက္ ပိုမိုၿပီး၊ရွင္းျပႏိုင္ရန္ အတြက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ား အခ်ိဳ႕ကိုနမူနာအေနျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ဂ႐ုျပဳေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

 

(၁)စၾကာဝ႒ာကိုဖန္ဆင္းရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္။

         အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ အေနျဖင့္ စူရာဟ္ သြာလက္အာယတ္ေတာ္ (၁၂)တြင္ မိန္႔ ေတာ္မူပါသည္။

 

اللهُ الَّذِى خَلَقَسَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَالاْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الاْمْرُ بَيْنَهُنَّلِتَعْلَمُواأَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَبِكُلِّ شَىْء عِلْماً

 

အဓိပၸါယ္။။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိုးေကာင္းကင္ ခုႏွစ္ထပ္ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူသည့္ အရွင္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ၿပီးေနာက္ ေျမပထဝီကိုလည္း ထိုနည္း တူစြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေလ၏။ ဤႏွစ္ခု(မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမပထဝီ)အၾကား အရွင္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား(တိက်သည့္ဂ႐ုျပဳမႈမ်ား) ဆင္းသက္ေတာ္မူေလသည္။အေၾကာင္းမွာ အသင္တို႔အေနျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ သည့္အရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ေစရန္ ျဖစ္သည္။ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ (ေအလ္မ္)ပညာရပ္ သည္ အရာခပ္သိမ္းကိုလႊမ္းမိုး ထားေပသည္။

         မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ေျမပထဝီကို ဖန္ဆင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ခ်က္ ရွိေပသည္။

ပထမအခ်က္မွာ- အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အလုပ္တိုင္းကို စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ ေတာ္မူသည့္ စြမ္းအားရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရွိထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ၿပီးေနာက္ ဤအေၾကာင္း (အလႅာဟ္စြမ္းအားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း)ကို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏ အဖန္ ဆင္းခံမ်ား၊ပင္လယ္မ်ား၊ကုုန္းေျမမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ား၊မိုးေကာင္းကင္မ်ား၊ၾကယ္တာရာမ်ား၊ မႏုႆလူသားကိုယ္တိုင္၏ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊အံ့ဩစရာအရာမ်ား၏ ဖံုးကြယ္မႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ ျခင္းမ်ား၊လွ်ိဳ႕ ဝွက္ ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိႏိုင္ပါသည္။

         ဒုတိယအခ်က္မွာ-ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ႀကီးသည္ အရာအားလံုးကို လႊမ္းမိုး၊စိုးပိုင္ေတာ္မူေၾကာင္းသိရွိနားလည္ထားရေပ မည္။မည္သည့္အရာမွ် အရွင္ျမတ္၏ အျမင္၌ ဖုံုးကြယ္ေနျခင္း၊ကြယ္ေပ်ာက္ေနျခင္း မရွိေခ်။

 

(၂)ၾကယ္တာရာမ်ားကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္။

         စူရာဟ္ ယူႏြစ္ အာယတ္ေတာ္(၅)တြင္ မိုးေကာင္းကင္ရွိ ၾကယ္တာရာမ်ား ဖန္ဆင္းမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

هُوَ الَّذِى جَعَلَالشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَنُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَالسِّنِينَوَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُالاْيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ

 

အဓိပၸါယ္။။ဤအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ သူရိယေနမင္းအား ထြန္းေတာက္ေစေတာ္မူၿပီး စႏၵာလမင္းအား လင္းဝင္း၊ထိန္လင္းေစေတာ္မူပါသည္။ၿပီးေနာက္ ႏွစ္မ်ား၏ အေရ အတြက္ႏွင့္စာရင္းအင္း(အခ်ိန္၊ အခါ)ကို ရည္တြက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ စႏၵာလမင္းအ တြက္ စခန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူ ေလ သည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ သည္ ဤအရာမ်ားကို အမွန္တရားအတြက္သာလွ်င္ ဖန္ဆင္း ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထို အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏အာယတ္ေတာ္မ်ားကို အမွန္တရား၊ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လက္ခံနား လည္ ႏိုင္ဖို႔အသင့္ရွိသည့္အုပ္စုကို ရွင္းလင္းျပေတာ္မူေလသည္။

         သူရိယေနမင္း၊စႏၵာလမင္းကို အဖန္ဆင္းခံလူသားမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္အ တြက္ ဖန္ဆင္း ေပးသနားေတာ္မူထား ပါသည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အဖန္ဆင္းခံမ်ား အားလံုး ၎တို႔ (ေနႏွင့္လ)၏ အလင္းေရာင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ရယူၾကေလသည္။ထို႔ အျပင္ အားလံုး၏ လက္အတြင္း၌ ရွိသည့္ သဘာဝ ျပကၡဒိန္လည္း ျဖစ္ေခ်သည္။(ဆို လိုသည္မွာ ေနႏွင့္လ၏ အဝင္၊အထြက္ေၾကာင့္ နာရီ၊ေန႔၊ ရက္၊လ၊ႏွစ္ ျဖစ္လာၿပီး၊ ျပကၡဒိန္ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။)

         ၿပီးေနာက္ လူထုအားလံုးအေနျဖင့္ စာတတ္၊ေပတတ္ျဖစ္ေစ စာမတတ္၊ေပမ တတ္ျဖစ္ေစ အားလံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ (ေနႏွင့္လ)အကူအညီျဖင့္ ေန႔မ်ား၊လမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ေပ သည္။

 

(၃)မႏုႆလူသားအားဖန္ဆင္းေတာ္မူရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္။

        

         မႏုႆလူသားအားဖန္ဆင္းျခင္း၏ ဖလ္စဖာ(နက္နဲသည့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း တရား)[2]အား စူရာဟ္ ဇရီယာသ္ အာယတ္ေတာ္(၅၆)တြင္ ေလ့လာႏိုင္ ေပသည္။

 

وَمَا خَلَقْتُالْجِنَّ وَالاْنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

 

အဓိပၸါယ္။။ငါအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ ဂ်င္(န)၊သတၱဝါႏွင့္၊မႏုႆလူသားတို႔သည္ မိမိအား ခဝပ္ ကိုး ကြယ္မႈအတြက္ သာလွ်င္ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည္။

 

(၄)တမန္ေတာ္မ်ား(.)ကိုေစလြတ္ေတာ္မူရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္။

 

         မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ မိမိေစလြတ္ေတာ္မူ ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး မိန္႔ ေတာ္မူေလသည္။

 

بُعِثْتُ لاتَمِّمَ مَكَارِمَ الاْخْلاقِ

 

ကၽြႏ္ုပ္(မိုဟမၼဒ္(ဆြ))အား စာရိတၱ၏ ေကာင္းမႈမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုေစရန္ အတြက္ ေစလြတ္ေတာ္ မူျခင္း ခံခဲ့ရေပသည္။[3]

ၾကည့္ -ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္း၊အတြဲ(၁၆)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၁၀)

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)ကို ေစလြတ္ေတာ္မူ ျခင္း၏ ဖလ္စဖာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စူရာဟ္၊ဟဒီးစ္၌ အာယတ္ေတာ္အမွတ္ ၂၅တြင္ မိန္႔ ေတာ္မူထားပါသည္။

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မိမိ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)ကို ထင္ရွားသည့္သက္ေသ၊အ ေထာက္၊အထားမ်ားျဖင့္ ေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္က်က်မ္းႏွင့္ မီးဇန္(အမွန္ႏွင့္အမွားကိုခြဲျခားႏိုင္သည့္ စံမွတ္ေက်ာက္ႏွင့္္ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒသမ်ား)ကို လည္းခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ဤသို႔ျဖင့္ လူထု အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈျဖင့္ ဘဝတည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

         ဤအာယတ္ေတာ္အရ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)အား ေစလြတ္ေတာ္မူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားမွတစ္ခုမွာ လူေဘာင္ေလာကတြင္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္ သားမခြဲျခားမႈကို တည္ေဆာင္ ရန္ျဖစ္ေပသည္။

         ထိုနည္းတူစြာ အရင္တင္ျပၿပီးသည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္အရ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ) အား ေစလြတ္ ေတာ္မူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ေနာက္တစ္ခုမွာ ေကာင္းျမတ္ သည့္ စာရိတၱေတာ္ကို ၿပီးျပည့္စုံ ေစရန္ႏွင့္ စာရိတၱဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကို တင္ျပရန္အ တြက္ျဖစ္ေပသည္။

 

(၅)သာသနာ့တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္မႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

နမာဇ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပ သည္။

 

إِنَّالصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[4]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္အန္ကပူသ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္ (၄၅)

         ႐ိုဇာ၊ဦးပုဒ္၊သီလ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သကၠဝါေယေအလႅာဟီ(အလႅာဟ္ဟိုအ ရွင္ျမတ္၏ သီလ၊သမာဓိ)ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။

 

كُتِبَعَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ[5]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ဗကရဟ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္ (၁၈၃)

         ဟဂ်္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႐ုပ္ပိုင္း၊နာမ္ပိုင္း၊အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

 

لِيَشْهَدُوامَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِى أَيَّام مَّعْلُومَات[6]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ဟဂ်္၊အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၂၈)    

 

ကဆြာ(ဆြ)ေခၚ ရွရီအီ ေလ်ာ့ေၾကး၊ဒဏ္ေငြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွင္သန္မႈႏွင့္ ဘဝအတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

 

وَلَكُمْفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاْالْبَابِ[7]

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ဗကရဟ္ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁၇၉)

 

ၿပီးေနာက္ ရွရီအီတာဝန္မ်ား အားလံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊အျခားအလုပ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္ေနေပသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီး၏ အလုပ္မ်ားအားလံုး၏ ေနာက္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုစီ ရွိေပသည္။သို႔ ေသာ္လည္းပဲ ထိုရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားမွာ သန္႔ရွင္း၊သန္႔စင္သည့္ ဇာတိေတာ္(အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္)၏ အက်ိဳးအျမတ္အ တြက္ မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာ အရာရာ တိုင္း၊လူတိုင္းတို႔အတြက္ လိုလားမႈ ကင္းမဲ့ေတာ္မူသည့္ အရွင္ျဖစ္ ေပသည္။တစ္ နည္းဆိုရလွ်င္ ထို (ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္)မႏုႆလူ သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ အတြက္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

 

ေအာင္လီယာေယေအလႅာဟ္ဟီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

 

ေဖၚျပၿပီးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံၿပီး ေအာင္လီယာေယေအလႅာဟ္ ဟီ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ား)၏ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္းပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပဲ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။၎အျပင္တစ္နည္းဆိုရလွ်င္တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၊ ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၊တို႔ ဖက္မွလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သမွ်ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမွန္သမွ်သည္ လည္း အေရးႀကီးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။

ဤသက္ေသ အေထာက္အထားေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္ လွန္ေရးသည္လည္း အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္လည္း အာ႐ႈရာ၏ အၿမဲရွင္သန္ေနၿပီး က်န္ရစ္ေနရသည့္ လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္ကိုသိရန္ ေအမာမ္(အ.စ)၏ ေတာ္ လွန္ေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရန္လိုအပ္ေပသည္။

 

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ေတာ္လွန္ေရးဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏မိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ေအမာမ္(အ.စ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဇယာရတ္(သ)နာေမမ်ား(ေဇယာရတ္(သ)ေတာ္မ်ားတြင္ သံုးထား သည့္ ဝါက်မ်ား)ကို ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး ေအမာမ္(အ.စ)၏ ဤမွ်ႀကီးမား အေရးႀကီး သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား ရွိပါသည္။

         ၎ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ (၁၀)ခုကို သာလွ်င္ လမ္းညႊန္ျပပါမည္။

         ဤႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အလို႔ငွာ ေအမာမ္(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သာဝကေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသက္ဇီဝိန္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို စေတးခဲ့ၾကေလသည္။ကိုယ္ ေတာ္(အ.စ)၏ အိမ္ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ား မတ ရားစြာ အက်ဥ္းဒဏ္၊ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို ရင္ ဆိုင္ၿပီး ဒုကၡ၊ေသာကခံခဲ့ ၾကေလသည္။ အာ႐ွဴရာတိုက္ပြဲ အၿပီးမွ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ျပန္ေရာက္ သည္အထိ ဒုကၡေပါင္းစံုကို အသက္၊ႏွလံုးသားတို႔ျဖင့္ သည္းခံခဲ့ ၾကေလသည္။

         ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဤစာအုပ္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ တိုတို၊ တုတ္တုတ္ ေျဖရွင္းၿပီး စိစစ္ေဆြးေႏြး တင္ျပပါမည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္

 

 

အြန္မသ္ေတာ္အား

 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

 

တည့္မတ္ေပးရန္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အြန္မသ္ေတာ္အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္

 

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ ဗိုင္အတ္(သစၥာခံျခင္း)ကို လက္မခံ သေဘာမတူခ်ိန္ ၿပီးေနာက္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အား စြန္႔ခြါဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေနာက္ တိုတိုတုတ္တုတ္ သို႔ေသာ္ အဓိပၸါယ္ ဆိုလိုခ်က္ကို အလြန္တရာ နက္႐ိႈင္းမ်ား ျပားသည့္ ေသတမ္းစာမ်ားကို စီစဥ္ ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မိမိ၏ေနာင္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ ဟနဖီ ေယ[8]ကို ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ ဂ်နာဗ္မိုဟမၼဒ္ ဟနဖီေယအား မဒီ နာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ မိမိ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေတာ္ မူခဲ့ေလ သည္။ဤသို႔ျပဳျခင္းမွာ မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေျခအေနမ်ားကို သတိရွိၿပီး အေရး ႀကီးသတင္းမ်ားကို ေအမာမ္(အ.စ)ထံေတာ္ သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေပ သည္။

         ေအမာမ္(အ.စ) သည္ စာ၏တစ္ခ်ိဳ႕ကို(ေအာက္ပါအတိုင္း)ေရးသားထားေပ သည္။

 

إِنّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً، وَ لا بَطِراً، وَ لامُفْسِداً، وَ لا ظالِماً، إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فِيأُمَّةِجَدِّي

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မိမိ၏စိတ္အလိုကို လိုက္ၿပီးေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ၿပီးေနာက္ ျပႆနာရွာဖို႔ တပါးသူမ်ားအေပၚ ညွဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈ လုပ္ရန္လည္းပဲ မ ရည္ရြယ္ခဲ့ေခ်။(အာဏာ၊ ရာထူး၊ဥစၥာ ပစၥည္းေနာက္လည္း မလိုက္ေခ်။)တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ မိမိ၏ဘိုးေတာ္ အြန္မသ္ေတာ္ အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။[9]

ၾကည့္-ဖသူဟ္အဗ္ေန အအ္စမ္() အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃)

ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ (၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)

 

        အျခားတစ္ေနရာ၌ ေကာင္းမႈညႊန္ၾကားထားၿပီး မေကာင္းမႈတားျမစ္ရန္ အေရး ႀကီးပံုကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ေလ့လာၾကပါမည္။

 

اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ماكانَ مِنّا تَنافُساً في سُلْطان، وَ لاَ الْاتماساً مِنْ فُضوُلِالْحُطامِ، وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ، وَ نُظْهِرَالاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ

 

အဓိပၸါယ္။။အို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အရွင္ျမတ္(ေကာင္းမြန္စြာ)သိေတာ္မူပါ သည္။ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳး၏ေတာ္လွန္ေရးသည္ အာဏာမက္ေမာၿပီး ေလာကစည္းစိမ္၊ ဥစၥာအတြက္ မဟုတ္ပါ။တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူထု အား အရွင္၏ သာသနာေတာ္အားသြန္သင္မႈ မ်ားကို ပို႔ခ်ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈမ်ား အစျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ေပ သည္။[10]

ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ (၁၀၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၈၀)

သိုဟ္ဖသိုလ္အိုကူးလ္၊ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ဩဝါဒေတာ္မ်ား၊ပထမဆံုးဩဝါဒ ေတာ္မ်ား၊

 

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ဤေခါင္း စဥ္၏ အေရးပါ အရာေရာက္ အေရးႀကီးမႈကို ထင္ရွားျပတ္သားေစရန္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ လာရွိသည္ စိစစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ဂ႐ုျပဳေပး ၿပီး ဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

 

ေအစ္လာဟ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ျခင္းေဝါဟာရက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္

        ေအစ္လာ(ဟ္)ဆိုသည့္ ေဝါဟာရႏွင့္အမ်ိဳးတူ ေဝါဟာရသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ (၁၂)ႀကိမ္၊ထပ္ခါ လာရွိေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေန ျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈမ်ားမွ စတင္ ၿပီး တကမာၻလံုးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈမ်ား ဆုိင္ရာ အာယတ္ေတာ္မ်ား ကို ဂ႐ုျပဳေလ့လာ ဖတ္႐ႈေပးေစလုိပါသည္။

 

()အဖမဲ့ကေလးမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား၏ေအစ္လာ(ဟ္)

      

         စူရာဟ္ဗကရတ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္ (၂၂၀)တြင္ အဖမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ မည္ ကဲ့သို႔ ျပဳမူ ဆက္ဆံရမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း လာရွိေပ သည္။

 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِالْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْفَإِخْوَانُكُمْوَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

 

အဓိပၸါယ္။။ယင္းသူမ်ားသည္ အဖမဲ့ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသင္ (မိုဟမၼဒ္)ထံ ေမးျမန္း ၾကေပမည္။အေျဖေပးပါေလ။၎(အဖမဲ့ကေလးမ်ား)အား ျပဳ ျပင္၊သြန္သင္ တည့္မတ္ေပးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ ၎တို႔ ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဘဝအတူတူ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။(တားျမစ္မႈ မရွိ ေခ်။)၎တို႔သည္ အသင္တ္ို႔၏ (သာသနာ့)ညီေနာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ (ညီေနာင္ တစ္ဦးပမာ ၎တို႔အားဆက္ဆံပါေလ။)မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ပ်က္စီးရာ၊ပ်က္စီးေၾကာင္း ျပႆနာရွာသူမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးသူ မ်ားကို ခြဲျခား သိရွိေတာ္မူသည့္ အရွင္ ျဖစ္ေပသည္။[11]

 

(၂) မိသားစုဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား၏ေအစ္လာဟ္

         အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ တစ္ဦးတည္းဆိုင္ ေအစ္လာ(ဟ္)(ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပး ျခင္း)ကိုမိန္႔ေတာ္မူၿပီး မိသားစုဆုိင္ရာ ေအစ္လာ(ဟ္)[12]ကို မိန္႔ ေတာ္မူ ေလသည္။

စူရာေနစာ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၃၅)တြင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

وَإِنْ خِفْتُمْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْأَهْلِهَاإِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّاللهَ كَانَ عَلِيماًخَبِيراً

 

အဓိပၸါယ္။။အကယ္၍အသင္တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး(ဇနီးေမာင္ႏွံ၊အၾကင္လင္မ ယား)ကြဲကြာမႈကို စိုးရိမ္မည္ ဆိုလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္မိသားစုဝင္မ်ားမွ ခံုသမာဓိလူႀကီး တစ္ဦး၊ၿပီးေနာက္ ဇနီးသည္ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ခံုသမာဓိလူႀကီး တစ္ဦးတို႔ကိုေရြးခ်ယ္ ပါေလ။(ထိုမွသာ ၎တို႔၏စိစစ္မႈကို ျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေပသည္။)အကယ္၍ ဤ(သမာဓိ လူႀကီး)ႏွစ္ဦးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈကိုစီစဥ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ထိုႏွစ္ဦး(ဇနီးေမာင္ႏွံ၊အၾကင္လင္မယား)၏ႏွလံုးသားမ်ား ကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးကပ္ေစေတာ္မူမည္။(သင့္ျမတ္ေစေတာ္မူမည္။)အေၾကာင္း သည္ကား မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို နားလည္ ေတာ္မူေသာ အရွင္ႏွင့္ အရာခပ္သိမ္း၏ သတင္းကို သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေပ သည္။

 

()အြန္မသ္မ်ား၏အလုပ္မ်ားတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)

 

        တတိယအဆင့္အျဖစ္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈ မ်ား၏ အေရး ႀကီးေၾကာင္းကို ညႊန္ျပၿပီး ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)၏လက္ထက္ တြင္ရွိေသာအခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပပါမည္။၎တမန္ေတာ္ဟဇရတ္(သ) ႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)မွ တဆင့္ ဆင့္ျပန္ ထားပါသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)မွ မိန္႔ေတာ္မူ ေလ၏။

 

قَالَ يَا قَوْمِأَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُرِزْقاًحَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْعَنْهُ إِنْأُرِيدُ إِلاَّ الاْاصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِى إِلاَّ بِاللهِعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

 

အဓိပၸါယ္။။ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူ ေလသည္။အို ကၽြန္ေတာ္၏လူမ်ိဳး မ်ား ကၽြန္ေတာ္အား သတင္းေပးပါေလ။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ထံ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ဘက္မွ ေပးထားေတာ္မူသည့္ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ သက္ေသရွိမည္။ၿပီး ေနာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူ ထားသည့္ စားနပ္ရိကၡာလည္းရွိမည္။(ဤအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ၏ အမိန္႔ေတာ္အား ေသြဖယ္ သည့္လုပ္ရပ္ လုပ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ?)ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ကို လည္း မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ထားၿပီး ထိုအလုပ္ကို ကိုယ္တိုင္လုပ္သည့္အျဖစ္ကို လံုးဝမလိုလားေခ်။မိမိ တတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈကိုျပဳျခင္းမွာအပ အ ျခားမလိုလား ေခ်။(ဤအလုပ္အတြက္)စြမ္းအားသည္လည္း အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ (ကူညီေဖးမမႈ)မွအပ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ထိုအရွင္ျမတ္ တစ္ဦးတည္းကိုသာလွ်င္ အား ကိုးအားထားပါသည္။ထိုအရွင္ျမတ္ ဘက္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္ရေပမည္ ျဖစ္ေပ သည္။[13]

ၾကည့္-စူရာဟ္ဟူးဒ္၊အာယတ္ေတာ္(၈၈)

        ဂ႐ုျပဳစရာအခ်က္သည္ကား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္မ်ား (အ.စ)တိုင္း သည္ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္အခါ ေခတ္ကာလတြင္ မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ အ သိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အထူး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရေလသည္။ထိုအခက္ အခဲမ်ား၏ ေအစ္လာ(ဟ္)လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကေပသည္။

         ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)၏ ေခတ္ကာလတြင္ လူပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအ ဝိုင္းအတြက္ စီးပြါးေရးအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။ေစ်းႏွင့္ စီးပြါးေရးေလာက သည္ လူထုအားမသန္႔ရွင္း မသန္႔ျပန္႔ေအာင္ ျပဳခဲ့ေလ၏။ဟရမ္ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကား မႈ အျမတ္ႀကီးစားလုပ္မႈ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥတြင္ မတရားညႇဥ္း ပန္းမႈမ်ား ထိုကဲ့သို႔အရာမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ေပသည္။

ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ဤမေကာင္း မႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းရန္ မိမိ၏အြန္မသ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္ မတ္ရန္ တာဝန္က်ခဲ့ေလ ၏။[14]

()တစ္ကမာၻလံုးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)

 

        တစ္ဦးတည္းဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊မိသားစုဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊လူပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊ထက္ပိုၿပီး ပထမေျမႀကီးတြင္ေန ထိုင္သူ လူသားအား လံုးဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)ရွိေပသည္။ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စူ ရာဟ္အအ္ရဖ္ အာယတ္ေတာ္အ မွတ္(၅၆)မွ ညႊန္ျပထားပါသည္။

 

وَلاَ تُفْسِدُوا فِىالاْارْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّرَحْمَتَ اللهِقَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

 

အဓိပၸါယ္။။ဤပထဝီေျမျပင္၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈကိုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပ်က္ စီး ျပႆနာ ျဖစ္မႈကို မျပဳလုပ္ၾကပါႏွင့္။ၿပီးေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿပီး ေတာင္းခံပါေလ။(တာဝန္မ်ား မေက်ပြန္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ပါ ေလ)။မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္(ဂ႐ုနာေတာ္)သည္ ကား ေကာင္းမႈ၊ကုသိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ အလြန္တရာ နီးကပ္ ေပသည္။[15]

သတိ-ဤအာယတ္ေတာ္နည္းတူ စူရာဟ္အအ္ရဖ္ အာယတ္ေတာ္(၅၈)တြင္ လည္း ပါရွိသည္။

အတိုခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဘဝ၏ဘက္ စံုကို က်ယ္ ျပန္႔စြာ၊က်ယ္ဝန္းစြာ၊ေအစ္လာ(ဟ္)(ျပဳျပင္ေျပာင္လဲ တည့္မတ္မႈ)ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ အြန္မသ္တိုင္း အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာဝန္ ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဤအလုပ္(ေအစ္လာ(ဟ္)ျပဳ လုပ္ရန္ မိန္႔ေတာ္မူထားေပသည္။

 

ေအစ္လာ(ဟ္)ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?

 

         ေအစ္လာ(ဟ္)( صلاح)ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ အဖ္စာ(သ္)( افساد)ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေပသည္။အဖ္စာ(သ္)ဆိုသည္မွာ ဖ်က္လို၊ပ်က္စီးျပဳ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဤဖ်က္လို ပ်က္စီးသည့္ အေရးႀကီးၿပီး တည္ရွိေနသည့္ စနစ္တစ္ခု ကို ျဖစ္ေစ(သို႔)၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႔)၊ မိသားစု(သို႔)လူပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း (သို႔)၊ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ျပဳျခင္းျဖစ္ ေပသည္။

         ေအစ္လာ(ဟ္)( صلاح)ဆိုသည္မွာ ထိုစနစ္ကို အရင္းအတိုင္းျပန္လည္ ျပဳျပင္ ေပးျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။

         ေကာင္းျမတ္သည့္သူေတာ္စင္ မိသားစုတစ္စုဆိုသည္မွာ အႀကီးဆံုးမိသားစု ဝင္မ်ား အေန ျဖင့္မလြဲမေသြ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ေကာင္းမႈကိုလိုလား ျခင္း၊သြန္သင္ဆံုးမေပးျခင္း ႏွင့္ မိသားစု၏အငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုအႀကီးမ်ား၏ ေနာက္လိုက္ျခင္း အမိန္႔နာခံျခင္း ျဖစ္ေပသည္။မိသားစုဝင္တိုင္း မည္သူတစ္ဦး တစ္ ေယာက္မွ် မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး မေက်ပြန္ဖို႔ကို မျပဳလုပ္ရ ေခ်။

         အကယ္၍ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ေက်ပြန္မႈ မရွိသည့္အခါ အငယ္မ်ာအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏အမိန္႔ကို နာခံမည္ မဟုတ္ၾကေခ်။ မိသားစုဝင္ မည္သူမဆို မိမိ တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို မထမ္းေဆာင္မည္၊ၿပီးေနာက္ ဤ လုပ္ရပ္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ မိသားစုတစ္ခုလံုး၏ စနစ္၊အစီအစဥ္မ်ား ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္သြားၿပီး မေကာင္းသည့္ ပ်က္စီးေနသည့္ မိ သားစု ျဖစ္သြားေပမည္။

         ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မိသားစုအတြက္ ေအစ္လာ(ဟ္)ေခၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္ မတ္ေပးျခင္း ဆိုသည္ကား မိသားစုဝင္တိုင္း မိမိတို႔၏ တာဝန္ကို မွန္ကန္စြာထမ္း ေဆာင္ေပးၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ သည့္ ဆက္ဆံေရးကိုျပဳကာ အစၥလာမ္မီ စာရိတၱ ေတာ္အရ (ေကာင္းျမတ္သည့္)စနစ္ လြမ္းမိုးမွ ျဖစ္ေပသည္။

         အြန္မသ္(ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား)တစ္စုသည္ စီးပြားေရး၊စာရိတၱ၊ယံု ၾကည္မႈ၊ယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ ေမတၱာထားရွိမႈတို႔အတြက္ ပ်က္စီးမႈ ရွိႏို္င္ေပသည္။ဤ က႑ာ၏ေအစ္လာ(ဟ္)ေခၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ အထက္ ေဖၚျပထားသည့္ ပ်က္စီးမႈ၊မေကာင္းမႈ၊ ျပႆနာျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကို တစ္ခုျခင္း သုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီး နဂိုမူလ(ေကာင္းျမတ္သည့္) စနစ္သို႔ ျပန္ပို႔ေပးျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။

 

အစၥလာမ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္တြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးျခင္း

 

        တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္တမန္ေတာ္အျဖစ္ ဖူးပြင့္ေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္၊ ထိုပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ အသိဥာဏ္ ပညာမဲ့မႈ၊မသိစိတ္ မိုက္မဲမႈ၊႐ိုင္း စိုင္းမႈ၊တို႔ျဖင့္ နာမည္ႀကီး ေနသည့္ အသိဥာဏ္ ပညာမဲ့မႈေခတ္ ျဖစ္ေပသည္။[16]

ဟဂ်ာက္(ေဆာ္ဒီ)၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ပတ္ဝန္းက်င္သည္ အဖက္ဖက္မွ ပ်က္စီး၊ ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ေနခဲ့ေပသည္။အကီဒါေခၚ ယံုၾကည္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအရ မိမိတို႔လက္ ျဖင့္ ထြင္းထား၊ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုမ်ားအား ခဝပ္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾက သည္။၎တို႔သည္ အလြန္ တရာ ဆာေလာင္ခ်ိန္တြင္ စြန္ပလြန္သီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား သည့္႐ုပ္တု၊ဆင္းတုမ်ားကို ထည့္စား ေသာက္လုိက္ၾကေပသည္။၎တို႔၏ဘဝသည္ ခိုရာဖာသ္ေခၚ အယူမွား၊အေတြးမွား၊အလုပ္မွား၊ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာေႏွာေနေလသည္။ခိုရာဖာသ္(ဥပါဒါန္ဝါဒ) သည္၎တို႔၏ ဘဝကို ဖ႐ို၊ဖရဲျပဳခဲ့ၾကေလသည္။

စာရိတၱဆိုင္ရာအရလည္း ႏွိမ္ၾကသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၿပီး မည္မွ်အထိ ႏွိမ္ၾကသည္ ဆိုလွ်င္ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား(ျပည့္တန္ဆာမ်ား)အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မေကာင္းမႈအေပၚ အရွက္တရားမရွိေတာ့သည့္ အျပင္၊ဖံုးကြယ္၍ပင္ မလုပ္ ၾကေတာ့ေခ်။

မည္မွ်ပင္ဆိုးရြားသည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားတြင္ ဤအလုပ္အတြက္ သီးသန္႔အမွတ္ အသားအျဖစ္ အလံမ်ားေထာင္ထား ၾကေပသည္။ေသြးထြက္၊သံ ယိုျပဳျခင္း၊သမီးငယ္မ်ားကို သတ္ ျဖတ္မႈ၊အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမႇဳပ္သတ္ျခင္းအထိ လုပ္ရဲသည့္ ႏွလံုးညစ္မ်ားရွိျခင္း၊အျပစ္မဲ့မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊စီးပြားေရးတြင္ ဖ႐ို၊ ဖရဲျဖစ္မႈ၊လူမႈေရး၊ညစ္ညမ္းမႈျဖင့္ လံုးဝ ေက်ာ္ၾကားၿပီး ျပည့္ႏွက္ ေနခဲ့ပါသည္။

အစၥလာမ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္၊အ သိုင္းအဝိုင္းတြင္ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ဖူးပြင့္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ တစ္ခုခ်င္းစီ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ မႈ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။႐ုပ္တု၊ဆင္းတု ကိုး ကြယ္သူမ်ားကို ႐ုပ္တု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္ျခင္းမွ တစ္ပါးတည္း(ထာဝရအရွင္)အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္။

စာရိတၱေဖါက္ျပန္သူမ်ားကို([17] لاِتَمِّمَ مَكَارِمَ الاْخْلاقِبُعِثْتُ)၏အလံေတာ္ေအာက္ တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

အထက္ပါ ဟဒီးစ္ေတာ္အားၾကည့္ရန္-ေဗဟာရြလ္ အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၂၀)

ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈ၊ေသြးထြက္သံယိုျပဳမႈကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေလ သည္။မႏုႆလူသားအား မေတာ္တဆ သတ္ခဲ့လွ်င္ေတင္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ကုလားအုတ္ အေကာင္(၁၀၀)ေပး ေဆာင္ဖို႔အထိ သတ္မွတ္ၿပီး မႏုႆလူသား၏ အသက္ကို တန္ဖိုးထား အေလးေပးခဲ့ေတာ္ မူေလသည္။[18]

ၾကည့္-ဝစေအလြရွ္ရွီအာက်မ္း အတြဲ(၁၉)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၄၂)

 

(ထိုအခ်ိန္အခါတြင္)ကုလားအုတ္ ေလး၊ငါးေကာင္ရွိသူ မည္သူမဆိုအား ေသေ႒း (သူေ႒း)၊ေငြေၾကး၊ ခ်မ္းသာသူအျဖစ္ စာရင္းဝင္ေလသည္။တစ္ခု၊တစ္ခုခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈကို ျပဳေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ စနစ္မ်ားအားလံုးကို နဂို၊ပကတိ(အေကာင္း)အတိုင္း ျပန္လွန္ေနရာခ် ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္း!

 

        ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ အစၥလာမ္၏တမန္ေတာ္ျမတ္ ဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ဝဖာသ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ေခလာဖသ္(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အ႐ိုက္အရာကို လက္ခံသည့္ကိစၥ) ျဖင့္ မိမိလမ္းမွန္မွ ထြက္သြားေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ မိမိ၏ႏွလံုးေသြးျဖင့္ အက်င့္လုပ္ေပးေတာ္မူ ခဲ့သည္။စာရိတၱဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား တျဖည္းျဖည္းအေရာင္ေလ်ာ့ၿပီး ေမွးမွိန္ခဲ့ ေလသည္။ေနရာမွန္သည္ မိမိေနရာမွ တစ္ခ်ိဳ႕ ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္က ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၊ဖ႐ိုဖရဲျပဳ သူမ်ားလက္သို႔ ေရာက္သြားေလသည္။

ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္ ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္၏ အႂကြင္းအက်န္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း အေရးႀကီး၊အဓိကက်သည့္ အစိုးရေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူလာၾကၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္မ်ားကို အျပင္ထုတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ေက်ာသား၊ရင္ သား ခြဲျခားၿပီး ေပးကမ္းခဲြေဝသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားေလသည္။

ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အြန္မသ္ကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးရန္ အေျမာက္အမ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သက္တမ္းတိုေတာင္းလွသည့္အတြက္ အျပည့္အဝ ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ဖို႔ အခြင့္မသာ ခဲ့ေခ်။

ေမာင္လာအလီ(အ.စ) ရွဟာဒတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ ၿပီးေနာက္ ေမာင္လာ လက္ထက္တြင္ ျပႆနာရွာေနသည့္ ဟာကင္မ္(အာဏာရွင္)တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မိုအာေဝယာ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ခလီဖြာ သမၼတျဖစ္လာေပသည္။၎အေနျဖင့္ ဟဇရတ္(သ) အဘူဗကရ္ႏွင့္ အိုမရ္ကို ခလီဖြာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊နည္းလမ္းကိုလည္း အေလးမထားသည့္အထိ ေက်ာခိုင္း ခဲ့ေလသည္။

အမွန္တကယ္ ၎အေနျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ေတာ္လွန္ေရးေဖၚထုတ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျပဳၿပီး အာဏာကို သိမ္းခဲ့ေလသည္။မိမိအခ်ဳပ္အျခာ၏ အေျခခံမ်ား ခိုင္ခံ့အားေကာင္းလာရန္ အတြက္ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ ရွဟာဒတ္ၿပီးေနာက္ အီရန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြါခဲ့ေလသည္။ၿပီး ေနာက္ ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာၾကားေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ နမာဇ္၊႐ိုဇာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးႏိုးေဆာ္ရန္ လာျခင္းမဟုတ္ေခ်။အသင္တို႔အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္လိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္အား ဆန္႔က်င္မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏အသက္ ခ်မ္းသာရာရလိမ့္ မဟုတ္ေခ်။[19]

ဤအတြက္ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲသည့္ ေခတ္မ်ားသို႔ ဗနီအိုမို္င္ယာမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွလံုးသားျဖင့္ အစၥလာမ္ႏွင့္အီမာန္ကို လက္မခံၾကေပ။အျခားတဖက္တြင္လည္းေမာင္ လာအလီ(အ.စ)၏အီမာန္အားနည္းသည့္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား၊ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူမႈကို စတင္ခဲ့ၾကေလသည္။

၎(မိုအာေဝယာ)၏ ဝိုင္းေတာ္သူ၊ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမဆန္သည့္ ေသာင္း ၾကမ္းမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။ဤသမိုင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နဲဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း၊ခြသ္ ဗာ(၂၇)တြင္ လာရွိေပသည္။လာရွိသည္မွာ-လူမဆန္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ သားအုပ္စုတစ္စုသည္ အီရတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ အလစ္သုတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေနလူထုအား တိုက္ခိုက္ၾကေလ၏။၎တို႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။၎တို႔၏ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား ကိုမတရား သိမ္းယူၾကေလသည္။ဤသို႔ျပဳျခင္းမွာ ၎တို႔၏ အကီဒါ၊ယံုၾကည္မႈမ်ား၊တုန္လႈပ္ရန္ႏွင့္ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္အလီ(အ.စ)၏သား၊သမီးမ်ားကို လက္လြတ္ၾကရန္ ျဖစ္ ေပသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလာဒ္မွာ ဗနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖင့္ ေဂ်ဟာလသ္ေခတ္က ကိစၥမ်ားကို အသက္ျပန္သြင္းခဲ့ေလသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ေခတ္

 

        ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္(၆၀)ခုႏွစ္၊ရဂ်ဗ္လ(၁၅)ရက္ေန႔ကို မိုအာေဝယာဇီဝိန္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ၎၏ သားမိုက္၊ယဇီးဒ္(လ.န)ေခလာဖသ္ေနရာကို မိမိအေဖကဲ့သို႔ အတင္းအဓမၼ၊မည္သည့္ အေျခခံ ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမွ်မရွိဘဲ ယူခဲ့ေလသည္။

         ျပႆနာမ်ား မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈတို႔သည္ ယဇီးဒ္(လ.န) လက္ထက္ တြင္ ၎၏ဖခင္လက္ထက္ကထက္ ပိုၿပီးတဆင့္တဆင့္ ဆိုးရြားလာေလသည္။အစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ား အားလံုး ယုတ္စြအဆံုုး မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အထိ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ဤသည္ သဘာဝျဖစ္ ေပသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူထုသည္ မိမိတို႔ေခတ္ကာလ၏ ဘုရင္၊အာဏာရွင္ေနာက္ လိုက္ၾကေပသည္။

 

اَلنّاسُعَلَى دِينِ مُلُوكِهِم[20]

 

ၾကည့္-သက္ေကရသိုလ္ေမာင္ဇူအာသ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၃)

        -ကရွ္ဖိုလ္ ခဖါ()က်မ္းအတြဲ()စာမ်က္ႏွာ(၃၁၁)

        

ဘုရင္၊သမၼတ၊အရက္ေသစာေသာက္စားမည္။ေလာင္းကစားျပဳမည္။ေမ်ာက္ႏွင့္ကစားမည္။ေခြးႏွင့္ေဆာ့မည္။အတိုခ်ဳပ္ျဖင့္ ဂိုနာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္[21] ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ေနသည့္ အကီဒါမ်ား(ယံုၾကည္မႈမ်ား)လူမႈေရး၊စာရိတၱဆိုင္ ရာ ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊အႏိုင္က်င့္မႈ မ်ားႏွင့္ လူမဆန္မႈမ်ားအတြက္ ဤ(ေအာက္ေဖၚျပမည့္အခ်က္)သည္ပင္ လံုေလာက္ေခ်သည္။

         စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဆီးရီးယားသို႔ ခရီးထြက္ၿပီးေနာက္၊မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ သုေတသီ၊စိစစ္မႈျပဳၿပီး ျပန္လာေလသည္။မိမိ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားကို ေျပာဆိုမႈကို ေရးသားထားေလသည္။ေျပာဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္၏ ကစမ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အခုအခ်ိန္ ယဇီးဒ္(လ.န)အနားမွ အျပင္ခရီးထြက္လာၾက ပါသည္။(သူအနားမွာရွိခ်ိန္)(သူ၏မ်ားျပားလာသည့္ ဂိုနာ၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္)မိုး ေကာင္းကင္မွ ခဲမိုးကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ရြာခ်မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ ခဲ့ရပါသည္။

         ဒီလူသည္(ယဇီးဒ္)မိမိ၏အေမ၊အစ္မ၊ညီမ၊သမီးမ်ားႏွင့္လည္းေဇနာ(ကာေမသုမိစာၦစာရကံ)က်ဴးလြန္ခဲ့ေပသည္။အရက္ေသစာ ေသာက္စားခဲ့ေလသည္။နမာဇ္ဝတ္မျပဳေခ်။[22]

ၾကည့္-အလ္မြန္သဇန္မ္က်မ္းအတြဲ()စာမ်က္ႏွာ(၁၇၉)(ဟီဂ်ရီ(၆၃)ခုႏွစ္အျဖစ္အပ်က္အေျခအ ေန)အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၇)ဆင့္ဆိုခ်က္အရ

 

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး အခ်ိန္မွအခ်ိန္အၾကာႀကီး ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ခဲ့သည္။လူအသိုင္းအဝိုင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္ မတ္ရန္ နီယသ္ျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ထံ ဘုိင္အတ္မျပဳဘဲ၊လက္မခံခဲ့ေခ်။ၿပီးေနာက္တစ္ဦးတည္းဘဝ ႏွင့္လူမႈေရးဘဝအတြက္ ျဖစ္ေသာလိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးနဂိုစနစ္ေကာင္းကို ျပန္လွည့္ေပးရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) လက္ထက္ကျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။

         မွန္လွေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ မိမိဘိုးေတာ္၏ အြန္မသ္ေတာ္ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား)ႏွင့္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပး ရန္(ယဇီးဒ္)(လ.န)အားေတာ္လွန္ခဲ့ေလသည္။

အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ ဤႀကီးက်ယ္သည့္အလုပ္အတြက္ ေရွာင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မုခ်ဧကန္ ယေန႔ အစၥလာမ္ဆိုသည့္ သတင္းပင္ၾကားရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။အကယ္၍ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ဂ႐ုစိုက္ဖို႔မလိုသည့္အစၥလာမ္ျဖစ္ေပမည္။

ဤလမ္းစဥ္အတြက္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ ရွဟာဒတ္ဘြဲ႔ ကို ခံယူခဲ့သည္မွာ မွန္ေပသည္။သို႔ေသာ္အစၥလာမ္မီ အသိုင္းအဝိုင္းကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ၿပီး ဤရည္ရြယ္ခ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈႏွင့္ နီးစပ္လာေလသည္။

 

 

ေအစ္လာ(ဟ္)ရည္ရြယ္ခ်က္၏ဆိုလိုခ်က္

 

         ကိုယ္ေတာ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))၏ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား၊အခ်စ္ေမတၱာထားသူမ်ား၊လမ္းစဥ္လိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အခ်စ္ေမတၱာထားမႈႏွင့္ ေနာက္လိုက္ပီသမႈကို သက္ေသျပဆိုရန္အတြက္ မိမိတို႔၏လက္ရွိေခတ္ကာလ၏ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစား ၿပီး၊ေတြးေခၚၿပီး၊စြမ္းအားရွိသည္ႏွင့္အမွ် ၎(ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ား)ကိုေတာ္လွန္ ေခ်မႈန္းရေပမည္။

အဇာဒါရီျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္အခါတိုင္း၊ေလာဂ်စ္က်သည့္ စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ေပးမႈမ်ား စည္းစနစ္က်က်၊ဆင္ျခင္တံုတရားရွိရွိ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ား၊မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္အသိုင္းအ ဝိုင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ စဝါဗ္ႀကီးသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ယံုၾကည္ရေပမည္။ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးရရွိရလိမ့္မည္။

ေလးစားအပ္သည့္ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ခ်စ္ခင္ရပါသည့္ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳသူမ်ား (ေနာင္ဟာဖတ္သူမ်ား၊ကစီသာဖတ္သူမ်ား…)အေနျဖင့္ မလြဲမေသြ ဤမြန္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သာသနာ့ျပဳ၊ႏိုးေဆာ္ရေပမည္။ဤမဂ်လစ္ေတာ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနရာယူသူမ်ားအား စရိတၱႏွင့္ လူမႈေရးအား ပ်က္စီးေစ၊မေကာင္းမႈျဖစ္ေစ၊အမဂၤလာမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚရေပမည္။အကယ္၍ မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားမွ(ဤလုပ္ငန္းကို)စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္ေကာင္းေလစြ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္

 

ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို

 

ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္

 

မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို

 

တားျမစ္ျခင္း။

 

 

 

ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္း။

         ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးလည္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားတြင္ လာရွိေပသည္။သခင္ႀကီး၏ သာဝကေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈဘက္သို႔ လမ္းညႊန္ျပခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္ သခင္ႀကီး၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား လိုလားအခ်စ္၊ေမတၱာထားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သခင္အတြက္ ေဇယာရတ္(သ)မ်ား ဖတ္ရြတ္ခ်ိန္တြင္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္း ကို ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)အေနျဖင့္ မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယသို႔ ေရးသားထားသည့္ မိမိ ေသတမ္းစာတြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။[23]

ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)

        -မက္ၠသလ္ခြရဇ္မီက်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၈)

        

         ဟဇရတ္(သ)မြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္ ရဲရင့္၊ျပတ္သားၿပီး သတၱိ၊ဗ်တိၱရွိသည့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ သံအမတ္၊ရွဟီးဒ္ေတာ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း(အစၥလာမ့္အစစ္)ရန္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ ၿပီး အဖမ္းဆီးခံရေလသည္။ၿပီးေနာက္ ၎အား အိုဗိုင္သြလႅာဟ္ဗင္ေဇယာသ္ထံ ေခၚ ေဆာင္သြားၾကေလ၏။အမီးရ္ေရကူဖာ(ကူဖာၿမိဳ႕ဝန္၊အာဏာပိုင္)အေနျဖင့္ ဂ်နာေဗ မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္ သို႔ေျပာေလ၏။

         ”ငါအေနျဖင့္ မင္းျပႆနာလုပ္ဖို႔ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ေသြးခြဲ၊စည္းလံုးေရး ဖ်က္ဖို႔၊ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ လာတယ္လို႔ ၾကားတယ္…”

         ဂ်နာေဗမြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္အေနျဖင့္ ၎အား အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။

 

ما لِهذا آتَيْتُ، وَلكِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُالْمُنْكَرَ، وَ دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفَ... فَأَتَيْناهُمْلِنَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ျပႆနာလုပ္ဖို႔ အတြက္လာျခင္း မဟုတ္ေခ်။ဘာေၾကာင့္ လာခဲ့ရသည္ဆိုလွ်င္ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ျပန္႔ပြားေစခဲ့ၿပီး၊ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ….ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအား ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားေပးၿပီး၊မေကာင္း ရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ေပးရန္ လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။[24]

ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)

        ဖသူဟ္ေအဗ္ေနအအ္ဇ() အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃)

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးေဇယာရတ္(သ)ေတာ္မ်ားမွ ေဇယာရတ္(သ)ေသဝါေရဇ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဖတ္ရြတ္ရမည္မွာ

 

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْاَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَالزَّكاةَ، وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَعَنْ الْمُنْكَرِ،وَاَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))သည္ နမာဇ္ ၿမဲၿမံသူ၊ဇကားသ္ေပးေဆာင္သူ၊ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျပသူ၊မေကာင္းရာ၊ မေကာင္းမႈကို တားျမစ္သူ၊ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ကို ခံယူေတာ္မူသည့္အ ခ်ိန္အထိ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ အရွင္၏တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အမိန္႔ကိုနာခံ က်င့္သံုးသူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆို ပါ၏။

ၾကည့္-မဖာသီဟိုနဝီး()က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈၂)

        ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၉၇)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၉၇)၊ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၂)

        

ဤအတြက္ေၾကာင့္ မုခ်ဧကန္ ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ ၏ အေရးႀကီးသည့္ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမ့ ေလ်ာ့ေနသည့္ တာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခု(အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္) ေကာင္း ရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ျပျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္းအား ျပန္ လည္ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္ေနေပသည္။

 

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္အားအတိုင္းထက္အလြန္အေလးေပးျခင္း။

         ႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈ ကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း)သည္ သာသနာ့ တာ ဝန္ ဝတၱရားအားလံုးမွ အေရးႀကီးဆံုး တာဝန္၊ဝတၱရားတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဖိုးတန္သည့္ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ ပါးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္႐ႈပါမည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

 

وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِيسَبِيلِ اللّهِ، عِنْدَ الاْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِالْمُنْكَرِ، إِلاَّكَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ

 

အဓိပၸါယ္။။(သတိရွိပါေလ။)ရွိသမွ်၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္၊ကုသိုလ္မ်ားအားလံုး ယုတ္စြ အဆံုး အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ လမ္းေတာ္တြင္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း(ေဂ်ဟာဒ္)ဗင္ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးမြန္ကရ္ႏွင့္ယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ပင္လယ္ေရ ႏွင့္ ေရစက္တစ္စက္ပမာ ျဖစ္ေပသည္။[25]

ၾကည့္-နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း-ကလ္မာေယေဂစာရ္(၃၇၄)

 

         ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤတာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က်၊နက္ နက္၊႐ိႈင္း႐ိႈင္း အေျခအေန၊အစစ္အမွန္အတြက္ သာဓက(ဥပမာ)တစ္ခု တင္ျပပါမည္။ (ေက်းဇူးျပဳ၍)ဂ႐ုျပဳေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

         ႀကီးမားသည့္ လယ္ယာတစ္ခု ရွိသည္ဟုျမင္ပါေလ။ဤလယ္ယာအတြက္ ရွင္ သန္၊ရပ္တည္ ေနရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိရန္အတြက္ အရာႏွစ္ခု အေရးႀကီး လိုအပ္ ေပသည္။ပထမအရာမွာ စည္းစနစ္က်ၿပီး ျပည့္စံုဖူလံုသည့္ ေရအခ်ိန္ႏွင့္အညီရေန ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ဤသို႔မရပါက သစ္ပင္မ်ားအားလံုး ၿခံထြက္သည့္ သီးႏွံမ်ားအား လံုးေျခာက္ေသြ႔ ပ်က္စီးသြားေပမည္။

         ဒုတိယဖက္တြင္(ၿခံထြက္၊လယ္ထြက္)သီးႏွံမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

         အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္း)သည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္း နားသည့္ သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြက္ ေရအသြင္ကိုေဆာင္ေနေပသည္။ နဟီးအဇ္မြန္ကရ္(မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကို တားျမစ္ျခင္း)အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာ ကြယ္ေပးျခင္း အသြင္ေဆာင္ ေနေပသည္။

         အကယ္၍ သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြင္း စည္းစနစ္က်သည့္ ေရအ ခ်ိန္မွီ မစီစဥ္ႏိုင္လွ်င္ လယ္ထြက္သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားေပမည္။

ထိုနည္းတူစြာ အကယ္၍ လယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ား ၎ကို အႏၱရာယ္အသြယ္ သြယ္မွ မတားဆီး၊မကာကြယ္မည္ ဆိုလွ်င္(ႀကိဳးစားထားသည့္)လယ္ယာထြက္သီးႏွံ မ်ား တစ္ခုမွ် က်န္ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဤသို႔ျဖင့္ အထက္ေဖၚျပပါ ရီဝါယတ္ေတာ္အရ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္ မြန္ကရ္(႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရ အဆိုတစ္ခုအရ)ဝါဂ်စ္ဗ္ အလုပ္မ်ားအားလံုးထက္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိုထားေလသည္။ဤအတြက္ သက္ေသအျဖစ္ ဤအလုပ္ႏွစ္ခု (အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္)မပါဘဲ က်န္ဝါဂ်စ္ဗ္ အလုပ္မ်ားမွ ရလာဒ္ေပး မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုေလ၏။

 

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏အဆင့္မ်ား

 

(စာ႐ႈပရိတ္သတ္မ်ား) သိထားၾကသည့္အတိုင္း ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား[26] ဖိုကာအာ(မရ္ဂ်ေယသကၠ္လီးေတာ္မ်ား)၏ ေသာင္ဇီးဟြလ္မဆာေအက်မ္းမ်ားတြင္ လာရွိ သည့္အတိုင္း အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္ အဆင့္သံုးဆင့္ လာရွိေပသည္။ ၎အဆင့္(၃)ဆင့္အား ဂ႐ုျပဳရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ဝစာေအလြရွ္ရွီအာက်မ္းအတြဲ(၁၁)၊အလ္အမရ္ဝါအန္နဟီး က႑အခန္း(၃) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

ပထမအဆင့္-ႏွလံုးသားႏွင့္ ဆိုင္သည့္အဆင့္

ဆိုလိုသည္မွာ ႏွလံုးသားအေနျဖင့္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရမ်ားအား ခ်စ္သူ၊ေမတၱာရွိသူျဖစ္ၿပီး မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈမ်ား အားမုန္းသူ၊ရန္သူ ျဖစ္ရေပမည္။

         ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကို ေတြ႔ျမင္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ပီတိျဖစ္မည္၊ဝမ္းသာမည္ ျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ဝမ္းနည္း၊ေသာက ျဖစ္ေလသည္။

         အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ အတြင္းပိုင္း အေျခအေန(နာမ္ပိုင္းအေျခ အေနသည္)ဤေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာႏွင့္ မေကာင္းရာကို ေတြ႔ႀကံဳရ ၿပီးေနာက္ တစ္ထပ္တည္း မခံစားရျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ဤအေျခအေနသည္ အတြင္းပိုင္း၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။

 

ဒုတိယအဆင့္-ႏႈတ္ႏွင့္ဆိုင္ရာအဆင့္

         ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကို အတြင္းပိုင္း(ႏွလံုးသားျဖင့္)ခ်စ္ျခင္း၊ျမတ္ႏိုး ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကို ႏွလံုးသားျဖင့္ မုန္းတီး၊ရြံရွာျခင္းကို ႏႈတ္ ျဖင့္ထြက္ဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကို ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၊ဂ႐ုမျပဳသူမ်ားအား မိမိ၏ႏႈတ္ျဖင့္ အ ကယ္၍ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊မာနတရားမရွိဘဲ၊သူတစ္ပါး၏ခံစားရမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္ျပဳ ျခင္း မရွိဘဲ မိမိ၏ေရွ႕ရွိသူအား သတိေပး၊အသိေပးႏိုးေဆာ္မည္ဆိုလွ်င္ မုခ်ဧကန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

 

တတိယအဆင့္-လက္ေတြ႔၊ကာယကံေျမာက္သည့္အဆင့္

        အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏ တတိယအဆင့္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ ကာယကံေျမာက္ရသည့္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊အစၥလာမ္မီအစိုးရ အာဏာပိုင္တို႔၏အလုပ္ ျဖစ္ေပသည္။

         အကယ္၍ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္(သို႔)အမ်ားအေနျဖင့္ ထင္ထင္၊ရွားရွား လူပတ္ ဝန္းက်င္ အသိုင္း၊အဝိုင္းတြင္ မေကာင္းမႈမ်ား၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို က်ဴးလြန္မည္၊ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ား၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္မ်ားကို မထီမ်က္ျမင္ျပဳၿပီး၊ေစာ္ကားမည္၊ လက္လြတ္မည္၊ၿပီးေနာက္ အျခားသူမ်ား၏ အသိေပးေျပာဆိုမႈကိုလည္း ဂ႐ုမျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ အစၥလာမ္မီ၊အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အားဖမ္းခ်ဳပ္ ျခင္း၊အျပစ္ေပးျခင္း တို႔ကိုျပဳေပမည္။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို လြတ္လြတ္၊လပ္လပ္ ေပးႏိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္မီ၊ဥပေဒမ်ားကို ပ်က္စီး၊ထိခိုက္လာမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူအားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ တစ္ဖန္ထပ္ၿပီးေရးသားပါမည္။ဤ အ ဆင့္သည္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္(အစၥလာမ္မီ) အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား တာဝန္၊ဝတၱရားျဖစ္ေခ်သည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစုိင္းနအစသခင္ႏွင့္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကိုတားျမစ္ျခင္း

        

(စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား) သိရွိထားသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အ ရင္(စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္)ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဗနီအိုမိုင္ယာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အထူးသျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏အာဏာရွိစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေနရာတိုင္း၊အားလံုးမေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္ျပစ္မႈမ်ား ေနရာယူသြားခဲ့ေလသည္။ယုတ္စြအဆံုး အစၥလာမ့္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဗဟိုနန္းဆိုက္ရာ၊အာဏာတည္ရာ၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဟရမ္အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ေပက်ံသြားရေလသည္။[27]

         မည္မွ်ထိဆိုလွ်င္ မဒီနာၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားမွ အုပ္စုတစ္စုသည္ အဆိုေတာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႀကိဳဆိုရန္ ၿမိဳ႕ျပင္ပအထိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ဤလုပ္ရပ္အတြက္ အရွက္သိကၡာမဲ့သည့္ဟုလည္း မခံစားခဲ့ၾကေခ်။ဒီ ေတာ့ စာ႐ႈသူအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ဤ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အက်ယ္ တဝင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါေလ။ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္မီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဝးေနသည့္ က်န္ၿမိဳ႕မ်ား၏ အေျခအေနကိုေတြးၾကည့္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္လည္း ပဲ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အရင္ေဖၚျပေရးသားထားသည့္အတိုင္း အေျခအေနမ်ားသည္ သဘာဝျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အာဏာပိုင္မ်ား၊အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိခလီဖြာ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ခံယူထားၿပီး ဂိုနာေပါင္းစံု၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္အစံုတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနပါက သာမန္လူထုအား မည္ကဲ့သို႔(လူ ေကာင္း၊သူေကာင္းျဖစ္လာဖို႔)ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားႏိုင္ပါအံ့!

အာရပ္ကဗ်ာဆရာ၏အဆိုအရ

 

اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدَّفِّ مُولِعاً *** فَشِيمَةُ اَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمُ الرَّقْص[28]

 

အဓိပၸါယ္။။မည္သည့္ အိမ္ေထာင္စု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမဆို၊သီဆိုျခင္း၊ကခုန္ျခင္းတြင္ အလြန္တရာ၊ႏွစ္သက္၊ႏွစ္ၿမိဳ႕လာမည္ဆိုလွ်င္ အိမ္သူ၊အိမ္သားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ လည္း ကခုန္ျခင္း၊သီဆိုျခင္းတို႔တြင္ နစ္ေမ်ာသြားေပမည္။

ၾကည့္-အလ္သိုအ္ဖြာသိုအလ္စြန္နီယာ စာမ်က္ႏွာ(၇၉)

အဆ္ဝါအလာအလ္စဟီးစိုင္း စာမ်က္ႏွာ(၂၈၆)

အလ္အန္ေသဆြာရ္ေလလ္အာေမလီ အတြဲ() စာမ်က္ႏွာ(၄၈၀)

 

ဟုတ္ေပ၊မွန္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားသည္ ကမာၻအေရွ႕ တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းရွိ အစၥလာမ္အားလြမ္းမိုးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ ေကာင္းမႈ သုစ႐ုိက္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကေခ်ၿပီး၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ေအဗာ ဒသ္္ ဝတ္ျပဳသူမ်ား၊မိုဟာေဂ်မ်ား၊အန္ဆြာမ်ား၊အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အေဝးသို႔ေရာက္ သြားၾကေလသည္။

ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္ျပႆနာလုပ္သူမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူမ်ား၊တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ေခတ္တြင္ ႏွိမ္နင္းခံထားရသူမ်ား၊ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံထားရသူမ်ားမွာ အစိုးရ ၏ေနရာဌာနမ်ားတြင္ ေနရာယူခဲ့ၾကေလသည္။[29]

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္ မိမိ၏တည္ရွိ ေနမႈအားလံုး(ႏွလံုးသား၊ႏႈတ္၊ကိုယ္)ျဖင့္ အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္ တာ ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

အာ႐ႈရာေန႔တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အားေခါင္းေပၚတင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေသာရဲမက္မ်ားအၾကားတြင္ ထားေတာ္မူၿပီးလက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ ဖိတ္ေခၚႏိႈး ေဆာ္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။

ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ ႏွလံုးသားအဆင့္၊ႏႈတ္အဆင့္ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္အ က်ိဳးမသက္ေရာက္သည္ကို ေတြ႔ေတာ္မူသည့္အခါ အဆင့္(၃)သို႔ ဝင္ေရာက္ရေလ ၏။

အဆင့္(၃)ျဖင့္ ရန္သူသည္ ေခ်မႈန္းပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ဤသို႔ျဖင့္မေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

ၿပီးေနာက္ အကယ္၍ဤအလုပ္ျဖင့္လည္း မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မလြဲမေသြ၊စေတးမႈ (ကုရ္ဗာနီျပဳမႈ)ကိုေပးရေလသည္။ၿပီးေနာက္ ဤလႈပ္ရွားမႈကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ ပို႔ ေဆာင္ေပးရေပမည္။

ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ မိမိ၏ေသြး ကို ေပးဆပ္လွဴဒါန္းၿပီး၊ဤႀကီးက်ယ္လွသည့္ တာဝန္ဝတၱရားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။ၿပီးေနာက္ လူငယ္၊လူရြယ္အသက္ကို ရေနၿပီးျဖစ္သည့္ အစၥလာမ့္အမည္ရွိ သစ္ပင္အတြက္ေရေလာင္းသြားေပးျခင္းႏွင့္၊၎အပင္အား ပ်က္ စီးမႈမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

အဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္အလ္ဟုိစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏သားေတာ္၊သမီး မ်ား၊သာဝကေတာ္မ်ား၏ ေသြးသည္လည္း အစၥလာမ့္တည္းဟူသည့္ လယ္ယာအ တြက္ ေရပမာအလုပ္လုပ္ခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ေလသည္။

အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးမဆင္ႏြဲခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္၊ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္က်န္မ်ား၊အရွက္သိကၡာမဲ့မည္ မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ထိုအခ်ိန္ အစၥလာမ္အတြက္ မည္သည့္(အႏၱရာယ္)တြင္က်ေရာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း(စာ႐ႈသူူ)သိရွိနားလည္ေပမည္။အကယ္၍ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ သီးႏံွေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေပးႏိုင္သည့္ လယ္ယာ ႏွင္တူသြားေပမည္။

အေရးႀကီးသည့္ အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္ က႑ာမ်ားမွတစ္ခုမွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကရ္ဗ လာၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာ အႏိႈင္းမဲ့ေသာင္ဝါဗီး(န)ေတာ္လွန္ေရး၊မိုခ္သာေတာ္လွန္ေရး စသည္ျဖင့္ ဤေတာ္ လွန္ေရးမ်ားအားလံုး၏ ညာသံမွာ တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး ထိုညာသံမွာ(لاِلِ مُحَمَّداَلرِّضَا)[30] (အာေလမိုဟမၼဒ္(အ.စ)၏ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္)ျဖစ္ေပသည္။

ၾကည့္-ေဗဟာရ္အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၅၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၂)၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၄၆) ႏွင့္ အျခားစာမ်က္ႏွာ(၁၇၄၊၁၇၅၊၁၇၈ႏွင့္၁၉၉)

 

        ယုတ္စြအဆံုး အဗူမြတ္စလင္ ခုိရာစာန္နီအေနျဖင့္လည္း ဤညာသံျဖင့္ လႈပ္ ရွားေတာ္လွန္ခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဖ်က္ သိမ္းႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

         သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၎အေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စစ္မွန္ၿပီး(တရားမွ်တ သည့္)ပိုင္ရွင္မ်ားထံ မလြဲအပ္သည့္ အမွားအယြင္းကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။

         အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဗနီအဘာစ္အားလြဲေျပာင္းေပးခဲ့ေလသည္။(သို႔မ ဟုတ္)လြဲေပးဖို႔ မျဖစ္မေန အၾကပ္အတည္း၊အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္သည္ ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။သခင္အေန ျဖင့္ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ မိမိ၏ေသြးေတာ္ကို လွဴဒါန္းေပးဆပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ဆြတ္ခူးႏို္င္ခဲ့ေလသည္။ထိုေတာ္လွန္ေရး(အာ႐ႈရာ)၏ အာနိသင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း၊တစ္ခုျခင္း ေပၚထြက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္ အသိပညာကင္းမဲ့ သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ေလသည္။

 

အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အဇာဒါရီ မ်ား က်င္းပေနသည့္အျပင္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ား ညႊန္ၾကားျခင္းကို က်ယ္ျပန္႔ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ တိုက္ထုတ္ ေပးရမည္ဆိုသည့္ မလြဲမေသြသမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းသင္ခန္းစာကိုမီးေမာင္း ထိုးျပေနပါသေလာ?

         ဧကန္မုခ် မလြဲမေသြ ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း အဇာဒါရီ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔သထက္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္။အကယ္၍ ေကာင္းမႈ၊ ေကာင္းရာသုစ႐ိုက္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာဒုစ႐ိုက္မ်ားကို တိုးပြားေစမည္ဆိုလွ်င္ ဆရက္ဒိုရွ္႐ႈိဟဒါေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို မေရာက္ေသးေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။

လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခတ္ကာလတြင္လည္း အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ္ လယ္ ယာအတြက္ ေရသြင္း၊ေရထည့္ေပးျခင္း၊ေရေလာင္းေပးျခင္းဆိုသည့္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ားကို ညႊန္ၾကားေပးျခင္း၊ႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအလုပ္ ဆိုသည့္ မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးလိုအပ္ေပ သည္။

အကယ္၍ အေရးႀကီး၊အဓိကအရာႏွစ္ခုအား ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္မီ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ အစၥလာမ့္ သာသနာေတာ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ဝါဒီအေနာက္တိုင္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တတိယရည္ရြယ္ခ်က္

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)

 

စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား

 

ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္

 

ျပဳျခင္း။

 

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြ၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအားရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ျပဳျခင္းအာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

اَدْعُوكُمْ اِلى كِتابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ) صلىالله عليه وآله ( فَاِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِيتَتْوَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْاُحْيِيَتْ، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلي وَ تُطِيعُوااَمْرِي، اَهْدِكُمْسَبِيلَ الرَّشادِ

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္(ကုရ္အာန္)ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။အေၾကာင္းသည္ ကားဧကန္မုခ် တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္အား ေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး၊မုခ်မ လြဲေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ဖိတ္ေခၚမႈကို လက္ခံသေဘာတူမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏စကားမ်ားကို နားေထာင္ ပါေလ၊ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏အမိန္႔မ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးပါေလ။ အသင္တို႔အား တိုးတက္ဖံြၿဖိဳးသည့္လမ္းႏွင့္ သကၠဝါအတြက္ လမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကား ေပးပါမည္။[31]

ၾကည့္-သာရီခ္ေခသဗ္ရီ အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈)

        ေဗဟာရြလ္အနဝါ အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၀)

        အဟ္ယာႏြရွ္ရွီအာ အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၅၉)

       

အျခားတစ္ေနရာတြင္ မိမိ၏ညီေတာ္ မိုဟမၼဒ္ဟနဖီယာအား မိန္႔ေတာ္မူေလ သည္။

 

اُرِيدُأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّيوَأَبِي عَلِىِّ بْنِ أَبِي طالِب[32]

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္၊မေကာင္း ရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္း ျပဳရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုးေတာ္ႏွင့္ဖခမည္း ေတာ္တို႔၏ စြႏၷတ္ေတာ္အတိုင္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ လိုလားသျဖင့္(ေတာ္လွန္ေရး ကိုဆင္ႏြဲခဲ့ျခင္း)ျဖစ္ပါသည္။

ၾကည့္-မကၠ္သေလအဝါေလမ္ စာမ်က္ႏွာ(၅၄)

 

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခု သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘဝတည္ေဆာက္မႈ ရွင္သန္၊ တည္ၿမဲေအာင္ျပဳရန္ႏွင့္ ေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကို ပ်က္စီးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ေဗဒ္အတ္သမ်ားဗနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္ ကာလရွည္စြာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မတရားလုယူ ခဲ့ေလသည္။လုယူထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား အမွန္တရားအေပၚ၊စစ္မွန္ သည့္အင္အားအေပၚ၊တည္ေနရသည္ဆိုၿပီး မိန္႔ဆိုထားေလ၏။

         ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားသည္ သာသနာအတြက္ ေနရာယူခဲ့ ေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္အားေသဆံုးေစခဲ့ေလသည္။အ ေၾကာင္းမွာ -၎(ဗနီအိုမိုင္ယာ)တို႔၏ ေရွ႕ဆက္ဘဝတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဗဒ္ အတ္(သ)အဖြဲ႔မ်ားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ ေတာ္မ်ားကို ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ျပဳခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

         ဤေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားမွ နမူနာမ်ားကို ေဖၚျပပါမည္။ေက်းဇူးျပဳၿပီး၊ဂ႐ုျပဳေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

၁။တန္ဖိုးႀကီးမႈမ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္(အသိပညာမဲ့သည့္ေခတ္)အခ်ိန္ ကာလတြင္ ပင္ကိုယ္ အရည္အေသြးရွိသူမ်ား၊ဂုဏ္ႀကီးသူမ်ားအျဖစ္ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္သား၊ သမီးမ်ားကို စံအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

         မည္သူမဆို ေငြေၾကးမ်ားမ်ားရွိေလ သား၊သမီးမ်ားမ်ားေမြးႏိုင္ေလ၊ျပည္သူလူ ထု၏အျမင္တြင္ ပိုၿပီးအေရးပါအရာေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးသူ ျဖစ္ေလျဖစ္ေပသည္။

         က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရာဟ္စဖာ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္(၃၇)တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ ဤတရားမဝင္သည့္ စံ၊မွတ္ေက်ာက္ ေနရာတြင္ စံမွတ္ေက်ာက္အစစ္အား အစားထိုးၿပီးမိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

وَمَا أَمْوَالُكُمْوَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِىتُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًفَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُالضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِىالْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔၏ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊သား၊သမီးမ်ားသည္ လံုးဝဥႆုန္ အသင္တို႔ အား ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္)ႏွင့္ နီးကပ္ေအာင္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားမ ဟုတ္ေခ်။သို႔ရာတြင္ အၾကင္မည္သူမဆို အီမာန္သက္ဝင္၊ယံုၾကည္မည္၊ေကာင္းျမတ္ သည့္ သုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္မည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔အတြက္ အသင္တို႔ထမ္းေဆာင္ထား သည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္အညီ ဆုလာဒ္အျဖစ္ ႏွစ္ဆ၊ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေပမည္။၎တို႔သည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု၏အခန္းမ်ား၊အလြန္တရာ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကရေပလိမ့္ မည္။

         ၿပီးေနာက္ ထိုနည္းတူစြာ စူရာဟ္ ဟိုဂ်ရာသ္အာယတ္ေတာ္(၁၃)ပါးတြင္ မိန္႔ ေတာ္မူထားပါသည္။

إِنَّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

အဓိပၸါယ္။။ဧကန္မုခ် အသင္တို႔အနက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္ အျမင့္ျမတ္ ဆံုး၊အေလးစားထိုက္ဆံုးသူသည္ သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)အရွိဆံုးသူျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္မွတ္ေက်ာက္စံ(အစစ္)ဆုိသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုအထင္ ရွားဆံုး၊အေပၚလြင္ဆံုး သ႑ာန္ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

         ဤနည္းအစီအစဥ္အရ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး၊ ဂုဏ္ႀကီးမႈ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊သား၊သမီးေနရာတြင္ အီမာန္၊ သကၠဝါႏွင့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ သုစ႐ိုက္က်င့္ေဆာင္မႈကို အစားထိုးေျပာင္းလဲေပး ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ဆိုလိုသည္အဓိပၸာယ္မွာ သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)မ်ားမ်ားရွိေလ ေလ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးစပ္ေလေလျဖစ္ေပသည္။မည္မွ်ပင္ လံုးဝသား၊ သမီးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိပါေစ၊ၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အဆင္းရဲတကာ၊အဆင္း ရဲဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနပါေစ။(သကၠဝါ=သီလ၊သမာဓိရွိလွ်င္ ရွိမႈႏွင့္အညီ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္နီးစပ္မႈရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။)အၾကင္မည္သူမဆို သကၠဝါအနည္း ဆံုးရွိမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္ အေဝးဆံုးျဖစ္ေပမည္။မည္မွ်ပင္ သား၊သမီးမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိေနပါေစ၊ပစၥည္း၊ဥစၥာအမ်ားအျပားပင္ ပိုင္ဆိုင္ေန သူပင္ ျဖစ္ေနပါေစ။

         ဤေျပာင္းလဲမႈ မွတ္ေက်ာက္၊စံေက်ာက္၏ေနာက္တြင္ အဗူဆိုဖီယန္ႏွင့္ ၎ ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူလဟာဗ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူဂ်ဟ္လ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ားေနရာတြင္ စလ္ မန္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူဇရ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊မစ္က္ဒါႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား အစားထိုးေန ရာ ယူခဲ့ေလသည္။ဤေနာက္ပိုင္းတြင္ လူထုအေနျဖင့္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသူ၊ပစၥည္း၊ ဥစၥာခ်မ္းသာသူမ်ားအား ၎တို႔၏ေငြေၾကး၊အသျပာမ်ားေၾကာင့္ က်ိဳးႏြံမႈကို မျပဳၾက ေတာ့ေခ်။

         သို႔ေသာ္လည္းပဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ဝဖသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မွတ္ေက်ာက္စံမ်ားကို ၎(ဗနီအိုမိုင္ယာ)တို႔၏ လက္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေလသည္။တတိယခလီဖြာ၏ေခတ္ကာလတြင္ နဂိုမေကာင္းသည့္စံမွတ္ေက်ာက္ အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္သြားေလ၏။ပစၥည္း၊ဥစၥာခ်မ္းသာသူမ်ား၊သား၊သမီးႏွင့္အင္ အားရွိသူမ်ား ယုတ္စြသကၠဝါအနံ႔ပင္ မထြက္သူမ်ားသည္ မြတ္သကီ၊သူေတာ္စင္၊သူ ေတာ္ေကာင္း၊ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေနရာတြင္ ေနရာယူထားေလ၏။အစၥလာမ္သာသနာ ေတာ္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလသည္။

         မိုအာေဝယာလက္ထက္တြင္ သက္တမ္းရင့္က်က္သူမ်ား အၾကင္မည္သူမဆို အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား အျမန္ဆံုးလက္ခံခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကိုေဘးခ်ိတ္ ထားခဲ့ေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ေတာ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ (သြလ္ကာႏွင့္၎၏သားမ်ား) အစၥလာမ္အား မလြဲသာ၊မေရွာင္သာ၍ ႏွစ္သက္မႈ၊ႏွစ္ ၿမိဳ႕မႈ၊လိုလားမႈမပါဘဲ လက္ခံခဲ့သူမ်ားသည္ ေရွ႕ထြက္လာၾကေပသည္။[33]

         စစ္ဖီး(န)တိုက္ပြဲတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတ္အေျမာက္အ မ်ားသည္ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊အေျမာက္အမ်ားမွာ မိိ မိတို႔ကိုယ္မိမိ ေရာင္းစားၿပီးထားသည့္ သာဝကအခ်ိဳ႕မွအပ မိုအာေဝယာ၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ မႈကိုခံခဲ့ရေလသည္။[34]

         ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)ႏွင့္အီမာန္ အေပၚအေျချပဳထားခ်က္မရွိေခ်။တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ေလာက၊ေလာ ဘမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားေလသည္။မည္သူမဆို ႐ိႈင္တြာန္အက်င့္ေကာင္းေကာင္း က်င့္ႏိုင္ေလ၊ညစ္ညမ္းသည့္ ႏွလံုးသားျပင္းသထက္ ျပင္းထန္စြာရွိသူ၊သာသနာကို မ်ားမ်ားေရာင္းစားႏိုင္သူကို မိမိတို႔ဗနီအိုမိုင္ယာ ဘက္သို႔ဆြဲေဆာင္ေလသည္။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဤေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကို အျမစ္ျပဳတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကို ရွင္သန္ၿမဲၿမံေစရန္ ေတာ္လွန္ေတာ္မူခဲ့ေလ သည္။

လူမ်ိဳးေရးအေရးေပးမႈ၊ခြဲျခားမႈမ်ား။

         ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးအေရးေပးမႈ၊ခြဲျခားမႈမ်ားမွာ ပြက္ေလာ ႐ိုက္ခဲ့ေလသည္။၎တို႔အေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ(မည္မွ်ပင္ စာရိတၱညံ့ဖ်င္းၿပီး က်ဆင္း ေနပါေစ။)အာရပ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ အဂ်ာမ္(အာရပ္မဟုတ္သူမ်ား)ထက္ျမင့္ျမတ္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားေလသည္။

         ဒုတိယအခ်က္မွာ-အာရပ္မ်ားအၾကား၊မ်ိဳးႏြယ္တိုင္းသည္ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိ အျခားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားထက္သာလြန္ေၾကာင္း၊ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းခံယူထားေလသည္။ဤအ တြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔အမ်ိဳးအႏြယ္၏လူဦးေရအရည္အတြက္ကို ရည္တြက္ၾကေလ သည္။အကယ္၍မ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္ခု၏ လူဦးေရအတူတူျဖစ္ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သုႆန္မ်ား သို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး မ်ိဳးႏြယ္တိုင္းမွ မိမိတို႔ရဲ့ေသဆံုးသြားသူမ်ာ၏အရည္အတြက္ကို ရည္တြက္ခဲ့ၾကၿပီး(အရည္အတြက္ပိုမ်ားသူမ်ိဳးႏြယ္အား)သာလြန္သူ၊ျမင့္ျမတ္သူ၊မ်ိဳး ႏြယ္အျဖစ္ခြဲျခားၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

  • ပိုမိုၿပီး အက်ယ္တဝင့္ ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ သဖ္စီးရ္နမူနာက်မ္းအတြဲ(၂၇)၊ စာမ်က္ႏွာ(၂၇၅)တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာအေနျဖင့္ ဤမမွန္ကန္သည့္စံမွတ္ေက်ာက္အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ လူအခြင့္အေရး၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားေရးဆိုသည့္ စံမွတ္ေက်ာက္ျဖင့္ ထိုမမွန္မ ကန္သည့္စံမွတ္ေက်ာက္ေနရာတြင္ အစားထိုးေပးခဲ့ေလသည္။

         အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္မႏုႆလူသားတုိင္းအတြက္ အမ်ိဳးအႏြယ္၊လူ မ်ိဳးစု၊ဘာသာစကားႏွင့္ အေသြးအေရာင္ကိုစံအျဖင့္ မသတ္မွတ္ေပ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ စူရာဟ္အဇ္ရဟ္(ဗနီေအစ္ရာအီးလ္)အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၇၀)ကို ဖတ္ရြတ္ေလ့ လာၾကည့္မည္။

وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِىالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَالطَّيِّبَاتِوَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အာဒမ္(အ.စ)၏ သား၊သမီးကို အေလးေပးျမင့္ျမတ္ေစပါ သည္။       ၎တို႔အား ကုန္းေပၚႏွင့္ေရေပၚတြင္(ကုန္း၊သံုး၊ေရသံုးစီးနင္းစရာမ်ား)စီးနင္း ေစေတာ္မူခဲ့ပါသည္။သန္႔ရွင္း၊စင္ၾကယ္သည့္ ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားမွ ၎တို႔အားစား နပ္ရိကၡာေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။၎တို႔အား ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အဖန္ဆင္းခံမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္၊ျမင့္ျမတ္မႈကို ခ်ီးျမႇင့္ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

         ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ထြန္းေပၚလာသည့္ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တည္းဟူေသာ စံမွတ္ေက်ာက္ေနရာတြင္ မႏုႆလူသား၏ အခြင့္အေရး (ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ)ကို စံမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ ေနရာယူေပးခဲ့ေလသည္။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား စိတ္ဝင္စား၊လက္ခံသူမ်ာသည္ မ်ိဳးႏြယ္စု၊လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အသားအေရာင္ဟူ၍ သီးသန္႔(ခြဲျခားမႈ)မရွိေတာ့ေခ်။တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ အာရပ္ႏွင့္အာရပ္မဟုတ္သူ လူျဖဴႏွင့္လူမဲ၊ကို႐ိုင္ရွ္ႏွင့္ကို႐ိုင္ရွ္ မဟုတ္သူ၊တစ္ ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႔၊အုပ္စုလိုက္ အုပ္စုလိုက္၊အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား လက္ခံဝင္ေရာက္ လာၿပီး၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို(ရင္ဝယ္ပိုက္)လိုက္နာက်င့္ သံုးခဲ့ ၾကေလသည္။

         တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤကိုယ္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၎(အစၥလာမ္အေယာင္အေဆာင္မ်ား)လက္ ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရေလသည္။ၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္းအရင္အတိုင္း မ်ိဳး ႏြယ္အစြဲ၊အစြန္းေရာက္စနစ္ဖက္သို႔ ျပန္လွည့္သြားဆိုးဆံုး၊အေျခအေနအထိ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။[35]

         ဤအေၾကာင္းအရာကို အထူးသျဖင့္ မိုအာေဝယာ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမ မ်ားတြင္ ထင္ထင္၊ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္မႈ ဝါဒီမ်ား သည္ လူအခြင့္အေရးေနရာကို လူသားဆုိသည့္ ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားရမည့္သူ မ်ားေနရာကိုယူထားၾကသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ အကြဲအလြဲမ်ား၊ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံ ျဖစ္လာေပသည္။

         စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊တညီတညြတ္၊တသံတည္းရွိမႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိမႈ အ ေပၚ အေျခခံၿပီး၊ညီညြတ္မႈ၊စုစည္းမႈ စသည့္ လူအခြင့္အေရး၊အခ်က္အခ်ာၾကသည့္ အရာမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား တျဖည္းျဖည္းျခင္း(စြန္႔ခြာ)ေနသည္။ၿပီး ေနာက္ စည္းလံုး၊ညီညြတ္သည့္၊တေသြးတသံတည္း ညီညြတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ သတင္းမရွိေခ်။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ေနာက္တဖန္ မြတ္စလင္မ်ားအားလံုးကို စည္းလံုး ညီညြတ္လာေစရန္၊တေသြးတသံတည္းျဖစ္လာေစရန္၊ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲ ခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္မိမိ၏ဘိုးေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)၏ လူသားပီသသည့္ လူအ ခြင့္အေရး၊အခ်က္အခ်ာက်မႈကို လြမ္းမိုးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။

 

၃။မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္ကာလတြင္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္ စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ၊စံေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။၎မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲ မႈမွ ထင္ရွားသည့္ သာဓကသည္ကား အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအၾကား ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ ေပသည္။မည္မွ်အထိဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ေျမာက္မ်ားစြာေသာ္ ပုဂၢိဳလ္အ ရ အခြင့္၊အေရးမ်ား၊လူမႈေရးအရအခြင့္၊အေရးမ်ား၊ဥပမာ အေမြကိစၥတြင္ ေဘးခ်ိတ္ခံ ခဲ့ရယံုမက၊အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ပင္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရေလသည္။အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးအႏြယ္စု မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား၏ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္(အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္)သည္ စာရင္းဝင္သြားေလ သည္။

         မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ တမန္ေတာ္တာဝန္အား အတိအလင္း ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေနဝင္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ အျဖစ္ စတင္ခဲ့ေလသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ အျခားအခြင့္အ ေရးမ်ားသည္လည္း ဆိုင္ရာ၊ဆိုင္ရာ၊ေနရာအားလံုးတြင္ ေနရာမွန္ခဲ့ေပသည္။

         သို႔ေသာ္လည္းပဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္း တဖန္မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ျပန္သည္။တတိယခလီဖြာလက္ ထက္တြင္ အဆိုးဝါးဆံုးအေျခအေနအထိ ေရာက္သြားေလသည္။မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို ခြဲေဝေပးမႈက႑ႏွင့္ ရာထူး မ်ားခန္႔အပ္မႈက႑၊တို႔တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဖ႐ိုဖရဲပင္တည္း။(ထိပ္ဆံုးကပင္တည္း) အလာမာအမီးနီး(ရ.ဟ)အေနျဖင့္ သမၼတႀကီးအြစ္မန္လက္ထက္တြင္ ေၾကာက္စရာ၊ တုန္လႈပ္စရာေကာင္းသည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ထင္တိုင္းႀကဲခဲ့မႈမ်ား ၏ စာရင္းဇယားကို တင္ျပထားပါသည္။[36]

         တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈ အား ဗဟိုအခ်က္အခ်ာအျဖင့္ မိမိ၏(တသံအျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီးလက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ျပ ပါသည္။)ၿပီးေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည္။

أُمِرْتُلاِعْدِلَ بَيْنَكُمُ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္သည္အသင္တို႔အၾကား တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈ ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္၊တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရမည့္သူျဖစ္ပါသည္။[37]

         ထို႔ျပင္မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စစ္မွန္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႏွင့္ ခလီဖြာေယေဗလာဖြာဇ္လ္(ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ၿပီးေနာက္ခ်က္ခ်င္းၾကားတြင္ မည့္ သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမရွိဘဲ၊ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျမတ္အလႅာဟ္ဖက္မွ ခန္႔အပ္ခံ ရသည့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္)ေမာင္လာအလီ(အ.စ)ကိုယ္ေတာ္တိုင္ယုတ္စြအဆံုးလို အပ္ေနသည့္၊အကူအညီလိုေနသည့္ မိမိ၏ေနာင္ေတာ္ဟဇရတ္(သ)အကီးလ္အား ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြမွပင္ မကူညီခဲ့ေခ်။[38]

ၾကည့္-နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းခြသ္ဗာ(၂၂၄)

         သို႔ေသာ္သမၼတႀကီးအြစ္မန္ႏွင့္မုိအာေဝယာလက္ထက္တြင္(မတရားေပးကမ္းမႈမ်ားမွ)အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည့္အထိ အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့ေလသည္။မိုအာေဝ ယာအေနျဖင့္ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အား ျပစ္တင္႐ံႈခ်သည့္ ဟဒီးစ္အတုတစ္ခု ေရသားရန္စမရာ(ဟ္)ဗင္လြန္ဒဟ္အား ျပည္သူပိုင္မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ ဘ႑ာေငြမွ ေဒရ္ဟမ္(၄)သိန္းေပးခဲ့ေလသည္။

၎အေနျဖင့္ဟဒီးစ္ေတာ္(အတု)တစ္ခုအားအာယတ္ေတာ္

وَمِنَالنَّاسِ مَنْ يَشْرِينَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌبِالْعِبَادِ[39]

အားဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အတြက္ က်ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ေအဗ္ေနမြလ္ဂ်င္(န)(လ.န)အ တြက္က်ေရာက္လာေၾကာင္း၊ၿပီးေနာက္အာယတ္ေတာ္

 

وَمِنَالنَّاسِ مَنْيُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَعَلَىمَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِىالاْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا[40]

 

အားဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အတြက္ က်ေရာက္လာသည္ဟုေရးသားထား ေပသည္။[41]အမွန္တကယ္ အထက္ပါအာယတ္ေတာ္သည္ သဖ္စီးပညာရွင္မ်ား၏အ ဆိုအရ(အစ္နစ္ဗင္ရွရီးက္)အတြက္က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းေရးသားထားေပသည္။၎ (အစ္နစ္ဗင္ရွရီးက္)သည္ မိုနာေဖက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ ထက္တြင္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေပသည္။[42]

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ယဇီးဒ္(လ.န)အားေတာ္လွန္ခဲ့ေလသည္။ထို မွသာ မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အျမစ္ျပဳတ္ႏိုင္ၿပီး၊တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာ သား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကို ေနရာမွန္ ျပန္ထားႏို္င္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေနရာအတြက္ရာထူး

 

         အစၥလာမ္သာသနာမဖြင့္မည္အလ်င္း ဂ်ာေဟလီသည္ ေခတ္ႏွင့္လက္ရွိေခတ္ ကာလ၏ ဂ်ာေဟလီယသ္ အခ်ိန္အခါတြင္ အလုပ္ေနရာကို ရာထူးအတြက္လိုၾက သည္။(တာဝန္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ေပးအပ္သည့္ အလြဲသံုးစားမျပဳရမည့္ တာဝန္ အျဖင့္ မသတ္မွတ္ၾကေခ်။)၎ရာထူးအတြက္ ပင္ကိုယ္၊ကတိ၊တန္ဖိုးအျဖစ္ ခံယူၾက ေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ရာထူးေနရာ၊အာဏာရယူရန္ အလို႔ငွာ တရားမွ်တ သည္ျဖစ္ေစ၊မမွ်တသည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းအားလံုးကိုသံုးၿပီး စစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေလသည္။

         သို႔ေသာ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဆံုးမဩဝါဒ ပို႔ခ်မႈမွာ ကမာၻလူသားအခြင့္ အေရးတြက္ ထိုေန႔၊ယေန႔၊ေနာင္ေကယာမသ္တုိင္းအထိ ရာထူး၊ေနရာအာဏာသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္(အစစ္)မဟုတ္ေခ်။ပင္ကိုယ္ပကတိတန္ဖိုး မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရ လွ်င္ မႏုႆလူသား၏ ႀကီးက်ယ္၊ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ဖို႔ အတြက္၊အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမွီသဟဲတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ဤအ တြက္ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ၊ဂုဏ္ျဒပ္အျဖင့္ သက္ေသမထူႏိုင္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရ လွ်င္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားသာ ျဖစ္ေပသည္။ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပ သည္။ရာထူးေနရာ၊အာဏာသည္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္၊ဝတၱရားသာ ျဖစ္ပါ သည္။ဂုဏ္ယူစရာ(အစစ္)၊ဂုဏ္ျဒပ္ မဟုတ္ေခ်။အမွီသဟဲတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေခ်။

         ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္နဟ္ဂိ်ဳဗလာဂါက်မ္းရွိ နာေမအမွတ္(၅) တြင္ အရွ္အဇ္(စ)ဗင္ကိုင္(စ)၊ထိုအခ်ိန္ထိုကာလ တြင္ အာဇာဘိုင္ဂ်န္ၿမိဳ႕ဝန္ အာဏာ ပို္င္အား မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 

وَإِنَّعَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَة وَلكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ

 

အဓိပၸါယ္။။ဧကန္မုခ် ၿမိဳ႕ဝန္တာဝန္(ရာထူး၊ေနရာ၊အာဏာ)သည္ အသင္၏ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အမွီခံ၊အေၾကာင္းခံ မဟုတ္ေခ်။စားဖို႔၊ေသာက္ဖို႔အတြက္ မ ျဖစ္ေစရ။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အသင္၏ေခါင္းေပၚတြင္ ရွိသည့္အမာနတ္(အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အပ္ႏွံထားမႈ)တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။

         ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္ ေခတ္ကာလအခ်ိန္အခါတြင္ ရာထူး၊ေနရာ၊အာဏာ သည္ ပင္ကိုယ္ဇာတိအရည္၊အခ်င္း၏ တန္ဖိုးျပန္ျဖစ္သြားေလသည္။မည္မွ်အထိဆို လွ်င္ မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏ ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူၿပီးေနာက္ ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာၿပီး ဤေက်ာ္ၾကားသည့္စကားတစ္ခုကို ဆိုေလသည္။(ငါအ ေနျဖင့္ မင္းတို႔ကို နမာဇ္ႏွင့္ ႐ိုဇာဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚဖို႔(ကူဖာၿမိဳ႕သို႔)လာခဲ့ျခင္း မဟုတ္ ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ငါရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။[43]

ၾကည့္-မနာကစ္ဗ္အဗ္ေနရွဟ္ေရအာ႐ႈဗ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈)၊ရွရ္ဟ္နဲဟ္ဂ်ိဳဗ လာဂါက်မ္း အဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္အတြဲ(၁၆)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)

       

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကိုအ ျမစ္ျပဳတ္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ လူထုအားကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ (အစစ္မ်ား)ႏွင့္ မိတ္ဆက္ၿပီး ပို႔ခ်ေပးရန္အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရးဆက္ႏြဲခဲ့ပါသည္။

 

ဤတတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဤႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ သင္ခန္းစာေပးေနပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဇါဒါရီကို ျပဳလုပ္ရန္ တဖက္တလမ္းးမွ မလြဲမေသြ၊မျဖစ္မေန၊ ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကိုလည္း သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။

         ထို႔ျပင္ မသိမနားလည္သည့္ အုပ္စုတစ္စု(သို႔)အကိ်ဳးအျမတ္ရွာေနသူ၊မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနသူအေနျဖင့္ ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကို ျပဳလုပ္မႈ(သို႔)က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈကို မျဖစ္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း မေပးရေပမည္။(ကာကြယ္ရေပမည္။)

မည္သည့္အခ်ိန္အခါမွ် ေဗဒအတ္(သ)ျပဳလုပ္သူမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ၿငိမ္ သက္ေနျခင္းဆိုသည္ မီးစိမ္းျဖင့္ လမ္းမဖြင့္ေပးသင့္ေခ်။အားလံုးအရွက္တကြဲ အက်ိဳး နည္းရလိမ့္မည့္ အလုပ္မ်ားကို သာသနာအမည္ျဖင့္ လုပ္ၾကေပမည္။အစၥလာမ္သာ သနာ၏(လွပ၊က်က္သေရ၊မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုသည္)မ်က္ႏွာေတာ္အား ကမာၻသူ၊ကမာၻ သားမ်ားအရွ႕တြင္ မေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ၎လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရန္သူမ်ား၏အပိုင္ အပီအျပင္ လမ္းမ်ား မွတစ္လမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တစ္စည္း၊တစ္လံုးတည္းရွိေနသည့္အၾကား ဤေဗဒ အတ္(သ)မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ခ်မႈကို အားေပးကူညီေဖးမျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

စတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္

 

အမွန္တရားဘက္မွ

 

ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္

 

အမွားမတရားႏွင့္

 

တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း။

 

 

 

 

 

အမွန္တရားဘက္မွကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္အမွားမတရားႏွင့္တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ဟူရ္ဗင္ယဇီးဒ္ေရယာဟီ စစ္တပ္ႏွင့္ထိပ္ တိုက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ၿပီးေနာက္၊ကရ္ဘလာကြင္းျပင္တြင္ ရပ္နားၿပီးခြသ္ဗာ ေတာ္တစ္ခုအား ဖတ္ရြတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထိုခြသ္ဗာမွ က႑ေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

 

أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُبِهِ، وَأَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِاللهِ

 

အဓိပၸါယ္။။အို ကၽြန္ေတာ္၏ ဘက္ေတာ္သားအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား၊အသင္တို႔အေနျဖင့္ အမွန္တရားကိုေမ့ေပ်ာက္သြားၾကၿပီး အမွားမတရားမႈဟာ လူပတ္ဝန္းက်င္ကို သိမ္း ပို္က္ထားေၾကာင္း မျမင္ၾကပါေလာ?ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အေျခအေနတြင္ မိုမင္မႏုႆလူ သားအေနျဖင့္(အမွန္တရားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ အမွားမတရားကို ရွင္းလင္း သုတ္သင္ျခင္းလမ္းတြင္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္(ရွဟီးဒ္အျဖစ္ခံယူ ရန္)အသင့္အေန၊အထားတြင္ ရွိေနရပါမည္။[44]

ၾကည့္-သိုအ္ဖိုလ္အိုကူးလ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၇၄)သာေရခ္သြဗ္ရီအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၀)

 

         အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အမွန္တရား ႏွင့္အမွားမတရားဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မွ ထုိ (အထက္ေဖၚျပပါ)ခြသ္ဗာတြင္ လမ္းညႊန္ျပထားေတာ္မူပါသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္၌(ဤအမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔ပတ္သက္ေနသည့္)အျဖစ္အပ်က္အား အျပည့္အစံု၊အက်ယ္တဝင့္ ေဖၚျပထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎မွအခ်ိဳ႕ဗဟို အခ်က္အခ်ာက်မႈကို ညႊန္ျပပါမည္။

 

 

အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေကာင္းဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရား၏ပံုကို ေဖၚျပ တင္ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ထို႔အျပင္ ဤဥပမာအတြက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္အေနျဖင့္ စူရာဟ္ ရအ္ဒ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၇)တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားပါသည္။

 

أَنزَلَ مِنَالسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌبِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداًرَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَعَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْمَتَاع زَبَدٌ مِّثْلُهُكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّاالزَّبَدُفَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِىالاْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الاْمْثَالَ

 

အဓိပၸါယ္။။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွ မိုးရြာသြန္းေစ၏။ထို အခါေခ်ာင္းလ်ိဳတိုင္းႏွင့္အညီ ေရမ်ားစီးေထြလာေလသည္။ၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္စြာေရ စီးဆင္းလာၿပီး ေရႀကီး၊ေရတက္လာေပသည္။(ထိုနည္းတူစြာ)လက္ဝတ္၊ရတနာမ်ား (သို႔)ဘဝအသံုးအေဆာင္၊ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မီးခ်ရေလသည္။အညစ္အေၾကးမ်ား ေျပာင္သြားေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ ဤနည္းအတိုင္း အမွန္ တရားႏွင့္အမွားမတရားကို ပံုႏိႈင္း သာဓကေပးထားေတာ္မူေလသည္။ေနာက္ဆံုးအ ညစ္အေၾကးမ်ားသည္ အျပင္သို႔ထြက္ လာေပသည္။သို႔ေသာ္ လူထုအတြက္ အက်ိဳး ျပဳသည့္ အရာမွန္သမွ်သည္(ေရ(သို႔)သီးသန္႔၊သတၱဳ)သည္ ေျမပထဝီေပၚဝယ္ က်န္ရွိ ခဲ့ေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဤကဲ့သို႔ ဥပမာမ်ား၊ပံုႏိႈင္းမ်ားေပး ေတာ္မူေလသည္။

         အထက္ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္မွ မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။အမွားမတရား သည္အေခါင္းေပါက္၊ခါလီျဖစ္ေပသည္။အသံသာအျပည့္ျဖစ္ၿပီး၊အညစ္အေၾကးႏွင့္ ေရာေထြးကာ၊အက်ိဳးမဲ့၊ရလာဒ္မဲ့ ျဖစ္ေပသည္။အမွားမတရားမႈ၏ သက္တမ္းသည္ တိုေတာင္းလွေပသည္။သို႔ေသာ္အမွန္တရားသည္ အက်ိဳး၊အျမတ္၊ရလာဒ္အျပည့္ ၊အဝ၊သန္႔ရွင္း၊စင္ၾကယ္၊သန္႔စင္၊လွပၿပီး ရွင္သန္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ထာဝရ ျဖစ္ေပသည္။အမွန္တရား၏ သက္တမ္းသည္ ရွည္လ်ား၊ၾကာျမင့္ေပသည္။မုခ်ဧကန္ အမွန္တရားႏွင့္ အမွားမတရား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ လွလွပပႏွင့္ အသက္ဝင္ဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွ ေဖၚျပထားသည္။(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္)ထက္ ပိုေကာင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိႏိုင္ေခ်။

 

စၾကဝ႒ာအတြင္းအေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးအမွန္တရား

 

စူရာဟ္ဟဂ်္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၆၂)တြင္ စၾကဝ႒ာအတြက္ ေတြးေခၚစဥ္း စားရန္ အတြက္လာရွိေပသည္။ဤအာယတ္ေတာ္ၿပီးေနာက္ အာယတ္ေတာ္တြင္ ဟက္ေကမိုသလက္(က)(ဘက္စံု၊ေထာင့္စံုမွ၊တုႏိႈင္းမရသည့္အမွန္တရား)သည္သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည့္ ဇာတိေတာ္ပိုင္ရွင္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပထားေပသည္။

အာယတ္ေတာ္တြင္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္။

 

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَهُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ

 

အဓိပၸါယ္။။ဤအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မုခ်ဧကန္ မွန္ကန္ေသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ပင္တည္း။၎မွအပ မည္သူကိုပင္ ၎တို႔ဟစ္ေအာ္၊တမ္းတသူမ်ား၊အရမ်ား သည္ အမွားမတရား ျဖစ္ေခ်သည္။ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အလြန္တရာႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ႀကီးမားေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္ ေတာ္မူေပသည္။

         ဟုတ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္(စၾကဝ႒ာတြင္)အေရးအႀကီး တကာ့အႀကီးဆံုး အမွန္တရားမွာ သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည္။ဇာတိ ေတာပိုင္ရွင္မွာ ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။မည္သည့္ တည္ရွိ ေနသည့္အရာမွန္သမွ်၊အရြယ္အစားမွန္သမွ်၊ပံုသ႑ာန္မွန္သမွ်၊၎တို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈနီးကပ္ေလေလ၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္ႏွင့္ နီးကပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ထိုနီးကပ္မႈႏွင့္အညီ အမွန္တရားျဖစ္ရပ္မွန္အစစ္ကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။

         အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကလာမ္ေတာ္(ဩဝါဒေတာ္မ်ား)ျဖစ္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)သည္ အမွန္တရားျဖစ္ ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ေစလြတ္ေတာ္မူျခင္းခံ ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ အမွန္ တရားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ ၎ဘက္မွအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ရွိေတာ္မူသည္။ ထို႔ျပင္ ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္သူမ်ား၊ယုတ္မာ၊ပက္စက္သူမ်ား၊သူခိုးမ်ား၊ေလာ ကီမက္ေမာသူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေပသည္။ဤအရာမ်ားသည္ အမွားမတရား မ်ားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေဝးကြာေနၿပီး၊အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္မဟုတ္သူကို တမ္းတသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

         တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အား ေအာင္ႏိုင္ေတာ္ မူၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း စံျမန္းေတာ္မူသည့္အခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏ အိမ္ေတာ္အတြင္း မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အနီးအနားရွိ မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ား၏ ႐ုပ္ထု၊ဆင္းတု(၃၆၀)ရွိေနေပသည္။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ၎႐ုပ္ထု၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းဆီ မိမိ၏လက္ကိုင္တုတ္ျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ ဆြဲခ် ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာဟ္အာယတ္အမွန္

 

جَاءَالْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

 

အားဖတ္ရြတ္ေတာ္မူေလသည္။[45]

အဓိပၸါယ္။။အမွန္တရားေရာက္လာေခ်ၿပီ၊အမွားမတရားပ်က္စီး သြားေခ်ၿပီ။အ ေၾကာင္းမွာအမွားမတရားမႈသည္ ပ်က္စီးရမည့္ အရာသာျဖစ္ေပသည္။

         ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေသာင္ဟီးဒ္၊တစ္ပါးတည္းအတုမဲ့အရွင္ကို ခဝပ္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး အမွန္တကာ့အမွန္ ဆံုး စၾကဝ႒ာ၏ ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ ဟက္(က)အမွန္တရား ျဖစ္ေပသည္။ေရွးရ္က္ႏွင့္႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္ ျခင္းသည္ဗာေသြလ္(ခ)အမွားမတရား ျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ဒဲဟ္ေဟဖဂ်္ရ္အင္ ေကလာဗ္ေဗအစၥလာမ္မီအီရန္(ေအမာမ္ခိုေမနီ(ရ.ဟ))ျပင္သစ္မွ အီရန္သို႔ျပန္ေရာက္လာသည့္ေန႔မွ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အထိ ၾကာျမင့္သည့္(၁၀)ရက္တာကာ လ)တြင္အထက္ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ခါ၊ထပ္ခါ၊ ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။

         အေၾကာင္းမွာ-ဗာေသြလ္(အမွားမတရား)အေပၚတည္ေနသည့္ ႐ိႈင္တြာန္အ ခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္အစိုးရ ျပႆနာ(မေကာင္းမႈကို)ျပန္႔ပြားေစသည့္ အစိုးရ၊အ လြန္တရာအရွက္မဲ့သည့္အလုပ္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္အစိုးရ၊ျပည္သူဘ႑ာေငြမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျဖဳန္းခဲ့သည့္အစိုးရ ျပဳတ္သြားၾကၿပီး၊ဟက္(က)(အမွန္တရား)ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္ အစားထိုးေနရာ ယူခဲ့ေလသည္။အစၥလာမ္မီအစိုးရ၏ ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈ မ်ားလာေလေလ၊ျပည့္စံုမႈမ်ားလာေလေလ၊အစၥလာမ္သာသနာ့လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးမႈ ေျခလွမ္းတိုးေလေလ၊ထိုနည္းတူစြာ အညီအမွ် အမွန္တရားကိုလည္း ဆြတ္ခူးရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရသည့္အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ရွင္သန္ေနသည့္အမွားမ

တရားမ်ား

 

ေမးခြန္း။။ဧကန္မုခ် ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေခတ္ကာလတြင္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာအမွန္တရားမ်ားသည္ ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရၿပီး အမွားမတရားမႈမ်ားမွ ၎အမွန္ ္တရားမ်ား၏ေနရာတြင္ ေရာက္ခဲ့ေပသည္။

         ထိုေခတ္ကာလတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း၌ မည္သည့္အမွန္တရားမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊၎အမွန္တရားမ်ားေနရာ၊အမွားမတရားမႈမ်ား ေနရာယူခဲ့သ ျဖင့္ မည္သည့္ဟက္(က)အမွန္တရားမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစဖို႔ႏွင့္ မတရားမႈအ မွားမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ရပါသနည္း?

 

အေျဖ။။ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားကို ေဖၚျပႏုိင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဤအက်ဥ္း ခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသား တင္ျပေနသည့္(စာအုပ္)ျဖစ္ရာ(အက်ယ္တဝင့္)တင္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ေလးေနရာတည္းကိုသာေဖၚျပဖို႔ တင္းတိမ္ ေက်နပ္ေရးသားလိုက္ရပါ သည္။

 

ပထမေနရာလုယက္မႈႏွင့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ

 

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ သက္ေသထူေနပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပထားသည့္အ တိုင္း ျဖစ္ပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ အုပ္စုတစ္စုကို ဖြဲ႔ထားေပးခဲ့ပါသည္။ထိုအဖြဲ႔ မွာ ဆီးရီးယားမွ အီရတ္ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ အာဏာဗဟိုဌာနသို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊တိတ္တိတ္ပုန္း နယ္စပ္မ်ားတြင္ လုယက္တိုက္ခိုက္၊ရက္စက္မႈကိုျပဳ ခဲ့ၾကေပသည္။(နယ္စပ္ရွိျပည္သူလူထု၏)ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကို လုယက္ၾကၿပီးျပန္လွည့္ သြားၾကေလသည္။ဤသို႔ျပဳရျခင္းမွာ အီရတ္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေအမာမ္အလီ (အ.စ)၏ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ အာဏာအား အျမင္မၾကည္ေအာင္၊မယံုေအာင္၊ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မရွိေတာ့ေအာင္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။ေအမာမ္(အ.စ)၏လက္ေအာက္ရွိ ၿငိမ္ဝပ္ပိ ျပား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္ ေဒသမ်ားကို မၿငိမ္းခ်မ္း၊မၿငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳၾကျခင္းျဖစ္ေပ သည္။[46]

         အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊မခုခံမကာကြယ္ႏိုင္သူမ်ားကို သတ္ ျဖတ္ျခင္း၊မြတ္စလင္မ်ား၏ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကို လုယက္ျခင္း၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မၿငိမ္သက္၊မလံုၿခံဳေအာင္း စီစဥ္ျခင္း စသည္တို႔ ထက္ပိုၿပိး မတရားမႈမ်ား၊အမွားမ်ားရွိေသးသည္ဟု ေတြးႏို္င္ပါေသးသေလာ?

 

ဒုတိယေနရာတရားမဝင္အလုပ္မ်ားတြင္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအားသံုးစြဲျခင္း

 

         မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြကို သံုးစြဲၿပီး အမီးရြလ္မိုေမနီ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ အနီးအနားရွိ အီမာန္အားနည္းသူမ်ား၊သတၱိ၊ဗ်တၱိနည္း သူမ်ားကို(ကိုယ္ဘက္ပါလာရန္)ဝယ္ယူခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာ ဟဇရတ္(သ)အ လီ(အ.စ)အားတစ္ဦးတည္း၊တစ္ပါးတည္း အထီးက်န္ခဲ့ေစရန္ ျဖစ္ေပသည္။

         ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြသည္ အီမာန္မရွိသူမ်ား၊ေၾကးစားမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသနည္း? ဤကဲ့သို႔ေသာ္လုပ္ရပ္သည္ အမွားမတရားကို ရွင္သန္ေစ ၿပီး၊အမွန္တရားကို ရွင္းလင္း၊သုတ္သင္ျခင္း မမည္ပါသေလာ?

 

တတိယေနရာမုသားဆိုျခင္းႏွင့္စြပ္စြဲမႈျပဳျခင္း

 

မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာရွိေနသည့္အ ခ်ိန္ကာလတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ အစိုးရအား အားနည္း၊အားေပ်ာ့ေစရန္၊ တတိယ ခလီ ဖြာ အြစ္မန္၏ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥျဖင့္ ျပႆနာရွာခဲ့ေလသည္။လူထုကိုကိုယ္ေတာ္အား ဆန္႔က်င္၊ေသြးေဆာင္၊ျဖားေယာင္းခဲ့ေလသည္။တတိယခလီဖြာအားလုပ္ႀကံသူ မ်းကို ရွာေဖြေပးရန္၊ဖမ္းခ်ဳပ္ေပးရန္၊အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၿဂိဳလ္ေမြခဲ့ ေလသည္။

         စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံ၊အေၾကာင္းတရားမ်ားမွ တစ္ခုသည္ လည္း(တတိယခလီဖြာ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥ)ပါဝင္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုး ႐ံႈး ခဲ့ရေလသည္။[47]

ၾကည့္-ကစ္ေဆယကူဖာက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၂)

        

ဤအတြက္ေၾကာင့္ တတိယခလီဖြာအြစ္မန္၏ အက်ီ ၤအားအလံအျဖစ္ထူခဲ့ သည္။အျဖစ္အပ်က္မွာ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေပသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို ဤ(စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖင့္)ညႊန္ျပႏိုင္ေပ သည္။

သို႔ေသာ္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အံ့ဩစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာေအမာမ္ အလီ(အ.စ)သည္ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူၿပီး၊ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ(အ.စ)အေနျဖင့္မတတ္ ႏို္င္သည့္အဆံုး မိုအာေဝယာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေတာ္မူခဲ့ရေပသည္။ၿပီးေနာက္မို အာေဝယာအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာတစ္ခုလံုုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္သြားခဲ့ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္တည္း အစၥလာမ္မီအာဏာရွင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။(ထို အခ်ိန္တြင္)လံုးဝတတိယခလီဖြာအြစ္မန္ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥကို လံုးဝမယူလာေတာ့ ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လံုးဝအသတ္မခံခဲ့ရသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေနခဲ့ေလသည္။

ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။(မိုအာေဝယာသည္)မိမိ၏ မေကာင္းသည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ဝယ္ရယူႏိုင္ရန္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊မဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊အမွီ သဟဲအျဖစ္သံုးခဲ့ေလသည္။ယုတ္စြအဆံုး အကယ္၍ ဤလမ္းအတြက္ အခ်ိဳ႕အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို စြပ္ပဲစြဲရ၊စြဲရ၊ေထာင္ပဲခ်ရ၊ခ်ရ၊သတ္ပဲ၊သတ္ရ၊သတ္ရ ၎အဖို႔အေရးမ ႀကီးေတာ့ေခ်။

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ(၁၉၁)

 

စတုတၳေနရာယဇီးဒ္လနကဲ့သို႔ပုဂိၢဳလ္ထက္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာကိုလြြဲေပးလိုက္ျခင္း

 

အားလံုးအသိပင္၊ယဇီးဒ္(လ.န)ဗင္မိုအာေဝယာသည္ ျပႆနာရွာသူ၊ပ်က္စီး သူ၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္၊က်ဴးလြန္သူ၊သန္႔ရွင္း၊သန႔္ျပန္႔သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊အျပစ္မဲ့လူသားမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ၊အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားသူ၊ေလာင္းကစားလိုက္စားသူ၊မ ေကာင္းမႈျဖင့္ စြန္းညိႇေနသူ ျဖစ္ေပသည္။[48]

         မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္အားမြတ္စလင္မ်ား၏ ခလီဖြာ သမၼတအျဖစ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ မိမိ၏ ေနာက္အတြက္ ေနရာေပးခဲ့ေလသည္။

         ဤအမွားသည္ အမွားေသးေသးေလးျဖစ္ပါသေလာ? ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)သည္ဘဝတည္ေဆာက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ကာလတြင္ အစၥလာမ္အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလံုးသည္ အမွားမတရားအေနျဖင့္ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ေလသည္။အမွန္တရားအား ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ရေလသည္။အေၾကာင္းမွာ အမွန္တရားကို ျပန္လည္ရွင္သန္ ေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၊အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အမွားမတရားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ အ လို႔ငွာ ျဖစ္ေပသည္။

         ဤလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရယူဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ မည္သည့္ တန္ဖိုး၊အဖိုးအခကို ျဖစ္ေစ ေပးဆပ္ဖို႔ အသင့္ရွိေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

ဤစတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ စာဖတ္သူအေပါင္းတို႔….ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ အဇါ ဒါရီျပဳလုပ္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊….အဇါဒါရီအား မလြဲမေသြ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါေလ။ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း ျပည့္စံုသည္ထက္ျပည့္စံုစြာ၊က်ယ္ျပန္႔ သညထက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္္ရေပမည္။ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ထိုမွ သာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ေလးစား၊အ႐ိုအေသျပဳဆို သည့္အဓိပၸါယ္ကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ရာေရာက္သြားေပမည္။

         သို႔ေသာ္လည္းပဲ အဇါဒါရီျပဳသည့္(မိုေမနီ၊မိုေမနာ)တိုင္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)အေနျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳရန္ အမွားမတရားကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းရန္ ေတာ္လွန္ေရး၊ဆင္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္းသိထားရေပမည္။ထိုမွသာဤလမ္းစဥ္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေျခတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

         ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္(အခ်ိန္တို္င္း)၊ေနရာတိုင္းတြင္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိထားမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနီးတကာ့အနီး ကပ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တစိမ္းအၾကား၊ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ဟက္(က)အမွန္တ ရားသည္ တစိမ္းဖက္က ျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ခင္မင္မႈ၊နီးစပ္မႈထက္ ဥပေဒ၊တရားမွ် တမႈကို ဦးစားေပးၿပီး ဟက္(က)အမွန္တရားဘက္မွ(၎တစိမ္းဘက္မွ)ရပ္တည္ေပး ရေပလိမ့္မည္။

         အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မက္သဗ္ေဗအာ႐ႈရာမွ သင္ ခန္းစာယူထားမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ကြဲလြဲမႈအတြက္ ျဖစ္ပါေစ၊အေသးတကာ့၊အ ေသးဆံုးဟက္(က)အမွန္တရားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ယုတ္စြအဆံုး မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစ(သို႔)လာဘ္ေပး၍ျဖစ္ေစ၊အမွန္တရား၏ဆန္႔က်င္ဖက္ အမိန္႔ေပး၍ ရမည္မဟုတ္ေခ်။

         အကယ္၍တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရမည္။အစ္ကိုမ်ား၊ေမာင္မ်ားအေန ျဖင့္ အစ္မမ်ား၊ညီမမ်း၏ ရပိုင္ခြင့္အေမြကို ၎တို႔အားမေပးဘဲစားသံုးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ (သို႔)အစ္ကိုႀကီးမွ ညီငယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အေမြကို မေပးမည္ဆိုလွ်င ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မသိရွိ၊မနားလည္၊သေဘာမေပါက္ေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

         အလုပ္ခိုင္းသူ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္ လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္မည္၊ၿပီးေနာက္ေအမာမ္အေပၚအလႅာဟ္ ဟုိအရွင္ျမတ္ ေစလြတ္ေတာ္မူသည့္ ေအမာမ္ဟု သက္ဝင္ယံုၾကည္မည္ဆိုလွ်င္လံုးဝ ဧကန္မလြဲ မိမိအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခကို မည္မွ်ပင္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊နည္း သည္ ျဖစ္ေစ၊မေပးဘဲေနမည္ မဟုတ္ေခ်။(ေပးကိုေပးမည္)မိမိိကုိယ္အား အလုပ္သ မားမ်ားကို ဆပ္ဖို႔က်န္ေနသည့္ အေႂကြးရွင္အျဖင့္ အျဖစ္ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။

         ဟုတ္ပါသည္။မွန္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔(ရွီအာေအမာမ္မီယာ)အေနျဖင့္ကိုယ္ ေတာ္၊႐ိႈဟဒါမ်ား၏ဦးေသွ်ာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးအား သိလာ ေလေလ၊နားလည္လာေလေလ၊ထိုသိရွိနားလည္မႈႏွင့္အညီ(မိမိတို႔ဘဝ၏ ေန႔စဥ္၊ေန႔ တိုင္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ လက္ေတြ႔က်ေလေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။အေကာင္အ ထည္ေဖၚေလေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္

 

 

ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)

 

 

အားေတာ္လွန္ျခင္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂ်ဟ္လ္အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈအားေတာ္လွန္ျခင္း

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွအျခားတစ္ခု အား ေဇယာရတ္(သ)အရ္ပအီး(န)[49] မွညႊန္ျပေနပါသည္။

ညႊန္ျပေနသည့္အခ်က္မွာ ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)အား ေတာ္လွန္ျခင္း ႏွင္ လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊အေမွာင္ထုမွ ကယ္တင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

ဤေဇယာရတ္ေတာ္တြင္ ဟဇရတ္(သ)အဘီအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)အား စလာမ္ႏွင့္သ႐ူးဒ္ ဆက္သျခင္းျဖင့္ စတင္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိေသသနလကၡဏာရပ္မ်ား ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ ေတာ္၏ ေတာ္လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပ ထားပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

وَبَذَلَمُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ

 

         သခင္ႀကီးေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ႏွလံုးသား၏ေသြးအား အရွင္ရဲ့ လမ္းေတာ္တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ေပသည္။(အလြန္တရာစေတးမႈႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈကို ျပဳ ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။)အေၾကာင္းမွာ အရွင္၏ေက်းကၽြန္၊အဖန္ဆင္းခံမ်ားကို ဂ်ဟ္လ္ (အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ႏွင့္ မသိနားမလည္မႈ၊အံ့ဩဖြယ္၊လမ္းလြဲ၊လမ္းမွားမွ ကယ္တင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ဂ်ဟ္လ္နာဒါနီ(မသိနားမလည္မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္းႏွင့္ လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊ အေမွာင္ထုမွ ကယ္တင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

 

ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ား

 

ဗနီအိုမိုင္ယာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္လက္ထက္တြင္ ဂ်ဟ္လ္၏က်ယ္ျပန္႔၊ျပန္႔ႏံွ႔မႈကို မ တင္ျပမည္ ေဂ်ဟာလသ္၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရွင္းျပဖို႔ အေရးႀကီးေပသည္။ေဂ်ဟာ လသ္၊နဒါနီ(အသိဥာဏ္၊ပညာမဲ့မႈ၊မသိနားမလည္မႈ)သည္ တခါတရံ အေၾကာင္းအ ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး တစ္ခါတေလ ရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။တစ္ခါတေလ ရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေဂ်ဟာလသ္သည္ တစ္ခါတရံ ကူစူရ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုသိဖို႔ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတေလ ေဂ်ဟာလသ္သက္စီးရ္(အဟ္ကမ္ကိုဆည္းပူးႏိုင္လ်က္ ေပါ့ေလ်ာ့ၿပီး မဆည္းပူးသည့္အေျခအေန)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ဆိုသည္မွာ သာဓကအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ ဟရမ္ျဖစ္သည့္ အရက္ေသစာ အားေသာက္လွ်င္ဟရမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္၏။သို႔ေသာ္ ေသာက္စရာတစ္ခုခု အား ဟလာျဖစ္သည့္ ေဖ်ာ္ရည္ဟုထင္မွတ္ၿပီး ေသာက္သံုးခဲ့မည္။ၿပီးမွသိရွိနားလည္ ေပမည္။ေဖ်ာ္ရည္မဟုတ္ပဲ၊အရက္ေသစာ ျဖစ္ေနေလသည္။

ဂ်ဟ္လ္ဟြန္က္ေမရွရီအီ(ရွရီအီအမိန္႔ဥပေဒ)ဆိုသည္မွာ သာဓကအားျဖင့္ ဤ ေသာက္စရာသည္ အရက္ေသစာဆိုတာသိေသာ္လည္း ရွရီအီအမိန္႔ကို မသိျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။အရြယ္ေရာက္ၿပီးသာသနာ့အမိန္႔မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္အတြက္ အထက္ပါသာဓကႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္ျပရမည္ဆို လွ်င္ အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အတြက္ႏွင့္ သုေတသီျပဳရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားရွိ လ်က္ သုေတသီမျပဳပဲေနသူျဖစ္ေပသည္။ဤအေျခအေနတြင္ သက္စီးရ္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ၎အားဂ်ဟ္လ္သက္စီးရ္ဟုေခၚဆိုေပမည္။တစ္ခါတစ္ရံ အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အ တြက္ႏွင့္ သုေတသီျပဳရန္ အလို႔ငွာ အေျခအေနမ်ား မရွိေခ်။သို႔မဟုတ္ မွားယြင္း မည္။လမ္းလြဲေနသည္ဟု လံုးဝမထင္ခဲ့ေခ်။ဤအေျခအေနတြင္ ၎အားဂ်ဟ္လ္ကာ ေစရ္ ဟုေခၚဆိုေပမည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚဂ်ဟ္လ္ ၏လြမ္းမိုးမႈ

 

         မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္ အထူး သျဖင့္ မိုအာေဝယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္ ရန္သူအားမသိၾက ေခ်။၎တို႔အေနျဖင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အစစ္အမွန္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မသိၾကေခ်။ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာသူ၊ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား အားေပးေထာက္ခံသူ မဟုတ္ပါ။၎တို႔၏ ဂ်ဟ္လ္ သည္ သက္စီးရ္ေၾကာင့္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ သည္ဂ်ဟ္လ္မိုကက္ေစရ္ စာရင္းဝင္သြားေလသည္။

         ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္က အႂကြင္း၊ အက်န္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊အစၥလာမ္သာသနာ့ေတာ္ႏွင့္ ကာလရွည္ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စရွိ ေၾကာင္း၊ယခုတုိင္ ဗဒဲရ္စစ္ပြဲ၊အိုဟြဒ္စစ္ပြဲ၊အဟ္ဇာဗ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ေဆြမ်ိဳး ရင္းခ်ာမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရသည့္၊ခါးသီးသည့္၊အျဖစ္အပ်က္အား မေမ့ေသးဘဲ (အစၥလာမ္ဆီမွ)ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔၊အခြင့္အလမ္းေစာင့္လွမ္းေနေၾကာင္း မသိပါသ ေလာ?

         မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ေန႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ေခလာဖသ္အား အာေလ အဗူစိုဖီယန္အေပၚ ဟရမ္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

         ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ ရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ား၊ထို႔ျပင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္တို႔၏ အျပန္အလွန္ စကားေျပာမႈမ်ားတြင္ ေပၚလြင္ခဲ့ေပသည္။ထိုညကိုေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား ဒါရြလ္ေအမာေရဟ္ မဒီနာ(မဒီနာရွိအစိုးရ႐ံုးခ်ဳပ္)ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး၊မိုအာေဝယာ၏ ဇီဝိန္ ခ်ဳပ္သည့္ သတင္းေပးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ယဇီးဒ္ထံ ဗိုင္အတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)အေနျဖင့္ သေဘာမတူခဲ့ေတာ္မူေပ။ၿပီးေနာက္၊ေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ မရ္ဝန္အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အ.စ)အား လမ္းၾကားတစ္ခုတြင္ေတြ႔ခဲ့ေလ သည္။[50]

         ကိုယ္ေတာ္အားတိုက္႐ိုက္ေျပာေလသည္။အိုအဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ))! ငါဟာမင္းအတြက္ေကာင္းတာပဲလိုပါတယ္။မင္းအတြက္အႀကံေပးဖို႔ ရွိပါတယ္….အကယ္၍လက္ခံခဲ့မည္ဆိုရင္ မင္းအတြက္ေကာင္းၿပီးသင့္ေတာ္ပါမယ္။ ေအမာမ္(အ.စ)သည္အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။အသင္၏အႀကံဘာလဲေျပာပါ? အေျဖျပန္ ေျပာေလ၏။မေန႔ညက ဝလီးဒ္ဗင္အြသ္ဗာထုိင္ၿပီး၊စကားေျပာထားသည့္အတိုင္း ခင္ဗ်ားအေနျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ ဗိုင္အတ္ျပဳပါေလ။ဤအလုပ္ဟာ မင္းအတြက္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာအက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္ပါ။

         ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَىالاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَوَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله ) صلى اللهعليه وآله ( يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلىآلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذارَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوابَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُاَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوافَابْتَلاهُمُاللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အတြက္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သည္။အရွင္ထံသို႔ ျပန္လွည့္ၾကရေပမည္။ယဇီးဒ္ဗင္မိုအာေဝယာကဲ့သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳး မြတ္စလင္မ်ား၏ အာဏာပိုင္၊အစိုးရမင္း ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ကာလတိုင္း အစၥလာမ္သာ သနာ့ေတာ္အတြက္ မျဖစ္မေန ဖာေတဟာဖတ္ပါေလ။သံသယမရွိ၊ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုး ေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)ထံမွၾကားနာခဲ့ရပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ေခလာဖသ္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ)ဟာ အာေလအဗူဆိုဖီယန္အတြက္ ဟရမ္ျဖစ္ပါ သည္။အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို ငါ၏မင္ဗဲရ္အေပၚတြင္တစ္ေန႔ ေန႔ေတြ႔ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ဝမ္းဗိုက္ကိုခြဲလိုက္ပါ၊(သတ္ပါေလ။)

         မဒီနာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို မင္ဗဲရ္ရစူလ္(ဆြ)တြင္ ေတြ႔ခဲ့ေသာ္လည္း မသတ္ခဲ့ၾကေခ်။(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အမိန္႔ကို မနာခံခဲ့ၾက ေခ်။)ဤအတြက္ရလာဒ္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ ၎တို႔အား ယဇီးဒ္(လ.န)လို ရာဇဝင္၊ဒုစ႐ိုက္သမား၊လက္ေအာက္သို႔ ပို႔ခဲ့ေလသည္။[51]

ၾကည့္-လဟူးဖ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀)၊မစီးရြလ္အဟ္ဇန္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀)

 

        မရ္ဝန္အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ အေထာက္အထား၊သက္ေသ ခိုင္လံု၊တိက်သည့္ မိန္႔ဆိုမႈကို ၾကားၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာ ထြက္သြားေလ၏။

 

အခ်ိဳ႕အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ပညာရွင္မ်ား၏ဝန္ခံမႈမ်ား

 

ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္ေရးသားသီကံုးထားပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိခဲ့ေပသည္။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ၎ထံသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလသည္။ထို မိတ္ေဆြသည္ မိုအာေဝယာ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ားကို သိမ္းထားသည့္(စိတ္ခ်ရသည့္)သာဝကမ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ေျပာဆို၏။(ေအမာမ္အလီ(အ.စ)ႏွင့္ ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ (အ.စ)တို႔ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔မ်ားခံယူေတာ္မူၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ကမာၻေလာကတစ္ခုလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို ေျပာေလ၏။မိုအာေဝ ယာ! မင္းအေနနဲ႔ လိုခ်င္တဲ့အရာကို ရၿပီပဲ၊အခုမင္း အစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုး၏ အစိုး ရမင္းအာဏာရွင္ျဖစ္ေနၿပီပဲ၊ဗနီဟာရွင္အေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္မႈကို ေလ်ာ့ပါေလ။ထပ္ၿပီး မင္ဗဲရ္မ်ားအေပၚမွ အလီ(အ.စ)ကို ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈ၊လအ္ နတ္ပို႔မႈကို မလုပ္ဖို႔အမိန္႔ေပးပါေလ။မိုအာေဝယာအေျဖေပး၏။မင္းလုပ္တာမွားေန တယ္ေနာ္!ငါအေနျဖင့္ ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ တမန္ ေတာ္(ဆြ)၏ အမည္ကို မထည့္သည့္အထိျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္တာ။မွန္တယ္။(ဒါ ေၾကာင့္)အဇါန္ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွ မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏အမည္ထည့္ေနသမွ် ကာလပတ္ လံုး ငါစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။(دفناً دفناً)[52]

ၾကည့္-ရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ (၁၃၀)၊သရ္ဂ်ိဳမာဝါရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၇၆)

 

ယဇီးဒ္(လ.န)၏ျပစ္မႈမ်ား၊ရာဇဝင္မႈမ်ား     

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊အထူးသျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ အစၥလာမ္အေပၚထားမႈ၊ဤကဲ့သို႔(ဗနီအိုမိုင္ယာ)၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ထားမႈ အျမစ္တြယ္၊ မေကာင္းမႈ၊အေျခခံ(မေကာင္းမႈ)တို႔ႏွင့္အစၥလာမ္အတူေပါင္းစပ္၍ မရေခ်။သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ….ဘာသာအား ထိုေခတ္၊ထိုအခါကႀကီးမားသည့္ အေရအ တြက္မ်ားသည္မြတ္စလင္လူထုႀကီးအေနျဖင့္မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားသည့္ဘီလူးမ်ားျဖစ္သည့္)ဗနီအိုမိုင္ယာကို မသိရွိနားမလည္ခဲ့ၾကေခ်။

ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားမႈ၊လူသတ္မႈ၊စိတ္အလိုလိုက္မႈ ၊မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ျပဳမႈတို႔တြင္ ေက်ာ္ၾကားေပသည္။(ဤလူယုတ္မာ)သည္မဒီနာေရႊ ၿမိဳ႕ေတာ္အား တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဤၿမိဳ႕ေနသူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။မိမိ၏စစ္သား၊စစ္သည္မ်ားကို(၃)ရက္တိုင္တိုင္ ဤၿမိဳ႕ (မဒီနာၿမိဳ႕)တြင္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လိုရရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏ စစ္တပ္ သည္ သတ္ျဖတ္မႈ၊လုယက္မႈကို ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။အျခားျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္ရာဇဝင္မ်ား ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။တင္ျပေရးသားရန္ ကေလာင္ပင္ရွက္ေပေလသည္။

         အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ဇိုဗိုင္ရ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ခိုလံုေနစဥ္ ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ ေအဗ္ေနဇိုဗိုင္ရ္အားမသနား မၾကင္နာခဲ့ေခ်။ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အားလည္း မ႐ိုေသ၊မေလးစားခဲ့ေပ။ထို႔ျပင္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားကိုလည္း အားမနာ၊မ်က္ႏွာမေထာက္ခဲ့ေခ်။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ အနီးတဝိုက္တြင္ မင္ဂ်နီးက္(ခ)ေလး ဂြအႀကီးစားမ်ားကို တပ္ဆင္ၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အေပၚ ခဲမိုးမ်ားကို ရြာရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေလသည္။[53]

         အမွန္တကယ္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ အဟ္ကမ္(ဥပေဒမ်ား)အရ မည္ သူမဆို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ခိုလံု မည္ဆိုလွ်င္ ၎အတြက္ လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကို ေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ယုတ္စြအ ဆံုး ရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေနပါေစ(လံုၿခံဳမႈကိုေပးရမည္။)ရာဇဝတ္သားမ်ားအား ဟရမ္အမ္(န)ေနေအလာဟီ(ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)မွ မတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုး ထြက္သြားသည္အထိ၊အစာေရစာ၊ငတ္မြတ္သည့္အထိ အစာေရစာမေပးဘဲ ထား ႏိုင္ေပသည္။ထို႔ေနာက္ ၎တို႔၏ ျပစ္မႈ၊က်ဴးလြန္မႈခိုင္လံုမွသာေထာင္ဒဏ္၊အျပစ္ ဒဏ္ေပးရေပမည္။[54]

ၾကည့္-ဂ်ဝါေဟရြလ္ကလာမ္က်မ္း၊အတြဲ(၂၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)မွ(၄၈)၊အတြဲ(၄၁)၊စာ မ်က္ႏွာ(၃၄၄)ႏွင့္(၃၄၅)

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္းနအစအေနျဖင့္ဂ်ဟ္လ္ႏွင့္နာဒါနီအားေတာ္လွန္ျခင္း

 

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ႏိုးၾကားမႈ၊သိရွိနား လည္မႈ၊ရွိလာရန္ အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ၎တို႔အိပ္စက္မႈသည္ အလြန္တရာအအိပ္ႀကီးၿပီး၊၎တို႔၏ မသိနားမ လည္မႈမွာ အေျခတြယ္၊အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သစၥာရွင္သာဝကေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုးေသြးေပးဆပ္ခဲ့ ရေလသည္။ ဤေပးဆပ္မႈသာလွ်င္ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ၊ေဘးဆိုးအား အစၥလာမ္တည္းဟူ သည့္ လယ္ယာေျမမွ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေလသည္။

         ျပည္သူလူထု(မြတ္စလင္မ်ား)အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္သာဝက ေတာ္မ်ား၏ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ မိသားစုဝင္မ်ား အဖမ္း၊အဆီး၊အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရၿပီးေနာက္၊႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာ(ကရ္ဗလာတြင္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေအမာမ္(အ.စ)အေပါင္းအပါ၊အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား)၏ ဦးေခါင္းေတာ္ မ်ား လွံထိပ္ဖ်ားသို႔ ျမႇင့္တင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ေမ့ေလ်ာ့မႈဆိုသည့္ အိမ္မက္မွ ႏိုးထ လာၾကေပသည္။ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရး၊စစ္ပြဲမ်ားတစ္ခုၿပီး၊တစ္ခုဆင္ႏြဲခဲ့ ၾကေလ သည္။ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္ ၿပီးေနာက္ ဗနီအိုမိုင္ယာ အေျခအေနသည္မလွေတာ့ ေခ်။ေနာက္ဆံုး ဤသန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္(အျပစ္မဲ့)ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာ အား အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာမွ ျပဳတ္ရၿပီး၊မသန္႔ျပန္႔၊မသန္႔ရွင္းသည့္ သစ္ပင္တည္းဟူ ေသာ ဗနီအိုမိုင္ယာ အျမစ္လွန္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။[55]

 

ဤပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား အခ်စ္ထားသူမ်ား၊သခင္ႀကီး(အ.စ)၏အဇါဒါရီ ကိုျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ကရ္ဗလာမိုအလ္လာ၏ ေဇယာရတ္အရ္ပအီး(န) ဖတ္ရြတ္သူ မ်ား႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာႏွင့္ သဝ္စိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္ အခ်က္မွာ သဝ္စိုလ္၊ေဇယာရတ္၊အဇာဒါရီႏွင့္တကြ သန႔္ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔သည့္ပုဂၢိဳလ္ထူး မ်ားကို အခ်စ္ေမတၱာထားရင္ တဖက္တလမ္းမွ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္း၊အ ဝိုင္းကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္ အိမ္မက္မွထႏိုင္ရန္ မသိနားမလည္သည္ကို သိနားလည္ ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေပးရပါမည္။

         ယခုလက္ရွိေခတ္ကာလတြင္လည္းပဲ ယဇီးဒ္(လ.န)ကို ေထာက္ခံအားေပးသူ မ်ား၊ဗနီအိုမိုင္ယာအစိုးရ၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား တကမာၻလံုးတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေန ပါသည္။အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုၿပီးရွိေနေပသည္။မြတ္စလင္လူထု အား အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ လမ္းစဥ္တြင္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေပသည္။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ား(အားလံုး)ကို ဤအႏၱရာယ္ဆိုးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးႏုိးေဆာ္တိုက္တြန္းရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ရွိ ေပသည္။

         ထိုအုပ္စုသည္ အျမင္အားျဖင့္ အစၥလာမ္အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကၿပီး မြတ္စလင္မ်ား၏ နံပါတ္တစ္ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ အစၥေရးတို႔ႏွင့္ သစၥာဆိုထားၾကၿပီး၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အရက္စက္ခံေနၾကရ သည့္ ပါလက္စတိုင္း၊ဂါဇာ၊အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နီစတန္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ဘက္ ေျခမ်ားလွမ္းေနၾကေပသည္။၎လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႏိုးၾကားလာမႈေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာမႈ၊ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း(ဤအုပ္စုသည္မိမိတို႔၏)ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္၊ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား၊လူမဆန္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳႏိုင္မည္ စြမ္းအားရွိဦးမည္ ေလာ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆ႒မရည္ရြယ္ခ်က္

 

အစၥလာမ္မီအစိုးရအား

 

တည္ေထာင္ျခင္း။

 

 

 

 

အစၥလာမ္မီအစိုးရအားတည္ေထာင္ျခင္း

 

သတိ-အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္သာ ဆိုလိုေပသည္။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အလြန္တရာအေရး ႀကီးဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာအစၥလာမ္မီအစိုးရအား တည္ေထာင္ရန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ အစိုးရတည္ေထာင္ရန္ အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည္မ်ားကို ၿခံဳငံုထားသည့္ေဆြးေႏြးမႈအား တင္ျပရန္ အေရးႀကီးလုိအပ္ေပသည္။

 

အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္အစိုးရတည္ေထာင္မႈအတြက္အေရးပါမႈ

 

         အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)အားလံုးသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေပသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္အတြက္ တာဝန္၊ဝတၱရားရွိေပသည္။ဤလုပ္ရပ္အတြက္ လက္ေတြ႔ကာယကံေျမာက္ အခ်ဳပ္၊ အခ်ာအာဏာပိုင္ကို မတည္ေထာင္မျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။အကယ္၍ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ လည္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပမည္။

သာဓကအားျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သအ္လီးမ္(ပို႔ခ်မႈ)၊သရ္ဘီယသ္(သြန္သင္မႈ)၊မတရားမႈ၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈကိုေတာ္လွန္ရန္၊လူမႈေရးရာေက်ာသား၊ ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊လူသားမ်ားအား ေက်းကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးမႈ၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားကို ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ ရယူေပးရန္၊စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ပဲ့ပင္၊သြန္သင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္၊ျမင့္ျမတ္သည့္ စာရိတၱေတာ္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါ သည္။

ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရ မတည္ ေထာင္မျခင္း က်ယ္က်ယ္၊ျပန္႔ျပန္႔၊တိုးတက္စည္ပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေခ်။

အေၾကာင္းမွာ-ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္တျပည္တြင္ ဘဝတည္ ေဆာက္မည္၊သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔(မြတ္စလင္မ်ား)လက္ ေတာ္တြင္လည္း မရွိေခ်။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပညာေပးနည္းစနစ္ မ်ားႏွင့္ သြန္သင္ပဲ့ပင္မႈမ်ားကို အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အရ တည္ေဆာက္လိုသည့္ ဆႏၵ၊အာသီသရွိမည္ဆိုလွ်င္ တင္းျပည့္၊က်ပ္ျပည့္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

အကယ္၍႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ ထဲတြင္ မရွိမည္၊ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူ ငယ္၊လူရြယ္မ်ားကို ပညာေပးရန္၊ပဲ့ပင္၊သြန္သင္ရန္ မင္ဘဲရ္တစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္ အသံုးျပဳမည္ဆိုရင္ လံုေလာက္ဖူလံုလိမ့္ မဟုတ္ေခ်။

အခ်ိဳ႕ေျပာၾကေပသည္။ယခုေခတ္အခ်ိန္၊အခါတြင္လည္း အစၥလာမ္မီႏိုင္ငံထူ ေထာင္ၿပီးပီ ျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ မေကာင္းမႈမ်ား မနည္းသြားေခ်။သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၎ တို႔အေနျဖင့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေမ့ေနေလသည္။အကယ္၍အစၥလာမ္မီေတာ္လွန္ ေရး မေပၚေပါက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာရွင္အစိုးရကို မ တည္ေထာင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဘာျဖစ္သြားခဲ့မည္နည္း အကယ္၍ ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မေကာင္း မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္မေကာင္းသည့္အစိုးရ၊ပဲဟ္လစီအစိုးရ၊ရွားအစိုးရ(အစၥလာမ္ အမည္ခံအစိုးရ)ထိုအတိုင္းရွိေနမည္ဆိုပါက အိမ္တိုင္း၊အိမ္တိုင္း(မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ားကို အမ်ားအျပားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္)စ ေလာင္းလိုင္းမ်ားေနရာယူထားၿပီး ျဖစ္ေနခဲ့ေပမည္။မေကာင္းသည့္ဆိုဒ္မ်ား၊အား လံုးလက္ထဲတြင္(လြတ္လပ္စြာ)ရွိေနေပမည္။မိုဘိုင္းမ်ား၊sms မ်ား၊ဗလူးတို႔စ္မ်ားျဖင့္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္။မကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။႐ုပ္ျမင္သံ ၾကားအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အျခားသတင္းဌာနမ်ားတြင္လည္း မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အတိုခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္ မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ ညမ္းမႈမ်ား ေလးဖက္၊ေလးတန္ကို လႊမ္းမိုးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီး(န္)သာသနာဆိုသည့္ သတင္းပင္ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

မွတ္ခ်က္။။ျပည္ေထာင္စုအစၥလာမ္မီ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ စေလာင္းလိုင္းမ်ားတပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ မေကာင္းသည့္ ဆိုဒ္မ်ားၾကည့္႐ႈခြင့္ စသည္တို႔ကို လုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ေတြ႔ ရွိခဲ့လွ်င္ တရားဝင္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို သက္ဆိုင္ရာမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ေဆာင္ ရြက္ေနပါသည္။ဘာသာျပန္ဆိုသူ

         အထက္ေဖၚျပပါ ေရးသားမႈအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ ေရး သားသီကံုးရမည္ဆိုလွ်င္…အစၥလာမ္ေတာ္လွန္ေရး(အီရန္ႏိုင္ငံတြင္)မေအာင္ျမင္ မည္အလွ်င္အခ်ိန္အခါတြင္ မကာင္းမႈမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ညစ္ညမ္းမႈမ်ား အားလံုး၏ အေၾကာင္းခံမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လက္ဝယ္တြင္ မရွိေခ်။

         သို႔ေသာ္လည္း မည္မွ်အထိ ညစ္ညမ္းေနသည္ကို ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ေနရာ အားလံုးကို လႊမ္းမိုး၊ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားခဲ့ေလသည္။လက္ရွိအေျခအေနေခတ္အရ မေကာင္းမႈမ်ား၏အေၾကာင္းခံမ်ား(စေလာင္း၊ဆိုဒ္စသည္)သာ(ထိုအခ်ိန္က)ရွိခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားခဲ့မည္နည္း?

         အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ တရား မွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖၚလို လွ်င္ အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာအစိုးရ မထူေထာင္ပဲ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္ မည္နည္း?

         မက္စ္ဂ်စ္ဒ္မ်ား၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ားအတြင္း သြန္သင္၊ဆံုးမမႈမ်ား၊ဆံုးမတရား ေတာ္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ ရင္သားမခြဲျခားမႈကို ျပဌာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသလား?

         ဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ စြမ္းအား၊လူထုအားမေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ညစ္ညမ္း မႈမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းခံမ်ား၊တန္ဆာကိရိယာမ်ား(ရဲစခန္း၊ရဲစသည္ ျဖင့္)၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္ထားသည့္ ရာဇဝင္သားေကာင္မ်ား၊စီးပြားေရးအျမတ္ႀကီး စားျပဳသည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္သမားမ်ားကို အျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းမွအပ၊အႏွိပ္စက္၊အႏိုင္ က်င့္၊အညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ဇြာေလမ္မ်ား(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ အႏိုင္က်င့္၊သတ္ျဖတ္သူမ်ား)ထံမွ ျပန္လည္ရယူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလား?

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ သာသနာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ပါသည္။ေႂကြး ေၾကာ္ခံယူေနသူမ်ားသည္(စစ္မွန္၊မွန္ကန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး၊အဓိပၸါယ္ဆိုလိုျခင္းကို မသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ား သာသနာ၏အစီအစဥ္မ်ား၊မသိနားမလည္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေပ သည္။

         ဟုတ္ပါသည္။မွန္လွေပသည္။သာသနာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက ကိစၥ၊သာဓကအားျဖင့္ နမာဇ္ႏွင့္ ႐ိုဇာစသည့္ျဖင့္(အစၥလာမ္)အစိုး ရမတည္ေထာင္ပဲ ျပဳႏိုင္ေပသည္။(သို႔ေသာ္ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း စည္ပင္ စြာအစိုးရမတည္ေထာင္ပဲ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။)

         သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူမႈေရးရာဆိုင္ ရာ၊ဥပေဒသမ်ား အေျမာက္အမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည့္ သာသနာျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားပါသည္။

         ဤဥပေဒသမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအစိုးရအား တည္ေထာင္ရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔ ေဟဂ်ရသ္ထြက္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ရန္သူမ်ား၏ မေကာင္းမႈ အႏၱရာယ္မွ ေအးၿငိမ္းခဲ့ေလသည္။ထိုေနာက္ ပထမဦးစြာမိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အစၥလာမ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား)ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အ တြက္ အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာကို ထူေထာင္ေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။

 

အစၥလာမ္၏အုတ္ျမစ္မ်ား

 

         ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္(အ.စ)သည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ဟဒီးစ္ ေတာ္တစ္ခုလာရွိေပသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

بُنِيَ الاْسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْياءَ: عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوِلايَةِ، قالَ زُرارَةُ: فَقُلْتُ وَأىُّ شَيء مِنْ ذلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقالَ: أَلْوِلايَةُ أَفْضَلُ، لاِنَّها مِفْتاحُهُنَّ، وَ الْوالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ

 

အဓိပၸါယ္။။အစၥလာမ္သာသနာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္(၅)ခုရွိပါသည္။နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ ဟဂ်္၊႐ိုဇာႏွင့္ ေဝလာယသ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ဇိုရာရဟ္အေနျဖင့္ ေမးျမန္းေလ၏။မည္ သည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါ သနည္း? ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ေဝလာယသ္ျဖစ္ေပသည္။အ ေၾကာင္းမွာ က်န္အရာအုတ္ျမစ္မ်ား၏(ေအာင္ျမင္မႈ)ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ ဝါလီ(ခ)အုပ္ထိန္းသူ(အစၥလာမ္မီအာဏာရွင္)သည္ ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ သက္ေသ(လမ္းညႊန္ရွင္)ျဖစ္ေတာ္မူ ေပသည္။[56]

ၾကည့္-ကာဖီက်မ္းအတြဲ()၊အခန္းအလ္အီမာန္ဝလ္ကူဖ္ရ္၊က႑ေတာ္ ဒိုအာေအမိုလ္ အစၥလာမ္

ေဝလာယသ္၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း?

 

        အခ်ိဳ႕(အိုလမာေယရွီအာ)အေနျဖင့္ ေဝလာယသ္ဆိုသည္မွာ အဟ္ေလဘိုက္ (အ.စ)အေပၚအခ်စ္၊ေမတၱာ၊ခ်စ္ခင္၊ႏွစ္သက္၊ျမတ္ႏိုးျခင္း၊တြယ္တာျခင္းႏွင့္ သဝလ္ စိုလ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟုခံယူထားေလသည္။သို႔ေသာ္ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ပါ ေဝလာ ယသ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဆို လိုသည္မွာ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ နမာဇ္၊ဇကားသ္၊ဟဂ်္၊႐ိုဇာအျပင္ အစၥလာမ္မီအ စိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုလည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ အအ္ေအေမ၊ေအမာမ္(၁၂)ပါး(အ.စ)တို႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာ ဏာႏွင့္ ၎တို႔၏(စစ္မွန္သည့္)ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို လည္း လက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ရေပမည္။ဤသဖ္စီးရ္အတြက္ သက္ေသ၊အ ေထာက္အထား၊အကိုးအကားအျဖစ္ ရီဝါယတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေပသည္။

         ေအမာမ္(အ.စ)အားေမးျမန္းခဲ့ေလ၏။အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အျခား အေျခ ခံအုတ္ျမစ္ အားလံုးထက္ အေရးႀကီးရပါသနည္း? အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူသည္။ေဝ လာယသ္ အျခားအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္အ တြက္ အာမခံျဖစ္ေပသည္။

         အကယ္၍အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊အစိုးရမထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ နမာဇ္တည္ေဆာက္မႈ၊ခြမ္းစ္၊ဇကားသ္၊႐ိုဇာႏွင့္ ဟဂ်္တို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ၊စည္ ကားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဤအရာမ်ား၏ဖလ္စဖာမ်ားတင္ျပခြင့္ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေယလာယသ္သည္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈ၊ႏွစ္သက္မႈ၊အခ်စ္ ေမတၱာ၊သဝလ္စိုလ္အတြက္သာလွ်င္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ နဘီတမန္ ေတာ္မ်ား(အ.စ)(သို႔)ျပစ္မဲ့မာစူမ္ ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) တို႔ဘက္မွ တည္ေထာင္ထား သည့္ အစၥလာမ္မီအစိုးရကို လက္ခံသေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

         ထိုအတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၏ သမိုင္းတေလ်ာက္လံုး တမန္ ေတာ္တိုင္း အင္အား၊စြမ္းအားရသည့္ႏွင့္ အစိုးရကို တည္ေထာင္ခဲ့ေပသည္။ဟဇရတ္ ဒါဝူးဒ္(အ.စ)၊ဟဇရတ္စိုလိုင္းမန္(အ.စ)၊ဟဇရတ္မူဆာ(အ.စ)ႏွင့္မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)စသည္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ အစိုးရကို ထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့ ၾကေပသည္။

အကယ္၍ ဟဇရတ္အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)ႏွင့္ဟဇရတ္အီဆာတို႔အေနျဖင့္ ဤ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ(အစိုးရထူေထာင္ျခင္း)အား အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လိုအပ္မႈ မ်ား မဖူလံုခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရမထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီ အစိုးရအား ထူေထာင္ရန္ လိုလားေတာ္မူခဲ့ျခင္း

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူေတာ္မူရန္အတြက္သာ သီး သန္႔ ကရ္ဗလာသို႔ ႂကြျမန္းလာေတာ္ မမူခဲ့ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္မီ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ကရ္ဗ   လာသို႔ႂကြျမန္း လာေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

         ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူမည္ကိုပင္ သိေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအမာမ္(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မွတစ္ခုကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကည့္ ပါမည္။

 

اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَاكَانَ مِنَّا تَنافُساً فِي سُلْطان، وَلا الْتماساً مِنْ فُضُولِالْحُطامِ،وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَالاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ،وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ،وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَوَأَحْكامِكَ

 

အဓိပၸါယ္။။အို! အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္... အရွင္အေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ လူထုအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္လို၍၊မင္းလုပ္လို၍အတြက္ႏွင့္ ေလာကီ၏ စည္းစိမ္၊ဂုဏ္ျဒပ္အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္းေကာင္းစြာ သိေတာ္မူပါသည္။တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရ အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာဆိုသည္မွာ အရွင္၏သာသနာေတာ္တြင္ ဆရာသမား(သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသူ)ႏွင့္ လကၡဏာေတာ္ မ်ား ျပည္သူလူထုအတြက္စီမံႏိုင္သည္။ထိုျပင္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ ေပးမႈ ျပဳႏိုင္သည့္ အရွင္ေက်းကၽြန္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ သည့္ အသင္၏ဥပေဒေတာ္မ်ားႏွင့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ား၊တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ဆို လို ေတာ္မူပါသည္။[57]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနာဝါလ္ အတြဲ(၁၀၀)စာမ်က္ႏွာ(၈၀)

 

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ကူဖာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ မႂကြျမန္းမည္အလွ်င္ မိမိ ၏အထူးရွယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္အား ကူဖြာၿမိဳ႕ ေတာ္သို႔ ေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊၎အား ျပည္သူလူထုထံမွ ဗိုင္အတ္ယူရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သိေပသည္။ဤဗိုင္အတ္ ယူေစေတာ္မူသည့္(စစ္မွန္သည့္) အစိုးရထူေထာင္မႈမွအပ အျခားကိစၥ ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ?

         အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေန႔တိုင္းအာ႐ႈရာ၊ေျမပထဝီတိုင္း ကရ္ဗ လာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူယံုၾကည္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ညာသံေတာ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္၏က်န္ညာသံေတာ္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးရွိ ေျမပထဝီတိုင္းတြင္ ထြန္းေတာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

         သစၥာမဲ့ အီမာန္အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕သည္ ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)အားမကူညီခဲ့ၾကေခ်။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ မြန္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္(အစၥလာမ္ အစိုးရ ထူေထာင္ရန္)အတြက္ ထိုသစၥာမဲ့ အီမာန္ အားနည္းသည့္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား အခ်ိဳ႕သည္ ကာယပိုင္းအရ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။

         သို႔ေသာ္ယေန႔ သစၥာရွိ ခိုင္မာသည့္ အီမာန္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား ရွိေနပါသည္။ထို မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ မိမိ၏ရွိသမွ်အား လံုးကို စေတးရန္ရွိေပသည္။

         ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ တေလာကလံုးတြင္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္အစိုးရ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေလာက ႀကီးကို ေအမာမ္မဟ္ဒီ(အ.ဂ်)၏ အစိုးရထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပဳျခင္းစကားမ်ားအ ဘယ္ေၾကာင့္ မဆိုရပါသနည္း

         သာသနာႏွင့္(စစ္မွန္သည့္)ႏိုင္ငံေရး သီးသန္႔စီအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား? အကယ္၍ သာသနာသည္ အစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာမပါဘဲ ထိုအစိုးရသည္ ဇြာ လင္မ္အစိုးရ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။အစိုးရအေနျဖင့္ သာသနာမရွိဘဲဆိုလွ်င္ ထိုသာသနာ ေတာ္သည္ အလြန္တရာ ရလာဒ္အက်ိဳးနည္းေပလိမ့္မည္။

 

ဤဆ႒မရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

         ႐ိုေသေလးစားရသည့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏အဇာဒါရီျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ အခ်စ္ေမတၱာထားၿပီး မာတမ္(ရင္ထု)ၾကေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ မဇ္ လူးမီးသည္(ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊မတရားအသတ္ျဖတ္ခံရမႈ…)အတြက္ မ်က္ရည္က်ရ ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈအတြက္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား ကို မိမိတို႔၏အခ်ိန္၊ပစၥည္း၊ဥစၥာ၊ကိုယ္ခႏၶာ အသက္ကိုရင္းၿပီး ကာကြယ္ရေပမည္။၎ တို႔အား ေျပာၾကားသင့္ေပသည္။

         ကိုယ္ေတာ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္(စစ္မွန္သည့္)အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ လိုလားခဲ့ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)၏ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပသည္။(ထိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို)ဖယ္ရွင္းျခင္းျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ) ၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

         (ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္)အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ က်က္သ ေရမဂၤလာ၊လာဒ္လာဘႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဝမ္းနည္းျခင္းအတြက္ မေဟာ္ရမ္လမ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ မဂ်လစ္ေတာ္မ်ား၊သာစူအာမ်ား((၉)ရက္ေျမာက္ မေဟာ္ရမ္)၊အာ႐ႈရာ မ်ား၊က်ဟ္လြန္မ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ေမတၱာ၊ဂ႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အခက္၊အခဲမ်ားကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေန၊အသက္ျဖင့္၊ႏွလံုးသားျဖင့္(ကာယ၊ဥာဏန)ျဖင့္ ႀကိဳး စားရေပမည္။

 

 

 

 

 

 

သတၱမရည္ရြယ္ခ်က္

 

အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊

 

ေက်ာသား၊ရင္သား

 

မခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔

 

အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း။

 

 

အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း

 

         အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ဖူးပြင့္ရသည့္၊ႂကြ ျမန္းလာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ မႏုႆလူသား အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ဆိုလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္၊အဓိက၊ (သို႔မဟုတ္)တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုဟုစာရင္း သြင္းႏိုင္ေပသည္။[58]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္အတြဲ(၂၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၉၂)။

 

ဟုတ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၊ေအာင္လီယာေတာ္မ်ား၊ ေကာင္းကင္က်က်မ္းဂန္မ်ားအားလံုးသည္အဒါလသ္အား လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပသည္။

         အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္စူရာဟ္ဟဒီးဒ္အာယတ္ေတာ္၂၅တြင္မိန္႔ ေတာ္မူထားပါသည္။

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِوَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلِيَقُومَ النَّاسُبِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِإِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္)အေနျဖင့္ မိမိ၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ)ကိုထင္ရွားျပတ္သားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေစလြတ္ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္၎(တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ))အားေကာင္းကင္က်က်မ္း ဂန္ႏွင့္ မီးဇန္း(အမွန္ႏွင့္အမွားအတြက္စံမွတ္ေက်ာက္၊တရားမွ်တသည့္ဥပေဒသမ်ား) ကိုပို႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ထိုမွသာ လူထုအေနျဖင့္ အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။သံသတၱဳအားဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ဤ(သံသတၱဳ)တြင္ ျပင္းထန္သည့္ အင္အား၊လူထုအတြက္၊လူသားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္း ရွိပါသည္။ထိုမွသာ မည္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ အရွင္ျမတ္ကို မျမင္ရဘဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ကို ကူညီ ေၾကာင္းခြဲျခားသြားရန္ ျဖစ္ေပသည္။မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အင္အား၊စြမ္းအားရွင္ႏွင့္(မည္သည့္အခါမွ်)႐ံႈးႏွိမ့္ေတာ္မူမည့္ အရွင္မဟုတ္ေခ်။

         မွန္လွေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိမိ၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ)အား ေကာင္းကင္က်က်မ္းတည္းဟူသည့္ လက္နက္၊ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ မီးဇန္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုဖက္သို႔ေစလြတ္ေတာ္မူ ခဲ့ေပသည္။ထိုမွသာ ကစ္(သြ)ေခၚ မတရားမႈ၊ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈအား ေတာ္လွန္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။လူထုအား အဒါလသ္ဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚရန္ ျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္ လူထုအေနျဖင့္ အဒါလသ္မရွိ ပဲ၊ဘဝတည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈရလာေပမည္။ဤသို႔ျဖင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္ စြာ၊စိတ္ဝင္စားစြာ၊အတင္းအဓမၼ၊အတင္းအၾကပ္၊မလြဲႏိုင္မေရွာင္ႏိုင္ မရွိဘဲ အဒါလသ္ အားလက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

         စူရာဟ္႐ႈိရာဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၅)တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ႏႈတ္ေတာ္မွ စကားကို ေလ့လာမွတ္သားပါမည္။

 

وَأُمِرْتُلاِعْدِلَ بَيْنَكُمُ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင္တို႔အၾကား အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။

         ေက်ာ္ၾကားသည့္ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟိုႏိႈင္းစစ္ပြဲတြင္ စစ္ပြဲရဥစၥာ၊ ပစၥည္းမ်ားခြဲေဝမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။အီမာန္အားနည္းသည့္ သာဝကေတာ္မ်ားမွ တစ္ ပါးသည္ ခြဲေဝမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုယ္ေတာ္အားေစာဒက တက္ေလ်ာက္ေလ၏။

 

لَمْ اَرَكَ عَدَلْتَ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္အၾကားတြင္ အသင္သည္ အဒါလသ္ေတာ္ျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ေခ်။

         ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)အေနျဖင့္ အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

وَيْلَكَ! اِذالَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدى فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္အတြက္ ဝိုင္(ဂ်ဟႏၷမ္၏ေနရာတစ္ခုအမည္)ျဖစ္၏။ကၽြန္ေတာ္အ ေနျဖင့္ အဒါလသ္ျဖင့္ မဆက္ဆံလွ်င္ မည္သူထံတြင္ အဒါလသ္ျဖင့္ ဆက္ဆံမႈကိုရရွိ လိမ့္မည္နည္း?[59]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၂၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၆၁)

 

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ မုခ်ဧကန္ အဒါလသ္(တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲ ျခားမႈ)သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)တို႔မွအဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

ဖန္ဆင္းမႈစနစ္တြင္အဒါလသ္

 

        အဒါလသ္ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ အရာရာတိုင္းကို ၎၏ေနရာအစစ္၊ေနရာအ မွန္တြင္ ထားေပးျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။ဇိုလ္မ္ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ အရာဝတၱဳမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ားကို ၎တို႔၏ေနရာမွန္၊ေနရာစစ္တြင္ မထားဘဲဆန္႔က်င္ဘက္ ေနရာ တြင္ထားျခင္း၊ဖ႐ိုဖရဲျပဳျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။

ကဗ်ာဆရာအဆိုအရဆိုလွ်င္

 

عدل چه بود وضع اندر موضعش *** ظلم چه بود وضع در ناموضعش

 

မွတ္ခ်က္။။ဤကဗ်ာ၏ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸါယ္မွာအထက္ေဖၚျပပါ အဒါလသ္(عدالت)ႏွင့္ ဇိုလ္မ္(ظلم)အတိုင္းပဲ သေဘာကိုေဆာင္ ေနေပသည္။ဘာသာျပန္ဆိုသူ။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဒါလသ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)၏ အဓိက ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားသာလွ်င္ မဟုတ္ဘဲကမာၻအေပၚလြမ္းမိုးရမည့္ ဥပေဒလည္း ျဖစ္ေပသည္။စၾကာဝဌာသည္လည္း အဒါလသ္ဆိုသည့္ ဝန္ေပၚတြင္ လွည့္ပတ္ေနေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ တင္ျပမိန္႔ဆိုေတာ္ မူထားပါသည္။

 

بِالْعَدْلِقامَتِ السَّماواتُ وَالاْرْضُ[60]

သာဓကအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ယံရွိ ၿဂိဳလ္မ်ားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ေနရာတြင္ စ နစ္တက်လွည့္ပတ္ေနၾကေပသည္။ဤကဲ့သို႔လွည့္ပတ္ရျခင္း၏ရလာဒ္မွာတရားမွ်တ သည့္ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းလည္း သတ္ မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ မိမိဝန္႐ိုးေပၚႏွင့္ အျခားၿဂိဳလ္မ်ား၏ ဝန္႐ိုးေပၚတြင္လည္း လွည့္ပတ္ေနပါသည္။ၾကယ္၊နကၡတာရာမ်ားလည္းပဲ ၿဂိဳလ္မ်ား ႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေပသည္။

ဤတိက်မွန္ကန္သည့္စနစ္သည္ ကမာၻဖန္ဆင္းမႈ၏ အဒါလသ္ ျဖစ္ေပသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း လူသားအေနျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈ အမ်ားဆံုးေပးရသည့္ ေရာဂါသံုးမ်ိဳး ရွိေပသည္။၎တို႔မွာ ကင္ဆာေရာဂါ၊ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကင္ဆာေရာဂါဆိုသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာရွိဆဲလ္မ်ား မိမိလမ္းေၾကာင္းမွ ေဖါက္ ျပန္ျခင္း၊အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွလြဲသြားျခင္း၊ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္မွာ မႏုႆလူသားသည္ ေသဆံုးသြားရေပလိမ့္မည္။

ဤအတြက္ရွင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာရွိဆဲလ္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းအသစ္ လည္ေနေပသည္။အခ်ိဳ႕ဆဲလ္မ်ားသည္ ေသေၾက၊ပ်က္ဆီးသြားၿပီး၊အခ်ိဳ႕ဆဲလ္မ်ား မွာ က်န္ရစ္ၿပီး ဆလ္ပြားမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပသည္။

ဆလ္ပြားမႈသည္ အထူးအစီအစဥ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည့္ အထူးအေျခ အေနပံုသ႑န္အရ ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ ဤ အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည္ မညီ၊ မညြတ္ အစီအစဥ္မက်ျဖစ္လွ်င္ ဆဲလ္မ်ားဖ႐ို၊ဖရဲျဖင့္ေဖၚက္ျပန္ေတာ့သည္။မနာခံမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေစေပသည္။

ကိုယ္ခႏၶာ၏လိုအပ္သည္ထက္ ပိုၿပီးဆလ္ပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါက ကင္ ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေပၚမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ၿပီးေနာက္မႏုႆလူသားအား ကင္ဆာ ေရာဂါသည္ ဘဝကို ျဖစ္ေစပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဆလ္ပြားမႈဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္မည္။ လြဲသြားမမည္ဆိုလွ်င္ သာဓကအားျဖင့္ စနစ္တက်အခ်ိဳးက် တရားမွ်တသည့္လမ္း ေၾကာင္း လမ္းလြဲသြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။အဆံုးတြင္ ကင္ဆာရာဂါျဖစ္ရေပသည္။ကင္ ဆာေရာဂါ၏ ေနာက္ဆံုး(အေျဖမွာ)မႏုႆလူသား၏ ေသဆံုးျခင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္

ရေလသည္။

ခႏၶာကိုယ္မွေသြးသည္ ေသြးေၾကာမွ အျပင္သို႔ထြက္လာမည္ဆိုလွ်င္ အလွ်င္ အျမန္ခဲ သြားေပမည္။သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာရွိ ေသြးေၾကာမ်ားတြင္ အသြား အလာရွိၿပီး ဗီတာမင္(K)ရွိေနသမွ် မခဲေခ်။အကယ္၍ ေသြးသည္အတြင္းေသြးေၾကာ တြင္ အပ္၏ထိပ္ဖ်ားမွ်ပင္ ခဲသြားမည္။ၿပီးေနာက္ခဲသည့္ေသြးစေလးသည္ အဆံုးတြင္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ အေသးေလးမွတဆင့္ ဦးေႏွာက္ထံေရာက္မည္။ၿပီးေနာက္ဦး ေႏွာက္ေသြးေၾကာအား လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ ပ်က္စီးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္သြား ေပမည္။ထိုနည္းတူစြာအဆံုးတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားမွတဆင့္ ႏွလံုးထံေရာက္မည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာအား နည္းလမ္းတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ပ်က္စီးမည္ဆိုလွ်င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ သြားေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ္အေျခအေနသည္ ေသြးမ်ား၏အခ်ိဳးအစားနည္းလမ္းမမွန္ေတာ့ ခ်ိန္၊တရားမမွ်မေတာ့ခ်ိန္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္အဒါလသ္

 

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္သည္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားထံေရးသားခဲ့ သည့္ စာတစ္ေစာင္တြင္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခု ျဖစ္သည့္ဇြာေလမ္မ်ား (မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း လူမဆန္သူမ်ား)၏ ဇိုလ္မ္မိုေစသမ္(မတရား၊ သတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းလူမဆန္သူမႈမ်ား)ကိုတားဆီးပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အဒါလသ္ ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသီကံုးထားေတာ္မူေလ၏။ၿပီး ေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ

 

امّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله(صلىالله عليه وآله )قَدْ قالَ فِي حَياتِهِ: مَنْ رَأىسُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلاّلِحُرُمِ اللهِ، ناكِثاً لِعَهْدِ اللهِ، مُخالِفاًلِسُنَّةِ رَسُولِاللهِ، يَعْمَلُ فِي عِبادِ اللهِ بِالاْثْمِ وَالْعُدْوانِ،ثُمَّ لَمْيُغَيِّرْ بِقَوْل وَلابِفِعْل، كانَ حَقِيقاً عَلَى اللهِ أَنْيُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ

 

အဓိပၸါယ္။။ထို႔ေနာက္ မုခ်ဧကန္မလြဲ အသင္တို႔၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မိမိ ၏ဘဝ အသက္ရွင္သန္ေနေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ကို သိေပသည္။ (မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ)မည္သူမဆို(မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈ မ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဟရမ္အျဖစ္ခြင့္မျပဳ ထားသည့္အရာမ်ားကို ဟလာလ္ဟုသတ္မွတ္မည္။ကတိႏွင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ပဋိညာဥ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္မည္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘဝကိုတည္ေဆာက္မႈကို ဆန္႔က်င္မည္။အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အဖန္ဆင္းခံမ်ားအၾကား ဂိုနာကိုဂ႐ုမျပဳဘဲ၊ရန္အၿငိဳးအေတးျဖင့္ ဆက္ ဆံမည္ဆိုလွ်င္၊ဤကဲ့သို႔ေသာ္အစိုးရမင္းအာဏာပိုင္၏အေရွ႕တြင္ ဆန္႔က်င္သည့္မိမိ ၏ေျပာဆိုမႈ၊ဆက္ဆံမႈကို မည္သူမွ်မျပမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အား ဤမတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္ သည့္အာဏာရွင္ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ေတာ္မူေပမည္။(ေနာက္ဆံုးလုပ္ရပ္တြင္ ႏွစ္ဦးစ လံုးသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေပမည္။[61]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈၂)။

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ဤစာလႊာျဖင့္ အျပင္ပိုင္းအရ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕ သားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရးသားထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၊အစစ္အမွန္သည္ (စစ္မွန္သည့္)လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားသည့္ ကမာၻလူသားတိုင္းကို တိုက္႐ိုက္မိန္႔ဆို ထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မွ မိန္႔မွာခ်က္ျဖစ္သည့္ မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈ၊တရားမမွ်တမႈ၊ ေက်ာသား၊ရင္သားခြဲျခားမႈတို႔အား ေတာ္လွန္ရန္အေၾကာင္းကို ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေလ သည္။ထို႔ျပင္ မိမိေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို(အမ်ားသိ)ေၾကျငာေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။အားလံုးကိုလည္း ဤေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္ေမတၱာ ရပ္ခံေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အာဏာရွိသည့္အခိ်န္တြင္ ဇိုလ္မ္ဝါေစသမ္

 

        တရားမမွ်တသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ ဇိုလ္မ္ဝါေစသမ္မ်ား သည္ တတိယခလီဖာလက္ထက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔မႈကို စတင္ခဲ့ေလသည္။သာဓက တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပရလွ်င္ အာရပ္လူမ်ိဳးႏွင့္အာရပ္လူမ်ိဳးမဟုတ္သူမ်ား အၾကားခြဲ ျခားမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ အာရပ္အား(အီမာန္ႏွင့္ သကၠဝါတရား မ်ားသည့္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ)အာရပ္မဟုတ္သူမ်ားထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤခြဲျခားမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ဒုတိယခလီဖာလက္ထက္ကတည္းက က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။အမွန္တကယ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေပ သည္။

 

لا فَضْلَ لِعَرِبِىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ وَلا لِعَجَمِىٍّعَلى عَرَبِىٍّ وَلا لاِسْوَدَ عَلى اَحْمَرَ وَلا لاِحْمَرَ عَلىاَسْوَدَاِلاَّ بِالتَّقْوى

 

အဓိပၸါယ္။။အာရပ္သည္ အာရပ္မဟုတ္သူထက္ မျမင့္ျမတ္ေခ်။အာရပ္မဟုတ္သူ သည္ အာရပ္ထက္ လူမဲသည္ လူနီထက္၊လူနီသည္ လူမဲထက္ မျမင့္ျမတ္ေခ်။သို႔ ေသာ္(ျမင့္ျမတ္မႈကို ေပးသည့္အရာမွ)သကၠဝါေယေအလာဟီ ျဖစ္ေပသည္။[62]

ၾကည့္-သဖ္စီးရ္နမူနာက်မ္းအတြဲ(၂၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀၉)၊ပံုႏွိပ္အသစ္။

 

         ဇိုလ္ဝါေစသမ္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကီးထြားလာခဲ့ရာ တတိယခလီဖာလက္ ထက္တြင္ အားေကာင္းသြားခဲ့ေလသည္။သူ႔လက္ထက္တြင္ ဇိုလ္ဝါေစသမ္သည္ အထြတ္အထိပ္အထိ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ဗိုင္သြလ္မာလ္(ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ)သည္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ား လက္သို႔ေရာက္သြားေလ၏။ရာထူးမ်ား၊ေနရာမ်ား၊ ခံုမ်ားအား အရည္အခ်င္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ ဗနီအိုမိုင္ယာမ်ားအၾကား ခြဲေဝၿပီး ျဖစ္သြားေလသည္။[63]

         ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဤမတရားမႈ၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္အား မေကာင္းျမင္လာၾကၿပီး ေတာ္လွန္မႈမ်ား၊ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။

         အဟ္ေလစြႏၷတ္အေနျဖင့္ ဆြဲျခင္း၊ထုတ္ေဖၚျခင္း ဆိုသည္မွာ(မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္မွ အျပင္ဖက္သို႔ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အျမင္မေကာင္းမႈႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ဟု)ဆိုထားပါသည္။အကယ္၍ ဤစကားသည္ မွန္ကန္သည္ ဟုပင္ သေဘာထားပါအုန္း၊အဘယ္ေၾကာင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပည္သူလူထုသည္ အထူးသျဖင့္ မိုဟာေဂ်မ်ားႏွင့္ အန္ဆြာမ်ားသည္ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ ပိတ္ ခဲ့ၾကေလသည္။ထို႔ျပင္ အစိုးရ၊အာဏာရွင္ဖက္မွလည္း မကာကြယ္ခဲ့ၾကေခ်။

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း အစိုးရ၊အာဏာပိုင္ကို မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။

         ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ ဟဇရတ္အြစ္မန္ကို ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ သြယ္ၿပီး ၎ကိုဆိုဆံုးမ ခဲ့ေလသည္။၎အား မိမိ၏အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးေၾကာင္းကို အသိေပးခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဟဇရတ္အြစ္မန္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္အလီ(အ.စ)၏ အသိေပးဆိုဆံုးမမႈ မ်ားကို ဂ႐ုမျပဳခဲ့ေပ။ၿပီးေနာက္ မိမိ၏လမ္းအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္ေလ၏။ဤသို႔ျဖစ္ သင့္မျဖစ္သင့္စရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

         မိုအာေဝယာ၏လက္ထက္တြင္ အေျခအေနပိုၿပီးဆိုးရြားလာေလ၏။မိုအာေဝ ယာအေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ မွန္ကန္သည့္ ေဗလာဖြဇ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အနီးအနား တစ္ဝိုက္ရွိ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည့္ ဆြာဟာဗာေတာ္မ်ား အီ မာန္အားနည္းသူမ်ားကို ဝယ္ယူဖို႔ မည္မွ်မ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးအႆျပာအေျမာက္ အမ်ားကို သံုးခဲ့ေၾကာင္း မည္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္မွ်(အမွန္တရားလက္ခံသူျမတ္ႏိုး သူ)မျငင္းဆိုႏိုင္ေခ်။ဤအလုပ္ထက္ပိုၿပီး ဇိုလ္မ္ရွိႏိုင္ပါသလား? အေၾကာင္းမွာမြတ္စ လင္လူထုပိုင္ဘ႑ာေငြ အမ်ားအျပားျဖင့္ အစၥလာမ္ကမာၻ၏ဒုတိယအေရးအႀကီးဆံုး၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အား ဆန္႔က်င္ၿပီး၊မေကာင္းႀကံ က်ၿပီး ဟဒီးစ္အတုမ်ား ေရးသားသီကံုးရာတြင္(တရားမဝင္)အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေလသည္။ အစၥလာမ္အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုး ရန္သူျဖစ္သည့္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဟဒီးစ္အတုမ်ားကို ေရးသားရာတြင္(မြတ္စလင္ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အမ်ားကို တရားမဝင္ သံုးစြဲခဲ့ေလသည္။[64]

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၁၈၀)။

 

အံ့ဩစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ မိုအာေဝယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ အျခား ဇြာလင္မ္ ဗနီအိုမိုင္ယာတို႔၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတင္ ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ညီေနာင္၊စြန္နီမ်ားအေနျဖင့္ ဤဝါက်ကို သံုးေလ့ရွိေပသည္။ထိုဝါ က်မွာ(၎တို႔သည္ မိုဂ်သဟစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔၏ဖသ္ဝါႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ၾကေပသည္။မိုဂ်သဟစ္သည္လည္းဘဲ အမွားအယြင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေခ်။)၎တို႔၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားအားလံုးကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ထုတ္ၾကေလ သည္။သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ရယ္စရာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္း၊ႀကီးမားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မႀကံဳဖူးသည့္ျပစ္မႈ မ်ားကို အေၾကာင္းျပႏိုင္ပါသလား? ကမာၻအသိဥာဏ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဦးေႏွာက္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံသေဘာတူႏိုင္ပါသ လား?

         မိုအာေဝယာဇီဝိန္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ နန္းတက္လာၿပီး ဇိုလ္မ္ ႏွင့္ အဒါလသ္မဲ့မႈမ်ားသည္လည္းပဲ ပိုမိုၿပီးႀကီးထြား လာေပသည္။အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။[65]

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၃)။

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ တိက်ခိုင္လံုသည့္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏မိန္႔ခြန္းေတာ္အရ ဇြာလင္မ္မ်ား၊ရာဇဝတ္သားမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ ဒုစ႐ိုက္မ်ား၏ ဇိုလ္မ္ေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ဆိတ္မေနရန္ မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္အတိုင္း ေတာ္ လွန္ေရး စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။ဤေတာ္လွန္ေရးကို ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူသည့္အထိ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏြဲခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ တကမာၻလံုး၊တေလာကလံုးအေန ျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာအစိုးရသည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ အစိုးရမဟုတ္ေၾကာင္း သိသြားေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ကမာၻေထာင့္၊ေထာင့္ရွိ ေနရာမ်ားတြင္ လူဦးေရတိုးတက္ေနသည့္ မြတ္စလင္ျဖစ္စမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ အစစ္အမွန္ဆိုသည္မွာ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)တို႔ သာသ နာျပဳ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ သာသနာမဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။

ဤေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလြန္တရာ အေရးႀကီး ၿပီး တန္ဖိုးလည္းရွိေပသည္။

 

ဤသတၱမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

         အဇါဒါရီျပဳလုပ္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အား အခ်စ္ ထားေသာသူမ်ား၊ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားအားလံုး၏ တာဝန္ဝတၱရားမွာလူ အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရေပ မည္။မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အဒါလသ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖိတ္ေခၚ ေမတၱာရပ္ခံရေပ မည္။

         မလြဲမေသြ ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ အစီအစဥ္ကိုတိုးတက္သထက္ တိုးတက္ေအာင္၊က်ယ္ျပန္႔သထက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဤႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ မလြဲမေသြ သတ္ျဖတ္မႈ၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း မႈ၊ရက္စက္မႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ မတရားမႈ ေက်ာသား၊ရင္သားခြဲျခားမႈကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ ျမင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တိုက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရေပမည္။မဇလူးမ္(အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း…ခံ ရသူမ်ား)ကို ေဖးမကူညီေပးရမည္။

         ၎တို႔ကို ဇြာလင္မ္မ်ား၊ရာဇဝတ္သားမ်ား၊ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊မသူေတာ္မ်ား လက္မွ ကယ္တင္ရေပမည္။အေၾကာင္းမွာ ဤမဂ်လစ္ေတာ္မ်ားက်င္းပရျခင္း၊ဝမ္း နည္းေၾကကြဲမႈမ်ားက်င္းပရျခင္းမွာ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္ မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ နိဒါန္းျဖစ္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈရလာမည့္ ထိုေန႔ (ေအမာမ္ေမဇမန္(အ.ဂ်)ပြင့္ေတာ္မူမည့္ေန႔) အျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လက္ေတြ႔အ ေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရေပမည္။

 

 

 

 

အ႒မရည္ရြယ္ခ်က္

 

မိုနာေဖက္မ်ား၏

 

မ်က္ႏွာအားဖြင့္ဟ

 

ျပျခင္း။

 

 

 

 

မိုနာေဖက္မ်ား၏မ်က္ႏွာအားဖြင့္ဟျပျခင္း။

 

         ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလးစားအပ္ပါေသာ စာ႐ႈပရိတ္သတ္ႀကီးသည္ ဓမၼကတိ ကမ်ား၏ေဟာၾကားမႈ ကို နားေထာင္ဖူးေပမည္။ထိုေဟာၾကားမႈမ်ားမွာ ေအမာမ္ဟုိ စိုင္း(န)(အ.စ)ကရ္ဗလာ သို႔ႂကြျမန္းေတာ္မူခ်ိန္တြင္ကူဖာၿမိဳ႕မွ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္                သို႔ျပန္ေနသည့္ ဖရဇ္ဒက္(သို႔မဟုတ္)အျခားပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္တြင္ ကူဖာၿမိဳ႕အ ေျခအေနအား ေမးျမန္းေလ၏။အေျဖေပးသည္မွာ -

 

قُلُوبُ النّاسِ مَعَكَ وَأَسْيافُهُمْ مَعَبَني أمُيَّة

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ျပည္သူလူထု၏ ႏွလုံးသားသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရွိေနၿပီး ၎တို႔ ၏ ဓားရွည္မ်ားမွာ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္အတူ ရွိေနပါသည္။[66]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၆၅)။

 

        သို႔ေသာ္ ဤစကားသည္ သီးသန္႔၊သန္႔စင္၊သန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္ ရွီအာမ်ား ႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနသည္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လိမ္လည္ၿပီး အာက်ယ္ ေနသူမ်ား၊မိုနာေဖက္မ်ား၊အတြင္းတစ္မ်ိဳး၊အျပင္တစ္မ်ိဳး ခြဲျခားသူမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္ သက္ေနပါသည္။

         ၎တို႔အထဲမွ ဆီးရီးယားမွ မိုနာေဖက္မ်ားမွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေပသည္။၎တို႔မွ တဖက္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ေခလာဖသ္ထိုင္ခံုအမွီသဟဲ ျပဳထားခဲ့ေလ သည္။ၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖင့္ လိမ္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအား မိတ္ဆက္ေပးေလသည္။အျခားတဖက္တြင္ ျပႆနာ၊ပ်က္စီးမႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေလသည္။

 

لَعِبَتْ هاشمُ بالمُلك فلا *** خبرٌ جاء ولاوحىٌ نَزَلَ

 

အဓိပၸါယ္။။ဗနီဟာရွင္အေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ကစားစရာ လုပ္ခဲ့ေပသည္။ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ဖက္ေတာ္မွ)မည္သည့္သတင္းမွ် မည္သည့္ဝဟီဗ်ာဒိတ္ ေတာ္မွ် မက်ေရာက္ခဲ့ေခ်။[67]

ၾကည့္-လဟူးဖ္စာမ်က္ႏွာ(၂၆၀)။

 

မိုနာေဖက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္

 

        မိုနာေဖက္(အေရၿခံဳ)ကိုသိျမင္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေပသည္။တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္ တည္းျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရွိသူျဖစ္ၿပီး အသြင္ႏွစ္ခုကို ေဆာင္ထားသူျဖစ္ေပသည္။ ဖာရစီကဗ်ာဆရာေျပာၾကားသည္မွာ-

 

ظاهرى چو گور كافر پر حلل *** باطنش قهر خدا عزّوجلّ

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ လာရွိပါသည္။

 

ثَلاثٌمَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنافِقاً وَاِنْ صامَوَصَلّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ، وَمَنْاِذا حَدَّثَ كَذِبَ، وَمَنْ اِذا وَعَدَاَخْلَفَ

 

အဓိပၸါယ္။။အၾကင္မည္သူမဆို လကၡဏာ(၃)ခုရွိမည္ဆိုလွ်င္ မိုနာေဖက္ျဖစ္ေပ သည္။နမာဇ္ဖတ္သည့္ သူပင္ျဖစ္ပါေစ ႐ိုဇာထားသူပင္ျဖစ္ပါေစ။မိမိကိုယ္ကို မြတ္စ လင္ဟုပင္ ဆိုပါေစ။အကယ္၍ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ အမာတ္တစ္ခုကို အပ္ ထားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုအမာနတ္အား အလြဲသံုးစားျပဳသည္။အကယ္၍ စကားေျပာမည္ ဆိုလွ်င္ မုသားေျပာဆိုေပသည္။အကယ္၍ ကတိတစ္ခုေပးမည္ဆိုလွ်င္ ထိုကတိအ ေပၚ သစၥာမရွိမည္။(မတည္မည္။)[68]

ၾကည့္-မီးဇန္ႏိုလ္ေဟက္မာ၊အခန္း(၃၉၃၁)၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၅၇၇)

 

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ အၾကင္မည္သူမဆို အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳး၊အတြင္းတစ္မ်ိဳး၊အျပင္ တစ္မ်ိဳး ရွိမည္ဆိုလွ်င္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီမည္ဆိုလွ်င္မိုနာေဖက္ျဖစ္ပသည္။ ေနဖက္(ခ)အေရၿခံဳမႈ၊အေယာင္ေဆာင္မႈဇစ္ျမစ္သည္ ရန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႐ံႈးႏွိမ့္ခ်ိန္မွ စတင္ေလသည္။ထင္ရွားျပတ္သားစြာေရွ႕ထြက္လာဖို႔ သတၱိမရွိေခ်။သူသည္အတြင္း၊ အတြင္းမွာသာလွ်င္ မိမိ၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူ ျဖစ္ေပသည္။ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနဆံုး မိုနာ ေဖက္မ်ားအုပ္စုမ်ားမွ ျဖစ္ေခ်သည္။

မိုနာေဖက္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္မ်ားအားလံုးထက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပသည္။အ ေၾကာင္းမွာ သိၿပီးေသာ ရန္သူမ်ားသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တုိက္ခိုက္ေလသည္။၎ တို႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရန္ မိုေမနီမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားထင္ရွားေပၚလြင္ သြားေပသည္။သို႔ ေသာ္ မိုနာေဖက္တို႔သည္ အၾကင္အနာ၊အယုအယကင္းမဲ့စြာ ေက်ာကို ဓားႏွင့္ထိုး ေလသည္။(အကြယ္မွ တိုက္ခိုက္ ေလသည္။)

ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ေခလာဖသ္ အစၥလာမ္မီ၏ အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ႐ိုေသ၊ ေလးစားရမည့္ အစၥလာမ္အထြတ္အျမတ္အရာမ်ားကို ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ၾကေလသည္။ တစ္ခုၿပီးေနာက္တစ္ခုကို ဖ်က္စီးခဲ့ၾကေလသည္။အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏ ရွဟာဒသ္၊သား၊သမီးမ်ား၊သာဝက မ်ား ရွဟာဒသ္ မရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎(မိုနာေဖက္မ်ား)မ်က္ႏွာကို ဖြင့္ဟၿပီးသား ျဖစ္ မည္မဟုတ္ေခ်။ေယဘုယအားျဖင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာတြင္ တစ္ခုမွ်က်န္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ထိုနည္းတူစြာ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား ေလလံုးႀကီးသူမ်ားသည္ ေအမာမ္ဟ စန္(အ.စ)၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို အားလံုးမွ ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကေပသည္။ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ထံေတာ္မွ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကေပ သည္။ဤသူမ်ားအားလံုးသည္ ဂုဏ္သိကၡာငယ္သြား၊ညိဳးသြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဘယ္သို႔ဆိုေစ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာမွ တစ္ခုမွာ ဤေတာ္ လွန္ေရး စစ္ပြဲျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအ႒မရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

 

        ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ မိုနာေဖက္မ်ား မ်က္ႏွာႏွစ္ခုႏွင့္သူမ်ား အ ေျပာတြင္ တစ္မ်ိဳး၊အလုပ္တြင္တစ္မ်ိဳး လုပ္သူမ်ား အေရအတြက္မနည္းေခ်။ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား အခ်စ္ထားသူတိုင္း မလြဲမေသြ မိုနာေဖက္မ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးေန ရေပမည္။မိုနာေဖက္မ်ား၏ ေနဖာက္(အေရၿခံဳမႈ၊ဟန္ေဆာင္မႈ)တြင္ မမိေစရန္ သတိ တရားႏွင့္ ေနရေပမည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ မဆာ ေအဗ္အေပၚ မ်က္ရည္က်သူမ်ား၊ငိုေႂကြးသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊သို႔ေသာ္အလုပ္ႏွင့္ လက္ ေတြ႔တြင္ ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)ႏွင့္ ကြာေနသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရေပ မည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နဝမရည္ရြယ္ခ်က္။

 

မြတ္စလင္မ်ားအတြက္

 

ႀကီးမားသည့္

 

စမ္းသပ္မႈ။

 

 

 

 

 

 

မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ႀကီးမားသည့္စမ္းသပ္မႈ

 

        ကမာၻလြတ္လပ္ေရးသမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္ ထိုအခ်ိန္အခါက မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

         ေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ားအၿပီး အႏွစ္သာရ(အလုပ္ႏွင့္လက္ေတြ႔)နည္းသည္ အခ်ိဳ႕ရွီ အာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အတြက္ စေတးမည္သူဟု ခံယူထားသူမ်ားသည္ မလြဲမေသြ မိမိကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္မႈယူရေပမည္။မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏က်န္ရစ္ေနသည့္ ဆြာဟာဗာေတာ္မ်ား၊သာဝကေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ဆိုေစ ေအမာမ္ဟစန္(အ.စ)ႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)တို႔၏ ဝိေသသန လကၡဏာမ်ား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မွ ၾကားခဲ့ၾကေပသည္။မည္သူမဆို ဗဒဲရရ္စစ္ပြဲ၊ အိုဟြဒ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အတူ ပါဝင္ဆင္ႏြဲဖို႔ ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူဖို႔ ဆႏၵအာသီသထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ၊ကို ခံစားရေလသည္။

         အို! ဝမ္းနည္းေလစြာ..!အမီရြလ္မိုေမနီးအလီ(အ.စ)ႏွင့္အတူ(နာေကစီး)(ကာ ေစသီး(န))(မာေရကီး(န))စစ္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ရလွ်င္ ေကာင္းေလစြ…အားလံုး ေသာအလံုးစံုေသာ စာေမးပြဲ၊စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ဖိတ္ေခၚခံခဲ့ရလွ်င္ ေကာင္းေလစြ…

         ၿပီးေနာက္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္(မြတ္စလင္ မ်ား)အားလံုးအတြက္ စမ္းသပ္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဤႀကီးမား၊ႀကီး က်ယ္သည့္ စမ္းသပ္မႈႀကီးတြင္ သန္႔စင္၊သန္႔ျပန္႔သည့္ ေနာက္လို္က္ေကာင္း(အစစ္ မ်ားျဖစ္သည့္)အုပ္စုငယ္ေလးသာ သီးသန္႔ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေရႊ၊ေငြ၊ဥစၥာ၊ပစၥည္း စုေဆာင္းသည့္အုပ္စု ဤႀကီးမားသည့္ စမ္းသပ္မႈတြင္ ဝင္ ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေခ်။

ဖာရစီကဗ်ာဆရာေရးသားသီကံုးထားပါသည္။

 

خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان *** تا سيه روى شود هر كه درو غشّ باشد

 

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အား ကရ္ဗလာသို႔ မႂကြျမန္းရန္ တစ္ဦး၊တစ္ ေယာက္မွ တားျမစ္ေလွ်ာက္ထားရာ ေအမာမ္(အ.စ)မွ အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

إذاأقَمْتُ في مَكاني فَبِما يُمْتَحَنُ هذَا الْخَلْقُ الْمَتْعُوسُ؟ وَبِماذايُخْتَبَرُونَ؟

အဓိပၸါယ္။။အကယ္၍မိမိေနရာတြင္ ထိုင္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ဤအဖန္ဆင္းခံမ်ား ၎တို႔ ၏နဖူးစာ ျပန္လွည့္လာၾကသူမ်ား၏ စမ္းသပ္မႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္မည္နည္း? မည္သည့္နည္းျဖင့္ ၎တို႔ကိုစမ္းသပ္ရမည္နည္း?[69]

ၾကည့္-လဖဟူဖ္စာမ်က္ႏွာ(၆၇)၊ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃၁)

 

         ဤအျပင္ ဟန္ရွိၿပီး၊အဆံမရွိသူမ်ား၊မိမိကိုယ္အထင္ႀကီးေနသူမ်ား အေျမာက္ အမ်ား ရွိေနခဲ့ေပသည္။တစ္ခါတစ္ရံ မိမိတို႔အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံမွ ရစရာရွိ သည့္ အေႂကြးရွင္မ်ားဟု ထင္ေနၾကေပသည္။မလြဲမေသြ ၎တို႔အၾကား ခြဲထုတ္ျပဖို႔ မွတ္ေက်ာက္ လာသင့္ေပသည္။ေအသ္မမ္ေမဟြဂ်္သ္(တာဝန္ေက်ျပျခင္း)မလြဲမေသြ ရွိရေပမည္။ထိုမွသာ(၎တို႔)မိမိတို႔၏ ေနရာမွန္တြင္ ထိုင္ေနၾကေပမည္။

         တစ္ခါတစ္ရံ မတ္စလဟသ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ အက်ိဳးအ ေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ သိေတာ္မူျခင္း)အရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ထင္ရွားေအာင္ ျပဳရေလသည္။ထိုမွသာ ဤအသိုင္း၊အဝိုင္းအတြင္း ဘာျဖစ္ေနသည္ ဆိုေၾကာင္းကို သိသြားေစရန္ အလို႔ငွာ ျဖစ္ေပသည္။

         က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

 

أَمْحَسِبْتُمْ أَنْتُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْوَلَمْيَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَوَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

 

ၾကည့္-စူရာဟ္ေသာင္ဗာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၆)။

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔သည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မခံရဘဲ ဤအတိုင္းအလြတ္ေပးျခင္းခံ ရမည္ဟု ထင္ေနပါသနည္း? အမွန္တကယ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ယခု အတိုင္း အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမ်ားသည္ေဂ်ဟာဒ္ ျပဳသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊၎တို႔သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္(ဆြ)ႏွင့္မိုေမနီမ်ားကိုလြတ္ၿပီးမည္သူ ကိုမွ် မိတ္ေဆြ၊အခ်စ္ေမတၱာမထားသူမ်ားကိုပင္မၾကည့္ေတာ္မူေသးေခ်။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အသင္တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ေကာင္းစြာ(အ လံုးစံု)     ကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာ္အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေပသည္။

         မွန္လွေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္

ကိုယ္ေတာ္၏ ေနာင္ေတာ္ေအမာမ္ဟစန္(အ.စ)အေနျဖင့္ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ မို အာေဝယာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခဲ့ရပါသနည္း? ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ သက္အထိ၊ေနာက္ဆံုးေသြးစက္အထိ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္တြင္ တိုက္ပြဲ၊ဆင္ႏြဲဖို႔ အသင့္ရွိေနပါသည္ဟု ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ အေျဖျဖစ္ ေပသည္။

         သို႔ေသာ္ ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာရခ်ိန္တြင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)သည္ ဤဖိတ္ေခၚသံကို ေပးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

 

مَنْ كانَ فِيناباذِلا مُهْجَتَهُ، مُوَطِّناً نَفْسَهُ عَلى لِقاءِ اللهِ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا

 

အဓိပၸါယ္။။အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ၏ေသြးအား ကၽြႏ္ုပ္၏လမ္းစဥ္တြင္ စေတးဖို႔အ သင့္ရွိမည္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္ေတြ႔ဖို႔(ရွဟီးဒ္အျဖစ္ခံဖို႔)အသင့္ရွိမည္ဆို လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ(အီရတ္ႏွင့္ကရ္ဗလာဖက္သို႔)ထြက္ရေပမည္။[70]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၆၇)။

 

         ထိုအခ်ိန္ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လက္ေပၚ၊လက္ထပ္ၿပီး၊ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္အား ထိုင္ၿပီး(ပြဲအျဖစ္)ၾကည့္ေနခဲ့ၾကေပသည္။

         ေပ်ာ့နည္း၊အားနည္း၊ပ်င္းရိသူကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအခ်ိဳ႕သည္ ျပင္းထန္ စိတ္တက္ႂကြၿပီး၊အားမာန္အျပည့္ပါသည့္ စာမ်ားအေျမာက္အမ်ား ေရးသားပို႔သခဲ့ၾက ပါသည္။ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ႂကြျမန္းလာၿပီး အစၥလာမ္မီ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထူေထာင္ရန္ဖိတ္ေခၚ ေမတၱာရပ္ခံၾကေလသည္။ေက်ာ္ ၾကားသည့္ရီဝါယတ္ေတာ္အရ ဤစာမ်ားသည္(၁၂၀၀၀)အထိေရာက္သြားေလ သည္။[71]

ၾကည့္-ကစ္စာေယကရ္ဗလာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၉၀၊၉၁)။

 

အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ကရ္ဗလာဖက္သို႔မႂကြျမန္းခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔သည္လည္းပဲ ေအမာမ္ဟစန္(အ.စ)သခင္ အား ၎၏သာဝကေတာ္မ်ား ေစာဒကမ်ား တက္ခဲ့ၾကသလို ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)အားလည္းပဲ ေစာဒကမ်ားတက္ခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲသည္ အားလံုးေသာ ေစာဒကတက္ခ်က္မ်ားကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့ၿပီး အားလံုးအတူတူ မိမိတို႔၏ စမ္းသပ္မႈ၊ အစစ္ေဆးခံရမႈတြင္ ရွိခဲ့ၾကေပသည္။

 

နဝမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

 

         ဤေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ေအမာမ္ကိုအခ်စ္ေမတၱာ ထားသူမ်ား၊သန္႔စင္၊သန္႔ရွင္းစြာ၊ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)ဖက္ပါသူူမ်ား ေနာက္လိုက္၊ ေနာက္ပါမ်ားအားလံုးအား မိမိတို႔သည္ ေအမာမ္(အ.စ)၏(ရွီအာျဖစ္သည္၊မိုဟစ္ေဗ အဟ္ေလဘို္က္(အ.စ)ျဖစ္သည္)ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔လို ေၾကာင္း ဂ႐ုျပဳ၊သတိျပဳဖို႔အေရးႀကီးသည္ ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာကို ေပးေနပါသည္။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေဇယာရတ္နာေမတြင္ ေရးသားထားသည္မွာ-

 

يالَيْتَنا كُنّا مَعَكَ فَنَفُوزُ فَوزاً عَظيماً

 

ဆိုသည့္ဝါက်အားဖတ္ရြတ္ၾကေပသည္။

(ေန႔တိုင္းသည္အာ႐ႈရာ၊ေျမပထဝီတုိင္းသည္ ကရ္ဗလာ)ဆိုသည့္အဆိုကို ဂ႐ုျပဳျခင္း အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ကာလ၏ ကရ္ဗလာမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ဆင္ႏြဲရေပ မည္။ထို႔ျပင္ အာ႐ႈရာကဲ့သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ စစ္မွန္စြာ၊မွန္ကန္စြာ၊ရပ္ တည္ ပါဝင္ၾကရမည္။သစၥာရွိၾကရေပမည္။

         မည္သို႔ဆိုေစ ဤစမ္းသပ္မႈ၊စစ္ေဆးမႈသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ဤစမ္းသပ္မႈ၊စစ္ေဆးမႈမွ မည္သူမွ ေရွာင္လို႔ရမည္မဟုတ္ေခ်။

 

 

 

 

 

 

 

ဒသမရည္ရြယ္ခ်က္

 

ႀကီးမားသည့္

 

ရွဖာအတ္၏

 

ေနရာ

 

 

 

ႀကီးမားသည့္ရွဖာအတ္၏ေနရာ

 

        ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေဇယာရတ္နာေမမ်ား တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ထံ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ထံဝဇီလာျပဳၿပီး ရွဖာအတ္(အသနားခံေပးမႈ)အားေတာင္းဆို ထားၾကပါသည္။ေဇယာရတ္အာ႐ႈရာ၏ ေနာက္ဆံုး စဂ်္သာျပဳရခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အား ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ မႈျပဳၿပီး ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ဆင္းရဲ၊ဒုကၡမ်ားအေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈအတြက္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။

ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဖတ္ရြတ္ၾကပါသည္။

 

أَللّهُمَّارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَومَ الْوُرُودِ

 

အဓိပၸါယ္။။အို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ေကယာမသ္၊ကမာၻတရားစီရင္မည့္ေန႔တြင္ ေအမာမ္ဟုိစိုင္း(န)(အ.စ)၏ရွဖာအတ္(အသနားခံေပးမႈ)ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။

ၿပီးေနာက္ဆက္ဖတ္ၾကပါသည္။

 

وثَبِّتْلِي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَبَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ

 

အဓိပၸါယ္။။ အို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏သာဝကေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းေပးသနား ေတာ္မူပါ။ထိုသူမ်ား(ေအမာမ္(အ.စ)၏သာဝကေတာ္မ်ား)သည္ အရွင္၏ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ မိမိတို႔၏ အသက္မ်ားကို စေတးခဲ့ၾကေပသည္။

         ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ဂြန္ဗတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ ဒိုအာကဗူလ္ျဖစ္ျခင္း၊ ခါေကရွဖာ(ကရ္ဗလာေျမတံုး၊ေျမခဲ)မွေပ်ာက္ကင္းမႈ၊ရရွိမႈ၊စသည့္အက်ိဳးအာနိသင္ ေကာင္းမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ ရွဖာအတ္ေတာ္မွျဖစ္ေပသည္။

         ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား လာရွိေပသည္။ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ေနာက္ဆံုးမိမိ၏ဘိုးေတာ္ ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)၏ေရာင္ဇာ ေတာ္အား ေနာက္ဆံုးေဇယာရတ္ျပဳၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ္မူေလသည္။အိမ္မက္ ေတာ္အတြင္း မိမိ၏ဘိုးေတာ္သည္ ဤဩဝါဒေတာ္အား ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

 

اِنَّ لَكَ فِى الْجَنَّةِ دَرَجاتٌلاتَنالُها اِلاّ بِالشَّهادَةِ

 

အဓိပၸါယ္။။မုခ်ဧကန္ ဂ်ႏၷတ္၊သုခဘံုတြင္ အသင္၏ေနရာသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္အနီးတြင္ သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေပသည္။ထိုေနရာအား ရွဟာဒတ္(ရွ ဟီးဒ္အလုပ္ခံရမႈ)မွအပ မေရာက္ႏိုင္ေခ်။မဆြတ္ခူးႏိုင္ေခ်။[72]

ၾကည့္-ေဘဟာရြလ္အနဝါရ္အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၁၃၊၃၂၈)

 

         စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာေျပာႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ဤေနရာ၏လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ ဤရွဖာအတ္(အသနားခံမႈ)ျဖစ္ေပသည္။

         သို႔ေသာ္ ရွဖာအတ္(အသနားခံမႈ)ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္သည့္ ဂိုနာအတိုင္းအား က်ဴးေက်ာ္မည္၊ဝါဂ်စ္ဗ္အလုပ္တိုင္းကို မလုပ္ပဲေန မည္၊ၿပီးေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ထံ ေမတၱာရပ္ခံ မည္။ကိုယ္ေတာ္အားမိမိ၏ ရွဖီးအ္(အသနားခံေပးသူ)အျဖစ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ဝယ္ ေတာင္းခံျခင္းကိုဆိုလိုပါသလား?

         မုခ်ဧကန္ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။မာစူမီး(အ.စ)၊ေအာင္လီယာေအလာဟီ(အ. စ)၊နဘီမ်ား(အ.စ)၏ ရွဖာအတ္သည္ ဂိုနာမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ မီးစြမ္းျပျခင္းကို မဆိုလိုေခ်။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ဂိုနာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

         အေၾကာင္းသည္ကား-ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ရွဖာအတ္ကို ေတာင္းခံလိုခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ တိမ္းေစာင္းသြားမႈ၊လြဲေခ်ာ္သြားမႈ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ေနာက္ ထပ္၊ထပ္ၿပီး ဂိုနာမ်ား မက်ဴးလြန္မိေစရန္ သတိတရားထားရေပမည္။ထိုမွသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ား(နဘီ(ဆြ)၊ရစူလ္မ်ား(အ.စ)၊အဟ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ)ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ အဆက္အသြယ္ မျပတ္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။ဤ နည္းျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို အလြန္တရာခြင့္လြတ္ေတာ္မူ ေသာ၊အလြန္တရာအသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ထံ ဝယ္ ရွဖီးအ္(အသနားခံေပးသူ)မ်ားအျဖစ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤဒသမရည္ရြယ္ခ်က္္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မဂ်လစ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ယူမည့္ အခ်ိန္တြင္ ဓမၼကထိကမ်ားထံမွ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ အေျခအေနမ်ားကို ၾကားနာ ၾကရပါသည္။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ား၊ သာဝကေတာ္မ်ား၏ ရဲရင့္၊သတၱိ၊ဗ်တၱိရွိမႈမ်ား၊စေတးအနစ္နာခံမႈမ်ား၊ေရွရ္ခ္၊ဇိုလ္မ္၊အ မွားမ်ားအား ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းမႈတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မိမိ၏ဝိညဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေစရေပမည္။ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ ႀကီးမားသည့္ ဦးေသွ်ာင္၊ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ရ စူလ္(ဆြ)၊အာေလရစူလ္(အ.စ)တို႔၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေျမဝယ္မက် လက္ေတြ႔ လုိက္နာ က်င့္သံုးရန္ စဥ္းစား၊ဆင္ျခင္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါ သည္။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိေျခလွမ္းကိုလည္း လွမ္း ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏(စစ္မွန္သည့္)အုပ္စုအတြင္း စာရင္းဝင္ လာရန္ႀကိဳးစားရေပမည္။ဤသည္လည္း မိမိအတြက္ ရွဖာအတ္၏အမ်ိဳးအစား တစ္ ခုျဖစ္သည့္ ရွဖာအတ္ေသသက္ဝီနီ ဆြတ္ခူးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ၿပီးေနာက္ ျမင့္ျမတ္သန္႔စသ္သည့္ ကရ္ဗလာေျမသို႔ ေဇယာရတ္ျပဳရန္သြား သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ေအမာမ္(အ.စ)ႏွင့္ သန္႔စင္၊သန႔္ျပန္႔သည့္ သခင္၏သာဝကအ ေပါင္းအပါမ်ား ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို အနီးကပ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လည္း မလြဲမေသြ ဤပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား၏ လမ္းစဥ္အတိုင္းေလွ်ာက္လွမ္းရ မည္ဆိုသည့္ တာဝန္အသိတရားကို ခံစားရယူရေပမည္။ထို႔ေနာက္ မိမိေခတ္ကာလ ၏ ယဇီးဒ္(လ.န)ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းရေပမည္။ၿပီးေနာက္ စစ္မွန္ သည့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား ရပ္တည္ႏိုင္ရန္၊တည္ၿမဲရန္၊ထိန္းသိမ္းရန္၊ စေတးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေသြးေတာ္၊ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ သာဝကအေပါင္းအေဖၚမ်ား၏ ေသြးမ်ားကိုလည္းရွင္ သန္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရေပမည္။

ဤအတြက္လည္း လက္ေတြ႔ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ေရာင္ ဇာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ေစာ္ကားမႈ၊မ႐ိုမေသျပဳမႈ၊အမ်ိဳးမ်ိဳးမွကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ ရေပမည္။ေခတ္တိုင္း၊ေခတ္တိုင္းရွိမည္ ျဖစ္သည့္ရန္သူမ်ား အေရွ႕ရပ္တည္ ေတာ္လွန္ၿပီး ကာကြယ္ရေပမည္။ထိုမွသာ ဟဇရတ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ ႀကီး၏ ရွဖာအတ္ခံေပးရမည့္သူမ်ား စာရင္းတြင္ စာရင္းဝင္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏မိန္႔မွာသံ

 

هل من ناصر

 

ကၽြႏ္ုပ္အား ေဖးမကူညီဖို႔ မည္သူအသင့္ ရွိပါသနည္း? ဆိုသည့္အသံေတာ္အား ကၽြန္ ေတာ္တို႔ နားေထာင္ၾကၿပီးلبیک))ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အသင့္ပါဟုအေျဖေပးၿပီး၊ကိုယ္ ေတာ္(အ.စ)အား ေဖးမကူညီၾကရေပမည္။

 

ၿပီးပါၿပီ။

သီးရ္လ္၊အီရန္သကၠရာဇ္(၁၃၈၈)

ရဂ်ဗ္လ၊(၁၄၃၀)ဟီဂ်ရီခုႏွစ္

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ဤဆိုလိုခ်က္သည္ ကဗ်ာဆရာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ပိုမိုၿပီး အက်ယ္ရွင္းလင္းခ်က္ ကိုမီးရ္ဇကြမ္းမီး ေရးသားထားသည့္جامع الشتاتအတြဲစာမ်က္ႏွာ ၄၆၄ တြင္ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[2]က်ယ္ျပန္႔စြာေလ့လာႏိုင္ရန္ သဖ္စီးရ္ နမူနာအတြဲ ၂၂၊အထက္ေဖၚျပထားသည့္ အာယတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အက်ယ္ တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါ သည္။(အေၾကာင္းမွာ ဤခဝပ္ ကိုးကြယ္မႈျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ လမ္းမွန္ ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ (အလႅာဟ္)ႏွင့္ နီးကပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)

[3] بحارالانوار، ج 16، ص 210
[4] عنكبوت، آيه 45
[5] بقره، آيه 183
[6] حج، آيه 28
[7] بقره، آيه 179

 

[8] မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယအမီရြလ္မိုေမနီ၏သားေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ဟနဖီေယဆိုသည္မွာ၎မယ္ေတာ္၏လကဖ္(ေက်ာ္ၾကားသည့္အမည္)ျဖစ္ေပသည္။၎မယ္ေတာ္၏အမည္ရင္းမွာေခါင္ေလဂ်ာအ္ဖရ္ဗင္ကိုင္()သမီးျဖစ္ပါသည္။ေအမာမ္ေရဇာ(.) ထံမွလာရွိသည္မွာအမီးရြလ္မိုေမနီ(.) မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။မိုဟမၼဒ္အမည္ပါသူမ်ားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုဖီဆန္ပုန္ကန္မႈျပဳျခင္းမွေရွာင္ရွားၾကေလသည္။ဤမိုဟမၼဒ္မ်ားသည္မည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္းဟုေမးျမန္းေလရာမိုဟမၼဒ္ဗင္ဂ်ာအ္ဖရ္၊မိုဟမၼဒ္ဗင္အဘီဘာကရ္၊မိုဟမၼဒ္ဗင္ဟိုဇိုင္ဖာႏွင့္မိုဟမၼဒ္ဗင္အမီးရြလ္မိုေမနီဟနဖီေယတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းအေျဖေပးေတာ္မူေလ၏။

သို႔ေသာ္၎အေနျဖင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)ႏွင့္အတူကရ္ဘလာမလာသည္မွာေယဘုယ်အားျဖင့္ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္(သို႔) မတ္စလဟသ္(ဆင္ျခင္တံုတရားကိုအေျခခံၿပီးအေျခအေနအရျပဳရသည့္အလုပ္၊လူသား၏အကိ်ဳးအျမတ္အတြက္သာျဖစ္ေပသည္။)အရျဖစ္ေပသည္။ဟဇရတ္() မိုဟမၼဒ္ဗင္ဟနဖီေယ၏ကြယ္လြန္သည့္ခုႏွစ္ႏွင့္ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအကြဲအလြဲရွိေပသည္။အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္၎၏ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္အားဟီဂ်ရီ(၈၀)ခုႏွစ္ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာအားဂ်မာလ္ေလရဇာဝီ္ဟုဆိုၾကၿပီးတစ္ခ်ိဳ႕ကသြာေအဖ္ဟုဆိုၾကေလသည္။

ၾကည့္။။(         قصّه كربلا، ص)စာမ်က္ႏွာ(၇၁)
[9] فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 33 و بحارالانوار، ج 44، ص 329
[10] بحارالانوار، ج 100، ص 80 ; تحف العقول، سخنان امام حسين(عليهالسلام)، اوّلين سخن

 

[11] အထက္ေဖၚျပပါအာယတ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအက်ယ္ႏွင့္အဖမဲ့ကေလးမ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏အာနိသင္မ်ားကိုသိရွိနားလည္ေစရန္ကၽြႏ္ုပ္၏စာအုပ္(از تو سؤال مى كنند)ကိုေလ့လာဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

[12] အစၥလာမ္သာသနာေတာ္တြင္လူထု၏အလုပ္မ်ားတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ျခင္းကိုအထူးအလြန္တရာေလးေပးထားေပသည္။ဤဆိုလိုခ်က္ကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ား၊မာစူမီး(အ.စ)ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ထင္ရွားစြာသိႏိုင္ပါသည္။တန္ဖိုးရွိသည့္က်မ္းအူစူေလကာဖီအတြဲ(၂) ၊အီမာန္အခန္းလူထုအားေအစ္လာ(ဟ္)ျပဳျခင္းဆိုင္ရာက႑တြင္ရီဝါယတ္ေတာ္(၇)ခုလာရွိရာ၊နမူနာျဖင့္ရီဝါယတ္ေတာ္(၁)ခုတည္းသာေဖၚျပၿပီးတင္းတိမ္လိုက္ပါအံ့။ေအမာမ္ဂ်ာဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-လူထုအားေအစ္လာ(ဟ္)ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးျခင္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည့္ဆဒ္ကာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

[13] هود، آيه 88
[14](ان اريد الاّ الاصلاح ما استطعت)ညာသံသည္ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)တစ္ပါးတည္း၏ညာသံမဟုတ္ေခ်။အျခားတမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)အားလံုးႏွင့္စစ္မွန္သည့္ေခါင္းေဆာင္တိုင္း၏ညာသံျဖစ္ေပသည္။၎တို႔အားလံုးသည္အေျပာအေဟာႏွင့္အညီလက္ေတြ႔၎ညာသံကိုသက္ေသထူျပခဲ့ၾကေလသည္။၎တို႔(တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)သည္လူထု၏ႏွလံုးသားကိုေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္၊လူထု၏ဂိုနာမ်ားကိုခြင့္လြတ္ပလပ္ဖို႔ေပးရန္၊ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံုအားေရာင္းခ်ရန္အႏိုင္က်င့္သူမ်ားႏွင့္ပ်င္းရိသူမ်ားကိုအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္ႂကြျမန္းလာေတာ္မမူေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္၎တို႔အားလံုး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။စဥ္းစားေတြးေခၚမႈတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊စာရိတၱတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စီးပြားေရးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊ဘက္စံုက႑စံုတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)၊၎တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္စံုေအာင္ႏိုင္မႈအတြက္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ေပၚသာလွ်င္အားကိုးအားထားျပဳၾကေပသည္။မည္သည့္လုပ္ႀကံဇတ္ခင္းမႈ၊ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ်မေၾကာက္ခဲ့ၾကေခ်။
သဖ္စီးနမူနာက်မ္းအတြဲ(၉)စာမ်က္ႏွာ(၂၆၇)တြင္ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။
[15] شبيه اين مطلب، در آيه شريفه 85 سوره اعراف نيز آمده است

[16]ဟဇရတ္()အလီ(.)အေနျဖင့္ နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာ()တြင္ ဂ်ေဟလီယသ္(အသိဥာဏ္၊ပညာမဲ့မႈ၊႐ုပ္ တု၊ဆင္းတု ကိုးကြယ္မႈကို)ထင္ထင္၊ရွားရွား၊ျပတ္ျပတ္၊သားသား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဖၚျပပါ ခြသ္ဗာကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[17] بحارالانوار، ج 16، ص 120
[18] وسائل الشيعه، ج 19، ص 142

 

[19]မရ္ဟြမ္ရွိတ္ခ္မိုဖီးဒ္(.)အေနျဖင့္ မိမိ၏က်မ္း ေအရ္ရွာဒ္စာမ်က္ႏွာ(၃၅၅)တြင္ မိုအာေဝယာ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆင့္ျပန္ေရးသားထားပါသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္၊ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အသင္တို႔ႏွင့္စစ္ တိုက္ခံရျခင္းမွာ အသင္တို႔ နမာဇ္ဝတ္ျပဳရန္၊႐ိုဇာေဆာက္တည္ရန္၊ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္၊ဇကာဒ္ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေခ်။ဤအလုပ္မ်ားကို အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေပသည္။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ႏွင့္ စစ္ဆင္ႏြဲ ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အသင္တို႔အေပၚ အာဏာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေခ်သည္။(အာဏာအခ်ဳပ္အျခာရရန္၊ ျဖစ္ေပသည္။)အာ႐ႈရာစာမ်က္ႏွာ(၁၆၂)

[20] ဤဝါက်သည္ (تذكرة الموضوعات)က်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၁၈၃)( كشف الخفاء)က်မ္းအတြဲ(၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၁၁)တြင္လာရွိပါသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္မဟုတ္ေခ်။

[21]အဗ္ေနကစီးရ(ရွီအာမုန္းတီးသူ)အစြန္းေရာက္စြန္နီသမိုင္းဆရာအေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္မွာ-ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ေမြးစအရြယ္တြင္အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားခဲ့သည္။သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ေတာလိုက္ျခင္း(အေပ်ာ္)၊သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးသူကၽြန္မ်ား၊ကၽြန္မမ်ားကိုသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခိုင္းျခင္း၊ေခြးျဖင့္ေဆာ့ျခင္း၊ဦးခ်ိဳပါသည့္ေတာသိုးမ်ားကိုေသသည္အထိသတ္ပုတ္ေစျခင္းတို႔တြင္နာမည္ႀကီးေလသည္။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္းမနက္အခ်ိန္တြင္မူး႐ူးၿပီး၊လွဲလိုက္၊ထလိုက္ျဖစ္ေနေပသည္။ေမ်ာက္ငယ္ေလးတစ္ေကာင္ကိုျမင္းကုန္းႏွီးခံေပၚတင္ၿပီးစီးေလသည္။ေဆာ့ေလ၏။ေမ်ာက္ငယ္ႏွင့္ေက်းကၽြန္မ်ားကိုအဝါေရာင္(ေရႊ)ဦးထုပ္ေဆာင္းေပးေလ၏။သူ၏ေမ်ာက္ငယ္ေသသြားခိ်န္တြင္ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ခဲ့ရွာေလသည္။အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၉)

[22] المنتظم، ج 4، ص 179 (حوادث سال 63 هـ . ق) به نقل از عاشورا، ص 217

 

[23] بحارالانوار، ج 44، ص 329 ; مقتل خوارزمى، ج 1، ص 188
[24] بحارالانوار، ج 44، ص 329 ; فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 33

 

[25] نهج البلاغه، كلمات قصار، 374

 

[26] وسائل الشيعه، ج 11، ابواب الامر والنهى، باب 3

[27]မစ္အူးဒ္ဒီ၏မရ္စဂ်္ဂ်ိဳလ္ဇာအဗ္အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၆၇)အရ ယဇီးဒ္(.)၏တိုေတာင္းလွသည့္ အာဏာရွင္ေခတ္ တြင္ သူ၏နန္းေတာ္သည္ ျပႆနာမ်ား၊မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မဲ့ဒုစ႐ိုက္လုပ္ရပ္မ်ား၊အရွက္သိကၡာမဲ့မႈမ်ား ဂိုနာမ်ား ၏အေျခစိုက္ရျဖစ္ေနေပသည္။သူ၏မေကာင္းမႈအာနိသင္မ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ေလသည္။ မည္မွ်ပင္ျဖစ္သြားသည္ဆိုလွ်င္ ယုတ္စြ ျမင့္ျမတ္ေကာင္းျမတ္သည့္ေဒသမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ မကၠာဟ္ႏွင့္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္မ်ား၌ပင္ အမ်ားစုသည္အေပ်ာ္အပါး၊အေျခအျမစ္မရွိသည့္(တရားေတာ္မွခြင့္မျပဳသည့္)ကိရိယာတန္ဆာမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၆)

 

[28] ص480التحفة السنيّة، ص 79; اضواء على الصحيحين، ص 286; و الانتصار للعاملى، ج 6،

[29]မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ အမရ္ဗင္အာဆ္၊ေဇယာဒ္ဗင္အဘီေယ၊မို႐ိုင္ဗင္႐ိႈင္အ္ဗာ၊စမရဟ္ဗင္ဂၽြန္ဒဗ္ကဲ့သို႔ေသာ္(မသူ ေတာ္မ်ားကို)အီဂ်စ္(ထိုအခ်ိန္ကၿမိဳ႕)၊ဗစရာၿမိဳ႕၊ကူဖာၿမိဳ႕မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစခဲ့ေလသည္။ဂ႐ုျပဳသင့္စရာ၊ အံ့ဩဖြယ္အရာမွာ အမီးရ္ရြလ္မိုေမနီ ဟဇရတ္()အလီ(.)အေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ ေျပးမိန္႔ခြန္းကို နဲဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းနာေမ(စာ)အမွတ္(၆၂)တြင္ သတင္းေပးမိန္႔ထားေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။အ က်ယ္တဝင့္ ေလ့လာလိုလွ်င္ အာ႐ႈရာစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၆၃)ေနာက္ပိုင္းကို ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[30] بحارالانوار، ج 52، ص 302، ح 46 و صفحات 174 و 175 و 178 و 199

 

[31] تاريخ طبرى، ج 3، ص 28 ; بحارالانوار، ج 44، ص 340 ; اعيان الشيعه، ج 1، ص 59
[32] مقتل عوالم، ص 54

[33] သမၼတႀကီးအြစ္မန္အေနျဖင့္(အစၥလာမ္တရားေတာ္အျပင္)ျပႆနာျပဳသူမ်ား၊ပ်က္စီးသူမ်ား၊ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္သတ္ ျဖတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဝလီဗင္အိုက္ဗဟ္ဗင္အဘီမိုအီ(သြ)ကို ကူဖာၿမိဳ႕ဝန္၊အဗ္ဒြလႅာဟ္ဂါေမရ္ဗင္ဂေရးစ္အား ဗစာရာၿမိဳ႕ဝန္၊အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္အဘီစာရ္ဟ္ကို အီဂ်စ္ၿမိဳ႕ဝန္(အီဂ်စ္သည္ထိုအခ်ိန္ကၿမိဳ႕ျဖစ္ေပသည္။)မရ္ဝန္ဗင္ေဟ ကမ္ကို မိမိ၏အဆင့္ျမင့္ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ရာထူးမ်ာေပးခဲ့ေလသည္။

အလ္ေအစ္သီအာဗ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၆၉၀)ႏွင့္၊အလ္အဂါနီက်မ္းအတြဲ()စာမ်က္ႏွာ(၃၅၆)၊အရဆိုလွ်င္ အဗူဆိုဖီယန္ အေနျဖင့္ေခလာဖသ္သည္ မ်ိဳးႏြယ္ႏွစ္စု သီးမ္မ်ိဳးႏြယ္(အဘူဗကဲရ္မ်ိဳးႏြယ္)ႏွင့္၊အဒီမ်ိဳးႏြယ္(အိုမရ္မ်ိဳးႏြယ္)တို႔ထံေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေခလာဖသ္ရဖို႔ ေလာဘတက္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံေျပာဆိုထားေလ၏။

[34]ရီဝါယတ္ေတာ္အရ ဗိုင္အတ္ေသေရဇ္ဝန္ႏွင့္ ဗဒဲရ္စစ္ပြဲဝင္ တစ္ခ်ိဳ႕ပါဝင္သည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝက ေပါင္း(၃၀၀)သည္ စစ္ဖီ()တိုက္ပြဲတြင္ ေအမာမ္အလီ(.)ႏွင့္အတူ လက္တြဲခဲ့ၾကေလ၏။ဤသာဝကေတာ္မ်ားမွ (၆၃)ပါးသည္ စစ္ေျမျပင္၌ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူခဲ့ၾကေလသည္။

ဗရန္း(မ္)ေမေအမာမ္အမီးရြလ္မိုေမနီ(.)အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၈၃)

[35] ဂ်ရ္ဂ်္ဂ်ရ္ဒါက္အေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္(الامام على صوت العدالة الانسانية )အတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ((၁၂၄)တြင္ဗနီအိုမိုင္ယာသည္အြစ္စမန္သမၼတေၾကာင့္အားေကာင္းခဲ့ေၾကာင္းေရးသားထားပါသည္။အြစ္မန္အေနျဖင့္ျပည္သူ႔ဘ႑ေငြေသာ့ႏွင့္ဘုရင္(သမၼတ)ကိုင္ဓားအားဗနီအိုမိုင္ယာ၏လက္ထဲသို႔အပ္ခဲ့ေလသည။(အာ႐ႈရာစာမ်က္ႏွာ(၁၄၀)။

[36]သမၼတႀကီးအြစ္မန္၏ စာရင္းအင္းမရွိေပးကမ္းမႈမ်ားမွ နမူနာတစ္ခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပပါမည္။ဂ႐ုျပဳ ေလ့လာေပးရန္ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။

(က)အာဖရိကမွရရွိခဲ့သည့္ စစ္ပြဲရပစၥည္းမ်ားမွ တန္ဖိုး၊ဒီနာေငြ()သိန္းတန္ တစ္ေမစ္ကာလ္အေလးခ်ိန္ရွိေရႊႏွင့္ ျပည္ သူပိုင္ဘ႑ာေငြမ်ားမွ တန္ဖိုးေငြေဒရ္ဟမ္()သိန္းေငြကိုလည္းေကာင္း၊မရ္ဝန္ဗင္ေဟကန္(မ္)အား ေပးကမ္းလိုက္ေလ သည္။ဤအတြက္လည္း ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာေငြမ်ားေသာ့ကိုင္ ဇိုက္ဗင္အရ္ကမ္အေနျဖင့္ ေစာဒကတက္ခဲ့ေလသည္။

()ဒီနာ(သို႔)ဒီရ္ဟမ္()သိန္းအား အဗူစိုဖီယန္ကို ေပးကမ္းခဲ့ေလသည္။

()အာဖရိကတိုက္ပြဲတစ္ခုမွ စစ္ပြဲရပစၥည္းမ်ားမွ တန္ဖိုး၊ဒီနာေငြ()သိန္းအား ေရဇာအိုင္ရွ္အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္အဘီေစ ရဟ္၏ အစ္ကိုအားေပးကမ္းခဲ့ေလသည္။

() မရ္ဝန္ဗင္ေဟကန္(မ္) အစ္ကိုဟာေရစ္ဗင္ေဟကမ္()အားေဒရ္ဟမ္ သံုးသိန္းေပးခဲ့ေလသည္။

ပိုမိုၿပီးအက်ယ္တဝင့္သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အလ္ဂဒီးရ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၂၅၇)မွ(၂၈၆)အထိေလ့လာမွတ္သားေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

[37]စူရာဟ္႐ိႈရာအာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၅)တြင္အထက္ပါစာသားကိုေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏ ရီဝါယတ္ေတာ္၏စာသားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။မကာသီးဗ္အလ္ ရစူလ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃၈)တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[38] نهج البلاغه، خطبه 224

 

[39]စူရာဟ္ဗက္ရဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၇)၊အဓိပၸါယ္(ထို႔ျပင္အခ်ိဳ႕လူထုမွအီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ၊ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔စေတးသူ၊လိုင္လာသိုလ္မဘီး()တြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ေနရာတြင္အစားထိုးအိပ္ေတာ္မူေပးခဲ့သူဟဇရတ္()အလီ(.))မိမိ၏အသက္ဇီဝိန္ကိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မႈအတြက္ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အား)ေရာင္းခဲ့ေလသည္။လွဴခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္အမွန္စင္စစ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ေက်းကၽြန္(အဖန္ဆင္းခံမ်ား)အားလံုးအေပၚအလြန္တရာခ်စ္ခင္သနားၾကင္နာေတာ္မူသည့္အရွင္သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

[40]စူရာဟ္ဗက္ရဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၄)ႏွင့္(၂၀၅)၊အဓိပၸါယ္(ထို႔ျပင္အခ်ိဳ႕လူထုမွဤေလာကီဘဝႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊၎၏အေျပာအဆိုမ်ားသည္အသင္အားႏွစ္ႏသက္ေစမည္။(အျပင္ပိုင္း၊မ်က္ျမင္ပိုင္းတြင္အလြန္တရာခ်စ္ခင္ေၾကာင္းကိုျပသေပမည္။) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အား(မိမိတို႔)ႏွလံုးသားအတြင္းရွိအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးသက္ေသအျဖစ္ထူၾကေပမည္။အမွန္တကယ္၎သူမ်ားသည္ၾကမ္းတမ္းတကာအၾကမ္းတမ္းဆံုးရန္သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။(တို႔၏လကၡဏာရပ္မ်ားမွာဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။)ျပန္လွည့္ထြက္ခ်ိန္တြင္(အသင္အနီးမွအျပင္ထြက္မည္ဆိုလွ်င္)ကမာၻေျမပထဝီျပင္တြင္ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊လမ္းစဥ္ကိုဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေလသည္။)

[41]ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္ေရးသားထားသည့္ရွရ္ဟ္ေဟနဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း၊အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၇၃)

[42]သဖ္စီးရ္ဖစ္ေရရာဇီ၊႐ိုဟိုလ္မအာနီ၊အလ္ဒိုရြလ္မန္စူရ္၊မဂ်္မအိုလ္ဗရန္()ႏွင့္သဖ္စီးရ္ နမူနာက်မ္းမ်ားတြင္(အထက္ ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္မ်ား၏ သဖ္စီးရ္ဖြင့္ဆိုမႈေအာက္တြင္)ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[43] مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 38; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16، ص 46

 

[44] تحف العقول، ص 174; تاريخ طبرى، ج7، ص 300

 

[45] သဖ္စီးနမူနာအတြဲ(၁၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၃၅)၊အထက္ေဖၚျပပါအာယတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[46] ဟဇရတ္()အလီ(.)အေနျဖင့္ နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာအမွတ္(၂၇)တြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားေပသည္။

[47] ခြါဂ်ိဳရီအေနျဖင့္ စစ္ဖီး()စစ္ပြဲတြင္ အမီးရြလ္မိုေမနီး ဟဇရတ္()အလီ(.)၏သာဝကေတာ္ေပါင္း(၂၅၀၀၀)က် ဆံုး ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊၎တို႔ထဲတြင္ ဟဇရတ္()အမာရ္ယာေစရ္ႏွင့္ဗဒဲရ္စစ္ပြဲဝင္ သာဝကေတာ္ေပါင္း ဆြာဟာဗာ ေတာ္ေပါင္း(၂၅)ပါးလည္း ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

[48]စိုခန္နာေနဟိုစုိင္း()ေအဗ္ေနအလီ(.)စာအုပ္၊စာမ်က္ႏွာ(၁၁)ကိုေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

[49] ေဇယာရတ္အရ္ပအီး()သည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ လာရွိေပသည္။အျခားမအ္စူးမီး မ်ားအတြက္ မလာရွိေခ်။ဤေဇယာရတ္သည္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဇယာရတ္ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ဆင့္ျပန္သူ ရဝီမွာ႐ွိတ္()သူစီး(.)ျဖစ္ပါသည္။ေဇယာရတ္ပါစာသား၏အစပထမပိုင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္(ေအမာမ္ဇရီေတာ္၏) အေဝးမွလည္း ဖတ္ႏိုင္ေပသည္။(ေအာက္ပိုင္းပါစာသားမ်ား)အရ အနီးနားမွလည္း ဖတ္ႏိုင္ေပသည္။ေယဘုယ်အား ျဖင့္ အနီးမွျဖစ္ေစ၊အေဝးမွျဖစ္ေစ ဖတ္ရြတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုလိုထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သဟ္ဇီးဗိုလ္အအ္ကာမ္-႐ွိတ္()သူစီး(.)၏အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၅၂)ႏွင့္အတြဲ(၃၇)တြင္ ဤေဇယာရတ္ေတာ္အား ေအမာမ္ဟစန္အစၥကရ္ ရီ(.)မွ ဆင့္ဆိုထားေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

[50] မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္သည္ တတိယသမၼတအြစ္မန္၏ ညီအစ္ကို၊တစ္ဝမ္းကြဲႏွင့္ သားမက္ေတာ္ၿပီး အဆင္ျမင့္ အတိုင္ ပင္ခံျဖစ္ေပသည္။ဟဇရတ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)အေနျဖင့္ မိမိ၏သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနစဥ္ သူအား၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ နယ္ႏွင္ဒဏ္၊ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။သူ၏ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မသန္႔ျပန္႔သည့္လုပ္ရပ္မႈ၊ရာဇဝင္မ်ား ရွိေပသည္။ဤ အေၾကာင္းကို မရ္ဟြမ္အလာမာအမီနီ(.)အေနျဖင့္ မိမိ၏တန္ဖိုးရွိသည့္က်မ္း၊အလ္ဂဒီးရ္အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ (၂၆၀)ေနာက္တြင္ တင္ျပသီကံုးထားပါသည္။

[51] لهوف، ص 20; ومثيرالاحزان، ص 10
[52] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 5، ص 130 ; و ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج 1،ص 376

 

[53] အက်ယ္တဝင့္သိႏိုင္ရန္ ေကသာေဗအာ႐ႈရာက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၃၁)ေနာက္ပိုင္း ေလ့လာရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါ သည္။

[54] جواهرالكلام، ج 20، ص 46-48 ; و ج 41، ص 344 و 345

 

[55] ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံရယူမႈသည္ ထိုေန႔အာ႐ႈရာေန႔အတြင္း မြတ္စလင္မ်ားကို ႏိုးေဆာ္ေစျခင္းကို စတင္ခဲ့ေလသည္။ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔ (အသံကို ရန္သူတပ္သားမ်ားမွ တပ္သားတစ္ဦး၊ဇနီးသည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ဗက္ရ္ ဗင္ဝါေအလ္ မ်ိဳးႏြယ္လည္းျဖစ္သူမွ စတင္ခဲ့ေလသည္။သူမသည္(ယာ()စာရာေသရစူလ္လႅာဟ္)ဆိုသည့္အသံျဖင့္ လူထုအား(မြတ္စလင္မ်ားအား)ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)အား သတ္ျဖတ္ရက္စက္ခဲ့ရသည့္ လူသတ္သမားမ်ားကို ေသြးေႂကြးဆပ္ဖို႔ဖိတ္ေခၚ စည္း႐ံုးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ဆက္တုိက္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အစိုး ရျပဳတ္သြားေလေတာ့သည္။ (စိုက္နာေမအာေလမိုဟမၼဒ္(ဆြ)စာမ်က္ႏွာ(၅၃၃))

 

[56] كافى، ج 2، كتاب الايمان والكفر، باب دعائم الاسلام، ح 5
[57] بحارالانوار، ج 100، ص 80

 

[58] ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏ရီဝါယတ္ေတာ္တစ္ပါးအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကမည္။

لم یبعث الله نبیاً قط الا بالبر والعدل ...အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မည္သည့္နဘီတမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ကို ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကို ညႊန္ၾကားၿပီး၊အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊ ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း၊စသည္ျဖင့္ တာဝန္ရွင္မ်ားအျပစ္မွအပ မေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ေခ်…

[59] بحارالانوار، ج 21، ص 161
[60]ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဂၽြန္ဟူရ္အမ္ဆာရီအေနျဖင့္ အထက္ပါဝါက်ေတာ္အား မိမိ၏စာအုပ္ အဝါလီအလ္ေလအာလီ အတြဲ(၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀၃) တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မွတဆင့္ ဆင့္ဆိုေရးသားထားပါသည္။
ابن ابى الجمهور احسايى جمله مذكور را در كتابش عوالى اللئالى، ج 4، ص 103 بهنقل از رسول اكرم)صلى الله عليه وآله (نقل كردهاست
[61] بحارالانوار، ج 44، ص 382

 

[62] ( تفسير نمونه، ج 22، ص 209 (چاپ جديد

[63] ပိုမိုၿပီးအက်ယ္တဝင့္ အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေကသာဖ္အာ႐ႈရာ စာမ်က္ႏွာ(၁၃၄)၊ေနာက္ပိုင္း ဖတ္႐ႈ၊ မွတ္သား ႏိုင္ပါသည္။

[64] ေအဗ္ေနအဘီအ္ဟဒီးဒ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ရွရ္ေဟနဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းအတြဲ(၁၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၄)တြင္ ေရးသားထားပါ သည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ဝန္မ်ားထံစာေရးပို႔ခဲ့ေလသည္။စာ၏ က႑အခ်ိဳ႕မွ အားလံုးကိုအမိန္႔ေပး ထုတ္ျပန္ ထားေလသည္။ဟဇရတ္အြစ္မန္ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊၎၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း တင္ျပသူမ်ားကို အစိုးရ ဌာနမ်ား၏အနီးဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးပါေလ။ဂုဏ္ေပးၿပီး အထူးေလးစားမႈကို ျပဳခဲ့ပါေလ။အကယ္၍ အၾကင္မည္သူမဆို ဟဇရတ္အြစ္မန္၏ဖဇီလသ္(ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ)ကို တင္ျပမည္၊ဆင့္ျပန္မည္။ထို႔ျပင္ ၎တင္ျပသူ အား မိမိ၏အမည္၊မိမိဖခင္အမည္၊ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအမည္ကိုပါ ေရးသားခိုင္းပါေလ။ထိုမွသာ၎တို႔အားလံုး(ငါမိုအာေဝ ယာ)ဆုလာဘ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤစာပါက႑အခ်ိဳ႕ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေလသည္။ရလာဒ္မွာ ဆုလာဘ္ေတာ္မ်ား၊ဆုေငြမ်ား အေျမက္အမ်ားကို ျပည္သူလူထုအၾကားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ေနာက္တဖန္ စာေရးသည္အထိႏွစ္အေတာ္ၾကာ ဤအတိုင္းဆက္သြယ္မႈ၊ဆက္ဆံမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလ၏။(ေနာက္တဖန္ေရးသည့္စာမွာဖဇာေအလ္ႏွင့္မိုနာကစ္ဗ္အြစ္မန္ အေျမာက္အမ်ား ရွိလာေပသည္။ၿပီးေနာက္ လူထုထံမွအျခားသာဝကေတ္၏ ဖဇေအလ္အား ေတာင္းတေပသည္။အ ထူးသျဖင့္ ခလီဖာသမတၱႏွစ္ဦးအတြက္ ဟဒီးစ္မ်ားေရးသားေစခဲ့ၿပီးဟဇရတ္အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ္အတြက္ လာရွိ သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မွန္သမွ်အား အေရွ႕တြင္ သာဝကတစ္ပါးပါးကို ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ္အတိုင္း(လုပ္ႀကံ) ဟဒီးစ္ကိုေရးေစခဲ့ေလသည္။

[65]ယဇီးဒ္(လ.န)၏ဇိုလ္မ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဤမွ်ႀကီးထြားလာသည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ေက်ာ္ၾကားသည့္သမိုင္းစာ ေရးဆရာမစ္အူးဒ္ဒီအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ မို႐ိုဂ်္ဂ်ိဳဇ္ဇဟ္ အတြဲ(၃)၊စာမ်က္ႏွာ(၆၈)တြင္ေရးသားထားေပသည္။ယဇီးဒ္ (လ.န)၏ ဘဝတည္ေဆာက္ပံုမွာ ေဖရ္ေအာင္(လ.န)ကဲ့သို႔ ပင္တည္း။သို႔ေသာ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မလြဲမေသြဆိုရလွ်င္ ေဖရ္ေအာင္(လ.န)သည္ လူထုအၾကား ယဇီးဒ္(လ.န)ထက္ပိုၿပီး တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခဲ့ေပေသးသည္။

[66] حارالانوار، ج 44، ص 365
[67] لهوف، ص 260
[68] ميزان الحكمه، باب 3931، ح 20577

 

[69] لهوف، ص 67 ; بحارالانوار، ج 44، ص 331

 

[70] بحارالانوار، ج 44، ص 367
[71] قصّه كربلا، ص 90 و 91

 

[72] بحارالانوار، ج 44، ص 313 و 328

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*