?>

သကၠ္ဝါ အေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း

သကၠ္ဝါ အေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း

သကၠ္ဝါ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႏွစ္ခ်ုပ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ မိုဟမၼဒ္(ဆြ) အာေလ့မိုဟမၼဒ္ (အ.စ) တို႔ မွ မည္ကဲ့သို႔ မီးေမာင္းထုိးျပ ေနသည္ ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

လြတ္ေျမာက္ ျခင္းလမ္းစဥ္ အား သကၠ္ဝါး ဟုေခၚဆိုပါ သည္။ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး မႈကို ရရွိမည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ လမ္းစဥ္ ၊ပ်က္စီးျခင္း ေဘးဒဏ္ မွ လြတ္ေျမာက္မည့္ တစ္ခု တည္းေသာ လမ္းစဥ္ သည္ သကၠ္ဝါး ႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ဤအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈသည္ အီမာန္ ရွင္မ်ား ၏ အတြက္ ရွင္းလင္ းျပတ္သား ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း သတိေပး တင္ျပသည္ အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အျဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ တြင္ ေဖာ္ျပ လာရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ အက်ဳိး အာနိ သင္မ်ား ႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ကို အတိုခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ မွ ေဖာ္ျပသည့္ သကၠ္ဝါ

 

၁။ သကၠ္ဝါ ဆိုသည္မွာ ေကာင္းကင္က် က်မ္းဂန္မ်ား အားလုံးတြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္မွ မႏုႆလူသားမ်ား ကို မွာၾကားထားျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အၾကင္ မည္သူ မဆို အသင္တို႔ ထက္အလ်င္ က်မ္းဂန္မ်ား ရရွိၿပီးသူမ်ား ႏွင့္ အသင္တို႔ အား ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္) မွာတမ္း မွာၾကားပါမည္။ (မိမိအား) ေမြးျမဴဖန္ဆင္းသည့္ အရွင္ အား ေသြဖည္ျခင္း ပုန္ကန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကပါ ေလ။ [1]

 

၂။ သကၠ္ဝါဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အား ခ်ီးမြမ္းေထာပန ျခင္း ကိုေခၚဆိုပါသည္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ခႏၱီတရား ထားၾကပါေလ။ ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကပါ ေလ။ ဤလုပ္ရပ္သည္ သာသနာ၏ တည္ရွိမႈ ျဖစ္၏ အမွန္ စင္စစ္ အီမာန္(ယုံၾကည္မႈ) စစ္ ၏ လကၡာ ျဖစ္ပါသည္။ [2]

 

၃။ သကၠ္ဝါဆိုသည္မွာ ႐ႈိန္တြာန္(မာရ္နတ္) ၏ အထိန္း အကြပ္မ်ား မွ လုံၿခဳံမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ျဖစ္ေစ သည္ အရာျဖစ္ပါသည္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ခႏၱီ တရား ထားရွိမည္။ ၿပီးေနာက္ ေရွာင္ ၾကဥ္သူမ်ား ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ထို (႐ႈိန္တြာန္(မာရ္နတ္)) သည္ အသင္တို႔အား ဆုံး႐ႈံး ေအာင္ ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ [3]

၄ ။ သကၠ္ဝါ သည္ ရွိသမွ်ကိစၥရပ္ အားလုပ္ အတြက္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အကူအညီ အေဖးအမ ႏွင့္ ေထာက္ခံ မႈ အတြက္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ေရွာင္ၾကဥ္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ တကြ ရွိေတာ္မူ၏။[4]

 

၅။ သကၠ္ဝါ သည္ လြတ္ေျမာက္ မႈ ႏွင့္ လူသား အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ မထင္မွတ္သည ္ေနရာ၊လမ္းေၾကာင္း မွ ဟလာ (သမာအဇီဝက်) သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ရရွိမႈ အတြက္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္ရံြ႕ ရိုေသမည္ ၊ အျပစ္ မက်ဴးလြန္မည္ ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အ၇ွင္ျမတ္ သခင္သည္ ၎ အျပင္ထြက္ႏိုင္ရန္ လမ္း ေဖာက္ေပးေတာ္ မူမည္။ ဆိုလို သည္မွာ ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ ၏ ေသာက၊ ဒုကၡမ်ား မွ ၎ အား လြတ္ေျမာက္ေစမည္။ ၎ အား မထင္မွတ္ သည့္ ေနရာ မွ စားနပ္ရိကၡာ ကို ေပးသနား ေတာ္မူ မည္။[5]

 

၆ ။ သကၠ္ဝါေၾကာင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ မႏုႆလူသား ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ရပ္၏ အျပစ္အနာ အဆာ ကို သန္႔စင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ ဤ ကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အိုအီမာန္ သက္ဝင္ ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႔ အျပစ္ က်ဴးလြန္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္ရြ႕ံ ရိုေသပါေလ။ မွန္ကန္ သည့္ စကား ခိုင္မာ ခိုင္လုံ သည့္စကားကို သာ ဆိုၾကပါ ေလ။ ထိုမွသာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ၏ လုပ္ရပ္ မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လည္ေပး သနား ေတာ္ မူမည္။ အသင္တို႔ ၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ ပလပ္ ေတာ္မူ မည္၊ၿပီးေနာက္ အသင္တို႔ ေကာင္းမြန္ ၊ ေကာင္းျမတ္ သည္ ့လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္ခံေတာ္မူမည္။[6]

၇ ။ သကၠ္ဝါအျပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ပလပ္ေစသည့္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ပါသည္။ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ - အသင္ တို႔ ၏ အျပစ္မ်ား ကို ခြင့္လြတ္ပလပ္ေတာ္မူမည္။[7]

 

၈ ။ သကၠ္ဝါအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ ဤ ကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ ေရွာင္ၾကဥ္ သူ မ်ား (သကၠ္ဝါးရွိသူမ်ား) ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္။[8]

 

၉။ သကၠ္ဝါသည္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္ခံေစသည့္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ ပါသည္။ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ေရွာင္ၾကဥ္သူ မ်ား (သကၠ္ဝါးရွိသူမ်ား ) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကိုသာလွ်င္ လက္ခံ ေတာ္မူမည္။[9]

 

၁၀ ။ သကၠ္ဝါသည္ စၾကာဝဠာ ကို ဖန္ဆင္း ျပဳေထာင္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္(အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္) ၏ အနီး တြင္ အလြန္ တရာ ျမင့္ျမတ္ ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ ရွိၿပီး ခ်င္ခင္ရသည့္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - အျမတ္ျမတ္ဆုံး ဂုဏ္သိကၡာ အရွိဆုံးေသာသူသည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အနီးတြင္ အေရွာင္ၾကည္ဥ္ တကာ အေရွာင္ၾကဥ္ဆုံးသူ (သီလ၊သမာဓိ အရွိဆုံးသူ ) ျဖစ္ပါသည္။ [10]

 

၁၁ ။ သကၠ္ဝါသည္ မအ္ေရဖသ္ (အတြင္းက်က် သိရွိ နားလည္မႈ ) ႏွင့္ ေအလ္မ္ (ပညာ) တို႔ အလင္းေရာင္ကို ပိုမို ၍ တိုးပြားေစသည့္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ - အို အီမာန္ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ အေပါင္း တို႔ အကယ္၍ အသင္တို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ကို မိမိတို႔၏ (လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးသည့္) ညာသံ အျဖစ္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ အသင္တို႔အား အမွား ႏွင့္အမွန္ကိုခြဲျခား ႏိုင္သည့္ အလင္းေရာင္ ကို ေပးသနား ေတာ္မူမည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ အား ကူညီ ေဖးမေတာ္မူမည္။ သိရွိမွတ္သားထားပါေလ။ ကူညီ ေဖးမမႈသည္ အၾကင္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ အမွား မွ ခြဲထြက္လာၿပီး အမွန္တရား အေပၚ ရွိသူ အတြက္ျဖစ္ ပါ သည္။ [11]

 

၁၂ ။ သကၠ္ဝါသည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ဘက္ မွ သတင္းေကာင္း ေပးျခင္း ကို ျဖစ္ေစ သည့္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ ပါသည္။ ဤအတြက္ ေၾကာင့္ ၊ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ေတာ္ မူပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို အီမာန္ သက္ဝင္ယုံၾကည္မည္ ၊ သကၠ္ဝါး ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ၎ တို႔ အတြက္ ဤ လူေလာက (ေလာကီ ဘဝ ) တစ္နည္း အား ျဖင့္ ေသဆုံးခ်ိန္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာ (အာေခရသ္ ) အတြက္ သတင္း ေကာင္း ရွိ ပါ သည္။ [12]

 

၁၃။ သကၠ္ဝါ သည္ အျပစ္ဒစ္ မ်ား ကို ၿပီးဆုံးေစ သည့္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ကၽြႏ္ုပ္ (အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ) သည္ အၾကင္မည္သူမဆို အား လြတ္ေျမာက္ ေစေတာ္မူမည္ ၎တို႔သည္ ေရွင္ၾကဥ္သူမ်ား (သီလ၊သမာဓိရွိသူမ်ား ) ျဖစ္ေခ်သည္။ [13]

 

             

          ေယဘူယ်အားျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ သကၠ္ဝါ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတင္ျပမႈ အမိန္႕ ႏွင့္ အက်ဳိး အျမတ္ မ်ား အေၾကာင္း ေျမာက္အမ်ားလာရွိပါသည္။ဤအတိုင္း အတာ ေလာက္ေဖာ္ျပလွ်င္ လုံေလာက္ပါၿပီး ။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား လာ သကၠ္ဝါ

 

        တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) တို႔ ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား တြင္ ဤ သကၠ္ဝါ ႏွင့္ပတ္ သက္ ၿပီး အမ်ား အျပားလာရွိပါသည္။ အနည္းဆုံး အေနျဖင့္ သကၠ္ဝါး ႏွင့္ မြတ္သကီ အေၾကာင္း မတင္ျပ တာမ်ဳိး မျဖစ္ ေအာင္ ဟဇရသ္ အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) ၏ ခြသ္ဗာ တစ္ခု မွ ဝါက် တစ္ေၾကာင္းေလာက္အား စဝါးဗ္ ရရန္အလိုဌာ ဘာသာျပန္ တင္ျပပါမည္။

 

         (( မုခ်ဧကန္ သကၠ္ဝါးေအလာဟီ သည္ သာသနာ ႏွင့္ (အလႅာဟ္ ၏) ေက်းကၽြန္ ၏ ႀကံႀကံခံ မႈ အတြက္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွား ျပတ္သားသည္ လမ္း ႏွင့္ ေကယာမသ္ အတြက္ ရိကၡာ သိုေလွာင္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ ရင့္သန္ၿပီး မေကာင္း သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား မွန္သမွ် မွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ လမ္းလြဲ လမ္း မွား မႈ မွန္သမွ် မွ ကယ္တင္ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သကၠ္ဝါးကို အေျခခံၿပီး မိမိလိုအင္ ဆႏၵ ကို ေတာင္းခံလွ်င္ ျပည့္ဝမည္ ျဖစ္ပါ မည္။ အျပစ္ဂိုနာ မွေရွာင္ၾကဥ္ လွ်င္ လြတ္ေျမာက္မည္။ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနား မႈ အေျမာက္ အမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ [14]

 

ကၽြႏ္ုပ္ အခ်စ္ထားသူမ်ားသည္ သီလ၊သမာဓိ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္

 

         မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ မိမိ ၏ ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္မ်ား ကို မိန္႔ ၾကားေတာ္မူ သည့္ ဟဒီးစ္ ေတာ္ တင္ျပခ်က္ ရီဝါယသ္တြင္ လာရွိပါသည္။ (( မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ မွ ျဖစ္ပါသည္ဟု၍ အသင္တို႔ မေျပာ ၾက ပါႏွင့္ ။အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား က်ိန္ဆို၍ ေျပာဆိုပါမည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္ အခ်စ္ထား ႏွစ္ၿမိဳ႕ သူမ်ား အသင္တို႔ အတြင္း မွ သီလ၊သမာဓိ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ [15]

 

သီလ၊သမာဓိ ရွိျခင္း မွ လြဲ၍ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္း မရွိေခ်။

 

ဟဇရသ္ ဆရက္ဒ္ဒိုရွ္ ႐ႈိဟာဒါ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္းန္ (အ.စ) ထံ မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ လာရွိပါသည္။ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - အသင္ တို႔အား သီလ၊သမာဓိ ရွိၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံ မွာ ၾကား အပ္ပါ သည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ သီလ၊ သမာဓိ ရွိသူမ်ား (သကၠ္ဝါရွိသူမ်ား ) အတြက္ ၎တို႔ မႏွစ္သက္ သည့္ အရာမ်ား ကို ႏွစ္သက္သည့္ အရာမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေပးရန္ အာမခံ ထား ပါသည္။ ၎ မထင္ မွတ္ထားသည့္ေနရာ မွ စားနပ္ရိကၡာ ေပးသနား ေတာ္ မူမည္။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ ၎၏ ဂ်ႏၷသ္ (အမတသုခဘုံ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လွည့္စား ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သူမွ် လွည့္စား၍ ၎ လွည့္ကြက္ ေကာင္းျဖင့္ ၎ ဂ်ႏၷသ္ (အမတသုခဘုံ) အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ထံ မွ စဝါးဗ္မ်ားကို အလႅာဟ္၏ ေက်းကၽြန္ပီသ မႈ ႏွင့္ ၎ ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ား ကို လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သုံး ျခင္း မွအပ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ [16]

 

         အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ည္း ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီး ဤမွ်ေလာက္သာ တင္ျပမႈ သည္ လုံေလာက္ ပါၿပီး ။ အားလုံးထက္အေရးႀကီးသည္မွာ သကၠ္ဝါ (သီလ၊သမာဓိ) ဆိုသည္ အနက္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ အမွန္တရား အစစ္ အမွန္ အဓိပၸာယ္ ကို သိရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

[1] စူရဟ္ ၄ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၃၁

وَ لَقَد وَصَّینَا الَّذِینَ اُوتُوا الکِتبَ مِن قَبلِکُم وَ اِیَّاکُم اَنِ اتَّقُوا اللهَ .

[2] စူရဟ္ ၃ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၈၆

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

[3] စူရဟ္ ၃ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၂၀

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا .

[4] စူရဟ္၁၆ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၂၈

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا .

[5] စူရဟ္ ၆၅ ၊ အာယသ္ အမွတ္ ၂ ႏွင့္ ၃

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

[6] စူရဟ္ ၃၃၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၇၀၊၇၁

یاَیّها الَّذِینَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُولُوا قَولًا سَدِیدًا . یُّصلِح لَکُم اَعمَالَکُم .

[7] စူရဟ္ ၃၃ ၊ အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၇၁

وَ یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم .

[8] စူရဟ္ ၃ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၇၆

فَاِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُتَّقِیۡنَ .

[9] စူရဟ္ ၅ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၇

اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰہُ مِنَ الۡمُتَّقِیۡنَ.

[10] စူရဟ္ ၄၉ ၊ အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၁၃

اِنَّ اَکۡرَمَکُمۡ عِنۡدَ اللّٰہِ اَتۡقٰکُمۡ .

[11] စူရဟ္ ၈ ၊ အာယသ္ ေတာ္အမွတ္ ၂၉

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.

[12] စူရဟ္၁- ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၆၃၊၆၄

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

[13] စူရဟ္ ၁၉ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၇၁

ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوا .

[14] နဲဟ္ဂ်ဳိလ္ဗလာဂါ က်မ္း ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၂၃၀

فَإِنَّ تَقْوَى اللّهِ مِفْتَاحُ سَدَاد، وَ ذَخِیرَةُ مَعَاد، وَ عِتْقٌ مِنْ کُلِّ مَلَکَة، وَ نَجَاةٌ مِنْ کُلِّ هَلَکَة. بِهَا یَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَ یَنْجُو الْهَارِبُ، وَ تُنَالُ الرَّغائِبُ.

[15] ေဗဟာရြလ္အနာဝါရ္ က်မ္း

لا تقولوا ان محمداً منافوالله ما اولیائیمنکم و لا من غیرکمالاالمتقون.

[16] စဖီနာသိုလ္ေဗဟာရ္က်မ္း အတြဲ ၂၊ ၆၇၈ ၊ ေရာင္ဇာသိုကာဖီ က်မ္း

اوصیکم بتقوی الله تعالی فان الله قدضمن لمن اتقاه ان یحوله عمایکره الی ما یحب و یرزقه من حیث لا یحتسب فایاک ان تکون ممن یخاف علی العباد من ذنوبهم ویا من العقوبه من ذنبه فان الله تبارک وتعالی لا یخدع عن جنته ولا ینال ما عنده الا بطاعته .

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*