?>

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ တင္ျပသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥ ဆိုင္ရာမ်ား မွ က႑ ၃ခု

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ တင္ျပသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥ ဆိုင္ရာမ်ား မွ က႑ ၃ခု

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ တင္ျပသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥ ဆိုင္ရာမ်ား မွ က႑ ၃ခု အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အခန္းက႑ (၁)

 

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား

 

         အရြယ္ေရာက္လူငယ္လူရြယ္တိုင္းသည္ ဤအခက္အခဲ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပသည္။

 

         ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိထားသည့္အတိုင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းစာရင္း သည္ ဂရုုျပဳရမည့္အတိုင္း အတာအထိ က်ဆင္းလာၿပီး ၄င္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရမည့္အသက္အရြယ္တြင္ ထိမ္းျမားျခင္း(အသက္ႀကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း) သည္အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဆက္ခံသည့္ၿမိဳ႕ မ်ားေနသူမ်ားအတြင္း မ်ားျပားလာ သည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

 

         မည္မွ်အထိ အသက္အရြယ္ႀကီးျပင္းမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကသည္ ဆုိလွ်င္ လူငယ္၊လူရြယ္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈ၊ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းမႈ၊ အရြယ္ေကာင္းမႈ၊ လူငယ္လူရြယ္ သဘာ၀ရွိမႈကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆံုး႐ံႈး ရသည့္အခ်ိန္၊ သဘာ၀တရား အရအေကာင္း တကာ့အေကာင္းဆံုး အိမ္ေထာင္ျပဳရမည့္ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္တို႔၌ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

         အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရာတြင္ ေနာက္က်၊ အခိ်န္ကုန္ ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာ အေျမာက္အျမားရွိေလသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ သည္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

အေၾကာင္းအရာ(၁) - ပညာဆည္းပူးခ်ိန္ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္း

 

အေၾကာင္းအရာ(၂)   - တရားမ၀င္ဆက္သြယ္မႈ (သမီးရည္းစားဘ၀ျဖင့္)ကို

                         အလြယ္တကူပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း

 

အေၾကာင္းအရာ(၃) - (ႏွလံုးသား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္အညီ) ဘ၀အတြက္

                         အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္

                         လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔ စရိတ္ႀကီးမားျခင္း။

 

အေၾကာင္းအရာ(၄)   - လူငယ္၊ လူရြယ္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ စိတ္မခ် မယံုၾကည္       ႀကျခင္း၊ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

     ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤေနရာ၌ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ျဖစ္သည့္ပထမအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကိုအေသအခ်ာေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

     လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အခ်ိဳ႕အႀကီး အကဲ၊ လူႀကီးသူမမ်ား အေနျဖင့္ ဤအႏၲာရာယ္ ႀကီး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာ၊ စီစစ္မႈမျပဳဘဲရင္ဆိုင္“အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ” စနစ္ကို တင္ျပၾကေလသည္။

 

   ဤသို႔ျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ (သာဓက) အေနျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ လက္မ ထပ္ေသးသူမ်ား ၊အိမ္ေထာင္မရွိေသးသူမ်ားထံမွ အသျပာ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊၄င္းတို႔ အားအတင္း အဓမၼလက္ထပ္ ေပးၿပီး အိမ္ေထာင္ သည္ဆိုသည့္ အက်ႌကို ၀တ္ဆင္ေပးျခင္းကို ျပဳေပမည္။

 

     သို႔မဟုတ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အသီးသီး၌ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား ကိုအထူး သတ္မွတ္ထားသည့္အသက္အရြယ္အပိုင္း အျခားႏွင့္ အညီ အလုပ္ ေပးျခင္း၊ ၄င္းတို႔အား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ဆိုင္ရာ အခက္ အခဲအၾကပ္အတည္းမွကယ္တင္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) (အျပစ္က်ဴးလြန္သူ အျဖစ္)ႀကီးမား ေလးလံသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကိုသတ္မွတ္က်င့္သံုး ျခင္းကို ျပဳရေပမည္။

 

   အခ်ိဳ႕ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေမးျမန္းၾကေလ၏ (ေမးခြန္းသည္ကား-) “လူႀကီးမင္းတို႔၏ အယူအဆ၊ လမ္းၫႊန္မႈအရ ဤလႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို၊ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ မွန္ကန္ပါသလားခင္ဗ်ား” ? ( ျဖစ္ေလ၏ ။)

 

   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရ အကယ္၍ အတင္း အဓမၼလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုသည္မွာ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ား ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး မ်ား၌ အလုပ္ရရန္ အတြက္မျဖစ္မေန ျပဳရသည့္ သေဘာကို ေဆာင္မည္ဆို လွ်င္ အႀကမ္းအားျဖင့္ လတ္တေလာအေျခအေန တစ္ခုခု အထိ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။

 

     သို႔ေသာ္လည္း “လက္ထပ္ထိ္မ္းျမားျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း ” ဆိုသည့္ အေျခခံတရား အဓိက ေျဖရွင္းေပးသည့္နည္းလမ္း လံုး၀ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မေတာ္တဆ မေမွ်ာ္လင့္ မထင္မွတ္သည့္ မလိုလားအပ္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရတတ္ေပသည္။

 

       အေျခခံက်က်ေျပာရလွ်င္ “လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း”ႏွင့္ “အတင္းအဓမၼ” ဆိုသည့္ စကားစုႏွစ္ခုမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ စကားစုမ်ားျဖစ္ေပသည္။ မည္သည့္အခါမွ် ၄င္းစကားႏွစ္လံုး တြဲဖက္ေပါင္းစည္းရန္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ေခ်။အတင္း အဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း သည္အတင္းအဓမၼမိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းလုပ္ျခင္း၊ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ပမာတူေလ၏ ။

   မႏုႆလူသား၊ ပုထုဇဥ္ လူသား ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ အားအတင္း အဓမၼစနစ္၊ ဥပေဒ၊ အာဏာစက္အားျဖင့္ ခ်စ္ခင္မႈ ေမတၱာရွိမႈကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား?

 

   လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၏ ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္ အစစ္အမွန္မွာ- ေအးခ်မ္းစြာ အတူတကြလက္တြဲေနထိုင္ ရမည့္ ဘ၀ခရီးတစ္ခုအတြက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း ၾကည္လင္သည့္ စိတ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ႐ူးဟ္ (၀ိညာဥ္) တို႔ ေပါင္းစပ္ျခင္းကိုေခၚဆို ပါသည္။

 

   ဤအတြက္ေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈလုပ္ရန္ လံုး၀လြတ္လပ္ ေနသည့္ အေျခအေနရွိဖို႔ဆို သည့္အေထာက္အထား၊ သက္ေသကိုမလြဲမေသြ ရရွိမည္ျဖစ္ပါ သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အတင္းအဓမၼ အၾကပ္ကိုင္မႈမွ် မရွိဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

 

   ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္တရားေတာ္မွႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီ ေက်နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ လံုး၀မရွိသည့္ လက္ထပ္ထိမ္ျမား ေနကာဟ္ျပဳျခင္းကို တရားမ၀င္သည့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈအျဖစ္ ျပဌာန္းထားေလသည္။

 

     လက္ထပ္ထိမ္ျမားျခင္းသည္ (ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏) တပ္မေတာ္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရသကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။ သာဓကအားျဖင့္( အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္ ထဲမ၀င္မေနရ ဥပေဒျပဌာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပေဒအင္အား၊ အမိန္႔အင္အား ျဖင့္တပ္မေတာ္ အတြင္းသို႔ ၀င္ခိုင္းၿပီး အထူးထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ တစ္ခုခု၏ ေအာက္၌ထားကာစစ္ပညာကို(လိုအပ္လာလွ်င္ႏိုင္ငံေတာ္အားကာကြယ္ေပးရန္) သင္ၾကား ေပးရသကဲ့သို႔ လုပ္၍မရေပ။

 

   ဤ ေနရာ၌ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းလွ ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ- ဤ ျပႆနာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းရန္၊ ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ လူမႈပတ္၀န္း က်င္၌မေကာင္းမႈ ရလာဒ္မ်ား ကိုေျမာက္ေစ သည့္ အခက္အခဲ မ်ား အားလံုးကို ရွင္းထုတ္ပစ္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲသူလူႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ဤ အေျခ အေန အေၾကာင္းအရင္း အစစ္အမွန္ကို အနည္း တကာ့ အနည္းဆံုး ေလ့လာစူးစမ္းမႈ မျပဳဘဲ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာသံုးသပ္ ခ်က္အရ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစီအစဥ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ အျဖစ္လည္း ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဆိုခဲ့လွ်င္လည္းမလြဲမေသြ၄င္း အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း မ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ား၊ ဤေရေသာက္ျမစ္မ်ား ၏ အကိုင္းအခက္မ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။

 

   ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေစမည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား မႈ ေနာက္က်အခ်ိန္လြန္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြး စီစစ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာဆည္းပူးခ်ိန္၊ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္း

 

         လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအတြက္ လက္ထပ္၊ ထိမ္းျမားရာတြင္ ပထမ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းျပႆနာမွာ ဤပညာဆည္းပူးခ်ိန္၊ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္းပင္တည္း။

 

         အမွန္တကယ္ ဤအတြက္ရွင္းျပ တင္ျပရန္မလိုအပ္ေခ်။ လူငယ္၊ လူရြယ္တိုင္းသည္ ပညာဆည္းပူးေနခ်ိန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္ၾကေခ်။ အိမ္ေထာင္သည္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘ၀ကို မပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကေခ် ျဖစ္ေပသည္။

 

         တနည္းအားျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားသည္ ပညာသင္ယူ ၿပီးဆံုးၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ လူပ်ိဳဘ၀၊အပ်ိဳဘ၀၌ ရွိေနေပသည္။ (သို႔မဟုတ္)အခ်ိဳ႕ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ား သည္လံုး၀ပညာ သင္ယူၿပီး ဆံုးခ်ိန္ ကာလၾကာျမင့္သည့္ တိုင္ေအာင္ ဘြဲ႕ရၿပီးႏွစ္ အေတာ္ၾကာျမင့္ သြားသည့္ အထိ အေျခအေနသို႕ေရာက္ေနေသာ္လည္း လူပ်ိဳဘ၀၊အပ်ိဳ ဘ၀ႏွင့္သာဘ၀ တည္ေဆာက္ေန ၾက ေလသည္။

 

         သို႔ေသာ္လည္းပဲ၊ ပညာဆည္းပူး သင္ယူခ်ိန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ ျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဟန္႔တား တားဆီး မႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ျငင္းမရ ႏိုင္ေပ။

 

         ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးရန္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဘာသာဆိုင္ရာ မ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၁၈) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၁၈)ႏွစ္ေအာက္လို အပ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တစ္ေယာက္ကို           (ဘြဲ႕တစ္ခုခုရသည္အထိ) ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္ သည္ အထိ ခန္႔မွန္းေျခ (၂၅)ႏွစ္လိုအပ္ပါသည္။ ဖြာရစီ စကား သံုးအရ “ လူငယ္၊ လူရြယ္ဆိုသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိၿပီး၊ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ရွာေဖြရမည့္၊ ေခၚဆိုရမည့္ အမည္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေလ၏။

 

   ဤအခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္အစစ္အမွန္ႏွင့္ဆိုလုိခ်က္အဓိပၸါယ္ အစစ္အမွန္ကို သံုးစြဲမည္ဆိုလွ်င္ မွန္မည္ဟု မထင္ေခ်။အေၾကာင္းမွာတစ္နည္းဆိုရလွ်င္လူငယ္၊လူရြယ္ဘ၀၏အေကာင္းတကာအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကိုလက္လြတ္ၿပီး၄င္းဘ၀၏အခ်ိဳ႕အခ်ိန္သာက်န္ေတာ့သည္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ”

 

         အနာဂတ္ကမၻာသည္ သုေတသီဂုဏ္ထူးတန္း၊ အထူးတန္းျဖစ္ သျဖင့္ ပညာရပ္ တစ္ခုခုအား ဂုဏ္ထူးတန္း၊ အထူးတန္းအထိ ထိေရာက္ ဆည္းပူး ႏိုင္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၃၅) ႏွစ္ခန္႔ လိုအပ္ေပသည္။

 

         ယခုေမးခြန္း ေမးစရာ ရွိေပသည္ -

 

         ပညာေရးခရီး မၿပီးဆံုးမျခင္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းကို တားျမစ္ထားရမည္ေလာ? (ပညာေရးခရီးဆံုးရန္ မည္မွ်ပင္ၾကာျမင့္ လွ်င္ၾကာျမင့္ပါေစ။) (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးခရီးမၿပီးမျခင္း အိမ္ေထာင္မျပဳရ ဆိုသည့္ ဤဆက္ႏြယ္မႈစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးရမည္ေလာ? ၿပီးေနာက္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား သည္းမခံ၊ မေအာင့္အီးႏိုင္သည့္ (အထက္ပါ) စည္းကမ္းမွ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ေလာ? ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားပင္တည္း …..

 

         သို႔ေသာ္ အျခားတဖက္၌လည္း ပညာသင္ လူငယ္၊ လူရြယ္ တစ္ ေယာက္၏ အေျခအေနသည္ (သံုးစြဲသူ) ႏွင့္ (စရိတ္မ်ားကို လုိလားသူ) သာျဖစ္ေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (၀င္ေငြရွိသူ) တစ္ေယာက္မဟုတ္ေခ်။

 

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤလူငယ္၊ လူရြယ္ အေနျဖင့္ ႀကီးမားေလးလံ သည့္၀န္ထုပ္၊ ၀န္ပိုးျဖစ္ၿပီး ခါးကိုခ်ိဳးပစ္မည့္ လက္ထပ္ျခင္းကို အဘယ္သို႔ ျပဳႏိုင္မည္နည္း?

 

         ၿပီးေနာက္ ပညာခရီးၿပီးဆံုးၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္ ဆိုသည့္ စနစ္ကို ေခ်မႈန္း၊ ေတာ္လွန္ႏိုင္မည္နည္း?

 

         ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ အျမင္အရ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အနည္းငယ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚ၊ စဥ္းစား၊ ဆင္ျခင္မည္၊ လမ္းေၾကာင္း အမွားအယြင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဤျပႆနာ ပုဒ္စၧာအတြက္ အေျဖ အလြန္တရာ မခဲယဥ္းေခ်။

 

         အစ ပထမတြင္ တရား၀င္ဆက္ႏြယ္လိုရမႈ တစ္ခုခုတရား၀င္ ရွရီအီ ေစ့စပ္ေၾကာင္း                                                                                                                                                                                                                                                               လမ္းျခင္းဆိုသည့္ (သာသနာတရားေတာ္မွ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ေနကာဟ္ျပဳျခင္း ဧည့္ခံပြဲမပါဘဲ) ႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲအတြက္ အေျမာက္အမ်ား ဧည့္သည္လာေရာက္မႈ၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ အကုန္အက်အမ်ားအျပား မလိုေခ် ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။

 

         လူငယ္၊ လူရြယ္ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးအၾကားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ငါတို႔သည္ တရား၀င္ ေနကာဟ္ဖတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာင္္တြင္ (ေက်ာင္းၿပီး၊ ပညာခရီးၿပီးသည္ႏွင့္) အတူတူ ေအးအတူ ပူအမွ် ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ အျဖစ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ရဦးမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သိထားရန္သာ လိုအပ္ေပသည္။

         ၿပီးေနာက္အဆင္ေျပတတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည့္ မဂၤလာအခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို ရိုးရိုးေအးေအး သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။

 

         ဤနည္းစနစ္၏ ပထမဆံုးအက်ိဳးအျမတ္သည္ကား လူငယ္၊ လူရြယ္ တို႔၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈတစ္ခုကို ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ဘ၀ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုသည့္ လင္းတန္း ထြန္းေတာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

         ဤ အက်ိဳးအျမတ္ ႏွင့္ အတူ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ လူပ်ိဳ လူလြတ္မ်ားကို အနာဂတ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အႏၲာရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ႐ိႈင္တြာန္နီ လုပ္ရပ္မ်ားမွလည္း လြတ္ေျမာက္မႈကို ေပးေဆာင္ေၾကာင္း သိရေပမည္။

 

         အျခားတဖက္တြင္လည္း ဤနည္းစနစ္လမ္းစဥ္သည္ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ား၏ အေျမာက္အမ်ားေသာ စာရိတၱပ်က္လာမႈ၊ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေပးေလသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ တတ္စြမ္း ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရသည့္ အခ်ိန္ကို အခ်ိန္ပို အျဖစ္ရရွိေလသည္။ (အခ်ိန္မကုန္ေတာ့ေခ်။) လြတ္ေျမာက္သည့္ဘ၀၊ လြတ္လပ္သည့္ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ရေလသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဘ၀တည္ ေဆာက္မႈ သည္ သဘာ၀ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအသြင္သို႔ ေဆာင္သြားေလသည္။

 

         ဤနည္းလမ္းစနစ္သည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 

         အကယ္၍ မိဘမ်ား သတိဂရုျပဳမည္၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္မွန္တည္ၿငိမ္သည့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဤနည္းစနစ္ အား လက္ေတြ႕က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ဒုကၡမွန္ သမွ်သည္ ေျပလည္၊ ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

 

         အက်ဥ္းခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ တရားေတာ္အရ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားျခင္း (ေနကာဟ္ဖတ္ထားေပးျခင္း) သည္ ေယာကၤ်ား ေလးႏွင့္ မိန္းကေလးအား တရား၀င္ဖြဲ႕ ေႏွာင္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး လူငယ္၊ လူရြယ္ တို႔၏လိုအပ္သည့္ ကာမ၊ ရာဂ လိင္ေတာင္းတမႈကိုလည္း (တရား၀င္) ျဖည့္ဆီး ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

 

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရွရ္အီေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားမႈ ဘ၀သည္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ အာနိသင္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရေလသည္။ ရွင္းျပဖို႔ မလိုအပ္သည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ ကာမ၊ ရာဂလိင္ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန အစားထိုးျဖည့္ဆီး ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

 

         ဤသို႔ျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ မသန္႔စင္သည့္နည္းျဖင့္ ကာမျဖည့္ ဆီးမႈ၊ မေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အာသာေျဖမႈ၊ တရားမ၀င္ လိင္ဆက္ဆံမႈ တို႔ကို ဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

 

         ေယာကၤ်ားေလး (သို႔မဟုတ္) မိန္းကေလးတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား အတြက္ အပိုေငြလည္းကုန္က်မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ကေလးေမြးဖြားရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးရန္ဆိုသည့္ အခက္အခဲအၾကပ္ အတည္းမ်ားမွလည္း လြတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္ သြားေလ သည္။

 

         အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုသည္ကား - လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ ပညာ သင္ယူဆည္းပူး ေနခ်ိန္၌ပင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အခမ္းအနားကို အစအဆံုး ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဆိုသည့္ နည္းလမ္း ပင္တည္း။

 

         သို႔ေသာ္ နည္းလမ္း အထူးသီးသန္႔လည္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ အမ်ားသံုးေနသည့္ နည္းစနစ္ကို သံုးရေပမည္။ (ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွ နည္းလမ္း အေျမာက္အမ်ားသည္လည္း ရွရ္အီအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိေပသည္။) ထိုနည္းလမ္း မ်ားမွ တစ္နည္းမွ သေႏၶတားျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

         အေၾကာင္းမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အသီးအပြင့္ ရလာဒ္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို ဤအသက္အရြယ္၌ ပညာသင္ၾကားမႈကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္ အတည္း ဒုကၡျဖစ္ေစသည့္ အရာမွာ သားေမြးျခင္း၊ ကေလးယူျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

 

         ဤနည္းလမ္း အစီအစဥ္ စနစ္မ်ားအားလံုးသည္ လူအထင္ႀကီး ေအာင္က်င္းပသည့္ မဂၤလာပြဲ၊ လက္ရွိေခတ္ကာလ အရ ၊ ခါးကိုခ်ိဳးေစသည့္ စရိတ္အမ်ားအျပား ကို သံုးစြဲရသည့္ ေလာ္ဂ်စ္မဆန္ လံုး၀အ႐ူးဆန္ဆန္ ျဖစ္သည့္ မဂၤလာပြဲမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလး အေဆာင္ အေယာင္၊ အေမာ္အႂကြား၊ ဂုဏ္ပကာသန ကင္းသည့္မဂၤလာပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ မွသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။

 

         အမွန္တစ္ကယ္ မိဘမ်ား ထိုနည္းတူစြာ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး လိုလားသည့္ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) လမ္းစဥ္ကိုသာ လိုက္နာသင့္ ေပသည္။

 

         အဆင့္ျမင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းၿပီးဆံုးသည္ အထိ ေစာင့္စားျခင္း ၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိကာ လစာ အေတာ္ေကာင္းသည့္ အလုပ္တစ္ခုခု အစီအစဥ္၊ အိမ္၊ ကား ႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးစရိတ္ ႀကီးၿပီး အေမာ္အႂကြားကိုျဖစ္ေစသည့္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ တုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားမႈ၏ ရလာဒ္မွာ လူငယ္၊ လူရြယ္အား (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္၏) အလြန္တရာ ညစ္ပတ္၊ ႏြမ္းနယ္မႈ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ မႈမွ အပ အျခားရလာဒ္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

 

         ဤကဲ့သို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေစာင့္စားျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္၏ အသက္သည္ ၃၇ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၄၀ နီးပါးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး အရြယ္က်သည့္ အရြယ္ေရာက္က တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို ယူၾကေလ၏။

 

         ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား၊မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း မ်ားသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းျပည့္ သဘာ၀ မဆန္မႈ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ စစ္မွန္ သည့္ မဂၤလာ မျဖစ္မႈကို ျဖစ္ထြန္း ေစေလသည္။

 

         အေၾကာင္းမွာ - ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္းသည္ လူအခြင္႔အေရးႏွင့္ မႏုႆ လူသား၏ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈကို မျဖည့္ဆီးႏိုင္ ေတာ့ေခ်။ ထို႔ျပင္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းမႈ ၏ အစစ္ အမွန္တရား ႏွင့္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မဆြတ္ခူးႏိုင္ေတာ့ေခ် ျဖစ္ေလသည္။

 

* * * * *

 

“ အၾကင္ မည္သူ မဆို ေသာၾကာေန႔တိုင္း စူရဟ္ေအ ေနစာ အား ေသလာဝသ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကဗဲရ္ ညႇပ္ျခင္းမွ လုံၿခဳံ ေပမည္။ ” (ေအမာမ္အလီ (အ.စ) )

 

 

အခန္းက႑(၂)

လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း ေလ်ာ့က်မႈသည္ လူပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္း အ၀ိုင္းအတြက္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ခုပင္တည္း

 

         လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ သည္ဘ၀အျဖစ္ ဘ၀တည္ေဆာက္ဖို႔ မႏွစ္သက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းထက္ သဘာ၀ ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး လူပ်ိဳဘ၀အျဖစ္ ဘ၀တည္ေဆာက္ျခင္း ကိုအေလးေပးျခင္းမ်ားကို ဘ၀ဟု လံုး၀အမည္တပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ဤအရာမ်ားသည္ကမၻာ႕လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ျပႆနာႀကီး၊ အ႐ႈပ္ထုပ္ႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤျပႆနာ၊ အ႐ႈပ္ထုပ္ႏွင့္ အတူ အျခားအႏုတ္ လကၡဏာျပ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္သည့္ ဘ၀ခရီးႏွင့္တကြ၊ ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခတ္လူသားမ်ားကို ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ ထားေလသည္။

 

         လက္ထပ္မႈနည္းသြားျခင္း၊ ေလ်ာ့က်ျခင္းသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးေစမႈ၊မ်ိဳးဆက္သစ္နည္းပါး မႈဆို သည့္ျပႆနာ ကို သာ ျဖစ္ ေစ သည္ မဟုတ္ေပ။

 

         လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ကမၻာေလာကႀကီး၌ လူဦးေရမ်ားျပားမႈ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေလသည္။ မၾကာမီအနာဂတ္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူဦးေရ နည္းပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ (အေၾကာင္းမွာ လူဦးေရမ်ားလာမႈကို စက္မႈထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ လံုး၀ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပင္တည္း။) ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရွာဒီ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈေလ်ာ့က်ျခင္းသည္ ဒုကၡေသာက အေၾကာင္းတရားကိုျဖစ္ေစေလသည္။

 

         ပို၍ဆိုးရြားလွသည့္ အားနည္းမႈ၊ ခၽြတ္ယြင္းမႈမွာ ဤလက္ထပ္မႈနည္း လာျခင္းထက္ လူပ်ိဳမ်ားသည္ လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ား ကိုထမ္းေဆာင္ရာ၌ ေနာက္က် က်န္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

၄င္းတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာအားလံုးအရာ၌ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ျပတ္ေတာက္သြားေခ်ၿပီ။

 

         တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားၿပီး၊ အထိန္း အကြပ္ မရွိသည့္ ေလဟာျပင္တြင္ အေလးခ်ိန္မရွိဘဲ လြင့္ေမ်ာေန သည့္အရာ တစ္ခုပမာ ေမ်ာလြင့္ေနေခ် သည္။

 

         ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေသးမႊားဆံုး အရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမႏွင့္ေရကိုပင္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေပသည္။ ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း အျခားေနရာတစ္ဖက္သို႔ ေလလြင့္သြားေလသည္။ (စိတ္လြင့္ မတည္ မၿငိမ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ဆိုလိုပါသည္။) (သို႔မဟုတ္) ေဒါသ အမ်က္ ထြက္လ်က္ (မိမိ) ဘ၀ကို အဆံုးသတ္ေစေလသည္။ ဘ၀ကိုမ်က္ကြယ္ ျပဳေလ သည္။

 

         မိမိကိုယ္ သတ္ေသသူမ်ား၏ အေရအတြက္ အမ်ားအျပားသည္ ဤျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဖာ္ျပေနေပသည္။ (အေၾကာင္းမွာ) မိမိကို သတ္ေသသူမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္            သည္မ်ားထက္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ၏ အေရအတြက္မွာ (အၿမဲတမ္း) အမ်ားဖက္မွ ရွိေနေလသည္။

 

         ႐ူးသြပ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကားတြင္ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အပ်ိဳမ်ား၊ ယခုထိ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ ဘ၀ကို တည္ေထာင္ ေနသူမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး ၀န္းက်င္၌ ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။

 

         ေျမႇာက္မ်ားစြာေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ားမွာ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ၊ လူလြတ္ (သို႔မဟုတ္) လူလြတ္ပမာ ဘ၀တည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾက ေပသည္။

 

         အမွန္တကယ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည့္ ဘ၀သည္ မႏုႆ၊ ပုထုဇဥ္ လူသား၊ မိမိ ကတိကို သာ အေလးေပးျခင္း (တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း)၊ ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလို၊ ဒြိဟ၊ သံသယေရာဂါမ်ားမွ ကယ္တင္ေပးေလသည္။ ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ေသးငယ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ (ခ) မိသားစု အတြက္ေၾကာင့္ တာ၀န္မ်ားကို ခံစားတတ္လာေလသည္။ ၿပီးေနာက္ (မိမိ မိသားစု ေလးကို) အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာအႏၲာရာယ္၊ အမွားအယြင္းမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး ေလသည္။ ဤ “တာ၀န္ကို မခံစားတတ္၍ မေက်ပြန္ျခင္း” ႏွင့္ “လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနျခင္း” သည္လည္းပဲမေကာင္းမႈဒုစရိုက္၏ အျခားမ်က္ႏွာ တစ္ဖက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဤကိစၥ၌ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ (မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္) မိမိ၏ အင္အားႏွင့္ စြမ္းအား အားလံုးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဘ၀အတြက္ တိုးတက္၊ ဖြံ႕ျဖိဳး ေစမည့္အင္အား၊ အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္း မစုစည္း ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

         ဤ လုပ္ရပ္သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ၏ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ ဖို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ ထိုတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ မည္သို႔ပင္ ျဖတ္သန္း ရပါေစ၊ ၀မ္းမနည္းေတာ့ေခ်။ အင္အားမ်ားကိုလည္း အမ်ားႀကီးစုဖို႔ မလိုေတာ့ ဟုယူဆေလသည္။ (ဘ၀ကို မေလးစား၊ ဂ႐ုမျပဳေတာ့ေခ်။)

 

         ဤအေၾကာင္းအရာသည္လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မရွိသူမ်ား ၏ဘ၀ကို ပ်င္းရိ ပ်င္းတြဲ ျဖစ္ေစေလသည္။ ဂရုမျပဳမႈ၊ မထီမ်က္ျမင္ျပဳမႈႏွင့္ အတူ ၄င္း၏ဘ၀အတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးသံုးစြဲလာသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။

 

         ဤအေထာက္အထား သက္ေသေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္မ်ားသည္ မိမိလူပ်ိဳဘ၀၌ပင္ မိမိဘ၀ကို မရုန္းကန္၊ မလႈပ္ရွားႏိုင္သျဖင့္ (အၿမဲလိုလို) သူတစ္ပါးအား မွီခို၍ ဘ၀ တည္ေဆာက္ရရွာေလသည္။

 

         လူပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ ၄င္းကို လူဖ်င္း၊ လူည့ံ၊ လူေပ်ာ့ အျဖစ္ စာရင္းသြင္းၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ (၄င္းသည္) အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီးသူအျဖစ္ ဘ၀စတင္သည္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေျဖာင့္မတ္သည့္ အက်င့္စရိုက္ရွိသူ၊ အင္အားစြမ္းအားရွိသူ၊ စိတ္ရွည္သူ၊ တကယ္လုပ္သူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူ၊ ႀကိဳးစားသူျဖင့္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ရွိသူ စာရင္း၌ ၀င္လာေလသည္။

 

         ဤဂုဏ္ပုဒ္မ်ားအားလံုးသည္ မိမိတာ၀န္ မိမိသိ၍ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ ခံစားမႈ အသိစိတ္၏ တန္ခိုး အာနိသင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

         “႐ိုဇီ စားနပ္ရိကၡာသည္ မိမိ၏ ဇနီးၾကင္ယာႏွင့္အတူ ရွိေၾကာင္း” အစၥလာမ္ မီဆိုင္ရာ အကိုးအကားက်မ္းမ်ား၌ ပါရွိေၾကာင္း၊ တိုက္တြန္းထား ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအဓိပၸါယ္ (အိမ္ေထာင္သည္အျဖစ္ေနဖို႔ဆိုသည့္) ဖက္သို႔ ေဖာ္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေပသည္။

 

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ားကို (တဲဖ်င္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ အိမ္မရွိ ေျမမရွိ ေလွ်ာက္သြားေနထိုင္ေနသူ မ်ား(ကေလကေခ်မ်ား) ဟု ေခၚေ၀ၚလွ်င္ မွားမည္ မဟုတ္ေပ။

 

 

         ဤကေလကေခ် ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေျမကိုမွ် အတည္တက် ျဖစ္ၿပီး၊ စည္ကားသိုက္၀န္းေအာင္ မျပဳၾကေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ အလ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းတို႔သည္ နေမာ္နမဲ႔၊ စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔ ႏိုင္ၾကေလသည္။

 

         စာရိတၱပိုင္းဘာသာရပ္အရ ႐ႈျမင္သံုးသပ္လွ်င္ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူသည္ “ ၿပီးျပည့္စံုသည့္လူ ” ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းအရင္းသည္ကား - စာရိတၱပိုင္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအရ စာရိတၱ၏ အဓိပၸာယ္ဆိုလိုမႈကို ေဆာင္ထားသည့္ အေျမာက္အမ်ားေသာဂုဏ္ပုဒ္မ်ား (သာဓကအားျဖင့္ …) သစၥာရွိမႈ၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ေယာကၤ်ားပီသမႈ (ကတိတည္မႈ) ခ်စ္ခင္ယုယမႈ၊ ေမတၱာဂ႐ုဏရွိမႈ၊ စေတးခံမႈ၊ အမွန္တရားကို သိရွိနားလည္မႈ တို႔အားလံုးသည္ မိသားစု၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးဘ၀၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ရ သည့္ဘ၀ဆိုသည့္ ၿခံဳထည္အတြင္း ေနထိုင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ မည္သူမဆို အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ႏွင့္ ေ၀းေနမည္ဆိုလွ်င္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား၏ ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸာယ္ကို (အေသအခ်ာနည္းလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။) အနည္းငယ္သာ နားလည္ေပမည္။

 

         အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာလူသားအေနျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ႏွင့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း အေျမာက္အမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္ႏွင့္ တူသည္ဆိုသည့္ စကားမွာ မွန္ေပသည္။

 

         သို႔ေသာ္ မႏုႆလူသား၊ ပုထုဇဥ္လူသားသည္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္ အတည္း၊ ဒုကၡမ်ားကို ရင္မဆိုင္ဘဲ၊ တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားကို တာ၀န္မယူဘဲ ျပည့္စံုသည့္ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သလား?

 

 

         (မႏုႆလူသား) ၏ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ၀ိဥာဥ္ (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္) ၏သဘာ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာကိစၥအတြက္ အေျဖထြက္ႏိုင္မႈ၊ အေျဖမထြက္၊ အေျဖ မေပးသည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ မ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေပ။ ဤအတြက္ သီးသန္႔ အခန္းက႑၊ ျဖစ္ရပ္မွန္ရွိေပသည္။ ဤက႑၊ ျဖစ္ရပ္မွန္အတြက္ သီးသန္႔ တင္ျပဖို႔ မလြဲ မေသြလိုအပ္ေပသည္။

 

         ဤအမွန္တရား၊ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊ျငင္းမရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေျပာလို႔ရသည့္ အခ်က္မွာ - အကယ္၍ “လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္မျပဳသူ” ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္းပြဲမ်ား၊ အစီ အစဥ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာေလ်ာ့က်၊ က်ဆင္းလာမည္ဆိုလွ်င္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ ႀကီးမားသည့္ ကပ္ႀကီးတစ္ခုဆိုက္လာၿပီဟု အမည္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ရေပသည္။ ဤအမည္ေပးမႈအတြက္ မည္ကဲ့သို႔မွ် အတိုင္းထက္အလြန္ ေျပာဆုိ သတ္မွတ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

 

         သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေမးစရာေမးခြန္းထြက္လာေလ သည္။ ေမးခြန္းကား - ဤကဲ့သို႔ ထြက္ေပါက္မရွိသည့္လမ္း၊ အင္အား၊ စြမ္းအားကိုကုန္ခန္းေစသည့္အၾကပ္အတည္း၊ဒုကၡမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာလူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ (သဘာ၀က ေပးအပ္လာသည့္ တာ၀န္ (ထိမ္းျမားျခင္း) ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေပးေဆာင္လာသည့္ တာ၀န္ (အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း))ကို ေက်ပြန္ရန္ ဘာလုပ္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္တည္း?

 

         ဘာလဲ…! ယခုလို တိုးတက္ေနသည့္ ေခတ္၊ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္ အတည္း၊ ဒုကၡမ်ား အားလံုး၊ အေၾကာင္းမဲ့၊ ေနရာမဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား အၾကားရွိ ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ သေဘာထားမတူညီမႈ မ်ား၊ လက္ရွိေခတ္ ပညာသင္စနစ္ႏွင့္ အခ်ိန္၊ ဓေလ့ထံုးစံ ၇ မ်ိဳး ၇ သြယ္ (ဓေလ့၊ ထံုးတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)၊ စား၀တ္ေနေရး၊ အလုပ္အကိုင္၏ အခက္အခဲမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ မႈမ်ား၊ (ကတိ မတည္ၾကမႈမ်ား) ရွိေနသည့္ အေျခအေန အရ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤႀကီးက်ယ္၊ ျမင့္ျမတ္၊ မဂၤလာရွိသည့္ တာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ လက္ထပ္၊ ထိမ္းျမားျခင္းကို သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္အညီ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသလား?

 

         ဤကိစၥ (ျပႆနာ) ကို မလြဲမေသြ၊ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး တင္ျပမႈ၊ စိစစ္မႈျပဳရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤျပႆနာကို မေျဖရွင္းမခ်င္း၊ ဤလူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ႀကီးမားလွသည့္ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡျပႆနာ အေျခအျမစ္ အစစ္ကို ဖယ္ရွား၊ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

 

         သတိျပဳၿပီး မလြဲမေသြ ဂ႐ုျပဳရမည့္ အေရးႀကီးအခ်က္တစ္ခု ဤေနရာ ၌ရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ - လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာႏွင့္ ၄င္းအတြက္ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ တရားခံမ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေခ်သည္။ အမွန္တကယ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုသည္မွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔မွအပ အျခားအရာ မဟုတ္ေခ်။ အျခားအဓိပၸာယ္ ဆိုလိုခ်က္ကို မေဆာင္ထားေပ။

 

         ဤ (လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ) အတြက္ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားသည္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ မိုးေကာင္းကင္မွ က်လာသည္မဟုတ္ေပ။ ေျမပထ၀ီအတြင္းမွလည္း ခြဲၿပီးထြက္လာသည္ မဟုတ္ေခ်။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သာ ယူေဆာင္လာသူမ်ား၊ ဖန္တီး သူမ်ားပင္တည္း။

 

         ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မွားယြင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္သည့္ ေတြးေခၚ၊ စဥ္းစားခ်က္၊ မွားယြင္း၊ မမွန္ကန္သည့္ ဓေလ့၊ ထံုးထမ္း စဥ္လာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ မ်က္ကန္းေနာက္လိုက္ျခင္းတုိ႔ကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

         ဤအတြက္ေၾကာင့္ …

 

         ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အတူ အစီအစဥ္ ဆြဲမည္ဆိုလွ်င္ ဤအခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ျပႆနာ ဒုကၡမ်ား ကိုအဆံုးသတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

 

         ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အစီအစဥ္အသစ္ကို ေရးဆြဲၾကရေပမည္။ ထိုအစီ အစဥ္သည္လည္း အျဖစ္မွန္၊ အေျခမွန္၊ အစစ္အမွန္တရားႏွင့္ စစ္မွန္၊ မွန္ကန္သည့္ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ စိတ္ကူးယဥ္မ်ား၊ (အိမ္မက္) အထင္မ်ား၊ (လံုးခ်င္း) ၀တၳဳဆန္ဆန္၊ ဒ႑ာရီ ပံုျပင္သဖြယ္မ်ား၊ အမွားအယြင္းေနာက္လိုက္မႈ မ်ားအေပၚ အေျခ မခံမိ ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 

         ဤလုပ္ငန္းအတြက္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လမ္းပိတ္ေနၿပီး၊ ထြက္ေပါက္ မရွိေတာ့ဟူ၍မဟုတ္ပါ။ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မိုအ္ေဂ်ဇာ (ဘုန္းတန္ခိုးျပသျခင္း) လည္း မလိုအပ္ေခ်။ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္လည္း မဟုတ္ေခ်။

 

အခန္းက႑(၃)

တရားမ၀င္ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ား၌ ေလ်ာ့က်၊ က်ဆင္းမႈ၏ အဓိက အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံ တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

 

         အမွန္တကယ္ လက္ရွိ လူမႈဘ၀ တည္ေဆာက္မႈ၊ လူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္၊အသိုင္းအ၀ိုင္း အမ်ားႏွင့္ လုပ္ရမည့္ဘ၀၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဘ၀ မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ (ေျပာင္းလဲသြားေလၿပီ။)

 

         ၄င္းတို႔အနက္မွ နမူနာသာဓကတစ္ခုမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အလြန္တရာ က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္သည့္ ဘ၀ ( လူပ်ိဳ လူလြတ္၊ အိမ္ေတာင္မရွိသည့္ ဘ၀) ကို အေလးေပးလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

         လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈ၊ မဂၤလာေဆာင္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ လူပ်ိဳလူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မဲ့သူ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာ သည္ႏွင့္အမွ် မ်ိဳးဆက္သစ္ ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း အဟန္႔အတားျပဳေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အေန ျဖင့္ အစီရင္ခံေရးသားတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

 

         (ဤသို႔ျဖင့္ မႏုႆလူသား အေနျဖင့္) မည္သည့္တာ၀န္၊ ၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ခံစားခ်က္ပင္ မရွိေတာ့ေခ်။ ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ ေ၀းကြာသြားၾကေလသည္။ လူအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈကို ဥေပကၡာျပဳ မေထမ့ဲျမင္ ျမင္ျပဳလာၾကေလသည္။ (ဤအခ်က္အလက္၊ လကၡဏာမ်ား သည္) အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ား၏ဘ၀၌ လံုး၀ေတြ႔ရသည့္ လကၡဏာမ်ားပင္တည္း။

         လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေရာဂါ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေပ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသူ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္အမ်ားဆံုး က်ဴးလြန္ေနသည့္ စာရိတၱခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္ျပား ပ်က္စီးမႈ မ်ား၊ မေကာင္းမႈမ်ား ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ ဤလူမႈေရး ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား အေရးႀကီးမႈ ပိုမို၍ ထင္ရွား သြားေပမည္။

 

         လက္ရွိ လက္တေလာ စာ႐ႈသူ လူႀကီးမင္း အေပါင္းတို႔အား လူမႈ ပတ္ ၀န္းက်င္အတြက္ အႏၲရာယ္ ျပႆနာကို ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္း တရားမ်ား ဖက္သို႔ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပပါမည္။

 

         ဤအႏၲာရာယ္ ျပႆနာ အေၾကာင္းခံမ်ားမွာ တစ္ခုႏွစ္ခုတည္း ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္သည့္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ျငင္းမရေအာင္ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေျမာက္ျမားစြာေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အျခားအေၾကာင္းခံတရားမ်ားထက္ အလြန္တရာ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

 

         ထိုအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ (တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာ ျခင္း) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

         အေၾကာင္းမွာ -

 

         အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းမမ်ား ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္းမိန္းမမ်ားသည္ (ယခုေခတ္) လူငယ္လူရြယ္အေျမာက္အျမားတို႔၏အျမင္၌သိကၡာမရွိသူ၊တန္ဖိုးမရွိသည့္အရာ၊ယုတ္စြအဆံုး တစ္ခါတစ္ေလ “ အလကားရသည့္ ပစၥည္း၊အခမဲ့ရသည့္ ပစၥည္း ” ပမာျဖစ္ေနၿပီး အလြယ္တကူ ႏွင့္ ဆြတ္ခူးရယူၾကေလသည္။

 

         ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း အတိတ္က ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္စိတ္၀င္စားေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ အရွက္သိကၡာ၊ အိေႁႏၵ၊ အဆင့္အတန္း ပ်က္စီးခဲ့ရေလၿပီ။ ထို႔ျပင္ (ဤအဆင့္အတန္းပိုင္ရွင္ မေလးမ်ားကို) ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကီးမားသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ စေတးမႈကို လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပဳခဲ့ရပါသည္။ (သို႔ေသာ္) အားလံုး ပ်က္စီးေရစံု ေမ်ာသြားရေလၿပီ။

 

         ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မလံုမၿခံဳ ဟိုေပၚဒီေပၚ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္ အမွ် မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္၊ စာရိတၱ ပ်က္ျပားလာမႈသည္လည္း တိုးပြားလာေလသည္။

 

         အကယ္၍ ဤလုပ္ရပ္အား အစပထမကတည္းက သတိျပဳသူ၊ ဂ႐ုျပဳ သူမ်ား၏ စိတ္၀င္စား အာ႐ံုထားျခင္းခံရမည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ အေျဖမွာ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တန္းဖိုးက်မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္ပါသည္။ၿပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

 

         ဤ အေထာက္ အထားေၾကာင့္ အတိတ္ေခတ္ကာလ၌ ေနကာဟ္ ႏွင့္ အက္ဒ္ (တရား၀င္ ေနကာဟ္ျဖစ္ရန္ ရွရီအသ္ မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀ါက်ကို ရြတ္ဆိုျခင္း) တို႔၏ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ သန္႔ျပန္႔ သန္႔စင္ စင္ၾကယ္သည့္ “အခ်စ္” “ေမတၱာ” သည္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မည္သည့္ အာနိသင္ အစြမ္းမွ် မရွိေတာ့ေခ်။

 

         အေၾကာင္းသည္ကား - မႏုႆ ပုထုဇဥ္ လူသားသည္ အၿမဲတမ္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ မရသည့္ အရာကိုသာလွ်င္ တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တတ္ၾကေလသည္။

 

         အားနည္းသည့္ အရာတစ္ခု၊ အလကားအခမဲ့၊ တန္ဖိုးမဲ့သည့္ အရာကို မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိေခ်။ ဤအခ်စ္သည္ (အခ်စ္မီး (ခ) တဏွာမီး) ပင္တည္း။

 

         အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဒုစရိုက္သမား၊ ကေလကေခ် ၊ အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ယဥ္ေက်းမႈမရွိ တဏွာ႐ူးမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာၾကားေလသည္။

 

         “ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔၊ ရယူႏိုင္ဖို႔ ေယာကၤ်ား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ (စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား) ကို လက္ခံၿပီး လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၿပီးယူဖို႔ ဘာအေရးႀကီး လို႔လဲ၊ (ဘာအလုပ္႐ႈပ္ခံမွာလဲ) တကယ္ဆို ဒီလို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြကို လက္ခံဖို႔ တာ၀န္ယူဖို႔မလိုဘဲ မိန္းမအေျမာက္အျမားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္…”

 

         ဤကဲ့သို႔ေျပာရျခင္းမွာဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လိင္ႏွင့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ တို႔၏ ရလာဒ္အက်ိဳးဆိုး၊ ဒုကၡဆိုးမ်ားကို မသိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

         ၄င္းတို႔၏အျမင္၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ လိင္ျပႆနာ ကိုသာ ေျဖရွင္းေပးသည့္ တန္ဆာတစ္ခုတည္းဟု ထင္ျမင္ ေနၾက ေလသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား အားလံုးသည္ အ႐ူးအလုပ္ဟု သတ္မွတ္ ထား ၾကေလသည္။

 

         ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဤ ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘ၀ တစ္ခုလံုး(သို႔မဟုတ္) ဘ၀၏ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လူပ်ိဳလူလြတ္ဘ၀ ျဖင့္ ကုန္ေစေလသည္။

 

         အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္မွန္ (တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား လြယ္ကူ ေပါမ်ားလာျခင္း) ကို ဂ႐ုျပဳမည္ဆိုလွ်င္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ေလ်ာ့နည္း ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားလံုး၀ ရွင္းလင္းထင္ရွားသြားေပမည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အကြပ္အထိန္းမွ် မရွိေခ်။ ဤကဲ့သို႔ (တိရိစၧာန္မ်ားနည္းတူ) လြတ္လပ္မႈ အေျမာက္အျမားကို ျမင္ႏို္င္ေပသည္။

 

         သို႔ျဖစ္ပါ၍ အိမ္ေထာင္ျပဳထိမ္းျမားျခင္းသည္လည္း အမ်ားအျပား နည္းရေလသည္။ အကယ္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမား အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္လည္း အသက္ရၿပီး အသက္ႀကီးမွ ျပဳၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ ဤအသက္ႀကီး မွအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား သည္လည္း အရသာသိပ္မရွိေတာ့ေခ်။ ရက္ၾကာ ရွည္မခံ ေတာ့ေခ်။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အေသးအဖြဲ ကိစၥေလးကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္ရင္း ေျပာင္ရင္း ကြဲသြားျပတ္စဲသြား ၾကေလသည္။

 

စာရိတၱပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၏ရလာဒ္

        

         အထက္ေဖာ္ ျပမႈ အျပင္ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း တင္ျပ သီကံုး သင့္ေပသည္။ လူပ်ိဳ လူလြတ္ဘ၀ကို အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ထက္ ဦးစားေပး အေလးထားသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ၄င္းတို႔ထံ၌ ညစ္ပတ္ၿပီးပုပ္ပြ ေနသည့္ အနာရွိေလသည္။ (ထိုအနာအား) ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားေနရာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မ်ား “ ၿမိဳ႕သစ္ ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။

 

 

         ဤ ေနရာမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေပသည္။ အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် သိကၡာရွိ ဂုဏ္သေရရွိ မိသားစုမ်ား၏ အရွက္ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ေစ ကြဲေစ ေလသည္။

 

         ဤကဲ့သို႔ေသာ ညစ္ႏြမ္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကင္လည္ရာေနရာမ်ားကို မေကာင္းသည့္၊ မသန္႔စင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုး၌ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း သည္ ေကာင္းသည့္စာရိတၱ အက်င့္စရိုက္ မရွိ ေၾကာင္း သက္ေသထူေနေပသည္။ ကာမပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာ မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္႔ပြားလာျခင္းႏွင့္ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကို ေရာဂါျဖစ္ေစ သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေလးျဖစ္ေစ မေလ့လာသင့္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ လက္ထပ္မဂၤလာကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို လူပ်ိဳလူလြတ္ ဘ၀သို႔ ပို႔ေပးသည္ဟု သည္အခ်က္ေလးႏွင့္လည္း မတင္းတိမ္သင့္ေခ်။

 

         အမွန္တကယ္ ဤအေၾကာင္းအရာတခ်က္ျခင္း အတြက္ မ်ားမ်ား ေလ့လာသင့္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၌ မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးလုပ္စားသည့္ ျပည့္တန္ဆာမမ်ား အေၾကာင္း စိစစ္ေလ့လာမႈကို အေသအခ်ာ အေသးစိတ္ အေလးေပးၿပီး ေလ့လာစိစစ္သင့္ေပသည္။

 

         ဤအေၾကာင္းအရာကိစၥကို အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ သုေတသီ ျပဳမႈႏွင့္အတူ စာအုပ္မ်ား ေရးသားသီကံုးခဲ႔ၾကေလသည္။

 

         ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ တဆင့္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အႏၲရာယ္၊ အႀကီးမားဆံုး AIDS ေရာဂါကို ျဖစ္ေစ၊ကူးေစေၾကာင္းတညီ တၫြတ္တည္း ၀န္ခံေရးသားထားၾကေလသည္။

 

         ဤ ကဲ့သို႔ မသန္႔မိန္းမမ်ား၊ ေအာက္တန္းက်သည့္ မတတ္ႏိုင္ရွာၾက သည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေခါင္းမွ ေျခအထိ အေႂကြးမ်ား၌ နစ္မြန္း ေနၾကေလသည္။ ေနႏွင့္ည သူစိမ္း (တရားမ၀င္) ေယာကၤ်ားမ်ား၏ လိုအင္ ကာမဆႏၵ ႏွင့္ အရသာကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ေလးပမာ (မိမိတို႔၏ဘ၀ကို) ေလာင္ကၽြမ္းေနေစရေလသည္။

 

         ေနာက္ဆံုး (မိမိဘ၀အဆံုးခရီးအျဖစ္) အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အေျခ အေနအျဖစ္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္မခံသည့္ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ဘ၀ တည္ေဆာက္ၿပီး ေသဆံုးရေလသည္။ တစ္ခါတစ္ေလဆို လွ်င္၄င္းျပည့္တန္ဆာမမ်ား၏ အေလာင္းကိုပင္ ေျမျမႇဳပ္၊ ဒဖွ္နာျပဳေပးမည့္သူ၊ သၿဂႍဳဟ္ေပးမည့္သူ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မေတြ႕ရေခ်။

 

         မည္သည့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ Logic အရ လက္ခံႏိုင္ပါ သနည္း?

အေၾကာင္းမွာ …..

 

         လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကၽြန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရးလို႔ ေႁကြးေၾကာ္အာမခံ ေနသည့္ ဤေခတ္ကာလ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာကၽြန္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားေနသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရႏိုင္ေပသည္။ မည္သူမွ် ၄င္းတို႔ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေျခလွမ္း မလွမ္း ၾကေခ်။

 

         (ကၽြန္စနစ္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းမမ်ားကို ေငြေပးၿပီး အသံုးျပဳျခင္း၊ ၄င္းတို႔အား ေငြရႏိုင္သည့္ အျခား သမာအာဇီ၀ က်သည့္ အလုပ္ မ်ားမေပးျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ မ်ားသည္ မိန္းကေလး မ်ား ခႏၶာကိုယ္ ေရာင္းစားဖို႔၊ မိမိအရွက္ အဂၤါကို လူတကာကို ေပးဖို႔ အသင့္ ျဖစ္ေစၿပီး မဏိကာ ျဖစ္သည့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ားကို ဖြင့္ထားျခင္း စသည္တုိ႔လည္း အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေပသည္။) (ဘာသာျပန္ဆိုသူ)

 

         သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာ အခ်က္ပင္တည္း ….. ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဤကဲ့သို႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအေနျဖင့္ တမင္တကာသိလွ်က္ တရား၀င္ ကိုင္သည့္ အေျခအေနထိ တြန္းပို႔လက္ခံလို္ကေခ်ၿပီ။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း တရားမ၀င္ ကာမ ဆက္ဆံမႈမ်ား လြယ္ကူေပါမ်ားမႈကို ဖန္တီးၿပီးသား ျဖစ္သြားေလသည္။

 

         ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း မေကာင္းသည့္ အက်င့္ပ်က္ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ အမိႈက္ႏြံ တြင္ နစ္ေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ရွရီအသ္္ ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ား၏ ရလာဒ္(ဆုိး) အျဖစ္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဤမေကာင္းသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရေလေတာ့သည္။

 

         ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို စာအုပ္ မ်ား၌ တင္ျပထားေလသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားသည္ သံသယမရွိ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မရွိ၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားပင္တည္း။ ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၏ နဖူးျပင္ရွိ ၊ မေကာင္းသည့္ အမာရြတ္၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အျဖစ္ စာရင္း၀င္ သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာအခ်က္မွာ ဤကိစၥ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီစစ္ ေဆြးေႏြးမႈ အနည္းငယ္သာရွိေပသည္။

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ………. ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနျဖင့္

 

- အိမ္ထာင္စု မိသားစု၀င္မ်ားကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္…

 

-အိမ္ေထာင္ျပဳလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈက်ဆင္းမႈ၏ လ်င္ျမန္မႈႏႈန္းကိုထိန္းႏိုင္ရန္

 

-(မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကိုလုပ္ေနသည့္)ကၽြန္မ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္         ေစရန္…

 

         ဤအထိမ္းအကြပ္မဲ့၊ ကာမဆက္ယွက္မႈ ဆက္ခံမႈ၊ တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈ ေပၚမ်ားျခင္းကို မလြဲမေသြ တားဆီးပိတ္ပင္ရမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ဤ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ အတြက္လည္း မွန္ကန္ၿပီး စည္းစနစ္ရွိသည့္ အစီအစဥ္ မ်ား၏ အကူအညီမွ အပ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

 

         ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားရပါေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္ေလးမ်ား …

 

         အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွန္တရားမ်ားကို ဂရုျပဳၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ အတြက္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ပို၍ သတိရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါေလ…..

 

         လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ေအာင္ ေကာက္က်စ္ဖ်ားေယာင္းသူ မ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာ မသန္႔ျပန္႔သည့္ လြတ္လပ္မႈဖက္ ဆြဲေဆာင္ေနသူမ်ား (သူယုတ္မာမ်ား) ၏ စကားကိုနား မေယာင္ပါေလႏွင့္။ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါေလ။

 

         အၾကင္မည္သူမဆို ဤအေျခအေနႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ တင္ျပမည္။ ဤအရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္မရွိဖို႔ဆိုၿပီး ဤ (တရားမ၀င္ ဆက္ဆံမႈ) ကို သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔သည့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အလုပ္၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆို၍ ဤဒုစရိုက္ အလုပ္အား အမည္ေကာင္းေပးမည္ဆိုလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ အမွားကို ျပဳေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

         ဤမေကာင္းမႈ၊ ရြံစရာ၊ ရွက္စရာ (ကာမဆက္ဆံမႈ) ေၾကာင့္ လူမႈပတ္၀န္း၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မ်ားကို ျပန္႔ပြား ေနေစၿပီး၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကိုပါ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ မျဖစ္ေစပါ သေလာ?

 

         ဤအေထာက္အထားအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဤမေကာင္းမႈကို ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေ၀းေ၀းထားၾကေလသည္။ ၄င္းအက်ဥ္းေထာင္ (မေကာင္းမႈ၊ ကာမ ဆက္ဆံမႈအား) တံတိုင္းျမင့္မ်ား ေလးဖက္ေလးတန္ ထူေထာင္ၿပီး ဤ မေကာင္းဆိုးက်ိဳး အားနိသင္အား အိမ္ေထာင္စု၊ မိသားစု အတြင္း မေရာက္ လာၾကေစရန္၊ မကူးစက္လာေစရန္ တားျမစ္ႏိုင္ေပသည္။

 

         လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈ တစ္ခုအသြင္ အျဖစ္ ထိုမသန္႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္ ျပဳျခင္းျဖင့္ (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္) သာယာၿငိမ္းေျမ့မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသလား?

 

 

====================================

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*