?>

ေန၀င္မွဝါေျဖပါ။ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွဝါေျဖခ်ိန္)

ရိုဇာဆိုသည္မွာ မြစ္လင္မ္မ်ားသည္ နံနက္ ဆြုဘ္(ဟ္)အဇာန္ ေပးသည့္ အခိ်န္မွ မက္(ဂ္)ရိ(ဘ္)အခိ်န္ထိအလႅာဟိုအသွ်င္ျမတ္၏ အမိန့္ေတာ္အား နာခံရန္အတြက္ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ဥပုဒ္သီလႏွင့္စပ္လ်င္း၍က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုုရ္အာန္(၂:၁၈၃)(၂:၁၈၄) ( ၂:၁၈၅)( ၂:၁၈၅)( ၂:၁၈၇)တို႔မွာ အလႅာဟိုအ သွ်င္ျမတ္ကမိန္႔ဆိုထား သည္မွာ ...

ေန၀င္မွဝါေျဖပါ။ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွဝါေျဖခ်ိန္)

ပံုကိုၾကည့္လိုက္ပါ။ ေနမ၀င္ခင္၀ါေျဖေနၾကတဲ့မြစ္လင္မ္ပါ။

ရိုဇာဆိုသည္မွာ မြစ္လင္မ္မ်ားသည္ နံနက္ ဆြုဘ္(ဟ္)အဇာန္ ေပးသည့္ အခိ်န္မွ မက္(ဂ္)ရိ(ဘ္)အခိ်န္ထိအလႅာဟိုအသွ်င္ျမတ္၏ အမိန့္ေတာ္အား နာခံရန္အတြက္ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ဥပုဒ္သီလႏွင့္စပ္လ်င္း၍က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုုရ္အာန္(၂:၁၈၃)(၂:၁၈၄) ( ၂:၁၈၅)( ၂:၁၈၅)( ၂:၁၈၇)တို႔မွာ အလႅာဟိုအ သွ်င္ျမတ္ကမိန္႔ဆိုထား သည္မွာ

"ထိုမွတပါးအသင္တို႔သည္ခ်ည္မ်ွင္အနက္(တည္းဟူေသာ္ညဥ့္၏အေမွာင္:)မွခ်ည္မ်ွင္အျဖဴ(တည္းဟူေသာ္:)နံနက္မိုးလင္းအာရံုဏ္တက္ခ်ိန္၏အ လင္းေရာင္ေပၚလြင္ထင္းရွားလာေလသည့္တုိင္ ေအာင္(အစားအဟာ ရမ်ားကို:)စားေသာက္ၾကကုန္ေလာ" တဖန္အသင္တို႔သည္ (ယင္းအ လင္ေရာင္ေပၚလာသည္မွေနဝင္၍:) ညဥ့္အခ်ိန္(က်ေရာက္လာသည့္:)တုိုင္ေအာင္အခ်ိန္ျပည့္ဥပုဒ္သီ လေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ"( ၂:၁၈၇)

အလႅာဟိုအသွ်င္ျမတ္ကက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွာမနက္စာကိုအလင္းေရာင္ေပၚလြင္ထင္းရွားလာေလသညတိုင္စားေသာက္ခြင့္ျပဳထားၿပီးေနဝင္ၿပီးညခ်ိန္ၾက ေရာက္မွဝါေျဖခိုင္းထားတာအတိအ လင္းမိန္႔ဆိုထားပါ လ်က္ ယခုမြစ္လင္မ္အမ်ားစုသည္ ညဆိုတာ လံုးဝမၾကေရာက္ေသးခင္ ဝါေျဖၾက ပါသည္။
အလင္းလံုးဝရိွေသးတဲ့ခ်ိန္ကိုဝါပိတ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ထားတာဟာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္နဲ႔ လံုး၀ဆန္႔က်င္ ေနပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ေနဝင္ၿပီးမွ၀ါေျဖခဲ့ပါသည္။

ေနဝင္ခ်ိန္၊ေနဝင္ဆည္းဆာခ်ိန္၊ညခ်ိန္ကိုကုရ္အာန္မွာ ခြဲျခားထားတာ တင္ျပ ပါမည္။
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွာ
"ငါအရွင္ျမတ္သည္ေနဝင္ဆည္းဆာ(ေနဝင္ၿပီးေနာက္က်န္ရိွေသာ)ေရာင္နီကိုသက္ေသထူေတာ္မူ၏။(၈၄:၁၆)
"ထိုျပင္ငါအရင္ျမတ္သည္ညဥ့္ကိုုလည္းေကာင္းထိုညဖံုးလြမ္းေသာ္အရာမ်ားကိုလည္ေကာင္း(သက္ေသထူေတာ္မူ၏:)။" (၈၄း၁၇)
ထိုေၾကာင့္ေနဝင္ခ်ိန္ေနဝင္ဆည္းဆာခ်ိန္ညခ်ိန္ ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးပိုင္ျခား ထား ပါသည္။ မက္(ဂ္)ရိ(ဘ္) အခိ်န္ သည္ ည အခိ်န္လံုးဝမ ဟုတ္ေသးပါ။

မွားေနသည္ကိုသိရက္နဲ႕ဆက္လက္က်င့္ေနမည္ဆိုပါကေကယာ မတ္ ရွင္ျပန္ထရမည့္ေန႔မွာမည္သို႕ေျဖဆို ၾကမလဲ?

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္သည္ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)ထံလူသားတို႔အား လမ္းညႊန္မွဳျပဳရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔ေသာ အလႅာဟ္အ ရွင္ျမတ္၏ စကား ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္အမွန္တရားျဖစ္၍မွားယြင္းမွဳမည္သည္႔အခါမွေရာက္ရိွ မည္မဟုတ္ေပ။ထိုက်မ္းသည္ အစၥလာမ္ ရွရီ အသ္၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ သည္။ ထိုက်မ္းသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျပီးျပည္႔ စံုေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ျပီး ထို က်မ္းတြင္ မည္သည္႔အရာမွေပါင္းထည္႔ခြင္႔ မရိွသလိုျဖဳတ္ခ်ျခင္း လည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္၊ေျပာင္းလဲမွဳ လည္းျပဳခြင္႔မ ရိွေသာ စာအုပ္ျဖစ္ သည္။မြစ္လင္မ္မ ဟုတ္ေသာပညာရွင္မ်ားပင္ လွ်င္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္ အားခၽြင္းခ်က္ မရိွေၾကာင္းလက္ ခံၾကသည္မွာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ေန႔ရက္မ်ားမွသည္ ယေန႔ တိုင္ ျဖစ္သည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္တြင္"ေကယာမတ္ရွင္ျပန္ထရမည့္ေန႔တြင္လမ္းလြဲေစခဲ့ေသာသာသနာ႔ေခါင္းေဆာင္းမ်ားနွင့္လည္းေကာင္း တို႔ေနာက္အားမ်က္စိမွိတ္ယုံကာလ္ိုက္နာခဲ့ၾကေသာေနာက္ လ္ိုက္သူ တို႔အားအျပစ္ေပးခံၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။" (၃၄:၃၁, ၃၃:၆၇-၆၈)

Credit to Ghazi Ashraf

မိုအ္ေမနီးန္တို႔ မိမိ'ရိုဇာ'ရဲ႕အေျခအေနမွာ ဂရုစိုက္ႀကပါခင္ဗ်ာ။

(၅)မ်ဳိးေသာအလုပ္သည္'ရိုဇာ'၏စဝါးဘ္ကိုပေပ်ာက္ေစ၏။လိမ္ညာေျပာျခင္း၊ တင္းဖ်င္းေျပာျခင္း၊ ေခ်ာက္တြန္းျခင္း၊ လိမ္ လည္ ၍ကစမ္စားျခင္း၊ တဏွာမကင္းေသာအႀကည့္၊

ဟဇရသ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)

ယာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမုစၥလင္မ္အေပါင္းတို႔၏အီမာန္ယံုၾကည္မႈကိုျပည့္စံုေသာအီမာန္အျဖစ္္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ခံယူခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးခံယူ ခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပး သ နားေတာ္ မူပါ။ နီယသ္ အဓိ ႒ာန္အားအေကာင္းဆံုးအဓိ႒ာန္ အျဖစ္သတ္မွတ္၍မုစၥ လင္မ္အေပါင္းတို႔၏က်င့္ႀကံမႈမ်ားအားအေကာင္းဆံုးႏွင့္အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ က်င့္ႀကံမႈမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။

=============

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*