?>

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ အျမင္အရ မည္သူ ကို မဲ ေပးသင့္ ပါ သနည္း ?

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ အျမင္အရ မည္သူ ကို မဲ ေပးသင့္ ပါ သနည္း ?

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ အျမင္အရ မည္သူ ကို မဲ ေပးသင့္ ပါ သနည္း? ဆိုသည့္ ကိစၥကို က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာ ၾကည့္ပါမည္။

 ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ အျမင္အရ မည္သူ ကို မဲ ေပးသင့္ ပါ သနည္း ?

 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) အား ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

 

အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏွစ္ဦး အၾကား မည္သူကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ဆိုတာ ကို ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနခ်ိန္ မည္သူကို ေရြးခ်ယ္ရမည္နည္း ?

 

ေအမာမ္ (အ.စ) အေျဖေပး မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အာဒဲရ္ ( ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ား ကို ျပဳလုပ္သူ ၊ ဟရာမ္ မ်ားကို ေရွာင္ၾကသူ ၊ အျပစ္ေပၚတင္၊လူသိရွင္ၾကားမျပဳသူ ) ၊ အမွန္ကိုဆိုသူ(လိမ္မေျပာသူ) ၊ ဖကီးဟ္ (ဓမၼသတ္ပညာရွင္) ႏွင့္ သီလ၊သမာဓိ (သကၠ္ဝါး) အရွိဆုံး သူ ကို ေရြးခ်ယ္ပါေလ။

 

ထိုပုဂၢိဳလ္ မွ ဆက္လက္ၿပီးေလွ်ာက္ထားေလ၏။ အကယ္၍ ထပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရန္ ခြဲျခား မရ ျဖစ္ေန ပါက ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

 

ေအမာမ္ (အ.စ) အေျဖေပး မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဘာသာေရး ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ သူမ်ား သည္ မည္သူကို ေရြးခ်ယ္လဲ၊၎ကို ေရြးခ်ယ္ပါ ။

 

ေအမာမ္ (အ.စ) အေျဖေပး မိန္႔ေတာ္မူ ၏။ အကယ္၍ (ဘာသာေရး ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ သူမ်ား ) မည္သူမည္ဝါ ) ဆိုသည္ကို နားမလည္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

 

ေအမာမ္ (အ.စ) အေျဖေပး မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၾကည့္ ႐ႈေလ့လာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ (အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ) ၏ စည္းမ်ည္း ၊ ဥပေဒ ကို ဆန္က်င့္သူမ်ား မည္သူကို ပိုၿပီး ႏွစ္သက္လဲ ၊ ၎ကို ေဘးဖယ္ ၿပီး ဘယ္သူကို ၎တို႔ ပိုမို၍ အမ်က္ ေဒါသျဖစ္သလဲ ၎ကို ေရြးခ်ယ္ ပါေလ။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ အူစူေလကာဖီ က်မ္း အတြဲ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၈

 

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိ တို႔ အေနျဖင့္ မိမိ တို႔ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ၊ ေအမာမ္ ဘာရာမ်ား ၊ ကဗဲရ္စတန္မ်ား စသည္ျဖင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးမ်ား ၏ ေဂါပက ကိုလည္း ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရပါမည္။

 

၂။ ။ နမာဇ္ေရွ႕ ေဆာင္ဆရာမ်ား ၊ တရား ေဟာဆရာမ်ား ကိုလည္း ဤ နည္းအတိုင္းေရြးခ်ယ္သင့္ပါ တယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*