?>

ေအမာမ္ ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

ေအမာမ္  ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

ေအမာမ္ ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း အား အဗ္နာ ခ်စ္ ပရိတ္သစ္ႀကီး အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ေအမာမ္  ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

ကိုယ္ေတာ္၏အမည္မွာဟဇရတ္အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ဗင္ေအမာမ္မူစာ(အလိုင္ဟစ္စ လာမ္)ဗင္ဂ်အ္ဖရ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျဖစ္ပါသည္။ မယ္ေတာ္အမည္မွာ-ဟဇရတ္(သ) ဂ်နာေဗနဂ်္မာ(သို႔) သကသြမ္ျဖစ္ၿပီး မိမိေခတ္ ကာလ၌သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔(ဂုဏ္သတင္းရွိသူ)အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္၏ကြန္နီယတ္(ေလးစားစြာျဖင့္ေခၚဆိုေသာအမည္)သည္ကားအဗူလ္ဟစန္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျဖစ္ၿပီးလကဗ္ေတာ္သည္မွာေရဇာျဖစ္ပါသည္။ဤလကဗ္ေတာ္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ဘက္မွ ကိုယ္ေတာ္ မီး႐ွဳးသန္႔စင္မဖြား မည္အလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘိုး၊ေဘးမ်ားထံသို႔သတင္းေပး ထားၿပီးျဖစ္ေခ်သည္။ ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ေမြးဖြား ရာဇာတိ ေတာ္သည္ကားတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မဒီနာေရႊၿမိဳ ႕ေတာ္ျဖစ္ေပသည္။

ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏သားေတာ္မွတစ္ဦးတည္းေသာသားေတာ္ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္သကီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျဖစ္ေပသည္။သို႔ေသာ္အျခားသားေတာ္၊သမီးေတာ္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီးအကြဲအလြဲရွိေပ သည္။ ဖြားျမင္သန္႔စင္ သည့္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကိုဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ား၊သမိုင္းပါရဂူမ်ားအေနျဖင့္ဇီးကိုင္အ္သဇ္သရက္ဟီဂ်ရီ၁၄၈ခုႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ေအမာမ္ဂ်အ္ ဖရ္ဆြာဒစ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ သည့္ႏွစ္မွာလည္းဤႏွစ္ပင္ျဖစ္ေပ သည္။တစ္ခ်ိဳ႕မွလည္း(၅)ႏွစ္ေနၿပီးမွေ အမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ေမြးဖြားခဲ့ သည္ဟုဆိုေလ သည္။ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏မယ္ေတာ္ သည္ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အားေမြး ဖြားေပးေတာ္မူၿပီး ေနာက္သြာေဟရာဟုအမည္တြင္ေလ၏။

မယ္ေတာ္သည္သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔ၿပီးအသိဥာဏ္ရွင္ႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္းျမင့္ျမတ္သည့္အမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာေလသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္၌လာရွိ သည္ကားဂ်နာေဗနဂ်္မာ(ခ) သကသြမ္ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏မယ္ေတာ္အေနျဖင့္ေျပာ ၾကားသည္မွာကၽြန္မကိုႏို႔ထိန္္းေဖၚတစ္ဦးေလာက္ကူညီပါ။(ကၽြန္မအားေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္အားႏို႔တိုက္ရာ၌ကူညီရန္ျဖစ္ေပ သည္။) ေမးျမန္းၾကေလ ရာ-ႏို႔နည္းေန၍အကူအညီလိုပါသနည္း?အေျဖျပန္ေပးသည္မွာမဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္သားေတာ္ေလး(ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ကိုေမြးဖြားၿပီးေနာက္ေလ်ာ့သြားသည့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အားတမ္းတမႈ၊နမာဇ္မ်ား ကုိျဖည့္စြက္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္၏စာရိတၱေတာ္ႏွင့္လူထုထံဆက္သြယ္၊ဆက္ဆံသည့္ဝိနည္းေတာ္ မ်ား ဆင့္ျပန္ခ်က္၌လာရွိသည္မွာ-ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္သည္လူထုႏွင့္ မေတြ႔မည္အလွ်င္မိမိကိုယ္ကို သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေပ သည္။လူထုႏွင့္စကားေျပာခ်ိန္၌လံုးဝမည္သူစကားကိုမွ်ဥပကၡာမျပဳခဲ့ေခ်။ယုတ္စြအဆံုးမည္သည့္အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစသူတစ္ပါး၏စကားကိုမျဖတ္ေခ်။အဆံုးထိတိုင္ေအာင္ေပးေျပာေပသည္။ထိုနည္းတူစြာ မည္သူကိုမဆိုလိုအင္ အာသီသကိုမိမိအားျဖင့္တတ္ႏိုင္သမွ်မျပယ္ ဖ်က္ဘဲျဖည့္စြက္ေပးေလသည္။ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး၌လံုးဝ ဥႆုန္အသံက်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ ရယ္ေမာျခင္း ကိုမေတြ႔ခဲ့ ရေခ်။ အကယ္၍ရယ္ေမာေတာ္မူလွ်င္လည္းၿပံဳးျပယံုအထိသာရယ္ေတာ္မူေလသည္။ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္မိမိကိုယ္ကို အေမြး၊အႀကိဳင္၊ေရေမြးလိမ္းျခင္းကိုျပဳေတာ္မူ သည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုအၾကားႂကြျမန္းခ်ိန္၌ျပဳ လုပ္ေတာ္မူျခင္းကိုႏွစ္သက္ ေတာ္မူေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ေျမာက္ျမားစြာ သူတစ္ပါးအားအက်ိဳးအ ျမတ္ျပဳခဲ့ေလသည္။ဆဒ္ကာေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း အလုပ္ကို အမ်ား အားျဖင့္ေမွာင္မိုက္ေန သည့္ညမ်ား၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္အရမ္းက်ိဳးႏြံသူျဖစ္ေပသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္၌လာရွိ သည္ကား-တစ္ေန႔၌အမ်ားေရခ်ိဳးခန္းမတြင္ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား မသိသည့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ကိုယ္ေတာ္အားေျပာဆိုေလ၏။"ကၽြန္ေတာ္ကိုေခ်းတြန္းေပးပါ။"ေအ မာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေနျဖင့္လည္းေခ်းတြန္းေပးမႈကို စတင္ေလသည္။ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေနျဖင့္၎အမ်ိဳးသားအားေခ်းတြန္းေပးေနသည္ကိုလူအမ်ားမွျမင္ၿပီး၊၎အမ်ိဳး သားအားေခ်းတြန္းေပးေနသူသည္(သာမန္ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ေၾကာင္း)ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္ စလာမ္)ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပေလ ၏။၎အမ်ိဳးသား သည္စၿပီးေတာင္းပန္ေလ၏။သို႔ေသာ္ေအ မာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္၎အားအခ်စ္၊ေမတၱာထားသည္ကို(သက္ေသထူရန္)ဆက္ လက္ၿပီးေခ်းတြန္းေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္မိမိဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကိုအရမ္း႐ိုေသ၊

အေလးေပးေလးစားေလသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္၌လာရွိသည္မွာ-တစ္ေန႔၌ဧည့္သည္ ေတာ္တစ္ေယာက္သည္ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံေရာက္လာ၏။

ထို႔ေနာက္ညပါေနေလ ၏။ညအခ်ိန္ဆီးမီးခြက္သည္လဲယိုင္သြားရာထိုဧည့္သည္အေနျဖင့္ဆီးမီးခြက္ကိုျပန္လည္တည့္မတ္ရန္လာေလသည္။ သို႔ေသာ္ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေနျဖင့္ ၎ကိုျပန္လည္တည့္ မတ္ခြင့္မေပး ဘဲကိုယ္တိုင္တည့္မတ္ေတာ္မူၿပီး၊မိန္႔ၾကားေလသည္။"ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္မိမိ၏ဧည့္သည္မ်ားကိုအလုပ္မလုပ္ေစလိုေခ်။(ဆိုလိုသည္ကားအရမ္းအားနာတတ္၍ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ျပင္ဧည့္သည္မ်ား မပင္ပန္းေစ လိုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ ေပ သည္။)

ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏သက္ေတာ္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ရီဝါယတ္ေတာ္အရေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူသည့္ဘဝသက္တမ္းမွာ(၅၅)ႏွစ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ရွဟာဒတ္ျဖစ္ေတာ္မူ သည့္ရက္သည္ ကားဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္(၂၀၃)ဆဖရ္လ၏ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္ပါသည္။လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူမွာလည္းစစ္မွန္သည့္ရီဝါယတ္ေတာ္အဆိုအရမာမူး(န)အဘာစီ(လ.န)ျဖစ္ေပသည္။ သူအေန ျဖင့္ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား အဆိပ္ေကၽြးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ ဂူဗိမာန္ေတာ္သည္မရွ္ဟဒ္မိုကဒက္စ္ရဇဝီး၌ရွိေတာ္မူၿပီးကမာၻေက်ာ္ေပသည္။ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏  လူငယ္ဘဝ၌ ဒီး(န) နီပညာရပ္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးကိုယ္ေတာ္ထံအကူအညီယူၾကျခင္းေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏လူငယ္ဘဝ၌ျမင့္ျမတ္မႈမ်ားႏွင့္ပညာမ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ေန၏။လူထုအေနျဖင့္ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ထံ လာေရာက္ ေမးျမန္း ၾကေလ သည္။ဟဇရတ္ ေအမာမ္ကာစင္(မ)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္သည္လည္းပဲလူထုအားေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ဆီေမးျမန္းညႊန္ေလ့ရွိ၏။ၿပီးေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-(ဤကၽြန္ေတာ္၏သားေတာ္ ေရးသား သီကံုးထားမႈသည္ကၽြန္ေတာ္၏ေရးသားမႈျဖစ္ေပသည္။၎၏စကားသည္ကၽြန္ ေတာ္၏စကားျဖစ္ေပသည္။၎၏ေစလြတ္မႈ(ခိုင္းေစမႈ)သည္ကၽြန္ေတာ္၏ေစလြတ္မႈ(ခိုင္း ေစမႈ)ျဖစ္ေခ်သည္။ သားေတာ္အေနျဖင့္ ဘာပဲေျပာေျပာ အမွန္တရားျဖစ္ေခ်သည္။) တစ္ေန႔၌ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ေအမာမ္ကာစင္(မ)( အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အားေမးျမန္း ေလ၏။"ကၽြန္ေတာ္ေမးစရာရွိပါသည္။"ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ကာစင္(မ)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေနျဖင့္မိန္႔ေလသည္မွာ"မိမိ၏ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံမွေမးပါေလ"၎ပုဂၢိဳလ္သည္ျပန္ ေမးေလ၏။"ဘယ္သူကိုေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အျဖစ္ရည္ရြယ္ဆိုလိုပါသနည္း?"ကၽြန္ ေတာ္အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္ကားကိုယ္ေတာ္မွအပအျခားသူကိုမသိပါ။" ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျပန္လည္ေျဖေတာ္မူ သည္မွာ-"ထိုေအမာမ္သည္ ကားကၽြန္ေတာ္၏သားေတာ္အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အမည္ျဖင့္မိမိ၏ကြန္နီယတ္ကိုပင္၎၏ကြန္နီယတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေပသည္။

" စြႏၷီအိုလမာအဗ္ေနဟဂ်ရ္ေျပာၾကားေရးသားထားသည္မွာ-

كان بفتي في مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله و هو ابن نبف و عشرين سنه

အဓိပၸာယ္-ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္သက္ေတာ္(၂၀)ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္အရြယ္၌ပင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္)၏မက္စ္ ဂ်စ္ဒ္ေတာ္မွဖသ္ဝါေပး ခဲ့ေတာ္မူေလ သည္။ဇဟ္ဘီအမည္ရွိအျခားအိုလမာေယအဟ္ေလ စြႏၷတ္အေနျဖင့္လည္းေရးသားထားသည္မွာ-"ဟဇရတ္္(သ)ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္စြႏၷီမဇ္ဟပ္ႀကီးေလးပါး ၏ဖကီး (ဓမၼသတ္ပညာရွင္) မ်ားမွတစ္ဦးျဖစ္သည့္မာလစ္က္ဗင္အနာစ္လက္ထက္၌ဖသ္ဝါေပးခဲ့ေပသည္။ထိုအခ်ိန္၌လူငယ္ျဖစ္ေပသည္။"

ကေလးဘဝမွလူငယ္ဘဝ မည္သို႔ဆိုေစသမိုင္းစာမ်က္ႏွာသည္အထူးသျဖင့္ေအမာမ္မ်ား(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)တို႔၏ကေလးငယ္ဘဝမွလူငယ္ဘဝအထိစပ္လ်ဥ္းၿပီးအရမ္းႏႈတ္ပိတ္ထားေလသည္။အ ေၾကာင္းသည္ကား-သမိုင္းေရးဆရာမ်ားသည္အသံအျပည့္ထြက္သည့္အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္(နာမည္ႀကီးသည့္အေၾကာင္းအရာအျဖစ္အပ်က္မ်ား(သို႔မဟုတ္) အားလံုးစိတ္ဝင္စားသည့္ (ဘုရင္၊ရာထူး၊ အာဏာရွင္)တို႔ ၏အေၾကာင္းသာေရးဖို႔စိတ္ဝင္စားေခ်သည္။

ေႂကြးေၾကာ္မႈ မရွိသူမ်ား၊ေက်ာ္ၾကား၊ေက်ာ္ေဇာအသံမ်ား ထြက္ေအာင္မလုပ္သူမ်ား အေၾကာင္းစိတ္မဝင္စားေပ။အထူးသျဖင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုအမွန္တကယ္ရပိုင္ခြင့္ရွိ ေသာ္လည္းမတရားအလုခံထားရသည့္အဟ္ေလ ဘိုက္ (အလိုင္ေဟမြစ္ စလာမ္)ျဖစ္ေပသည္။ထို ေခတ္ကာလပညာရွင္မ်ားသည္လည္းမဇ္ဟပ္ျခင္းမတူညီမႈအေပၚအေျခခံၿပီးအဟ္ေလ ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ကိုအထင္ေသး၊ဂုဏ္ငယ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္၎တို႔(အဟ္ေလဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ရန္သူမ်ား)အေနျဖင့္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ကိုအထူးသျဖင့္အဟ္ေလဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ေအ မာမသ္တာဝန္ကို အတိအလင္း တာဝန္မယူခင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊တာဝန္ယူၿပီးဘဲျဖစ္ျဖစ္ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားဖံုးကြယ္ဖို႔လုပ္ခဲ့ၾကေပ သည္။ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသမိုင္း၌လာရွိသည္မွာ-

ေအမာမ္ ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကပင္ဖခမည္းေတာ္ေအမာမ္မူစာဗင္ဂ်အ္ဖရ္(အ.စ) အထူးဂ႐ုျပဳအေလးထားျခင္းကိုခံခဲ့ရေပသည္။ေအမာမ္မူစာဗင္ဂ်အ္ ဖရ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ သာဝကေတာ္မ်ားမွတစ္ပါးျဖစ္သူမိုဖြစ္စလ္အေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္ မွာ-"ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ေအမာမ္မူစာဗင္ဂ်အ္ဖရ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံသြားေရာက္ေပးခဲ့ပါ သည္။ကိုယ္ေတာ္၏ သားေတာ္ အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ကိုေပြ႔ထားသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး၊ကိုယ္ ေတာ္အေနျဖင့္သားေတာ္ကိုနမ္းၿပီး၊လွ်ာေတာ္ကိုစုပ္ေပးေတာ္မူ၏။ (တစ္နည္းဆိုရလွ်င္အ ရမ္းယုယေၾကာင္းျပဆိုေနေလသည္။) ၿပီးေနာက္မိမိပခံုးထက္ဝယ္တင္ေတာ္ မူၿပီး၊မိမိကိုယ္၌ေထြးေပြ႔၊ပိုက္ထားေတာ္မူ၍ မိန္႔ေတာ္မူ သည္မွာ-"ကၽြန္ေတာ္၏အေဖအားအသင္(အလီ ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္))အတြက္စေတးပါ၏။ (အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာအရမ္းေလးစား၊ဂုဏ္ေပး ၊႐ိုေသသည့္အခါသံုးစြဲေလ့ရွိသည့္ဝါက်ျဖစ္သလို၊အမွန္တကယ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။)အသင္၏မည္မွ်ေကာင္းျမတ္သည့္ရနံ႔၊၊မည္မွ်ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္သည့္စာရိတၱ၊မည္မွ်ျမင့္ ျမတ္ႀကီးက်ယ္မႈသည္ရွင္းလင္းျပတ္ သားေန ပါသည္။" မိုဖြစ္စလ္အေနျဖင့္ေလွ်ာက္ထားသည္ကား-"ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္အတြက္စေတး ပါ၏။ကၽြန္ေတာ္ႏွလံုးသား၌လည္းသခင္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႀကီးကိုအခ်စ္ေမတၱာထားသကဲ့သိုဤကေလးငယ္ကို လည္း အခ်စ္ေမတၱာ သက္ဝင္ေနပါသည္။အျခားမည္သူတစ္ဦး၊တစ္ ေယာက္ကိုမွ်ဤကဲ့သို႔ခ်စ္ခင္၊ေမတၱာမသက္ခဲ့ေခ်။" ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကား-"အို-မိုဖြစ္စလ္-သားေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့သို႔ပင္ တည္း။ကၽြန္ေတာ္ ၏ ဖခမည္းေတာ္(ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)) ၏သားေတာ္မ်ားမွ သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေပ သည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ၾကားသိေတာ္မူေသာ၊ သိရွိေတာ္ မူေသာအရွင္ပင္တည္း။"

မိုဖြစ္စလ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ-"သားေတာ္သည္သခင္ႀကီး(အလိုင္ဟစ္စ လာမ္)ေနာက္ပိုင္းေအမာမ္ျဖစ္ပါသလား? ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္ မွာ-ဟုတ္၏။မည္သူမဆို၎၏ အမိန္႔ကိုနာခံက်င့္ သံုးမည္ဆိုပါကအမွန္တရားကိုပိုင္ဆိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊မည္သူမဆို၎၏အမိန္႔ကိုဖီဆန္၊ဆန္႔က်င္မည္ဆိုပါကကာေဖရ္ျဖစ္ေခ်သည္။" (ဤေနရာ၌ကာေဖရ္ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ ဆိုလိုေၾကာင္းရွီအာ၊ အိုလမာသုခမိန္မ်ားထံေမးျမန္းသင့္ေပသည္။) ဘာသာျပန္ဆိုသူ ကိုယ္ေတာ္၏ရက္ေရာေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ ကိုယ္ေတာ္သည္ ရက္ေရာေပးကမ္း လွဴဒါန္း၊စြန္႔ႀကဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိေခတ္ကာလ ၌ၿပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်။အာရ္ဖါေန႔မ်ား၌မိမိ၏ဥစၥာ၊ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုစြန္႔ႀကဲေပးကမ္းခဲ့ေလသည္။

ဖြစ္လ္ဗင္စဟ္လ္အေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္မွာ- "ဤ(ရက္ေရာလွဴဒါန္းမႈစြန္႔ႀကဲမႈသည္)ဆံုး႐ႈံးမႈမျဖစ္ပါသနည္း?ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စ လာမ္)မိန္႔ ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-မည္သည့္အရာကိုမဆိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္း၌လွဴ ဒါန္းေပးကမ္းခဲ့မည္၊ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၎အရာကိုဆံုး႐ႈံးမႈ၊နစ္နာမႈစာရင္း၌မထည့္ရေပ။" တစ္ေန႔၌ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ သည္ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အားေျပာၾကား သည္မွာ-"မိမိ၏ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ႏွလံုးသားႏွင့္ အညီကၽြန္ေတာ္အားေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲပါေလ။" ေအ မာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္အေျဖျပန္ေပးသည္မွာ-"မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။"ထပ္ၿပီးျပန္ေလွ်ာက္ သည္မွာ-"ကၽြန္ေတာ္၏ေပ်ာ့ေျပာင္း သည့္ႏွလံုးသားႏွင့္ အညီ ကၽြန္ေတာ္ အားေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲပါဟုဆိုရာ။"ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္"ဒီနာႏွစ္ရာေပးရန္"အမိန္႔ေပးေတာ္မူေလ၏။ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၌အရမ္းကိုတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ထားသည့္ကိစၥတစ္ခုသည္ မွာမရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၊ လိုအပ္ေနသူမ်ား၏ဆႏၵမ်ားကိုဂ႐ုျပဳ၊ျဖည့္စြက္ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ေပ သည္။ မရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါး၊လိုအပ္ေနသူမ်ား၏ဆႏၵကိုျဖည့္စြက္ေပးသည့္ျမင့္ျမတ္မႈမည္သူ၊ မည္ပံုရမည္ဆို သည့္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ား၊မအ္စူးမ္မီ(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏အမိန္႔ၾသဝါဒေတာ္မ်ား၌အထူးလာရွိေပ သည္။ လူသားအေနျဖင့္ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ ဘဝသမိုင္း ကုိ အနည္းငယ္ေလ့ လာၾကည့္႐ႈမည္ဆိုလွ်င္ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္ႀကီးသည္မရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါး၊လိုအပ္ ေနသူမ်ား၏ဆႏၵရွိသူမ်ားကိုအထူးတလည္မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးျပဳကူညီခဲ့သည္ဆိုသည့္ျဖစ္ရပ္မွန္၊ အမွန္တရားကို ထင္ထင္ရွားရွားသိႏိုင္ေပသည္။ မိုအ္မရ္ဗင္ခလာဒ္အေနျဖင့္တင္ျပသည္မွာ- "ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ထမင္းစားသံုးေနေလသည္။ အေကာင္းတကာ့အေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည့္အစားအစာခြက္ တစ္ခုအားစားပြဲခင္းမွဆြဲထုတ္ၿပီး၊မရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကိုေပးကမ္းရန္မိန္႔ေလသည္။" စိတ္ရွည္အေလာမႀကီးမႈႏွင့္သည္းခံမႈ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏သည္းခံ မႈခႏီၱးတရား ၊စိတ္ရွည္အေလာ မႀကီးမႈ၊ အႏြံအတာခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမာမြန္(လ.န)၏

အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ၊၎၏ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္၊ဖံုးကြက္၊လိမ္လည္ကြက္မ်ားအခ်ိန္ႏွင့္ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အားအိမ္ေရွ႕မင္းသားအျဖစ္ခန္႔ထားၿပီးေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ား၌မည္မွ်အထိေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္သည္းခံခဲဲ့ ေတာ္မူေၾကာင္း၊စိတ္ရွည္အႏြံအတာခံခဲ့ေတာ္မူေၾကာင္းထင္ရွားစြာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ားမွတစ္ဦးျဖစ္သည့္ယာေစရ္ခိုဒါမ္အေနျဖင့္ဆင့္ဆိုသည္မွာ-ေသာ ၾကာေန႔၌ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္ သည္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ မွျပန္လာရာ ကိုယ္ေတာ္သည္ေခၽြးမ်ား၊ဖုန္မႈံမ်ားျဖင့္ေပလူးေနေလသည္။ထိုအခ်ိန္မိုးေကာင္းကင္ဘက္ လက္ေတာ္ႏွစ္ဖက္ကိုေျမႇာက္ေတာ္မူၿပီးဒိုအာေတာင္းေလ၏။ "အို-အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ႀကီးကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏(မာမြန္၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊ဂြင္ စဥ္မႈမ်ားမွ)လြတ္ေျမာက္မႈသည္ေသျခင္းတရား၌ရွိမည္ဆိုပါက-အျမန္ဆံုးဤအခ်ိန္၌ေသ ျခင္းတရားကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။" ဤရီဝါယတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္မွာေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဘဝ၌ေနခဲ့စဥ္မာမြန္(လ.န)၏ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ား၊မ ေကာင္းသည့္ ဥာဏ္စဥ္မႈမ်ားျဖင့္၊ဒုကၡ ၊ေသာကေရာက္ ခဲ့ရသည္ကိုသိႏိုင္ေပသည္။ဤခါးသီးမႈမ်ား၊မေက်နပ္မႈမ်ားကိုအရမ္းသည္းခံၿပီး၊တိတ္ဆိတ္စြာေနခဲ့ေပသည္။ထို႔ေနာက္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ကိုလိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ရန္အတြက္အမိန္႔ေတာ္ကိုေစာင့္စား သည္းခံခဲ့ ေတာ္မူေလသည္။ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏တရားမွ်တမႈ ဆင့္ဆိုတင္ျပသည္မွာ-မိုဟမၼဒ္ဗင္ေအဗာေဒဟ္မွေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အားေမး ျမန္းေလ၏။

"အဘယ္ေၾကာင့္အမီးရြလ္မိုေမနီး(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏မိန္႔ၾကားခဲ့မႈမ်ားကိုအခ်ိန္ဆြဲခဲ့ေတာ္မူၿပီး၊ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ရပါသနည္း?" ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ -အသင္၏အျမင္တြင္ဤအလုပ္ (အမီးရြလ္မို ေမနီး(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ မိန္႔ ၾကားခ်က္ )ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း ?

အကယ္ ၍အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါကမိမိမူရင္းအတိုင္းသာေနပါေလ၊အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုယူခဲ့လွ်င္လည္းအသင္သည္ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္ေပမည္။ သူတစ္နည္းတူ ျဖစ္ေပမည္။ ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၎ကို အေျဖေပးၿပီးစစ္မွန္သည္ရုပ္လုံးကိုေဖာ္ေပးခဲ့ ေပသည္။ ၿပီးေနာက္ဆက္လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္မွာေခလာဖသ္အားအျပည့္အဝ၎ အား ေျပာင္းလဲေပးျခင္းမရွိပါက ၊ ၎ေခလာဖသ္ ကိုလက္ခံၿပီးအက်ဳိးအျမတ္ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဤ(ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္))၏အေျဖေၾကာင့္၎ေမးျမန္းသူ၏မ်က္ႏွာသည္ဝမ္း နည္းပူ ေဆြးသည့္ အေရာင္မ်ားထြက္လာေလ၏။ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေနျဖင့္မိမိ၏ေ ခလာဖသ္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိ လမ္းစဥ္ကို မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - မည္သူမွ် အျခားသူတစ္ဦးထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္မႈ ၊အေရးေပးခံရမႈ ကိုရရွိမည္ဟုတ္ေခ်။ အာဏာပိုင္ဖက္မွာ ဥပေဒကိုေလးစားမႈႏွင့္တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားမႈ၊ကိုအျပည့္အဝလိုက္နာမည္ျဖစ္ေပသည္။ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလူထုအၾကားက်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ေပ သည္။ဤလုပ္ရပ္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ လုပ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အဆို၌ ေအမာမ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ အကယ္၍တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈအတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏ေအမာမ္မသ္တည္းသာလွ်င္လုံေလာက္ေပ သည္။သို႔ေသာ္ ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ အႀကီးအကဲမ်ား၏အဆိုတစ္ခ်ဳိ႕သည္ အမ်ားလူထု၏ဦးေႏွာက္ထဲအရမ္းဝင္ေစေပသည္။ မာမူးမ္ရရွီးဒ္အာဘာစ္စီပညာအရႀကီးမားသည့္ေနရာကိုပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္ေပ သည္။သို႔ေသာ္လည္းကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူမ်ားမွတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပသည္။၎အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျပာသည္ကား -

ما اعلم احد افضل من هذا الرجل علي وجه الارض

အဓိပၸါယ္ ။ ။ ကၽြႏွ္ပ္အေနျဖင့္ဤပုဂၢိဳလ္ထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကိုမွ်ဤပထဝီေျမႀကီး၌ မေတြ႔ဖူးေခ်။

ဂ်မားလ္လြဒ္ဒီးန္အဟ္မဒ္ဗင္အလီနစာေပေက်ာ္ၾကားသည့္အမည္အဗ္ေနအန္ေဗအေနုျဖင့္ဆိုထားသည္မွာ-ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၎၏ကြန္နီယသ္သည္ အဗူလ္ဟစန္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေခတ္ကာလတြင္ အႏႈိင္းမဲ့သည့္အဗူသြာလစ္ဗ္(အလိုင္ဟစ္စ လာမ္)သားေတာ္မ်ားမွျဖစ္ေပသည္။ ထိုျပင္ဇဟ္ဘီေက်ာ္ၾကားအဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အားေက်ာခိုင္းသူ၊ေအ မာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာသည္ကား-၎သည္မိမိေခတ္ကာလတြင္ ဗနီဟာရွင္၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး၊ခႏၱီးတရားအရွိဆုံး၊အသိဥာဏ္ပညာအရွိဆုံးျဖစ္ေပသည္။ အဗာစဲလ္ဟရ္ဝီး မိမိေခတ္ကာလတြင္ပညာရွင္အႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ ေျပာဆိုသည္ မွာ-အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ဗင္မူစာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အလ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ေလာက္ပညာ အရွိဆုံးမည္သည္ပညာရွင္ကိုမွ်မေတြ႔ဖူးေခ်။အကယ္၍မည္သည့္ ပညာရွင္မဆို ၎အား (ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္))အားေတြ႔ျမင္မည္ဆုိလွ်င္ထိုပညာရွင္ကိုယ္တိုင္ကၽြႏ္ုပ္ကဲ့သို႔ပင္သက္ေသခံေပမည္။ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ ပညာအရည္အခ်င္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ပညာအရည္အေသြး အား မိမိ၏ ဘိုးေတာ္ ရစူလ္ေလခိုဒါ (ဆြလ္ လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္) ထံမွအေမြရထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ေအလ္မ္ႏွင့္ဖဇီးလသ္၏ပင္မျဖစ္ေခ်သည္။ေအလ္မ္(ပညာ)ႏွင့္မအ္ေရဖတ္သ္(အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုသိရွိနားလည္ျခင္း) ဆည္းပူးလိုသူမ်ားမွာကိုယ္ေတာ္ဆီမွ ဆည္းပူးအက်ဳိး ရယူခဲ့ၾကေပသည္။ မဆာေအလ္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ၊ ကိုယ္ေတာ္ထံမွအက်ဳိးအျမတ္ အကူအညီယူခဲ့ၾကေပသည္။

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကေျမာက္မ်ားစြာေသာကိုယ္ေတာ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ေအလ္မ္မီမို နာေဇေရဟ္(အမွန္တရားအတြက္ပညာယွဥ္ပြဲ) ၊ေဖက္ရ္(စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ) ဆိုင္ရာေဆြး ေႏြးမႈမ်ားသည္ အစၥလာမ္ရန္သူမ်ား အေပၚေအာင္ႏိုင္မႈ အျဖင့္ေနရာယူ ထားၿပီးျဖစ္ေခ်သည္။

အီဗရာဟီးမ္ဗင္အာဘာစ္ဆူလီအေနျဖင့္ တင္ျပေျပာဆိုသည္မွာ -ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အားေမးခြန္း၊ေမးတိုင္း၊မေျဖႏိုင္တာမရွိေၾကာင္း၊ မသိေၾကာင္းကိုတစ္ခါမွ်မေတြ႔ခဲ့ရေခ်။ ၎ထက္ပိုၿပီးဥာဏ္အရွိဆုံး၊ပညာအရွိဆုံးကိုလည္း မည္သူကိုမွ် မေတြ႔ဘူးေခ်။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈႏွင့္အပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား မာစူမ္ေအမာမ္မ်ား (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) မ်ားသည္ေလာက မမက္ေမာသည့္သူေတာ္ စင္မ်ားအနက္အေကာင္းဆုံးသူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္သည္မွာသံသယမရွိမွန္ကန္ေပသည္။ ေလာက၏ အေရာင္အလက္မ်ား ၊တန္ဆာမ်ားႏွင့္လည္းအရမ္းေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သူမ်ားပင္ တည္း။

သို႔ေသာ္ ေအမာမ္မ်ား(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အျမင္တြင္ေလာကမမက္ေမာမူ ဆိုသည္မွာ ရိုးရိုးအဝတ္ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ရိုးရိုးအစားအစားစားေသာက္ျခင္းအထိမဟုတ္ဘဲ၊အဓိပၸါယ္ဆိုလိုခ်က္ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔မႈ ကိုေဆာင္ေနေပ သည္။ အမွန္တကယ္ေလာကမမက္ေမာသူဆိုသည္မွာေလာက၏ေပ်ာ္ရြင္မႈမ်ား၊အရသာမ်ားကိုမိမိအသက္အေပၚအုပ္္ခ်ဳပ္မႈမေပးဘဲထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သူကိုေခၚပါသည္။ ((နတ္စ္ေရဒ္ ဒိုရရ္ )) အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ ရာဝီး တစ္ေယာက္မွတင္ျပသည္မွာ - ခိုရာစာန္ တြင္ စူဖီမ်ားမွ အုပ္စု တစ္စုသည္ ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ထံ အခစားဝင္ ၾကၿပီး ေလွ်ာက္ထားၾက သည္မွာ - အမီးရြလ္မိုေမနီ(မာမူမ္ရရွီးဒ္(လ.န) ) သည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္မိမိကို ေပးအပ္သည့္တာဝန္(ေခလဖာသ္)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစဥ္းစားေတြးေတာ ကာကိုယ္ေတာ္၏အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)သည္လူသားအားလုံးထက္ေအမာမ္ မသ္ႏွင့္ေရွ႕ေဆာင္တာဝန္ကိုခံယူ အထိုက္ဆုံး ဟု ရလာဒ္ထုတ္ခဲ့ေပသည္။ ၿပီးေနာက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အလိုင္ေဟမြစ္၊စလာမ္) အား သုံးသပ္ရာ ကိုယ္ေတာ္သည္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ေလသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေခလာဖသ္၏ တာဝန္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္လိုပါတယ္။

လက္ရွိလူထုအတြက္ရိုးရိုးအဝတ္ဝတ္ဆင္ၿပီး၊ရိုးရိုးအစားအစားစားေသာက္ကာရိုးရိုး အစီးအနင္းျဖစ္သည့္ ျမည္းကိုအသုံးျပဳမည့္ေရွ႕ေဆာင္ေခါင္းေဆာင္လိုအပ္ေနပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။ ရာဝီးအေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီးဆင့္ဆို သည္မွာ-ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္မွီထိုင္ေနရာမွအမွီကိုလြတ္ၿပီးထိုင္ကာမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-((ဟဇရတ္ ယူစြဖ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ နဘီတမန္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး၎၏ အဝတ္သည္ ပိုးထည္ျဖစ္ၿပီး ၊ၾကယ္သီးသည္ေရႊျဖစ္ေပသည္။ထိုျပင္ေဖရ္ေအာင္နီမ်ား(ရႈိင္တြာန္မ်ား)၏မဂ်လစ္(ထိုင္ဝိုင္း)တြင္ေကာင္းလွသည့္အမွီမ်ား ကိုမွီၿပီးထိုင္ေတာ္မူေလသည္။

အသင္တို႔အရွက္တရားကင္းမဲ့ၾကေပသည္။အသင္တို႔တရားမွ်တသည္ေအမာမ္၊ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားသည္ေအမာမ္လိုခ်င္သည္ဟုဆိုၿပီးအဘယ္ေၾကာင့္ စကားအမွန္မဆိုၾကပါသနည္း? အကယ္၍ အမိန္႔ေပးမႈကိုျပဳမည္ ဆိုလွ်င္တရားမွ်တပါေစ။((ကတိေပးလွ်င္တည္ပါေစ။ )) ဟဇရတ္ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္မိမိ၏ရွဟာဒတ္ဒ္ႏွင့္ျမႇဳပ္ႏွံရာအရပ္ကို ႀကိဳသိေတာ္မူျခင္း ဟဇရတ္ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေနျဖင့္မိမိ၏ရွဟာဒတ္ဒ္သည္မာမြန္ (လ.န)ေၾကာင့္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အႀကိမ္ႀကိမ္အထူးအေနျဖင့္သတင္းေပးေတာ္မူ ခဲ့ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံမိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္မွာ((ကၽြန္ေတာ္ခိုရာစာန္သို႔ခရီးထြက္မည္၊သို႔ ေသာ္ျပန္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။)) အေၾကာင္းသည္ကား-မာမြန္(လ.န)သည္ကိုယ္ေတာ္ အား အိမ္ေရွ႕မင္းသား အျဖစ္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ ခိုရာစာန္သို႔ဖိတ္ေခၚခဲ့ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ရာဝီးမွတင္ျပသည္မွာ-ႏႈတ္ဆက္ရန္အတြက္(ဘိုးေတာ္)ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္)ေရာင္ဇာေတာ္ဆီလာေရာက္ၿပီးအသံက်ယ္စြြာျဖင့္ငိုေႁကြးေတာ္မူေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္(ရာဝီး)အေနျဖင့္ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အားစလာမ္ဆက္သေတာ္မူၿပီးဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသည့္အိမ္ေရွ႕မင္းသားရာထူးအတြက္မိုဘာရတ္ေျပာၾကားေလသည္။ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အေနျဖင့္မိန္႔ေလသည္ကၽြႏ္ုပ္အားမိမိ၏ဘိုးေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္)နားမွာေဝးေအာင္လုပ္ေနေပသည္၊ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိမိေမြးရပ္ေျမႏွင့္ေဝးၿပီးေသရေပလိမ့္မည္။ဟရြန္ရရွီးဒ္(လ.န)ေဘး၌ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းခံရေပ လိမ့္မည္။)) ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကိုစြန္႔ခြာေတာ္မူခ်ိန္၌ (မိမိအမ်ဳိးအေဆြမ်ားကို ) ကို ကၽြႏ္ုပ္အေပၚငိုေႁကြးၾကရန္အမိန္႔ေပးေတာ္မူေလ၏။အေၾကာင္း သည္ကား မာမြန္(လ.န)အေနျဖင့္ အျပင္ပိုင္း အရေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ကိုႏွစ္ သက္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္းျပေပသည္။နန္းတြင္းအစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္ေအမာမ္အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ေအမာမ္မာသ္ကို ကာကြယ္ခဲ့ေပသည္။ ေအမာမ္ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အေနျဖင့္မိမိ၏အေပါင္းအေဖာ္မ်ားကိုမိန္႔ၾကားေလ့ရွိေပသည္။((မာမြန္(လ.န)အေနျဖင့္မိမိ၏တရားမ်ားျဖင့္အသင္တို႔အားမလွည့္စားဖို႔လိုေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ကစမ္၎မွလြဲၿပီးကၽြႏ္ုပ္ကိုမည္သူမွ်လုပ္္ႀကံသတ္ျဖတ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္လည္းဖူးစာတြင္ေရးထား သည့္(ရွဟာဒတ္ဒ္)ကိုေဆာင္ရြက္ရာမွအျခား၊တျခားလမ္းမရွိေတာ့ေခ်။)) ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၊အျခားရာဝီးတစ္ေယာက္မွ လည္းတင္ျပ သည္မွာ - ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ခလီဖာအဘာစီ(လ.န)သည္မစ္ဂ်စ္ဒ္ေဒဟရမ္၏တံခါးေပါက္တစ္ခု မွအျပင္ ထြက္လာၿပီး၊ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) မွလည္းအျခားတံခါးေပါက္တစ္ခု မွအျပင္ ထြက္လာေတာ္မူသည္ကိုေတြ႔ ခဲ့ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား

- يا بعد الدار و قرب الملتقي ان طوسستجمعني و اياه

အိမ္သည္ မည္မွ် ေဝးေနပါသနည္း?ေတြ႔ဆုံဖို႔မည္မွ်နီးကပ္ေနေပသည္။

သူၿမိဳ႕တြင္ ၎ႏွင့္ကၽြႏ္ွပ္သည္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေပမည္။ဟရြန္(လ.န)၏ကဗ္ရ္ေဘးတြင္ေအမာမ္ ေရဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ကဗရ္ရွိမည္ဟုသိလိုက္ရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဟရြန္ (လ.န) မစ္ဂ်စ္ဒ္နဗဝီးတြင္ တရားေဟာေနစဥ္ ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -

تروني و اياه ندفن في بيت واحد

အဓိပၸါယ္ ။ ။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္၎သည္အခန္းတစ္ခုတည္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းခံရေပလိမ့္မည္။တစ္ခါတစ္ရံမိန္႔ေတာ္မူ သည္မွာ- ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ဟာရြန္(လ.န)ကိုဤကဲ့သို႔ျမင္ရလိမ့္မည္၊ ထိုေနာက္မိမိ လက္ခလယ္ႏွင့္တျခား လက္ေခ်ာင္း တစ္ခု ျဖစ္ကပ္ျပေလသည္။ ရာဝီးအေနျဖင့္ ေျပာၾကားသည္မွာ-ေအမာမ္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏အဓိပၸါယ္ဆိုလိုခ်က္ ကိုသေဘာမေပါက္ခဲ့ရာဟာရြန္(လ.န)ေဘးတြင္ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျမႇဳပ္ႏွံ ခ်ိန္မွာ မည္သည္ကိုဆိုလိုေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ေပသည္။

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*