?>

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ အား စြန္နီ အေက်ာ္ အေမာ္ အာလင္မ္ ႀကီး အလာမာ စူယူသီ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ အဲဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖြာဆြာေအအဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) က်မ္း မွ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ အား စြန္နီ အေက်ာ္ အေမာ္ အာလင္မ္ ႀကီး အလာမာ စူယူသီ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ အဲဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖြာဆြာေအအဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) က်မ္း မွ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

 

ဟဇရတ္(သ)အပ္ဘိုလ္ မိုအာလမ္း(ပ)၏ သား၊ သမီး မ်ားအေပၚ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ေသာ္ ေက်းဇူးမ်ား အား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ျပန္လည္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ေပမည္။

 

အဘူနအီး(မ)သည္ မိမိစာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ အြန္(မ)စန္လင္(န) အိုမန္း(န) မွတဆင့္ တင္ျပသည္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ အၾကင္သူသည္ ဟဇရတ္(သ) အပ္သိုလ္မိုသာလစ္(ပ)၏ သား၊ သမီး မ်ား အနက္မွ မည္သူကို မို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚ၌ ဤဆႏၵေလာက တြင္ ဘယ္လိုေက်းဇူး ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳခဲ့မည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေက်းဇူး အျပဳခံရသူသည္ ဤ ဆႏၵေလာက၌ ျပန္လည္ၿပီး ေက်းဇူးမဆပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေကယာမတ္ ေန႔၌ ၄င္း၏ ကိုယ္စား ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ေပးမည္။

 

ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ ဟဇရတ္(သ) အပ္သိုလ္မိုသာလစ္(ပ)၏ သား၊ သမီး မ်ားအေပၚ ျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ား အား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ျပန္လည္ ေပးဆပ္မည္။

 

ခါသီး(ပ္)ေပသြဂ္သာသီးမွအြန္(စ)မန္းပင္(န)အိုမန္း(န) မွ တဆင့္ တင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အၾကင္သူသည္ ဟဇရတ္(သ) အပ္သိုလ္မိုသာလစ္(ပ)၏ သား၊သမီး မ်ားအနက္မွ မည္သူကို မဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ၌ ဤဆႏၵေလာကတြင္ (ဘယ္လို)ေက်းဇူးျဖင့္ ျပဳခဲ့မည္။ ( ထိုေက်းဇူးကို ေက်းဇူးအျပဳခံ ရသူ ဤဆႏၵေလာက၌ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ခဲ့မည္။) ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ ေန႔၌ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အခါ ၄င္း၏ ေက်းဇူးကို ျပန္ေပးဆပ္ေပးဖို႔ အကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ၀ါဂ်စ္(ပ) (မျပဳမေနရ) ျဖစ္ေပသည္။

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)အေပၚတြင္ျပဳခဲ့သူ ေက်းဇူးမ်ားအား ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ျပန္ဆပ္ေပမည္။

 

အစ္(ပ)ေနအစာကဲရ္မွ ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ) ထံမွတဆင့္ တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ -

အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ထဲမွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေက်းဇူးျပဳခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ ေန႔၌ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ၄င္း၏ေက်းဇူးကို ျပန္ဆပ္ေပးမည္။

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)အားၿမဲျမန္ခိုင္ခံ့စြာ အဆက္အသြယ္ျပဳထားလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးရေပမည္။

 

ဗာ၀ါရ္ဒီးမွ အဘူစအီးဒ္ခူသရီးမွ တဆင့္ တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္မွာ - အသင္တို႔၏အၾကား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ္အရာႏွစ္ခုကို ထားေပမည္။ (အသင္တို႔) ဤ အရာႏွစ္ခုႏွင့္ ၿမဲျမန္ ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့ အဆက္အသြယမျပတ္ထား၊ ထားမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ေသာ္အခါမွ် လမ္းမွား၊ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းေခ်ာ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအရာႏွစ္ခု သည္ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္၏စာအုပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္း(စာအုပ္)၏ တစ္ဖက္အစြန္းသည္ အလႅာစ္အရွင္၏ လက္ေတာ္၌ရွိေပသည္။ ထို႔ေနာက္အစြန္း တစ္ဖက္သည္အသင္တို႔၏ လက္ထဲ၌ရွိေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအရာသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္             (အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)) ျဖစ္ေပသည္။ ဒီအရာႏွစ္ခုသည္ ဘယ္ေသာ္အခါမွ် - တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြဲလြဲ၊ ကြဲကြာ သြားမည္မဟုတ္ေပ။ အကၽြႏ္ုပ္ထံအတူတူ (မကြဲ၊ မလႊဲ၊ မကြာ) ပဲ ေကာင္စဲရ္ ေရကန္ေတာ္အထိ ေရာက္လာၾကေပမည္။

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္၏ စာအုပ္(ကုရ္အာန္) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ရစူလ္(ဆြ) သာလွ်င္ အြန္မသ္ေနာက္ လိုက္မ်ား၏ ေနဂ်သ္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ၏ အမွီအျငမ္း ျဖစ္ေပသည္။

 

အဟ္မဒ္ႏွင့္ ေသ(ပ)ရာနီးမွ စိုက္ပင္(န) စာဗစ္(သ)မွ တဆင့္ေရးသားတင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အသင္တို႔အၾကား၌ ႏွစ္ေပါးေသာ ခါလီဖာ (ကိုယ္စားလွယ္) ထားေပမည္။ တစ္ခုသည္ကား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္၏စာအုပ္(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္) ျဖစ္ေပသည္။ အၾကင္(စာအုပ္)သည္ မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမျပင္ အၾကား ႀကိဳးပမာတန္းလွမ္းလ်က္ရွိေပသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္၏စာအုပ္သည္ႀကိဳးပမာျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းႀကိုး၏ အစြန္းတစ္ဖက္သည္ မိုးေကာင္းကင္၌ ရွိေပသည္။ ၄င္းအစြန္းသည္ အလႅာဟ္၏ လက္ေတာ္၌ ရွိေပသည္။ ထိုေနာက္ဒုတိယအစြန္းတစ္ဖက္သည္ ေျမျပင္ေပၚ၌ရွိေပသည္။ ၄င္းအစြန္းသည္ အသင္တို႔၏ လက္ထဲ၌ရွိေပသည္။ ထို႔ေနာက္ဒုတိယတစ္ခုကား အကၽြႏ္ုပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ေပသည္။ ဒီအရာႏွစ္ခုသည္ကား မည္သည့္အခါမွ် တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲလြဲ၊ ကြဲကြာ မည္မဟုတ္ေပ။ အကၽြႏ္ုပ္ထံ အတူတူ (မကြဲ၊မလႊဲ၊ မကြဲကြာ) ပဲ ေကာင္စဲရ္ ေရကန္ေတာ္ အထိေရာက္လာေပမည္။

 

 

 

ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ လူသားမ်ား အေပၚအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၄င္း၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး   (ဆြ) လာ(အ္)နတ္(က်ိန္စာ)ပို႔ထားေပသည္။

 

ေသး(ရ)မီးစီး၊ ဟာကင္း(မ)ႏွင့္ ေပ(ဟ)ကီး မရ္ဖူးဟဒီး(စ္)အျဖင့္ ဂ်နာေပ အာေအရွာထံမွ တဆင့္တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ္ လူသား မ်ားအေပၚ အကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ထိုေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ နဘီတမန္ ေတာ္တိင္း လာ(အ္)နတ္(က်ိန္စာ) ပ်ု႔ထားေပသည္။ ထိုေျခာက္မ်ိဳး ေျခာက္စားလူသားမ်ား ဒီလူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

၁။ အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္၏စာအုပ္၌ (ကုရ္အာန္၌) အပိုထည့္ထားမည္။ (ဒီေခတ္ကာလ၌ ပို၍မ်ားေပသည္။ မိမိတို႔စိတ္ထင္ ၊ အျမင္အရ အဓိပၸာယ္ ျပန္ဆိုၾကေပသည္။)

၂။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ (ကာဇႏွင့္ကသ္) (သတ္မွတ္ထားေသာဖူးစာ ကံမ်ား၊ နစီးပ္မ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္၊ လက္မခံျခင္းျပဳသူျဖစ္သည္။

၃။အၾကင္သူသည္ အာဏာကို အတင္း အဓမၼသိမ္းယူၿပီး ၄င္းအာဏာ အားကိုးျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ (မုန္းတီးၿပီး) သိကၡာမေပးသူ မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာေပးျခင္းႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သိကၡာဂုဏ္ ေပးထားသူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာခ်ျခင္းႏွင့္ သိကၡာမေပးျခင္း ျပဳသူျဖစ္ေပသည္။

၄။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဟရာမ္အရာမ်ားကို ဟလာအျဖစ္ ထင္မွတ္ သတ္မွတ္သူျဖစ္သည္။

၅။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေန ျဖင့္ဂုဏ္သိကၡာပိုင္ရွင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ သိကၡာခ်ျခင္းကို ဟလာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္ေပသည္။

၆။အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ စြႏၷတ္ေတာ္ကို ဥပကၡာျပဳၿပီး မက်င့္သံုးသူျဖစ္သည္။

 

 

ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ္လူသားမ်ားသည္ ရစူလ္(ဆြ) ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အျမင္၌ မလ္အူး (က်ိန္စာသင့္ထားသူမ်ား) အျဖစ္ ျမင္ေတာ္မူသည္။

 

သာရိလ္ကက္(သ)နီး မိမိ၏စာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ ထို႔ေနာက္ခါသီး(ပ္) ေပသြဂ္သာသီး မိမိ၏ စာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) ထံမွတဆင့္ တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ မွာ - ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ လူသားမ်ားအေပၚ အကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ ထို႔ေနာက္ ဆုေတာင္း ျပည့္ နဘီတမန္ေတာ္တိုင္း လာ(အ္)နတ္ (က်ိန္စာ) ပို႔ထားေပသည္။ ထိုေျခာက္မ်ိဳး ေျခာက္စားေသာ္ လူသားမ်ား သည္ ဒီလူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

၁။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စာအုပ္ (ကုရ္အာန္) ၌ အပိုထည့္သူ။

၂။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (ကာဇာ ႏွင့္ ကဘ္) သတ္မွတ္ထားေသာ ဖူးစာကံမ်ား၊ နစၤးပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္လက္မခံသူ။

၃။အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏စြႏၷတ္ေတာ္ က္ို(မထီေလးစားျပဳၿပီး၊ မက်င့္သံုးပဲ၊ ေပသာအတ္ (အသစ္အဆန္းမ်ား) ဒီးန္အတြက္ က်င့္သံုးသူ။ )

၄။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အေနျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မျပဳလုပ္ရမည့္ (ဟရာမ္) အလုပ္မ်ားကို ဟာလာ အျဖစ္သတ္မွတ္သူ။

၅။အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္ အြန္မသ္အေပၚ (အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ္အား) ျဖင့္ အတင္းအဓမၼ အာဏာပိုင္လုပ္မည္။ ထို႔ေနာက္( ၄င္းအာဏာျဖင့္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ (မုန္းတီးၿပီး ) သိကၡာဂုဏ္မေပးသူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာေပးသူ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာေပးထားသူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာခ်သူ။

၆။အၾကင္ေတာ္သားမ်ား၊ အၾကင္သူမမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္ ရစူလ္(ဆြ) ဘက္သို႔ဦးလွည့္ ၿပီးေနာက္၊ ေနာက္တစ္ဖန္ (ဂ်ေဟလီးယက္၊ ကေဖရ္ေခတ္) ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္သြားသူ။

 

 

သံုးခုေသာ္အရာသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းအရာျဖင့္ ဒီး(န) သာသနာႏွင့္ ေလာကီအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေပသည္။

 

ဟာကင္း(မ) မိမိသမိုင္းစာအုပ္၌ ထို႔ေနာက္ ေဒးလ္မီးမွ အဘူ၀ါအီးခူသ္ရီးမွ တဆင့္တင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - သံုးခုေသာအရာသည္ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ ၄င္းအရာသံုးခုအားထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္း၏ ဒီး(န)သာသနာ ႏွင့္ ေလာကီ(ဘ၀)ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးမည္။ ထို႔ေနာက္ အၾကင္သူသည္ ဤသံုးခုအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အစား အလဟႆအခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္း၏ မည္သည့္အရာ (ဒီး(န)) ႏွင့္ (ေလာကီ) ကိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေပးမည္မဟုတ္ေပ။ ၄င္းအရာသံုးခုသည္ ဒီအရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၁။   အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အားေလးစားျခင္း၊ ရိုေသျခင္း။

၂။   အကၽြႏ္ုပ္(မိုဟာမၼဒ္(ဆြ)) အား ေလးစားရိုေသျခင္း။

၃။   အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အားေလးစားရိုေသျခင္း။

 

တစ္ေလာကလံုး၌ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး လူမ်ိဳးသည္ကား ဘနီဟာရွင္(မ) လူမ်ိဳးျဖစ္ေပသည္

                                                                                                                               ေဒးလ္မီးမွ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)မွ တဆင့္တင္ျပထားသည္။ တမန္တာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ - အားလံုးေသာ မႏုႆလူသားမ်ား၌ အေကာင္းဆံုးေသာ၊ မႏုႆလူသားသည္ အာရပ္လူသား ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ အာရပ္လူသား (လူမ်ိဳး) မ်ား၌ အေကာင္းဆံုး (လူမ်ိဳး) သည္ ကိုရိုဒ္(ရွ္) အမ်ိဳးအႏြယ္္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုရိုဒ္(ရွ္) (လူမ်ိဳး)မ်ား၌ အေကာင္းဆံုး လူမ်ိဳးသည္ ဘနီဟာရွင္(မ) ျဖစ္ေပသည္။=======================

251 / Endလူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*