?>

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား က ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားအတြက္ တရားစြဲ ဆိုမႈ လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား က ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားအတြက္ တရားစြဲ ဆိုမႈ လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္

ျမန္မာ၏ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရးမွာ စြန႔္စားရမႈ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ မရွိႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ယခုအခါ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရး ၿပိဳလဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရစဥ္အာဏာသိမ္းမႈအလြန္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္သည္ ခက္ခဲမႈမ်ား တင္းက်မ္းျပည့္ေနသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ျမန္မာ၏ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရးမွာ စြန႔္စားရမႈ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ မရွိႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ယခုအခါ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရး ၿပိဳလဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရစဥ္အာဏာသိမ္းမႈအလြန္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္သည္ ခက္ခဲမႈမ်ား တင္းက်မ္းျပည့္ေနသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

လူအမ်ား ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခု ရွိေနသည္။ ယင္းမွာ “ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ (ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား) သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားစဥ္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က နစ္နာေၾကး မေပးသင့္ဘူးလား” ဆိုသည္ပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက တစ္နည္းနည္းျဖင့္ေတာ့ လူမႈဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးလိမ့္မည္ ဆိုသည့္ ယုံမွတ္မႈကို ၂၀၂၁  ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁ ရက္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈက ၿဖိဳဖ်က္ထားခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆုံးရႈံးရမႈမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ျပန္ေထကာမိေစႏိုင္မည္လဲ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈသစ္မ်ားကို ထြက္ေပၚေစလ်က္ ရွိသလို ကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕က ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းကေန သြားရန္ စဥ္စားလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာ ဥပေဒကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု ၊ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္  တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြက္ဝိုက္ျဖစ္ေသာ ရလဒ္တစ္ခု ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာသိမ္းမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ယင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထိခိုက္နစ္နာခဲ့မည္ဆိုပါလ်င္ ယင္းအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း ဥပေဒတစ္ခု ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ျမန္မာထံမွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ နစ္နာေၾကး အေလ်ာ္ ေတာင္းခံရန္ ႀကိဳးပမ္းလာႏိုင္ေကာင္း လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏွင့္အၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကေန လာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဆက္လုပ္ရန္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေစမည့္ စြဲဆိုမႈကို စတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း Lalive မွ ေလာ္ရိန္း ဒီ ဂ်ာမီႏိုင္ ႏွင့္ ဗင္းဆင့္ ေရးေနာ့ဒ္တို႔က ၎တို႔၏ မၾကာေသးခင္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “ျမန္မာ အာဏာသိမ္းမႈ ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာထားခဲ့သည္။

ျမန္မာသည္ ယင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚထားခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အဓိက အဂၤါရပ္မ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (MIL) ႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒ (MIR) တို႔ ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ေဘာင္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ (သို႔) ဘက္ေပါင္းစုံပါေသာ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အစုအၿပဳံလိုက္ ထြက္ခြာျခင္း

အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္အတူ အရပ္သားဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ စစ္တပ္က အျပင္းအထန္ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပားသည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ တို႔ေၾကာင့္ အေတာ္ပင္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိထားခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဳံ႕မည္ဟုလည္း ခန႔္မွန္းရသည္။

သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ယင္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိေစေရး စည္း႐ုံးမႈကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ယင္းအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား အစုအၿပဳံလိုက္ ထြက္ခြာမႈကို ယခုထက္ ပိုဆိုးသြားမည့္အေရးကိုမူ ဆႏၵမရွိေပ။ ယခုလအေစာပိုင္းက ေနာ္ေဝ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈကေန ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုေအာက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရျခင္း၏ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ အျပစ္ပုံခ်ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆုံးေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအနက္ တစ္ခု၏ ထြက္ခြာမႈလည္း ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာသည္ ယင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းကို လက္ဘႏြန္ အေျခစိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ M1 Group ထံ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈက ယင္း၏ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ပိတ္ပင္ကန႔္သတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ ခ႐ိုနာ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ (စင္ကာပူ‌ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ) ဆုံးရႈံးမႈတစ္ရပ္ကို ဦးတည္ေစခဲ့သည္။

အဓိကက်သည့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုႏွင့္ ခပ္ခြာခြာ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ Coca Cola ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ ႏွင့္ McKinsey  တို႔ကလည္း ယင္းတို႔အေနျဖင့္ စစ္တပ္ပိုင္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္ထားသည့္ ရန္ကုန္ Sule Square complex ရွိ ၎တို႔၏ ႐ုံးခန္းငွားရမ္းဖြင့္လွစ္ထားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုံးခန္း ျပန္အပ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထြက္ခြာထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ဘီဘီစီကို ေျပာခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာသို႔ ယင္း၏  ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇၃ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ေခ်းေငြမ်ားကို ဆိုင္းငံခဲ့သလို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကလည္း ယင္းအတိုင္း လိုက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅၇ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ေခ်းေငြမ်ားကို မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလုံးသည္ ျမန္မာ၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာမက်ျဖစ္မႈကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ ထုတ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစုအၿပဳံလိုက္ ထြက္ခြာမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဗ်ဴ႐ိုတြင္လည္း ၀႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေန ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယင္းတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း ၈၀ ခန႔္မွာ သပိတ္ေမွာက္ ဆန႔္က်င္ေနခဲ့ၾကၿပီး ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရလိုျခင္း ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမို အားေကာင္းလာေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ၊ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ရပ္နားထားရေသာ သတၳဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ဤကုမၸဏီမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ ယင္းတို႔၏ ျပည္တြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ခရီးသြားလာျခင္း မျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈ ရွိမည့္ (သို႔) အဖမ္းခံရမည့္ အေရး စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ထိုသို႔လုပ္ရန္ မတတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ ရွိေနခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရးဆိပ္ကမ္း ရန္ကုန္တြင္ မတည္ၿငိမ္မႈ အေျခအေနအမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚထားခဲ့ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အဟန႔္အတားျဖစ္ေနရၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစလ်က္ ရွိသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို အင္တာနက္ႏွင့္ တယ္လီကြန္ျမဴနစ္ေကးရွင္းဆိုင္ရာ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတ၀န္း စီးပြား‌ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစလ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို MIL ႏွင့္ MIR တို႔ ေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင့္မေပးဘဲ ပိတ္ပင္ေစၿပီး ပစၥည္း၊ ဥစၥာ၊ ေျမရာအေဆာက္အအုံ သိမ္းယူျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း ကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ သိမ္းယူမႈမ်ားကေန ၎တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း၊ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းႏွင့္ မွ်တၿပီး လုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ မရွိဘဲ အာဏာပိုင္တို႔ဘက္မွ သိမ္းယူျခင္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားက တားျမစ္ထားသည္။ MIL သည္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ “ေစ်းကြက္တန္ဖိုး” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္သလို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မႈ တို႔ကိုလည္း စဥ္းစားသည္။

ဒုတိယအကာအကြယ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္မွ်တၿပီး သာတူညီမွ်ျဖစ္သည့္ ဆက္ဆံမႈ (FET) ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္၊ အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုင္စင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားပါ စကားရပ္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း အပါအ၀င္ အစိုးရအစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယူခံတက္ျခင္းႏွင့္ due process (လူတိုင္းတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တူညီေသာဥပေဒက်င့္သုံးခံရျခင္း) တို႔ ရပိုင္ခြင့္တို႔ကို အာခံေပးထားသည္။ အားလုံး၏ အဆိုအရ အာဏာသိမ္းမႈအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ FET ဆက္ဆံမႈရရွိခဲ့ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

တတိယ အကာအကြယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား (၎တို႔ကို မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဦးစားေပးႏိုင္ငံသားဆက္ဆံမႈ ေပးထား) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်က္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို “ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ ဆက္ဆံမႈ” ျဖစ္သည္။ ဤ အကာအကြယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလုံးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္။ စတုတၳအကာအကြယ္မွာ အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕အေပၚ မူတည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကေန ဘ႑ာေငြမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လႊဲေျပာင္းခြင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား မည္သည့္ အျငင္းပြားမႈကိုမဆို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္က ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မေက်နပ္ခ်က္ ယႏၲရားကေနတဆင့္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ခုံသမာဓိျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားတရား႐ုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ယႏၲရားမ်ားကေနတဆင့္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လုပ္‌ေဆာင္သြားေကာင္းသြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးေလးေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အေၾကာင္းမွာ ခုံသမာဓိ ဆုံးျဖတ္မႈတစ္ခုက ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဖီလာဆန႔္က်င္ေနမည္ဆိုပါက ယင္း၏ အသက္၀င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစမႈ ျငင္းပယ္ခံရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ျမန္မာတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈပိုင္း အားနည္းမႈ ရွိေနသလို အာဏာသိမ္းမႈက ယင္း၏ ဥပ‌ေဒ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ မေရမရာ ျဖစ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသထားခဲ့သည္” ဟု ဥပေဒ အကဲခတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလာ္ရိန္း ဒီ ဂ်ာမီႏိုင္ ႏွင့္ ဗင္းဆင့္ ေရးေနာ့ဒ္တို႔က ေျပာသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ျမန္မာ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခံရျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ အေျခခံတစ္ခု ေပးမည္ဟု ၎တို႔က ယုံၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေျခခံတစ္ရပ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သ‌ေဘာတူညီခ်က္အမ်ားအျပားကို မၾကာေသးခင္က လက္မွတ္ထိုးထားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၁ ခုကို လက္မွတ္ထိုးထားခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ရွစ္ခုသည္ အာဏာတည္ေနၿပီး ယင္းတို႔မွာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အစၥေရး၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း ႏွင့္ မ်ားမၾကာမီက စကၤာပူတို႔ႏွင့္အၾကား ျဖစ္သည္။ ဤ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

မၿငိမ္မသက္မႈကေနတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႐ုပ္ပိုင္းအရ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကေန ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ထပ္မံ ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာသည္ အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရး (FPS) ကို ေသခ်ာေစမည္ဟု ကတိျပဳထားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈက third parties မ်ား ကေန အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကေနတဆင့္ အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ FPS ကို ေသခ်ာေစရန္ ကတိျပဳထားကာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မဆိုအတြက္ ကုစားေပးမည္ဟု အာမခံေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္သူအဖြဲ႕တိုင္းအေနျဖင့္ ထုံးစံျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္တြင္ လိုအပ္ေသာ ရဲ အကာအကြယ္ လယ္ဗယ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ FPS က ေတာင္းဆိုထားသည္။

အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ အင္အားစုမ်ားသို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ သက္ဆိုင္သမွ် အပိုင္းတစ္ခုခု ပ်က္စီးျခင္းကေန ေပၚေပါက္လာရသည့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ခံစားရပါက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိခိုက္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးတစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္က ဆိုထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတစ္ခုတြင္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားၾကရန္ ဆႏၵရွိေနၾကေတာ့မည္ပင္ျဖစ္သည္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*