?>

ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ ရွိ မကာမ္ေမ ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) အား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ။ ။ photos

ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ ရွိ မကာမ္ေမ ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) အား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ။ ။ photos

========================
251 / END

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*