?>

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို မုန္းသူ မိုနာေဖက္ ျဖစ္၏

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို မုန္းသူ မိုနာေဖက္ ျဖစ္၏

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို မုန္းသူ မိုနာေဖက္ ျဖစ္၏ ဆိုတာ ေလးကိုေလ့လာ ၾကည့္ရေအာင္ ...

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို မုန္းသူ မိုနာေဖက္ ျဖစ္၏

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။

((အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို အမုန္းထားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ မိုနာေဖက္ ျဖစ္ေလ၏။ ))

 

فضائل الصحابہ ابن حنبل ج 2 ص661 ، ح 1166

 

در المنثور ج 7 ص 349 نقل از ابن عدى

 

مناقب ابن شہر آشوب ج 3 ص 205

 

كشف الغمہ ج 1 ص 47 روايت ابو سعيد

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

(( ကၽြႏ္ုပ္ ၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူသည္ မိုအ္မင္ ႏွင့္ မြတ္သကီ ျဖစ္ပါ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို ရန္ၿငိဳးထားသူသည္ မိုနာေဖက္ ႏွင့္ရွကီး ျဖစ္ပါ၏ ။))

 

 

ذخائر العقبی 18 روايت جابر ابن عبد اللہ

 

كفاية الاثر ص 110 واثلہ ابن الاسقع

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူ၏။

(( ၎၏လက္ေတာ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ရွိေတာ္မူသည့္ဇာတိ (အလႅာဟ္) ၏ ကစမ္က်ိန္ ဆို ပါသည္ ။အင္န္စာန္လူသားအေနျဖင့္ ဂ်ႏၷသ္ ရွိသစ္ပင္၏ အသီး (သို႔မဟုတ္) ဂ်ဟနၷမ္၏ ဇူကူးမ္ အမည္ရွိအသီး၏ အရသာကို မျမည္းစမ္းရမျခင္း ႏွင့္ မလ္ကုိလ္ ေမာက္သ္ (ေသမင္း) ႏွင့္ အတူ ကၽြႏ္ုပ္ ၊ အလီ (အ.စ)၊ ဖွေသြမာ (စ.အ) ၊ ဟစန္ (အ.စ) ႏွင့္ ဟိုစိန္ (အ.စ) တို ႔ မေတြ႔ရ မျခင္း ႐ူဟ္ ကိုယ္ခႏၶာမွ ထြက္ခြာ သြားမည္ မဟုတ္ေခ်။

 

 

 

ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်စ္ရွိသူဆိုလွ်င္ မလ္ကုိလ္ေမာက္သ္ (ေသမင္း) အား ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကိုခ်စ္သူျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ အသက္ေျဖးညင္း စြာထုတ္ရန္ ေျပာၾကားေလ၏။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကို ရန္ၿငိုးထားသူ ဆိုလွ်င္ မလ္ကုိလ္ေမာက္သ္ (ေသမင္း) အား ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ကိုမုန္းသူျဖစ္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ အသက္ ကိုနည္းနည္း ၾကမ္းတမ္း စြာထုတ္ရန္ ေျပာၾကားေလ၏။

 

သတိရွိပါေလ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မိုအ္မင္မွအပ အခ်စ္ထားႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ မိုနာေဖက္ ၊ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်သူ မွ အပ မည္သူမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ))

 

مقتل الحسين (ع) خوارزمى ج 1 ص 109 روايت زيد ابن علی،

 

 

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

((ကၽြႏ္ုပ္ ၏ေနာက္ပိုင္း ေအမာမ္ ၁၂ပါး ရွိေပမည္။ ၎တို႔အနက္ ၉ပါးမွာ ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ မ်ဳိးဆက္မွ ျဖစ္ေပမည္။ (ေအမာမ္ဟိုစိန္ ((အ.စ) မွ ) ၉ပါးေျမာက္ သည္ ကာေအမ္ (ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ(အ.ဂ်) ) ျဖစ္ေပသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရန္သူသည္ မိုနာေဖက္ မွ အပ မည္သူမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ))

 

كفاية الاثر ص 31 روايت ابو سعيد خدری

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

(( အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အား အမုန္းထားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ မလ္အူးန္၊ မိုနာေဖက္ ႏွင့္ အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသူ ျဖစ္ပါသည္။))

 

جامع الاخبار ص 214 / 527

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

((သတိရွိပါေလ။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ အြန္မသ္ မွ မည္သူမဆို သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေအဗါဒသ္ ျပဳလုပ္မည္။သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွီအာ မ်ားကို ရန္ၿငိဳးထားမည္ ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္ သြားေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၎ ၏ ႏွလုံးသားရွိ ေနဖက္ ( အေရၿခဳံမႈ) ကိုလုံးဝ ဖြင့္ဟေစေတာ္မူေပမည္။

 

 

اصول كافى ج 2 ص 46

 

بشارة المصطفى ص 157 روايت عبد العظيم الحسنی،

 

 

အဘူစအီးဒ္ ခြဒ္ ဒရီ ေျပာၾကားသည္မွာ - ((ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အန္ဆြာ အုပ္စု သည္ မိုနာေဖက္ မ်ားကို အလီ ေအဗ္ေနအဘီဆြာလစ္ဗ္ (အ.စ) အားအၿငိဳးထားျခင္း ရန္လုပ္ျခင္း ျဖင့္သာလွ်င္ သိရွိ ႏိုင္ေပသည္။))

 

 

سنن ترمذى ج 5 ص 635 حدیث 3717

 

تاريخ دمشق حالات امام على (ع) 2 ص 220 ح 718

 

تاريخ الخلفاء ص 202

 

المعجم الاوسط ج 4 ص 264 ح 4151

 

مناقب خوارزمى 1 ص 332 ح 313 عن الباقر (ع)

 

فضائل الصحابہ ابن حنبل ج 2 ص 239 ح 1086

 

مناقب امير المومنين (ع) كوفى ج2 ص 470 ح 965 روايت جابر ابن عبد اللہ ،

 

تذكرة الخواص ص 28 از ابو درداء ،

 

عيون اخبار الرضا (ع) ج 2 ص 67 ح 305 روايت امام حسين (ع)

 

كفاية الاثر ص 102 روايت زيد ابن ارقم

 

العمدہ ص 216 ح 334 روايت جابر ابن عبد اللہ

 

مناقب ابن شہر آشوب ج 3 ص 207

 

مجمع البيان ج 9 ص 160 روايت ابو سعيد خدرى ،

 

قرب الاسناد ج 26 ص 86 روايت عبد اللہ ابن عمر

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*