?>

အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ဆိုင္ရာ စြႏၷီ အာလင္မ္ႀကီး ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး ၆၀

အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ဆိုင္ရာ စြႏၷီ အာလင္မ္ႀကီး ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး ၆၀စြႏၷီ အေက်ာ္အေမာ္ သာသနာ့ ပညာရွင္ အလာမာ ရွိက္ခ္ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ စူယူသီ (၈၄၉ - ၉၁၁ ဟီဂ်ရီ) ေရးစားသီးကုံးထားသည့္ ( احیاء المیت بفضائل اهل بیت ع ) က်မ္းေတာ္မွ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ဆိုင္ရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး ၆၀ ကိုအဗ္နာ ပရိသတ္အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ တစ္ (၁)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏ ေဆြမ်ိဳး ညာတိ အႏြယ္ေတာ္မြန္ မ်ားႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာ ထားျခင္း သာလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟာမၼဒ္(ဆြ)၏ ေက်းဇူး ေတာ္မ်ားကို ဆပ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

စအီး(ဒ)ဘင္မန္းသူ(ရ)သည္ မိမိစာအုပ္ (စနန္း(န))၌ စအီး(ဒ) ဘင္ဂ်ဘီး(ရ) ထံမွတဆင့္ေရးသားထား ေတာ္မူသည္မွာ အာယတ္ေသမို၀ါ သတ္(သ)ေတာ္ (၄၂ း ၂၃ )

(قللااسئلکمعلیهاجراالاالمودةفیالقربی )

အဓိပၸာယ္ - (အိုတမန္ေတာ္) အသင္ေျပာၾကားပါေလ! အကၽြႏွ္ပ္သည္ ဒီ (အာရဘီစာ) [သာသနာ့အခေၾကးေငြ] (အသင္တို႔အေပၚ၀ယ္ ျပဳထားေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား) အတြက္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ အခ်စ္ ေမတၱာထားျခင္းမွအပ ဘာမွမလိုအပ္ေပ။ ၏ သဖ္စီး(အက်ယ္ ဖြင့္က်မ္း) ၌ တင္ျပေရးသားထားပါသည္။ (အာရဘီစာ) အလ္ကုရ္ဘာ ဆိုသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ) ၏ ေဆြမ်ိဳး ညာတိအႏြယ္ေတာ္မြန္ မ်ားျဖစ္ေခ်သည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ႏွစ္ (၂)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏ ေဆြမ်ိဳးညာတိ အႏြယ္ေတာ္မြန္ မ်ားသည္ အဘယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္သနည္း?

အစ္(ပ)ေနမြန္ဇြန္(ရ)ႏွင့္ အစ္(ပ)ေနဟာ သင္း(မ)ထိုေနာက္အစ္(ပ)ေနမာရ္သ၀ိုင္း(ဟ)တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သဖ္စီး(အက်ယ္ဖြင့္က်မ္း) မ်ား၌တင္ျပေရးသားထား သည္။ ထိုအတူသက္(ပ)ရနီးအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ “အလ္မိုအ္ဂ် မြလ္ကဘီး(ရ)”၌ဂ်နာေပအစ္(ပ) ေနအဘာစ္(ရ.သြ) သခင္ထံမွ တဆင့္ေရးသားထားေပသည္။

အာယတ္ေတာ္ (قللااسئلکمعلیهاجراالاالمودةفیالقربی )) က်ျမန္း လာသည့္ အခါ လူထု အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ထံေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကေပသည္။ “အိုတမန္ ေတာ္ျမတ္ အလႅာဟ္၏ရစူလ္(ဆြ) သခင္ႀကီး၏ ထိုေဆြမ်ိဳး ညာတိ အႏြယ္ ေတာ္မြန္မ်ားသည္ အဘယ္ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါ သနည္း? ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳးတို႔အေပၚ၌ ၄င္းတို႔ အားခ်စ္ျမတ္ႏိုး၊ ေမတၱာထားရန္ မျပဳမေနရ၊ တာ၀န္ ေပးထား ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေန ျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ထိုေဆြမ်ိဳးညာတိအႏြယ္ေတာ္မြန္ မ်ားသည္ အလီ(အ.စ) ဖြာေသမာ(အ.စ) ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး ၏ သားေတာ္ႏွစ္ပါး။ ေအမမ္ဟစန္(အ.စ) ႏွင့္ ေအမမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ) ျဖစ္ေခ်သည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ သံုး (၃)

 

ဟဆန္န(ဟ) ဆိုသည္မွာ အာေလ မိုဟာမၼဒ္(ဆြ) ႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

အစ္(ပ)ေနအဘီးဟာသင္း(မ)အေနျဖင့္ မိမိ၏သဖ္စီး (အက်ယ္ဖြင့္ က်မ္း၌ ဂ်နာေပအစ္(ပ)ေန အဘာစ္(ရ.ေသြ) သခင္မွတဆင့္ေရးသားထားေပသည္။

အာယတ္ေတာ္ (၄၂ း၂၃) (قللااسئلکمعلیهاجراالاالمودةفیالقربی )

အဓိပၸာယ္ - အၾကင္မည္သူမဆို “ေနကီး”ေကာင္းမႈကုသိုလ္ တစ္ခုလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္“အလႅာဟ္”အေနျဖင့္ ၄င္း၏ “ေနကီး”ေကာင္းမႈ႔ ကုသိုလ္အားအဆပြား အဆတိုးေပမည္။ အာယတ္ေတာ္၌ ပါေသာ စာလံုး (အာရဘီစာ) (ဟဆန္န(ဟ)) ဆိုသည္မွာ အာေလမိုဟာမၼဒ္(ဆြ) ႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ေလး (၄)

 

အီမာန္၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္းကာ၊ အာေလမိုဟာမၼဒ္ )(ဆြ) အားအခ်စ္ေမတၱာ ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

အဟ္မတ္(သ)အေနျဖင့္ ေသ(ရ)မီးဇီးက်မ္း (မွန္ကန္ေသာ က်မ္းႀကီးေျခာက္က်မ္း အနက္မွ တစ္က်မ္း (အလ္ေလစြန္နတ္အျမင္၌))တြင္ နဇအီးႏွင့္ဟာကင္း(မ္) တို႔အေနျဖင့္ မတ္(သ)လိုဘင္ ရဘီးအ(ဟ)(ရ.သြ) ထံမွ တဆင့္ တင္ျပေရးသားထားသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကစမ္(မ)မည္သည္ မြစ္(စ)လင္အမ်ိဳးသား (အမ်ိဳးသမီး) ၏ ႏွလံုးသားအတြင္း၌ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လိုလားႏွစ္မ်ိဳ႕မႈ႕ကို ေရွ႕တန္း မတင္မျခင္း ထိုေနာက္အကၽြႏု္ပ္၏ ေဆြမ်ိဳးညာတိ အႏြယ္ေတာ္ မြန္မ်ားႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာ မထားမျခင္း စစ္မွန္ေသာ အီမာန္ မခိုလံု ႏိုင္ေခ်။”

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ငါး (၅)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ခိုဒါ ထံ၌ (အေမးအျမန္း) ခံရေပမည္။ သတိ၊ ထားၾကကုန္ေလာ့!

မြစ္(စ)လင္၊ ေသ(ရ)မီးဇီး၊ နဇအီးတို႔အေန ျဖင့္ ဇိုက္သင္အရ္ကမ္း(မ) (ရ.ေသြ) ထံမွတဆင့္ေရးသား တင္ျပထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ - “အိုအကၽြႏု္ပ္အြန္မသ္(ေနာက္လိုက္ေနာက္သား) အေပါင္းတို႔ အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မိမိ၏အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ (အေမးအျမန္း) ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးႏိႈးေဆာ္ လိုပါသည္။ (အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)အေပၚ အထူးသတိရွိရွိ ဆက္ဆံပါေလ။ အေၾကာင္းသည္ကား အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ကယာမတ္ (ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္) ေန႔၌ အသင္တို႔အား အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းပါမည္။ အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အေပၚ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံခဲ႔မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏ ရဟ္မတ္(သ) ေတာ္( ဂရုဏာလႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္) အသင့္တို႔အတြက္ ျဖစ္ေပလိုက္မည္။ ထိုေနာက္အကယ္၍ အသင့္တို႔ အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အေပၚ ရက္စက္၊ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အဇါ(က) ငရဲမ်ား (အျပစ္ဒဏ္မ်ား) အသင့္တို႔ အတြက္ျဖစ္ ေပလိုက္မည္။”

“ျမန္မာျပန္ဆိုသူ”အထက္ပါဟဒီး(စ္) ေတာ္အရ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ၌ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ႏွင့္ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ စစ္မွန္ေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈမ်ား ဟဒီး(စ္)ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း စသည့္ျဖင့္ လည္းပါ၀င္ေစသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ေျခာက္ (၆)

 

က်မ္းေတာ္ျမတ ္ ကုန္အာန္ ႏွင့္ အလ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ)ကို ၿမဲျမန္စြာ၊ ခိုင္ခံစြာ လက္ကိုင္ထားဖို႔ အေရးႀကီးေပသည္။

ေသ(ရ)ရာမီးဇီး၊တြစ္ေနစနဒ္ႏွင့္(တကြ) (မွန္ကန္မူရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေသာဟဒီး(စ္))ေနာက္ ဟာကင္း(မ္)တို႔ အေနျဖင့္ ဇိုင္ဘင္အရမ္ကမ္း(မ)(ရ.ေသြ) ထံမွတဆင့္ေရးသား တင္ျပထားေပသည္။ “အို! မႏုႆလူသားအေပါင္းတို႔ အကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ အသင့္တို႔၏အၾကား၌ ထိုအရာႏွစ္ခုကိုထားေပးခဲ့ မည္။ အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ ထိုအရာႏွစ္ခုကို လက္ပူး လက္က်ပ္ၿမဲၿမံစြာ ခိုင္ခံစြာ လက္ကိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္မရွိ သည့္ေနာက္ပိုင္း(၀ဖာသ္ျဖစ္ၿပီး) လမ္းလႊဲ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအရာႏွစ္ခုသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ က်မ္းစာအုပ္၊ က်မ္းျမတ္ကုန္အာန္ ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ေဆြမ်ိဳးညာတိ အႏြယ္ေတာ္မြန္အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ ရႈစားၾကပါေလ။ ဒီအရာႏွစ္ခုစလံုးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုး၀လံုး၀ - ဥႆံုကြဲကြာသြားမည္မဟုတ္ေပ။ ဒီလိုအခ်ိန္အထိ (ကြဲကြာမည္မဟုတ္ေပ) အကၽြႏ္ုပ္ထံေဟာင္ေစေကာင္စဲရ္ အထိိေရာက္ျမန္းလာၾကေပမည္။ (ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထား၊ ဂရုျပဳနားလည္ၾက ကုန္ေလာ့!) အသင္တို႔အေနျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္ (၀ဖာသ္) ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ထိုအရာႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လမ္းစဥ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ သနည္း? ေနာက္ၿပီး ဘယ္လို ဆက္ဆံခဲ့ၾကသနည္း? ဟုေမးျမန္း ခံရေပမည္။”

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ခုႏွစ္ (၇)

 

က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုန္အာန္ႏွင့္ အဟ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ)တို႔သည္ ေဟာင္ေစေကာင္စဲရ္အထိ (အျပန္အလွန္) တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြဲကြာ မည္ မဟုတ္ေခ်။

အပ္(သ)ဘင္ဟမီး(သ)အေနျဖင့္ မိမိ၏ စာအုပ္ မြစ္နက္(သ)၌ဇိုင္ဘင္စာဘစ္(သ)(ရ.ေသြ)ထံမွ တဆင့္ တင္ျပေရးသားထားသည္။ ရစူလ္ေလအကာရမ္(ဆြ) မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ “အိုမႏုႆလူထုအေပါင္း တို႔ အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင့္တို႔အၾကား၌ ထိုအရာႏွစ္ခုကို ထားေပးခဲ့မည္။ အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ ထိုအရာႏွစ္ခုကို လက္ပူးလက္က်ပ္ ၿမဲၿမံ စြာ ခိုင္ခံ့စြာ လက္ကိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္၏ (၀ဖသ္ျဖစ္ၿပီး) ေနာက္ပိုင္း၌ လမ္းလႊဲ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ မည္မဟုတ္ေပ။ ၿပီးေနာက္ ထိုအရာႏွစ္ခုသည္ အလႅာဟ၏ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုန္အာန္) ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ေဆြမ်ိဳးညာတိ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ ဒီအရာႏွစ္ခုစလံုးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုး၀လံုး၀ - ဥႆံုကြဲကြာသြားမည္မဟုတ္ေပ။ ဒီလိုအခ်ိန္အထိ (ကြဲကြာမည္မဟုတ္ေပ) အကၽြႏ္ုပ္ထံေဟာင္ေစေကာင္စဲရ္ အထိိေရာက္ျမန္းလာၾကေပမည္။ ”

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ရွစ္ (၈)

ဟဒီး(စ္) ေစ စကာလႈိုင္း(န)ေတာ္(အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ အရာႏွစ္ခု)

 

 

အဟ္မဒ္ႏွင့္အဘူရာ(အ)အလီတို႔အေနျဖင့္ အဘီး(စ)စအီးခြဒ္(သ)ရီး(ရ.ေသြ)ထံမွတဆင့္ ေရးသားတင္ျပ ထားသည္။ တမန္ေတာ္ၿမတ္ႀကီး(ဆြ) သည္မိမိ (သာ၀ကေတာ္ ႀကီးမ်ားကို ရႈစားေတာ္မူၿပီး ၄င္းတို႔ဘက္ သတိႏွင့္တစ္ကြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “အကၽြႏ္ုပ္ကိုမ်ား မၾကာမွီ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ေခၚယူလိုက္ေပမည္။ ၿပီးေနာက္အကၽြႏ္ုပ္လည္းပဲ ၾကြျမန္းသြားေပမည္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အသင္တို႔ (သာ၀ကႀကီး မ်ား) အၾကား၌ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ အရာႏွစ္ခု ထားေပးခဲ့မည္။ (တစ္ခုသည္ကား) အလႅာဟ္၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ (ေနာက္တစ္ခုကား) အကၽြႏု္ပ္၏ ေဆြမ်ိဳးညာတိ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ေပသည္။ *ခိုဒါေရလာသီး(ဖ)ခါဘီး(ရ) အေနျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ အား သတိေပးမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဒီအရာႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လံုး၀ဥႆံု ကြဲကြာမည္မဟုတ္ေပ။ ဒီလိုအခ်ိန္ထိ (ကြဲကြာမည္ မဟုတ္ေပ) ဒီအရာႏွစ္ခုသည္ အကၽြႏ္ုပ္ထံေဟာင္ ေစေကာင္စဲရ္ အထိ ေရာက္ျမန္းလာၾကေပမည္။ ေကာင္းၿပီး၊ ေတာ္ၿပီး! အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟာမၼဒ္(ဆြ)) ရႈစားေတာ္မူပါမည္။ အကၽြႏ္ုပ္မရွိသည့္ ေနာက္ပိုင္း၌ အသင့္တို႔ (သာ၀ကမ်ား) အေနျဖင့္ ဒီအရာႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လမ္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသနည္း? ေနာက္ၿပီး ဘယ္လို ဆက္ဆံခဲ့ၾကသနည္း?*ခိုဒါေရလာသီး(ဖ)ခါဘီး(ရ)   = အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ၀ိေသသနဂုဏ္ပုဒ္ ႏွစ္ခုအမည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၊ ၾကင္နာသူႏွင့္ သတင္းရွိသူ၊ သတင္းသိသူျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ကိုး (၉)

 

အကယ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အားအခ်စ္ ေမတၱာ ထားသူ အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံလိုလွ်င္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အားအခ်စ္ေမတၱာ ထားၾကကုန္ေလာ့!

ေသ(ရ)မီးဇီး အေနျဖင့္ (ဟြန္ေနစနဒ္ႏွင့္ အတူ) (မွန္ကန္မူရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေသာ ဟဒီး(စ္)) ထိုေနာက္ သာ(ပ)ရနီး အေနျဖင့္ ဂ်နာေပအစ္(ပ)ေနအဘာစ္(ရ.ေသြ) ထံမွတဆင့္ ဆင္ျမန္းေရးသားထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “အိုမႏုႆလူသား အေပါင္းတို႔၊ အလႅာဟ္ိုအရွင္ျမတ္အား ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ၾကပါေလ။ အေၾကာင္းသည္ကာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိေနအ္မသ္ေတာ္ မ်ားျဖင့္ (အသင္တို႔၏ ဆာေလာင္မြတ္သိတ္မူ ကို ရုတ္သိမ္းေပးေတာ္မူသည္) (စားေသာက္ဖို႔အတြက္ စားနားရိကၡာ ေပး ေပသည္။) ထိုေနာက္ (အသင့္တို႔အား) ခ်မ္းေျမ႕ သာယာ စြာ ေနဖို႔ စီစဥ္ေပးေတာ္မူသည္။ ၿပီးေနာက္ အကၽြႏု္ုပ္အား အလႅာဟ္၏ႏွစ္မ်ိဳ႕မႈႈ႕အတြက္ ရည္စူးၿပီးေနာက္ အခ်စ္ေမတၱာထား ပါေလ။ ထိုေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ႏွစ္မ်ိဳ႕ သေဘာက်မႈ႕ ကို ေရွ႕ထားၿပီး အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ အခ်စ္ ေမတၱာထားပါေလ။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ္ (၁၀)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ကို အားနာပါေလ။

ေအမာမ္ဘိုခါရီအေနျဖင့္ ဟဇရသ္အဘူဘဲက္ ထံမွတဆင့္ေရးသားထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အား အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံုး၀အျပည့္အ၀ အားနာမႈႈ႕ ေလးစားမႈႈ႕ ေထာက္ထားမႈ႕ ကို ျပဳၾကကုန္ေလာ !

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္တစ္ (၁၁)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ရန္သူ ငရဲဘံု၏ ေလမေကာင္း ေလမသန္႔ ကို ရႈရေပမည္။

သာ(ပ)ရနီးႏွင့္ ဟာကင္း(မ္) အေနျဖင့္ အစ္(ပ)ေနအဘာစ္(ရ.ေသြ) ထံမွတဆင့္ ေရးသား တင္ျပ ထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “အို! ဘနီအပ္(ဘ)ဒြရ္မိုသာလစ္(ပ) ၏အဆက္အႏြယ္) - အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ သံုးခုေသာ အရာကို အသင့္တို႔အတြက္ (အလႅာဟ္) ထံ ေတာင္းခံခဲ့ေပသည္။ (ပထမ အရာသည္ကား) အသင့္တုိ႕၏ ႏွလံုးသားမ်ားကို ၿမဲၿမဲျမန္းျမန္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ထားေပးဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။ (ဒုတိယအရာသည္ကား) အသင့္ တို႔အထဲ၌ ပညာသုခမတတ္ေျမာက္သူမ်ားဖို႕ ပညာသုခ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူဆည္းပူးႏိုင္သည္႔စြမ္းအား ေပးသနား ဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။ (တတိယအရာသည္ကား) အသင့္တို႔အထဲမွ မည္သူမဆိုျဖစ္ေစ လမ္းစစ္၊ လမ္းမွန္မွ - လမ္းေခ်ာ္သြားသူမ်ားကို တရားစစ္၊ တရားမွန္ ေပးသနားေတာ္မူေပးဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ထံေတာင္းခံခဲ့ေပသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ အသင့္တို႔အား ရက္ေလ်ာေပးကမ္း လွဴဒါန္းသူမ်ား၊ သတၱိဗ်တၱိရွိသူမ်ား ထို႔ေနာက္ အတူတူေပါင္းသင္း ၿပီး အခ်င္းခ်င္း သနားၾကင္နာယုယမူ႕ တရားထားသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ အကူအညီေပးဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။ (အေၾကာင္းသည္ကား) ဒီကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ အမိန္႔ထုတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ အၾကင္မည္သူ မဆို *႐ုက္ေနမကမ္း(န) ၏ အၾကား၌ နမာဇ္မ်ား ဖတ္မည္။ ထိုေနာက္ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္မည္ (ဒီအတိုင္း မိမိ၏ဘ၀ တသက္လံုး ရာသက္ပန္ ျပဳလုပ္ခဲ့မည္)။ သို႔ေသာ္၄င္းသူအေန ျဖင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားၿပီး၊ မနာလို၀န္တိုစိတ္ ထားၿပီး ေသဆံုးသြားမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ ဘံု ဒုကၡ သို႔ သြားေရာက္ရမွာ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ေပသည္။

*႐ုက္ေနမကမ္း(န) = ကာဘာ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္၌ ရွိေသာျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာ ႏွစ္ခု အမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂)

 

ဘနီးဟာရွင္(မ) ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္းဟာ ကူဖ္ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။သာ(ပ)ရနီးအေနျဖင့္ ဂ်ာနေပအစ္(ပ)ေနအဘာစ္(ရ.ေသြ) ထံမွတဆင့္ တင္ျပေရးသား ထားေပသည္။ ရစူလ္ေရခိုဒါ(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “ဘနီးဟာရွင္(မ) ႏွင့္ ထိုေနာင္ အန္စာ(ရ) (တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ဟစ္ဂ်ရတ္ ျပဳစဥ္က ကူညီ႐ိႈင္းပင္း ခဲ့သူမ်ား) ႏွင့္ရန္ၿငိဳး ထားျခင္းသည္ ကူဖ္ (ညင္းပမ္းျခင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) ျဖစ္၏။ ထိုေနာက္ အာရပ္မ်ား (စစ္မွန္သူမ်ား) (ဆိုလိုသည္မွာ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)) ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္းသည္ ေနဖါစ္ (သစၥာ ေဖာက္သူ အစၥလာမ္သာသနာ့၏ အမိန္႔မ်ားကို ျငင္းပင္သူ) မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ”

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္သံုး (၁၃)

 

အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ရန္ၿငိဳးထားသူ၊ မနာလို၀န္တို စိတ္ထားသူဟာ မိုနာေဖ့(က) အေရၿခံဳ ျဖစ္ေခ်သည္။အစ္(ပ)ေနအသီး မိမိစာအုပ္“(အာရဘီစာ)”၌ အဘီးစအီး(သ)ခြဒ္(သ)ရီး(ရ.ေသြ)ထံမွတစ္ဆင့္ေရးသား ထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “အၾကင္မည္သူမဆို အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္း၊ မနာလို၀န္တိုစိတ္ ထားျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ မိုနာေဖ(က) အေရးၿခံဳ ျဖစ္ေပသည္။”

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္ေလး (၁၄)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ရန္သူသည္ ဧကန္မုခ် မလြဲမေသြ ဂ်ဟႏြမ္ ငရဲ ဘံု သို႔ သြားကို သြားရမည္။အစ္(ပ)ေနဟပါမ္း(မ) အေနျဖင့္ မိမိ၏စဟီးက်မ္း၌ ထိုေနာက္ဟာကင္း(မ) အေနျဖင့္ အဘီးစအီး(သ) ခြဒ္(သ)ရီး (ရ.ေသြ) ထံမွတဆင့္ ေရးသား တင္ျပထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ “အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္(မ) က်ိန္ဆိုပါ၏။ ၄င္းအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ အာဏာေတာ္လက္ထဲ ၌ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ဇီ၀ိန္ ရွိေပသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ ၄င္းသူအား ဧကန္မုခ်မလြဲမေသြ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ ဒုကၡဘံုသို႔ ပို႔ကိုပို႔ေပးေလမည္။”

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္ငါး (၁၅)

 

အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားသူ မနာလို၀န္တို စိတ္ထားသူကို ေဟာင္ေစေကာင္စဲရ္(ဌာန) မွ ေမာင္းထုတ္ခံရေပမည္။

သာ(ပ)ရနီးမွ ဟာဆန္ဘင္အလီထံမွတဆင့္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။ ေအမာန္ဟာစန္(အ.စ) သခင္အေနျဖင့္ မ(အ) ေက ဘင္ခါသီး(ဂ်) ကို (ရႈစားၿပီး) ၄င္းအားမိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ

အိုမ(အ)ေ၀ရာဘင္ခါဘီး(ဂ်) အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္း၊ မနာလို၀န္တိုစိတ္ထားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။ အေၾကာင္းသည္ကား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အၾကင္မည္သူမဆို အကၽြႏ္ုပ္ (အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အေပၚ ရန္ၿငိဳးထားမည္။ မနာလို၀န္တို စိတ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းသူအား ကမၻာတရားစီရင္မည့္ေန႔ ၌ မီးေတာက္မီးလ်ံ ၾကာပြတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ၿပီး ေဟာင္ေစ ေကာင္စဲရ္ (ဌာန) မွ ေမာင္းထုတ္ခံရေပလိုက္မည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ (၁၆)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ရစူလ္(ဆြ)၏ ဟက္ (ရပိုင္ခြင့္မ်ား) ကိုမေပးသူဟာ၊ မိုနာေဖ(က) အေရၿခံဳ၊ ဟရာမ္းမီး (တရားမ၀င္ပဲ၊ ဖြားခဲ့သူ) ထို႔ေနာက္ ရာသီပန္းပြင့္ ခ်ိန္၌ သေႏၶတည္ခဲ့ သူျဖစ္ေပသည္။

အစ္(ပ)ေနအသီး ထို႔ေနာက္ ဖိုင္းဟကီး အေနျဖင့္ မိမိစာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ အလီ(အ.စ) သခင္ထံမွ တဆင့္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္မွာ - အၾကင္မည္သူမဆို အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ *အန္စာ ၏ ဟက္ (ရပိုင္ခြင့္မ်ား) ကို မေပးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ သံုးခုေသာ အမ်ိဳးအစားထဲမွ၊ တစ္မ်ိဳးတစ္စားျဖစ္ကို ျဖစ္ရမည္။ မိုနာေဖ(က) အေရၿခံဳ ျဖစ္ရမည္။ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ဦးသေဘာတူ မဒိမ္းမႈ (တရားမ၀င္သည့္ နည္းျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း) ျဖင့္ သေႏၶသားတည္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္။ (သို႔မဟုတ္) ရာသီပန္းပြင့္ခ်ိန္၌ သေႏၶသားတည္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္။ ဆိုလိုသည္ အဓိပၸာယ္မွာ - ၄င္း၏ မိခင္သေႏၶအိမ္၌ ၄င္းသေႏၶသားသည္ ၄င္း၏ မိခင္ မသန္႔ မျပန္႔ သည့္ အခ်ိန္ ရာသီပန္းပြင့္ေနခ်ိန္ တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပမည္။

*အန္စာ = တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ဟဂ်္ရဘ္ျပဳခဲ့ခ်ိန္၌ ကူညီပံ့ပိုးခဲ႔သူမ်ား

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ (၁၇)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏ ေနာက္ဆံုး ၾသ၀ါဒေတာ္အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကၽြႏ္ုပ္အား အားနာစာနာေထာက္ထားေပးပါ။

သာ(ပ)ရနီးအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ (المعجمالاوسط) ၌ အဒ္(ပ)ေနအူမရ္ထံမွ တဆင့္ေရးသား ထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ (ေလာကီကေန) မၾကြျမန္းမည္ အလွ်င္ ဒီ၀ါက် ေတာ္ၾသ၀ါဒေတာ္ကို မိန္႔ၾကားခဲ့ေပသည္။ ထိုၾသ၀ါဒေတာ္သည္ ဒီကဲ့သို႔ ျဖစ္ေခ်သည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ပတ္သက္ၿပီး အသင္တို႔ အေနျဖင့္ (အြန္မသ္) အကၽြႏ္ုပ္အား အားနာစာနာ ေထာက္ထားၾကပါေလ။

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အားအခ်စ္ေမတၱာမထားမျခင္း ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ အားလံုးဟာ အလဟႆ အလကား၊ အခ်ဥ္းႏွီးသာျဖစ္ေပသည္။

သာ(ပ)ရနီး အေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ (المعجمالاوسط) ၌ အလီ(အ.စ) သခင္ထံမွတဆင့္ တင္ျပေရးထားေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ -

အကၽြႏ္ုပ္(အလ္ေလ့အိုက္(အ.စ)) ႏွင့္ (၁) အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္း၊ (၂) ျမတ္ႏိုးအမိန္႔ နာခံျခင္းဆိုသည္အထံု ကို မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ား၌ ၿမဲၿမံစြာ၊ ခိုင္ခံ့စြာ ခ်ဥ္ေႏွာင္ၾကပါေလ။ ၿပီးေနာက္ ဒီအလုပ္ကို မိမိတို႔ အေပၚ အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရား တစ္ခုလို သတ္မွတ္ပါေလ။ အေၾကာင္းသည္ကား - အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီးေသဆံုးခဲ့မည္ အသက္ထြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ထံ အသားနားခံ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖင့္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု ၌ ၀င္ေရာက္စံျမန္းရေပမည္။ (ထို႔ေနာက္ သံသယမရွိပါႏွင့္ အၾကင္သူ၏ ႏွလံုးသား၌ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အခ်စ္ေမတၱာမရွိဘူး ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ ဒုကၡဘံု သို႔ သြားရေပလိမ့္မည္။) ထိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္(ပ) က်ိန္ဆိုပါ၏ ၄င္းအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ အာဏာေတာ္ လက္ထဲ၌ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ဇီ၀ိန္ရွိေပသည္။

(အၾကင္မည္သူမဆို ေနကီေကာင္းျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ လုပ္ရပ္ မ်ားသည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဟက္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မေပးဆပ္မျခင္း) အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္ေခ်။ (တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္း၊ အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္ကဲ့သို႔ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။)

* ဘာသာျပန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၀င္မဏိကာ၌ ပါ၀င္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ တစ္ဆယ့္ကိုး (၁၉)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ ရန္သူသည္ ေကယာမတ္ေန႔၌ ရာဟူဒီး အျဖစ္ ျပန္လည္ အသက္သြင္း ျခင္းခံရေပမည္။

သာ(ပ)ရနီးအေနျဖင့္ မိမိ၏ စာအုပ္ (المعجمالاوسط)၌ ဂ်နာေပ ဂ်ေပရ္ဘင္ အပ္သြလ္လႅာ ထံမွတဆင့္ ဆင့္ျပန္ထားေပသည္။

ရစူလ္ေလအစၥလာမ္(ဆြ) အေနျဖင့္ (တစ္ေန႔) ခြသ္ဘာ၌ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - ဒီခြသ္ဘာေတာ္ ၌ ဒီလိုမ်ိဳးၾသ၀ါဒေတာ္ကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ (ဂ်ာေပရ္ဘင္အပ္သြလ္လႅာ(ရ.ေသြ) ကိုယ္တိုင္ နားေသာတ၊ ဆင္ခဲ့ ရပါသည္။

အၾကင္မည္သူမဆို အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးထားမည္ မနာလို၀န္တိုစိတ္ထားမည္ဆိုလွ်င္၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအား ေကယာမတ္ေန႔၌ ရာဟူဒီးအျဖစ္ျပန္လည္အသက္သြင္းေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ႏွစ္ဆယ္ (၂၀)

 

အၾကင္မည္သူမဆို ဘနီးဟာရွင္(မ) ႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာ မထားမျခင္း စစ္မွန္ေသာ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ မိုမင္(န) မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

သာ(ပ)ရနီး အေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ အပ္(ပ) သြလ္လႅဟ္ဘင္ဂ်မါရ္ထံမွ တဆင့္ ေရးသားထားေပသည္။

အကၽြႏ္ုပ္(အပ္(ပ)သြလ္လႅာဟ္ဘင္ဂ်ဖါရ္) သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံမွ နားေသာတဆင္ခဲ့ရပါသည္။ အို! ဘနီးဟာရွင္(မ) အကၽြႏ္ုပ္သည္ အသင္တို႔အတြက္ အလႅာဟ္ထံ၀ယ္ (အခ်ိဳ႕အရာမ်ားကိုေတာင္းခံခဲ့ေပသည္။)

ဒီအရာမ်ားဟာ အသင္တို႔အားရဲ၀င့္၊ သတၱိ၊ ဗ်တၱိရွိသူ အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးပါေလ။ ထို႔ေနာက္ အတူတူ ေပါင္းသင္းၿပီး အခ်င္းခ်င္း သနားၾကင္နာ ယုယမႈ တရား လက္ကိုင္ ထားသူမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ (ေတာင္းဆုသည္ကား) အသင့္တို႔ အထဲမွ - မည္သူျဖစ္ျဖစ္ လမ္း၊ လမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့လွ်င္ တရားစစ္ ၊ တရားမွန္၊ လမ္းစစ္၊ လမ္းမွန္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေပးဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔ အၾကား ေၾကာက္လန္႔သူမ်ား အားနည္း၊ အားေလ်ာ့သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ခ်မ္းေၿမ႕သာယာမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ ကို ေပးသနားဖို႔ျဖစ္ေပသည္။ ၿပီးေနာက္အသင္တို႔အၾကား၌ ဆာေလာင္မြတ္သိတ္ေနသူမ်ားအတြက္ ၀မ္းျပည့္ေအာင္ စားနပ္ရိကၡာ ေပးသနားေတာ္မူရန္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

အကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္(မ) က်ိန္ဆိုပါ၏၄င္းအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔အာဏာလက္ထဲ၌ အကၽြႏု္ပ္၏ အသက္ဇီစိတ္ရွိေပသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို အသင္တို႔အား (ဘနီဟာရွင္(မ)) အကၽြႏ္ုပ္၏ႏွစ္ၿမိဳ႕သေဘာက် မႈ အတြက္ အဓိဠာန္ၿပီး အခ်စ္ေမတၱာမထားမျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာ မြစ္(မ္)လင္(မ) ေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အို! မႏုႆလူထု အေပါင္းတို႔ အကၽြႏ္ုပ္၏အသနားခံေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ အသင္တို႔ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု၌ စံျမန္းရမည္ဟု ထင္ေနၾကသေလာ့! ၿပီးေနာက္ ဘနီးအပ္(ပ) သြလ္မြတ္သလစ္(ပ) ဒီကဲ့သို႔လိုမ်ိဳး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားသင့္သေလာ။ (ဒီလိုမ်ိဳးလံုး၀ဥႆံုမျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ အေၾကာင္း သည္ကာ။ ထို(ဘနီးအပ္(ပ) သြလ္မြက္သလစ္(ပ) သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ေမတၱာရပ္ခံ အသနားေလ်ာက္ေပးျခင္းကို အသင္တို႔ ထက္ ပိုၿပီး ရပိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္။)

* အထူးသျဖင့္ ရစူလ္(ဆြ) ႏွင့္ အႏြယ္ေတာ္မြန္ကိုဆိုလိုသည္။ဘာသာျပန္ ။။ အထက္ပါဟဒီး(စ္) ေတာ္၏ဆိုလိုခ်က္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အသနားခံေမတၱာရပ္ခံေလ်ာက္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ မည္သူမဆို ဂ်ႏၷတ္၌စံျမန္းရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဂရုျပဳသတိထားရမည့္ အခ်က္သည္ကား တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ ရန္သူမ်ားအတြက္ လံုး၀ဥႆံု ဤကဲ့သို႔ ေလ်ာက္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ (၂၁)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သာလွ်င္ မြတ္(စ္)လင္(မ) အြန္မဒ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ၊ ခ်မ္းေျမ႕သာယာစိုေျပမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ ခိုလံုမႈ ေပးႏိုင္ေပသည္။

အစ္(ပ)ေနအဘီးရွဲန္းဘ ႏွင့္မိုစာသတ္(သ) တို႔သည္ မိမိတို႔၏ စစ္မွန္သည့္ အကိုးအကားခိုင္မာေသာ စာအုပ္မ်ား၌ ထို႔ေနာက္ ဟာကီး(မ္) ေသ(ရ) မီးဇီး အေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ “(အာရဘီစာ)”၌ ထိုနည္းတူစြာ အဘူရာအလီ ႏွင့္သာ(ပ) ရနီးတို႔အေနျဖင့္ စလ္မာဘင္အကူ(အ) ထံမွတဆင့္ တင္ျပေရးသားထားေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္ကား - ဥပမာေပးမည္၊ သာဓကေပးမည္။ ေကာင္းကင္ယံ၌ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ၾကယ္တာယာမ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ၊ ခ်မ္းေျမ႕သာယာစိုေျပမႈ ခိုလံု လံုၿခံဳမႈ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ

အကၽြႏ္ုပ္၏ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သည္လည္းပဲ အြန္မသ္အတြက္၊ ဗဟိုၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ၊ ခ်မ္းေျမ႕သာယာစိုေျပမႈ၊ လံုၿခံဳခိုလံႈမႈ ႏွင့္ အျပစ္ငရဲဘံု၊ ဒုကၡဘံုမွ ၊ ကယ္တင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၂၂)

         

အရာႏွစ္ခုအားၿမဲၿမဲျမန္ျမန္၊ ခိုင္ခံ႔စြာလက္ကိုင္ ထားသူမ်ားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ၊ လမ္းမွား လမ္းေခ်ာ္မည္ မဟုတ္ေခ်။

မစား(ရ)အေနျဖင့္ အဘီးဟူရိုက္ရ(ဟ)ထံမွ တဆင့္ေရးသားတင္ျပထားေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔အၾကား၌ အရာႏွစ္ခုကို ထားေပးခဲ့မည္။ ထိုအရာႏွစ္ခု အသင္တို႔ထံရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အသင္တို႔အေနျဖင့္ လမ္းမွားလမ္းလႊဲသို႔ လံုး၀ဥႆံု ေရာက္လိုက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၿပီးေနာက္ ထိုအရာႏွစ္ခု သည္ကား အလႅာဟ္၏စာအုပ္၊ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုန္အာန္) ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ အမ်ိဳးဆက္ (အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)) ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအရာႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဘယ္ေတာ့ မွ ကြဲကြာသြားၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ဒီအခ်ိန္ထိ ကြဲကြာၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအရာႏွစ္ခုသည္ အတူတူ ေဟာင္ေစေကာင္စဲရ္ အထိ ကၽြႏု္ပ္ထံ စံျမန္းလာေပလိုက္မည္။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္သံုး (၂၃)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ အားၿမဲၿမဲျမန္ျမန္၊ ခိုင္ခံ့စြာ လက္ကိုင္ထား သူမ်ားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ - လမ္းမွား လမ္းလႊဲ၊ လမ္းေခ်ာ္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဗစား(ရ)အေနျဖင့္ ေမာင္လာအလီ(အ.စ) ထံမွတဆင့္ တင္ျပေရးသားထားေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားထားေတာ္ မူသည္မွာ -အို! မႏုႆ လူထုအေပါင္းတို႔၊ အကၽြႏ္ုပ္၏၀ိဥာဥ္သည္ အလႅာဟ္ထံသို႔ ၾကြျမန္း အခစား၀င္ရဖို႔ နီးကပ္ေနသည္အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ အသင္တို႔ အၾကား၌ အင္မတန္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ အရာႏွစ္ခု ကို ထားေပးခဲ့မည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအရာႏွစ္ခု စလံုး (အသင္တို႔ထံ၌) ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အသင္တို႔ သည္ လံုး၀ဥႆံု လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ေလး (၂၄)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သည္ႏူး(ဟ္)(အ.စ)၏ သေဘာၤကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ဗစား(ရ)အပ္(ပ)သြလ္လႅာဟ္ဘင္ဇူးဗိုင္း(ရ)ထံမွတဆင့္ ေရးသားတင္ျပထားေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သည္ ႏူး(ဟ္) (အ.စ) ၏ သေဘာၤကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီသေဘာၤေပၚ သို႔ တက္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သူမ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္မႈ (ေအာင္ျမင္မႈ) ကိုဆြဆက္ခူးခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔ေနာက္ (ဒီသေဘာၤ) အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့ၾကသူမ်ား (မစီးနင္း) ခဲ့သူမ်ားသည္ ႏွစ္ျမွဳပ္ေသဆံုးခဲ့ၾကေပသည္။ ( ဤကဲ့သို႔ပင္ အၾကင္မည္သူမဆို အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆက္အသြယ္ျပဳ ထားမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္ေျမာက္မႈ (ေအာင္ျမင္မႈ) ကိုဆြတ္ခူးၾကေပလိုက္မည္။ ထို႔ေနာက္အၾကင္ မည္သူမဆို (အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ))အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမည္ အဆက္အသြယ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ မျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ ဒုကၡဘံုသို႔ သြားေရာက္ရေပလိုက္မည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုသူ ။။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏စကားတိုင္း ကတိတိုင္းသည္ လံုး၀၊ လံုး၀ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္ ေပသည္။ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရေပမည္။ လႊဲေခ်ာ္ျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္း လံုး၀ ဥႆံု မရွိေခ်။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ ငါး (၂၅)

ဟဒီး(စ္)ေစစဖီးန(ဟ)

 

ဗစား(ရ) ဂ်နာေပအစ္(ပ)ေနအဘာစ္(ရ.ေသြ) ထံမွတဆင့္ေရးသားထား ေပသည္။ ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သည္ ႏူး(ဟ္)(အ.စ)၏သေဘာၤကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီသေဘာၤေပၚသို႔ တက္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သူသည္ လြတ္ေျမာက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ကိုဆြတ္ခူးခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေနာက္(ဒီသေဘာၤ) အားမထီမဲ့ျမင္ ျပဳခဲ့ၾကသူ (မစီးနင္းခဲ့)သူသည္ နစ္ျမွဳပ္ေသဆံုးခဲ့ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ပင္ အၾကင္မည္သူမဆို အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆက္အသြယ္ျပဳထားမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္ေျမက္မႈ။ (ေအာင္ျမင္မႈ) ကိုဆြတ္ခူးၾကေပလိုက္မည္။ အၾကင္ မည္သူမဆို(အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ))အား မထီမဲ့ျမင္ ျပဳမည္၊ အဆက္အသြယ္စဥ္ဆက္မျပတ္ မျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံုသို႔သြားေရာက္ရေပလိုက္မည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ (၂၆)

ဟဒီး(စ္)ေစစဖီးန(ဟ) ႏွင့္ ဟဒီး(စ္)ေစဗာေပဟစ္သဟ္

 

သာ(ပ)ရနီး အေနျဖင့္ ဂ်နာေပအဘူဇဲရ္ (ရ.ဆြ)ထံမွ တဆင့္တင္ျပေရးသား ထားေပသည္။ ရစူလ္ ေလခိုဒါ(ဆြ)ဤကဲ့သို႕မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကို အကၽြႏု္ပ္အေန ျဖင့္နားေသာတဆင့္ရေပသည္။

အသင္တို႔၏အၾကား၌ အကၽြႏ္ုပ္အဟ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ) လံုး၀ဥႆုန္ မလြဲမေသြ ဟဇရသ္ႏူး(ဟ္) (အ.စ) ၏အြန္မသ္ (ေနာက္လိုက္) တို႔အတြက္ ႏူး(ဟ္) (အ.စ) ၏ သေဘာၤကဲ့သို႔ ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ အၾကင္သူသည္ (ဒီသေဘာၤ) ေပၚသို႕ တက္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ေအာင္ျမင္မႈ ဆြတ္ခူးခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ အၾကင္သူသည္ (ဒီသေဘာၤ) အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ဥပကၡာျပဳျခင္းကို (မစီးနင္းျခင္း) ျပဳလုပ္ခဲ့ေပ သည္။ေနာက္ၿပီး အကၽြႏ္ုပ္အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အသင္တို႔ အတြက္ မနီးအီးစရ္ဟီးေကာင္း(မ္) (ဟဇရသ္ရာကူ(ဗ္) (အ.စ)) ၏ ေနာက္လိုက္အတြက္ ဗာေပအစ္သဟ္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာျပန္ဆိုသူ ။။ ဗာေပအစ္သဟ္ဆိုသည္မွာ - အစ္သဟ္ အမည္တြင္ ထားသည့္ တံခါး၀၊ တံခါးေပါက္တစ္ခု ရွိေပသည္။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ ဗနီးအီးစရဟီးေကာင္း(မ္)အား ဤတံခါး၀အတြင္း၌ ဆဂ်္ဒါျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ဖို႔ အမိန္႔ ေပးခဲ့ေပသည္။ အေၾကာင္းသည္ကား ဤကဲ့သို႔ လုပ္မည္ဆို လွ်င္ လုပ္ေဆာင္သူအတြက္ ၄င္း၏ အျပစ္ကုသိုလ္ ဒုစရိုက္မ်ား အားလံုးကို ခြင့္လြတ္ ပါးလပ္ ေပးသနားျခင္းခံရေပမည္။ ဒီအေၾကာင္းကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၂ း ၁၅၈ ၊ ၇ း ၁၆၁ ၌ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ (၂၇)

 

ဟဒီး(စ္)ေစ စဖီးန ႏွင့္ ဟဒီး(စ္) ေစဗာေပဟစ္သစ္စနီးအီးစရဟီး ေကာင္း(မ္)အတြက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပသည္။

သာ(ပ)ရနီး အေနျဖင့္ မိမိ၏က်မ္း (အာရဘီစာ) ၌ ဂ်နာေပအသီးစအီး(သ) စြဒ္(သ)ရီး(ရ.ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကိုနားေသာတဆင္ရသည္မွာ -

အကၽြႏ္ုပ္၏အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သည္ ႏူး(ဟ္)(အ.စ)၏ သေဘာၤႀကီးပမာကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤ သေဘာၤေပၚ၌ စီးနင္းမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္ေျမာက္မႈ (အစစအရာရာ) ကိုဆြတ္ခူး ရရွိမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ အၾကင္မည္သူမဆို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳၿပီး မစီးနင္းမည္ဆိုလွ်င္ နစ္ျမွဳပ္ဆံုးရံႈး(အစစအရာရာ) ျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အသင္တို႔အတြက္ ဗာေပစက္သဟ္ပမာ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။ ဗနီးအီးစရဟီးလူမ်ိဳးမ်ား အနက္မွ ဤ ဗာ (တံခါး) မွ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားသည္ ခြင့္လြတ္ပလပ္ ေပးသနားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဤကဲ့သို႔ပင္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အခ်စ္လို႔ ေခၚတဲ့ ၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း ၀င္ေရာက္လာမည္ဆိုလွ်င္ ခြင့္လြတ္ပလပ္ျခင္းခံရေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ (၂၈)

 

မိုဟာမၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္အာေလမိုဟာမၼဒ္(အ.စ) အားအခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းသာလွ်င္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ ၏အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေပသည္။

အပ္ေနနဂ်ရ္ မိမိ၏သမိုင္းစာအုပ္၌ တင္ျပေရးသားထားသည္မွာ ေအမာန္ဟစန္(အ.စ) အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ဟဒီး(စ္)ေတာ္ကို မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ - ဤကဲ့သို႔ အရာရာတိုင္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ရွိေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏ သာ၀ကေတာ္ (အစစ္အမွန္) မ်ားအားမိတ္ေဆြ သဂၤဟ အျဖစ္ျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အားအခ်စ္ေမတၱာထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ကိုး (၂၉)

 

အစၥလာမ့္သာသနာ၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) သာလွ်င္ ဟဇရတ္(သ) ေသဖြာေသမာဇဟ္ရာ(အ.စ) ၏ သားသမီး ရတနာမ်ားထဲ ဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ *အာစဖာ ျဖစ္ေပသည္။

သာ(ပ)ရနီး အေနျဖင့္ အိုမာရ္အသ္ ေနခါသာ(ပ)မွတဆင့္ ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ) ၏ အမိန္႔ (ဟဒီး(စ္))ေတာ္ကို တင္ျပေရးသားထားသည္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းထဲမွ သားသမီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္သည္ ၄င္းတို႔၏ ဖခင္ (ခမည္းေတာ္) ဘက္သို႔ ရည္ညႊန္းေတာ္စပ္ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြာေသမာ(ဆြ)၏ သားသမီးရတနာမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ဘက္သို႔ ရည္ညႊႏ္း ေတာ္စပ္ေပသည္။ ဧကန္မုခ် အကၽြႏ္ုပ္သည္ ၄င္းတို႔၏ ဖခမည္းေတာ္ျဖစ္ေပသည္။

*အာစဖာ ဆိုသည္မွာ - အေဖဘက္အမ်ိဳးအေဆြမ်ားကို ေခၚဆိုေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ သံုးဆယ္ (၃၀)

 

ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ) သာလွ်င္ ဟဇရတ္(သ) ဖြာေသမာ (ဆြ) ၏ သား၊ သမီး ရတနာမ်ား၏ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ အာစဗာျဖစ္ေပသည္။

ဟါကင္း(ဗ)မွတဆင့္ ဂ်ာေဘရ္ထံမွတဆင့္ ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ(ဆြ) တဆင့္ ေရးသားတင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ခ်ြက္ေတာ္မူသည္မွာ မိခင္တိုင္း၏ သားသမီး၏ အေဆြအႏြယ္ေဆြမ်ိဳးကို ၄င္းတို႔၏ ဘက္သို႔ ရည္ညႊန္းေတာ္စပ္ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြာေသမာ(ဆြ)ထံ သား၊ သမီး ရတနာ မ်ားသည္ အကၽြႏု္ပ္ ဘက္သို႔ ရည္ညႊန္း ေတာ္စပ္ေပသည္။ အကၽြႏ္ုပ္သည္၄င္းတို႔၏ အုပ္ထိန္းသူ ေဆြမ်ိဳးအေတာ္စပ္ခံသူျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္သံုးဆယ္တစ္ (၃၁)

 

ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ(ဆြ)၏သားေတာ္ႏွစ္ပါးလံုးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သားေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ဟါကင္း(မ္)မွတဆင့္ ဂ်ာေဘရ္တင္ျပသည္ မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကိး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ မိခင္တိုင္း ၏ သားသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဖခင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ ဘက္သို႔ ရည္ညႊန္းေတာ္စပ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အကၽြႏ္ုပ္၏သမီးေတာ္ ဖြာေသမာ(ဆြ)၏ သားေတာ္ႏွစ္ပါးလံုးသည္ အကၽြႏ္ုပ္ဘက္သို႔ ရည္ညႊန္း ေတာ္စပ္ေပသည္။ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ၄င္းတို႔၏ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးညာတိျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္သံုးဆယ္ႏွစ္ (၃၂)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ေဆြမ်ိဳးအရင္း အခ်ာသားသမီး၊ ေျမး ၊ျမစ္၊ ေျမးသားမက္ ………. မ်ားသည္ ေကယာမၽႊ္ ကမၻာ႔တရား စီရင္မည္ ေန႔၌ အမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္းမွ အပ်က္ခဲ့ရမည္ မဟုတ္ေပ။

သာ(ပ)ရနီးအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ (အာရဘီ စာ) ၌ ဂ်ာေဘရ္မွ တင္ျပေရးသားထား သည္မွာ အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အိုမာရ္အား လူထုကို ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆိုေနသည္ကို ထိုအခ်ိန္၌ နားေသာတဆင္ ခဲ့ရေပသည္။ ထိုအခိ်န္၌ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏သမီးေတာ္ျဖင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားဖို႔ အစီအစဥ္ ျပဳထားခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ အသင့္ (ဂ်ာေဘရ္) အေနျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား(အိုမာရ္) အား မိုဘာရတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ မေျပာသေလာ? အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ကို ဤကဲ့သို႔မိန္႔ခၽြက္သည္ကို နားေသာတဆင္ ခဲ့ရေပသည္။ ကမၻာ့ တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ လူတိုင္းလူတိုင္း၏ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာမ်ားႏွင့္ ေတာ္စပ္သူေဆြမ်ိဳးမ်ား အားလံုး ေဆြမ်ိဳးအျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္သြားေပမည္။ သို႔ေသာ္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာမ်ားႏွင့္ ေတာ္စပ္သူ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးအျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္မည္ မဟုတ္ေပ။

* ျမန္မာဘာသာျပန္၊ ဘာသာျပန္သူသည္ ဟဇရတ္အိုမာရ္ ႏွင့္ဟဇရတ္အလီ(အ.စ) ၏ သမီးေတာ္လက္ထပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အယံုအၾကည္လံုး၀မရွိေပ။ အေၾကာင္းသည္ကား ဥာဏ္ရွိသူတိုင္း ႏွင့္ ဟဒီး(စ္)ေတာ္မ်ား နားလည္သူတိုင္း အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ တယူးမသန္ဖို႔ႏွင့္ တရားမွ်တ ဖို႔သာလိုပါသည္။

 

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ သံုးဆယ့္သံုး (၃၃)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားသည္ ဘယ္ေသာ္အခါမွ အမ်ိဳးအေဆြ ပ်က္ျပယ္မည္မဟုတ္ေပ။

ေသ(ပ)ရာနီးအေနျဖင့္ ေအ(ပ္)ေနအာဘာစ္ မွ တဆင့္ေရးသားတင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ -

အကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ား ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားမွ အပ၊ အားလံုးေသာ္ လူသားအေပါင္း ၏ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့တရား စီရင္မည့္ေန႔၌ ပ်က္ျပယ္သြားေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္သံုးဆယ့္ေလး (၃၄)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္သူမ်ားႏွင့္ သားမက္ေတာ္စပ္မႈ႕သည္ ဘယ္ေသာ္အခါမွ အမ်ိဳးအေဆြပ်က္ျပယ္မည္ မဟုတ္ေပ။

အပ္ေနအစာကရ္သည္ မိမိ၏သမိုင္းစာအုပ္၌ အပ္ေနအိုမာရ္ (အဘ္သြလ္လႅာဟ္) မွတဆင့္ တင္ျပေရးသားထား သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

အကၽြႏ္ုပ္၏ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ား၊ သားမက္ ေတာ္စပ္မႈမွ အပ အျခားလူသားတိုင္း၏ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ား ႏွင့္ သားမက္ေတာ္မ်ားသည္ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္မႈ ႏွင့္ သားမက္ေတာ္စပ္မႈ ပ်က္ျပယ္သြားေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္သံုးဆယ့္ငါး (၃၅)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)အားဆန္႔က်င္ဖီဆန္သူမ်ားသည္ ရိႈင္တြာန္ မိစၥာေကာင္၏ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနေပသည္။

ဟကင္း(မ္)အစ္(ပ္)ေနအဘာစ္ထံမွတဆင့္ ေရးသားတင္ျပသည္မွာ -တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္မွာ ၾကယ္တာယာမ်ားသည္ ေျမျပင္ေပၚ၌ ေနထိုင္သူမ်ားကို ႏႈစ္ၿမဳပ္ျခင္း(ေရ) မွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပသည္။ ထိုအတိုင္း နည္းတူစြာ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘုိက္(အ.စ) အႏြယ္ေတာ္မြန္ သည္လည္းပဲ အကၽြႏ္ုပ္ အြန္မသ္(ေနာက္လိုက္) သားမ်ားကို အကြဲကြဲ အလြဲလြဲ မညီမညႊတ္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍ မည္သည့္ အုပ္စုမဆို (သို႔မဟုတ္) မ်ိဳးႏြယ္မဆို အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈ ဖီဆန္မႈ ကြဲလြဲမႈ ျပဳလုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္း(အုပ္စု၊ မ်ိဳးႏြယ္) သည္ ႐ိႈန္တြာန္ မိစၥာေကာင္၏ အုပ္စု၌ ပါ၀င္သြား ေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ သံုးဆယ့္ေျခာက္ (၃၆)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သား၊ သမီးမ်ား အျပစ္ငရဲ ေပးျခင္း ခံရမည္ မဟုတ္ေပ။

ဟါကင္း(မ္) အေနျဖင့္ အႏွစ္မွ တဆင့္တင္ျပ သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ -

အကၽြႏ္ုပ္ေမြးျမဴ၊ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ္ အရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကတိသစၥာ ေပးထားသည္မွာ မည္သူမဆို ထိုအဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ထဲမွ ေသာင္ဟီး တစ္ပါးထဲေသာ အရွင္သခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မည္။ ထို႔ေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္၏ေရစာလဒ္ (တမန္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း) ကို သေဘာတူ လက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းအား အျပစ္ငရဲ ဒဏ္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္သံုးဆယ့္ခုႏွစ္ (၃၇)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ထဲမွ မည္သူမွ ငရဲဒုကၡ ဘံုသို႔ သြားေရာက္ရမည္ မဟုတ္ေပ။

အစ္(ပ)ေနဂ်ရီးေသ(ပ)ရနီးမွ မိမိ၏ သဖ္စီး (အက်ယ္ဖြင့္က်မ္း) စာအုပ္၌ အာယတ္ေတာ္ (ولسوفیعطیکربّکفترضی)

အဓိပၸာယ္ - ထိုေနာက္အသင့္အား ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူ ေတာ္ အရွင္သခင္သည္ မွ်မၾကာမွီ ဒီလိုအတိုင္းအတာအထိ ခ်ီးျမွင့္ ေပးမည္။ အသင္ (၀မ္းသာ၀မ္းေျမာက္သြားေပမည္။) ၏သဖ္စီး အက်ယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပအတိုင္းအစ္(ပ)ေနအဘာစ္ မွ တဆင့္ ေရးသားတင္ျပထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာမႈကို ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္း၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ထံမွ မည္သူမွ် ငရဲ ဒုကၡဘံုသို႔ မသြားရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

* စူရ အမွတ္ (၉၃) ၊ အာယတ္ေတာ္ (၅)

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္သံုးဆယ့္ရွစ္ (၃၈)

 

ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ(ဆြ)၏သား၊သမီး မ်ားငရဲဒုကၡဘံုသို႔ သြားေရာက္ရမည္မဟုတ္ေပ။

ဗဇား(ရ) အဘူရာ(အလီ)၊ အကီးပီ၊ ေသ(ပ)ရာနီး ႏွင့္ အစ္(ပ)ေနရွာဟီး(န) တို႔မွ အစ္(ပ)ေန မ(စ) အူးထံ မွ တင္ျပေရးသားထားသည္။ရစူလ္ေလ အစၥလာမ္မွ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အေၾကာင္းသည္ကား ဖြာေသမာ(ဆြ) သည္ မိမိ၏ အရွက္အဂၤ ါ ႏွင့္ ပါရ္သာ (ေယာက္က်ားသားမ်ား (လက္ထပ္ႏိုင္ေသာ္) မၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အၾကည့္မခံျခင္းကို ထိန္းသိမ္း ေစာက္ေရွာက္ခဲ့ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေန ျဖင့္(သခင္မႀကီးအားဆုလာဒ္အျဖင့္)၄င္း၏ သား၊ သမီးမ်ား၊ (မ်ိဳးဆက္မ်ား) အတြက္ ငရဲဒုကၡဘံု၏မီးကို ဟရာမ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ သံုးဆယ့္ကိုး (၃၉)

 

ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ(ဆြ) ႏွင့္ ၄င္း၏ သားေတာ္ႏွစ္ပါး ငရဲဒုကၡဘံုသို႔ သြားရမည္မဟုတ္ေပ။

ေသ(ပ)ရာနီးႏွင့္အစ္(ပ)ေန အဘာစ္ထံမွ တဆင့္တင္ျပသည္မွာ တစ္ႀကိမ္ေသာ္အခါ၀ယ္ တမန္ေတာ္ ၿမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ(ဆြ)အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္ ႏွင့္ အသင္၏ သားေတာ္ ႏွစ္ပါးအား အျပစ္ ငရဲ ဒဏ္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မာ(အ္)စူး(မ္) ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ေလးဆယ္ (၄၀)

 

မည္သည့္အခါမွ်လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားမေရာက္ ေစမည့္လြယ္ကူေသာေဆးညႊန္း တစ္ခုေသ(ပ)ရာနီးအေနျဖင့္ ဟြစ္(န)ဟဒီး(စ္) ေတာ္အရ ဂ်ေဘ(ရ)ထံမွ တင္ျပေရးသားထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ အိုလူထု အေပါင္းတို႔ အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ၾကား၌ ထိုအရာႏွစ္ခုကို ထားေပးခဲ့မည္။ ဤအရာႏွစ္ခုရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အသင္တို႔သည္ လမ္းမွား၊ လမ္းလႊဲမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအရာႏွစ္ခု သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ စာအုပ္ ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အိုဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အႏြယ္ေတာ္မြန္ ျဖစ္ေပသည္။

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ေလးဆယ့္တစ္ (၄၁)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အသနားခံ ေလ်ာက္ထားမႈ႔သည္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)ကို အခ်စ္ေမတၱာ ထားသူမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ျဖစ္ေပသည္။

ခါသီး(ပ္)ေပသြဂ္သာသီး မိမိ၏သမိုင္းစာအုပ္ ၌ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)မွတဆင့္ ေလ်ာက္ထားတင္ျပသည္ မွာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည့္အနက္ အကၽြႏ္ုပ္အြရ္မသ္ ေနာက္လိုက္မ်ားထဲမွမည္သူမဆို အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)အား အခ်စ္ေမတၱာထားမည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသနားခံေလ်ာက္ေပးျခင္းခံရေသာသူ ဖူးစာရွင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ခံရေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ေလးဆယ့္ ႏွစ္ (၄၂)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ပထမဦးဆံုး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ မိမိ၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အတြက္အသနားခံ ေလ်ာက္ထားေပမည္။

ေသ(ပ)ရာနီးမွ အပ္သြလ္လႅာဟ္ အစ္(ပ)ေန အိုရ္မာရ္မွတဆင့္ေရးသားတင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - ပထမဦးဆံုး အကၽြႏ္ုပ္အေန ျဖင့္ အသနားခံေလ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားဟာ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ေလးဆယ့္သံုး (၄၃)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ကမၻာ့တရား စီရင္မည့္ေန႔၌ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) တို႔ကို ပတ္သက္ၿပိး အေမးအျမန္း လုပ္ေပမည္။

ေသ(ပ)ရာနီးမွ အပ္သြရ္မိုသာလပ္ပင္(န) အပ္သြယ္လႅာဟ္ပင္(န)ဟင္(န)သြပ္မွ တဆင့္ ၄င္းအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဖခမည္းေတာ္ထံမွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားေရးသားထား သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ဂ်ိဳ(ဟ)ဖာလိုေခၚသည့္ ေနရာ၌ အကၽြႏု္ပ္တို႔အၾကားတြင္ ခြသ္ဘာမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ဒီခြသ္ဘာ၌ ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏အကၽြႏု္ပ္(မိုဟာမၼဒ္(ဆြ)) သည္ အသင္တို႔ အသက္ဇီစိန္မ်ားကို အသင္တို႔ထက္ပိုၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ မရွိသေလာ! အားလံုးအေျဖတစ္ခုတည္းေပးၾကသည္ မွာ ဘာျဖစ္လို႔မရွိရမလည္း အိုအလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သာလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ဇီစိန္မ်ားအေပၚ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ထက္ ပိုၿပီး အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေပသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ (ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔) အသင္တို႔အား ႏွစ္ခုေသာ္အရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းေပးမည္။ တစ္ခုကား က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုသည္ကား အကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ေပသည္။ (အသင္တို႔ ဤအရာႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံ ျပဳမူခဲ့ၾကသနည္း?)

 

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ေလးဆယ့္ေလး (၄၄)

 

ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ ေလးခုေသာ္အရာ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္ေပမည္။

ေသ(ပ)ရာနီး ႏွင့္ အစ္(ပ)ေနအဘာစ္မွ တဆင့္ တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ အလႅာဟ္၏ ဘန္ဒါ (ေက်းကၽြန္) မ်ားထဲမွ မည္သူမွ်ေလးခုေသာ္အရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမးအျမန္း မခံရျခင္း ေျခတစ္လွမ္းပင္ တိုးလို႔ ရမည္မဟုတ္ေပ။

၁။ မိမိ၏ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး ဘ၀တစ္ခုလံုးကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳခဲ့သနည္း?

၂။ မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို၊ ဘယ္ေနရာ၌ ပ်က္စီးခဲ့သနည္း။

၃။ စီးပြားမည္သည့္လမ္းျဖင့္ ရွာေဖြခဲ့ၿပီး (၀င္ေငြ) ကို မည္သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သနည္း?

၄။ အကၽြႏ္ုပ္ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်စ္ေမတၱာ ထားခဲ့ၾကသေလာ! (သို႔မဟုတ္) မထားခဲ့ၾကသေလာ! ?

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ေလးဆယ့္ငါး (၄၅)

 

ပထမဦးဆံုးေကာင္စဲရ္ေရကန္ေတာ္၌ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သာလွ်င္ ၀င္ေရာက္စံျမန္းလာေပမည္။

ေဒးလ္မီးမွ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) ထံမွ တဆင့္ တင္ျပေရးသားထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ပထမဦးဆံုး ေကာင္စဲရ္ေရကိန္ေတာ္၌ အကၽြႏ္ုပ္၏ အလ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ေလးဆယ္ေျခာက္ (၄၆)

 

မိမိ၏သား၊ သမီးရတနာမ်ားကို သံုးခုေသာ စကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးႏိုးေတာ္ေပးပါေလ။

ေဒးလ္မီးမွ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ထံမွ တဆင့္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားသည္မွာ - မိမိ၏သား၊ သမီး ရတနာမ်ားအား ဒီသံုးခုေသာ အက်င့္မ်ား ျဖင့္ ေမြးျမဴ၊ ေစာင့္ေရွာက္ ႀကီးထြားေအာင္ လုပ္ပါေလ။ (ဆိုလိုသည္မ်ာ သံုးခုေသာ္စကားကို အေလ့အက်င့္ ျပဳေပးဖို႔ျဖစ္ေပသည္။) မိမိ၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်စ္ေမတၱာထားဖို႔၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အား မိတ္ေဆြ သဂၤဟ (စစ္မွန္ေသာ) အျဖစ္ျမတ္ႏိုး တြယ္တာဖို႔၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား ဖတ္ရြတ္သရဇၹယ္ ဖို႔ျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းသည္ကား ကုရ္အာန္ က်မ္းောတ္ျမတ္အား ဖတ္ရြတ္သရဇၹယ္ျခင္း ထို႔ေနာက္ အာဂံုေဆာင္ က်က္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ အလႅာဟ္၏ အရိပ္အာ၀ါသမွအပ၊ အျခားအရိပ္အာ၀ါသမ်ား မရွိသည့္ ေန႔၌၊ အလႅာဟ္အရွင္၏ အရိပ္အာ၀ါသ ေအာက္၌ ရွိေပမည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္၏ တမန္ေတာ္မ်ား အခ်စ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္အတူ       (အလႅာဟ္၏ သနားၾကင္နာယုယမႈ) ၏ အရိပ္အာ၀ါသေအာက္၌ ရွိေပမည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) တို႔အား ခ်စ္ဖို႔လိုသည္။)

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ေလးဆယ့္ခုႏွစ္ (၄၇)

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အားအခ်စ္ေမတၱာ ထားသူမ်ားသာလွ်င္ ေစရသ္တံတား၌ မားမားမတ္မတ္ၾက့့ံၾကံ့ခံ ရပ္တည္ႏိုင္ေပမည္။

ေဒးလ္မီးမွ ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ) ထံမွ တဆင့္ တင္ျပေရးသားထားသည္။ ရစူလ္ေလအစၥလာမ္(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

ေစရ္သ္တံတားေပၚ၌ ျဖတ္ေက်ာ္သူမ်ား အားလံုးထဲမွ ထိုသူမ်ားသာလွ်င္ ၾကာျမင့္စြာ အၾကာႀကီး မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ကား အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ သာ၀ကႀကီး မ်ား (စစ္မွန္ေသာ) ကို အရမ္းျမတ္ႏိုး အခ်စ္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ေလးဆယ့္ရွစ္ (၄၈)

 

ဆရက္(သ)မ်ားအား ျပဳစုေစာက္ေရွာက္ ကူညီသူမ်ားကို ခြင့္လြတ္ပလပ္ျပဳစုေပးသနားေပမည္။

ေဒးလ္မီးမွ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) မွ တဆင့္ ေရးသားတင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔ ေကယာမတ္ေန႔၌ ေလးမ်ိဳးေလးစားေသာ္ လူသားအတြက္ အကၽြႏ္ုပ္အသနားခံေလ်ာက္ထားေပမည္။

၁။ အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အားအရိုအေသ ျပဳျခင္းႏွင့္ ေလးစားျခင္းျပဳလုပ္သူ။

၂။ အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးသူ။

၃။ အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ ဒုကၡမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးသူ၊ အဲဒီ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္၌ အကၽြႏ္ုပ္၏ သား၊ ေျမး မ်ားကိုယ္တိုင္ အံ့ၾသၿပီး ဒုကၡျဖစ္ေနခ်န္ ျဖစ္ေပသည္။

၄။ အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အား ႏွလံုးသား အျပင္ ႏႈတ္ျဖင့္လည္း အခ်စ္ေမတၱာထားသူ။

* အထက္ပါဟဒီး(စ္) ေတာ္အရ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အျပင္ ဆရတ္(သ)မ်ားလည္း ပါ၀င္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ေလးဆယ့္ကိုး (၄၉)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အား ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ျဖင့္ ဒုကၡေပးသူမ်ားအား အလႅာဟ္အိုအရွင္ျမတ္အရမ္း အမ်က္ထြက္ေတာ္မူသည္။

ေဒးလ္မီးမွ အဘူစအီးစြသ္ရီးမွ တဆင့္ တင္ျပသည္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအေပၚအရမ္းအမ်က္ ထြက္ေတာ္မူသည္။ အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အား (ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး) ျဖင့္ ဒုကၡေပးျခင္းျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ႏွိပ္စက္ဒုကၡေပးသူျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ္ (၅၀)

 

ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ လူသားအား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ မေကာင္းေသာ လူသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပသည္။

ေဒးလ္မီးမွ အဘူဟိုစိုင္းရ္မွတဆင့္ တင္ျပသည္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ေျခာက္မ်ိဳး၊ ေျခာက္စားေသာ လူသားအား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္အေနျဖင့္ မေကာင္းေသာလူသား အျဖစ္ျမင္ေတာ္မူသည္။

၁။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ အၾကင္သူအေပၚ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူသည္။ ထိုသူကား ၀မ္းျပည့္ေနၿပီးေနာက္ လည္း ထပ္မန္၍ စားေသာက္သူျဖစ္ေပသည္။

၂။ အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသူျဖစ္ေပသည္။ (အမိန္႔မနာခံသူျဖစ္ေပသည္။)

၃။ အၾကင္သူသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္ စြႏၷတ္ေတာ္ မ်ားအား ဥပကၡာျပဳသူ ျဖစ္ေပသည္။ (မက်င့္သံုးသူျဖစ္ေပသည္။)

၄။ အၾကင္သူသည္ ကတိမတည္သူ ထိုေနာက္ သစၥာမရွိသူျဖစ္ ေပသည္။

၅။ အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ တမန္ေတာ္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္အား မနာလို၀န္တို သူျဖစ္ေပသည္။

၆။ အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ အိမ္နီးခ်င္းကို ႏိွပ္စက္ဒုကၡေပးသူ ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ့္တစ္ (၅၁)

 

ေကာင္းျမတ္ေသာ လူေကာင္း ဆရက္(သ) အား ရိုေသၿပီး မေကာင္းျမတ္ေသာ လူ မေကာင္းဆရက္(သ) အား ခြင့္လြတ္ေပးထိုက္သည္။

ေဒးလ္မီးမွ အဘူစအီးခြသ္ရီးမွတဆင့္ တင္ျပသည္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ အကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ ဆရက္(သ)မ်ားႏွင့္ အင္စာ (တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ဟီဂ်ရတ္လုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္၌ ကူညီခဲ့သူမ်ား)သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏အသဲႏွလံုး ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္ျမတ္ႏိုး ရသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ထဲမွ လူေကာင္းလူမြန္မ်ား ျဖစ္လွ်င္ ရိုေသေလးစားေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔ထဲမွ လူမေကာင္း၊ မမြန္သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ခြင့္လြတ္ေပးပါ။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ့္ ႏွစ္ (၅၂)

 

ဟဇရတ္(သ)အပ္ဘိုလ္ မိုအာလမ္း(ပ)၏ သား၊ သမီး မ်ားအေပၚ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ေသာ္ ေက်းဇူးမ်ား အား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ျပန္လည္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ေပမည္။

အဘူနအီး(မ)သည္ မိမိစာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ အြန္(မ)စန္လင္(န) အိုမန္း(န) မွတဆင့္ တင္ျပသည္မွာ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ အၾကင္သူသည္ ဟဇရတ္(သ) အပ္သိုလ္မိုသာလစ္(ပ)၏ သား၊ သမီး မ်ား အနက္မွ မည္သူကို မို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚ၌ ဤဆႏၵေလာက တြင္ ဘယ္လိုေက်းဇူး ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳခဲ့မည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေက်းဇူး အျပဳခံရသူသည္ ဤ ဆႏၵေလာက၌ ျပန္လည္ၿပီး ေက်းဇူးမဆပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေကယာမတ္ ေန႔၌ ၄င္း၏ ကိုယ္စား ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ေပးမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ငါးဆယ့္ သံုး (၅၃)

 

ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ ဟဇရတ္(သ) အပ္သိုလ္မိုသာလစ္(ပ)၏ သား၊ သမီး မ်ားအေပၚ ျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ား အား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ျပန္လည္ ေပးဆပ္မည္။

ခါသီး(ပ္)ေပသြဂ္သာသီးမွအြန္(စ)မန္းပင္(န)အိုမန္း(န) မွ တဆင့္ တင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အၾကင္သူသည္ ဟဇရတ္(သ) အပ္သိုလ္မိုသာလစ္(ပ)၏ သား၊သမီး မ်ားအနက္မွ မည္သူကို မဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ၌ ဤဆႏၵေလာကတြင္ (ဘယ္လို)ေက်းဇူးျဖင့္ ျပဳခဲ့မည္။ ( ထိုေက်းဇူးကို ေက်းဇူးအျပဳခံ ရသူ ဤဆႏၵေလာက၌ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ခဲ့မည္။) ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ ေန႔၌ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အခါ ၄င္း၏ ေက်းဇူးကို ျပန္ေပးဆပ္ေပးဖို႔ အကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ၀ါဂ်စ္(ပ) (မျပဳမေနရ) ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ့္ေလး (၅၄)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)အေပၚတြင္ျပဳခဲ့သူ ေက်းဇူးမ်ားအား ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ျပန္ဆပ္ေပမည္။

အစ္(ပ)ေနအစာကဲရ္မွ ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ) ထံမွတဆင့္ တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ -

အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ထဲမွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေက်းဇူးျပဳခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ ေန႔၌ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ၄င္း၏ေက်းဇူးကို ျပန္ဆပ္ေပးမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္) ေတာ္ ငါးဆယ့္ငါး (၅၅)

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)အားၿမဲျမန္ခိုင္ခံ့စြာ အဆက္အသြယ္ျပဳထားလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးရေပမည္။

ဗာ၀ါရ္ဒီးမွ အဘူစအီးဒ္ခူသရီးမွ တဆင့္ တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္မွာ - အသင္တို႔၏အၾကား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ္အရာႏွစ္ခုကို ထားေပမည္။ (အသင္တို႔) ဤ အရာႏွစ္ခုႏွင့္ ၿမဲျမန္ ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့ အဆက္အသြယမျပတ္ထား၊ ထားမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ေသာ္အခါမွ် လမ္းမွား၊ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းေခ်ာ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအရာႏွစ္ခု သည္ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္၏စာအုပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္း(စာအုပ္)၏ တစ္ဖက္အစြန္းသည္ အလႅာစ္အရွင္၏ လက္ေတာ္၌ရွိေပသည္။ ထို႔ေနာက္အစြန္း တစ္ဖက္သည္အသင္တို႔၏ လက္ထဲ၌ရွိေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအရာသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္            (အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)) ျဖစ္ေပသည္။ ဒီအရာႏွစ္ခုသည္ ဘယ္ေသာ္အခါမွ် - တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြဲလြဲ၊ ကြဲကြာ သြားမည္မဟုတ္ေပ။ အကၽြႏ္ုပ္ထံအတူတူ (မကြဲ၊ မလႊဲ၊ မကြာ) ပဲ ေကာင္စဲရ္ ေရကန္ေတာ္အထိ ေရာက္လာၾကေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ့္ေျခာက္ (၅၆)

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္၏ စာအုပ္(ကုရ္အာန္) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ရစူလ္(ဆြ) သာလွ်င္ အြန္မသ္ေနာက္ လိုက္မ်ား၏ ေနဂ်သ္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ၏ အမွီအျငမ္း ျဖစ္ေပသည္။

အဟ္မဒ္ႏွင့္ ေသ(ပ)ရာနီးမွ စိုက္ပင္(န) စာဗစ္(သ)မွ တဆင့္ေရးသားတင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အသင္တို႔အၾကား၌ ႏွစ္ေပါးေသာ ခါလီဖာ (ကိုယ္စားလွယ္) ထားေပမည္။ တစ္ခုသည္ကား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္၏စာအုပ္(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္) ျဖစ္ေပသည္။ အၾကင္(စာအုပ္)သည္ မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမျပင္ အၾကား ႀကိဳးပမာတန္းလွမ္းလ်က္ရွိေပသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္၏စာအုပ္သည္ႀကိဳးပမာျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းႀကိုး၏ အစြန္းတစ္ဖက္သည္ မိုးေကာင္းကင္၌ ရွိေပသည္။ ၄င္းအစြန္းသည္ အလႅာဟ္၏ လက္ေတာ္၌ ရွိေပသည္။ ထိုေနာက္ဒုတိယအစြန္းတစ္ဖက္သည္ ေျမျပင္ေပၚ၌ရွိေပသည္။ ၄င္းအစြန္းသည္ အသင္တို႔၏ လက္ထဲ၌ရွိေပသည္။ ထို႔ေနာက္ဒုတိယတစ္ခုကား အကၽြႏ္ုပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ေပသည္။ ဒီအရာႏွစ္ခုသည္ကား မည္သည့္အခါမွ် တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲလြဲ၊ ကြဲကြာ မည္မဟုတ္ေပ။ အကၽြႏ္ုပ္ထံ အတူတူ (မကြဲ၊မလႊဲ၊ မကြဲကြာ) ပဲ ေကာင္စဲရ္ ေရကန္ေတာ္ အထိေရာက္လာေပမည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ့္ ခုႏွစ္ (၅၇)

 

ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ လူသားမ်ား အေပၚအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၄င္း၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) လာ(အ္)နတ္(က်ိန္စာ)ပို႔ထားေပသည္။

ေသး(ရ)မီးစီး၊ ဟာကင္း(မ)ႏွင့္ ေပ(ဟ)ကီး (စာအုပ္အမည္ - အာရဘီစာ ၌ မရ္ဖူးဟဒီး(စ္)အျဖင့္) ဂ်နာေပ အာေအရွာထံမွ တဆင့္တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ္ လူသား မ်ားအေပၚ အကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ထိုေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ နဘီတမန္ ေတာ္တိင္း လာ(အ္)နတ္(က်ိန္စာ) ပ်ု႔ထားေပသည္။ ထိုေျခာက္မ်ိဳး ေျခာက္စားလူသားမ်ား ဒီလူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

၁။ အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္၏စာအုပ္၌ (ကုရ္အာန္၌) အပိုထည့္ထားမည္။ (ဒီေခတ္ကာလ၌ ပို၍မ်ားေပသည္။ မိမိတို႔စိတ္ထင္ ၊ အျမင္အရ အဓိပၸာယ္ ျပန္ဆိုၾကေပသည္။)

၂။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ (ကာဇႏွင့္ကသ္) (သတ္မွတ္ထားေသာဖူးစာ ကံမ်ား၊ နစီးပ္မ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္၊ လက္မခံျခင္းျပဳသူျဖစ္သည္။

၃။အၾကင္သူသည္ အာဏာကို အတင္း အဓမၼသိမ္းယူၿပီး ၄င္းအာဏာ အားကိုးျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ (မုန္းတီးၿပီး) သိကၡာမေပးသူ မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာေပးျခင္းႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သိကၡာဂုဏ္ ေပးထားသူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာခ်ျခင္းႏွင့္ သိကၡာမေပးျခင္း ျပဳသူျဖစ္ေပသည္။

၄။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဟရာမ္အရာမ်ားကို ဟလာအျဖစ္ ထင္မွတ္ သတ္မွတ္သူျဖစ္သည္။

၅။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေန ျဖင့္ဂုဏ္သိကၡာပိုင္ရွင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ သိကၡာခ်ျခင္းကို ဟလာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္ေပသည္။

၆။အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ စြႏၷတ္ေတာ္ကို ဥပကၡာျပဳၿပီး မက်င့္သံုးသူျဖစ္သည္။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ့္ရွစ္ (၅၈)

 

ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ္လူသားမ်ားသည္ ရစူလ္(ဆြ) ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အျမင္၌ မလ္အူး (က်ိန္စာသင့္ထားသူမ်ား) အျဖစ္ ျမင္ေတာ္မူသည္။

သာရိလ္ကက္(သ)နီး မိမိ၏စာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ ထို႔ေနာက္ခါသီး(ပ္) ေပသြဂ္သာသီး မိမိ၏ စာအုပ္ (အာရဘီစာ) ၌ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) ထံမွတဆင့္ တင္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ မွာ - ေျခာက္မ်ိဳးေျခာက္စားေသာ လူသားမ်ားအေပၚ အကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ ထို႔ေနာက္ ဆုေတာင္း ျပည့္ နဘီတမန္ေတာ္တိုင္း လာ(အ္)နတ္ (က်ိန္စာ) ပို႔ထားေပသည္။ ထိုေျခာက္မ်ိဳး ေျခာက္စားေသာ္ လူသားမ်ား သည္ ဒီလူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

၁။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စာအုပ္ (ကုရ္အာန္) ၌ အပိုထည့္သူ။

၂။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (ကာဇာ ႏွင့္ ကဘ္) သတ္မွတ္ထားေသာ ဖူးစာကံမ်ား၊ နစၤးပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္လက္မခံသူ။

၃။အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏စြႏၷတ္ေတာ္ က္ို(မထီေလးစားျပဳၿပီး၊ မက်င့္သံုးပဲ၊ ေပသာအတ္ (အသစ္အဆန္းမ်ား) ဒီးန္အတြက္ က်င့္သံုးသူ။ )

၄။အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အေနျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မျပဳလုပ္ရမည့္ (ဟရာမ္) အလုပ္မ်ားကို ဟာလာ အျဖစ္သတ္မွတ္သူ။

၅။အၾကင္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္ အြန္မသ္အေပၚ (အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ္အား) ျဖင့္ အတင္းအဓမၼ အာဏာပိုင္လုပ္မည္။ ထို႔ေနာက္( ၄င္းအာဏာျဖင့္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ (မုန္းတီးၿပီး ) သိကၡာဂုဏ္မေပးသူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာေပးသူ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာေပးထားသူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာခ်သူ။

၆။အၾကင္ေတာ္သားမ်ား၊ အၾကင္သူမမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္ ရစူလ္(ဆြ) ဘက္သို႔ဦးလွည့္ ၿပီးေနာက္၊ ေနာက္တစ္ဖန္ (ဂ်ေဟလီးယက္၊ ကေဖရ္ေခတ္) ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္သြားသူ။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ငါးဆယ့္ကိုး (၅၉)

 

သံုးခုေသာ္အရာသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းအရာျဖင့္ ဒီး(န) သာသနာႏွင့္ ေလာကီအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေပသည္။

ဟာကင္း(မ) မိမိသမိုင္းစာအုပ္၌ ထို႔ေနာက္ ေဒးလ္မီးမွ အဘူ၀ါအီးခူသ္ရီးမွ တဆင့္တင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - သံုးခုေသာအရာသည္ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ ၄င္းအရာသံုးခုအားထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္း၏ ဒီး(န)သာသနာ ႏွင့္ ေလာကီ(ဘ၀)ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးမည္။ ထို႔ေနာက္ အၾကင္သူသည္ ဤသံုးခုအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အစား အလဟႆအခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္း၏ မည္သည့္အရာ (ဒီး(န)) ႏွင့္ (ေလာကီ) ကိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေပးမည္မဟုတ္ေပ။ ၄င္းအရာသံုးခုသည္ ဒီအရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၁။   အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အားေလးစားျခင္း၊ ရိုေသျခင္း။

၂။   အကၽြႏ္ုပ္(မိုဟာမၼဒ္(ဆြ)) အား ေလးစားရိုေသျခင္း။

၃။   အကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အားေလးစားရိုေသျခင္း။

 

 

ဟဒီး(စ္)ေတာ္ ေျခာက္ဆယ္ (၆၀)

 

တစ္ေလာကလံုး၌ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး လူမ်ိဳးသည္ကား ဘနီဟာရွင္(မ) လူမ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

ေဒးလ္မီးမွ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)မွ တဆင့္တင္ျပထားသည္။ တမန္တာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ - အားလံုးေသာ မႏုႆလူသားမ်ား၌ အေကာင္းဆံုးေသာ၊ မႏုႆလူသားသည္ အာရပ္လူသား ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ အာရပ္လူသား (လူမ်ိဳး) မ်ား၌ အေကာင္းဆံုး (လူမ်ိဳး) သည္ ကိုရိုဒ္(ရွ္) အမ်ိဳးအႏြယ္္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုရိုဒ္(ရွ္) (လူမ်ိဳး)          မ်ား၌ အေကာင္းဆံုး လူမ်ိဳးသည္ ဘနီဟာရွင္(မ) ျဖစ္ေပသည္။

(خیرالناسالعربوخیرالعربالقریشوخیرقریشبنوهاشم)

251 / END

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*