?>

အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေမာင္လာ အလီ ( အ.စ) ၏ ရွီအာ ဆိုသည္မွာ ... ?

အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေမာင္လာ အလီ ( အ.စ) ၏ ရွီအာ ဆိုသည္မွာ ... ?

အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေမာင္လာ အလီ ( အ.စ) ၏ ရွီအာ ဆိုသည္မွာ ... ? ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေမာင္လာ အလီ ( အ.စ) ၏ ရွီအာ မ်ား ၏ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြး ျပ ဟဒီးစ္ေတာ္ မွန္ အပါး (၄၀) အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရွီအာမ်ား၏ျဖစ္ေပၚဖန္တီးမႈ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قالالصَّادِقِع : قَالَ: شِيعَتُنَاجُزْءٌمِنَّا،خُلِقُوامِنْفَضْلِطِينَتِنَا،يَسُوؤُهُمْمَايَسُوؤُنَا،وَيَسُرُّهُمْمَايَسُرُّنَا،فَإِذَاأَرَادَنَاأَحَدٌفَلْيَقْصِدْهُمْفَإِنَّهُمْالَّذِينَيُوصَلُمِنْهُإِلَيْنَا.

امالیشیخطوسیرهجلد1

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြာရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေခ်သည္။၎တို႔အားကၽြႏု္ပ္တို႔၏သန္႔စင္သန္႔ျပန္သည့္ေျမမွဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုဒုကၡ၊ေသာကျဖစ္ေစေသာအရာသည္၎တို႔အဖို႔လည္းဒုကၡ၊ေသာကကိုျဖစ္ေစေလ သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုပီတိ၊၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေစသည့္စကားသည္လည္း၎တို႔အဖို႔ပီတိ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာကိုျဖစ္ေစေပသည္။အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္နီးစပ္ နီးကပ္ရင္းႏွီးလိုလွ်င္ ၎တို႔ထံခ်ည္းကပ္ပါေလ။အေၾကာင္းမွာ၎တို႔သည္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္သာမန္မႏုႆ၊ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားအၾကားအမွီခံ၊ဆက္ႏြယ္ေပးသူမ်ား ျဖစ္ ေခ်သည္။                     

ညႊန္း - အမာလီရွိက္ခ္သူစီ(.)က်မ္းအတဲြ ()

 

စဥ္းစား၊မွတ္သား၊ပညာယူစရာႏွင့္ျပဳျပင္စရာမ်ား

 

      အထက္ေဖာ္ျပပါဟဒီးစ္ေတာ္အားေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္အထင္အရွားသိျမင္ ရမည့္အခ်က္မွာအဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)၏ႏွစ္သက္သည့္အရာမ်ားသည္၎တို႔၏စစ္မွန္ေသာရွီအာမ်ား၏ႏွစ္သက္ေပမည္။ထ႔ိုအတူမုုန္းတီးရြံရွာေသာ အရာမ်ား သည္ လည္းရွီအာအစစ္အမွန္မ်ားမုန္းတီးရြံရွာေလ၏။

ဤအတြက္ေၾကာင့္အလ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)မည္သည့္အရာမ်ားကိုႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားေၾကာင္း၊မည္သည့္ကိစၥမ်ားကိုမုန္းတီး၊မႏွစ္ၿမိဳ႕ ေၾကာင္း အေသအခ်ာ သိရွိထားဖို႔၊ေလ့လာလိုက္စား၊က်င့္သံုးနာယူရန္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္လိုသူတိုင္း၏သမိုင္းေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

 ဤအတြက္ေၾကာင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) သည္အလႅာဟ္ဟိုအ ရွင္ ျမတ္ သခင္၏လမ္းစဥ္တြင္လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းကိုႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး၏။     

 ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္မိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုလည္းေၾကြးေၾကာ္၏။သုိ႔ေသာ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္လမ္းစဥ္တြင္လွဴဒါန္းဖို႔စိတ္မပါဆိုလွ်င္….? စဥ္းစားစရာ ....?

 ၎တို႔သည္နမာဇ္၊ရိုဇာ၊ခြမ္းစ္စသည္ျဖင့္ကိုႏွစ္သက္၏။လက္ေတြ႔ လုပ္ ေဆာင္ ခဲ့ၾကေလ၏။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမူ…...!!!???.

 ၎တို႔သည္မာန္မာန၊အတင္းအဖ်င္း၊ေကာက္က်စ္ျခင္း ၊စကားအေပးအယူျပဳမႈျခင္း စသည့္မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုရြံမုန္း၍လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလ၏။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကရွင္းျပဖို႔ပင္မလို ၊ လက္ရွိ အေျခအေနအမွန္ ကို အမ်ားစု အသိပင္ ......!!!???

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ရွီအာမ်ားသည္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေလရာရွီအာ မ်ားကိုပုတ္ခတ္စြပ္စဲြမတရားေျပာသူမ်ား၊ယုတ္စြကာေဖရ္ဟုေျပာသူမ်ား သည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား (အ.စ) ကိုေျပာဆိုျခင္း မည္သြား ေလ၏။

 

(၂)  ရွီအာမ်ားသည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ)တို႔၏အၾကိဳက္ကိုသာႀကိဳက္ၿပီး း၊မႏွစ္ၿမိဳ႕ လည္းမႏွစ္ၿမိဳ႕ ၾက ေခ်။ေအးအတူ ပူ အမွ်၀မ္းသာအတူ၀မ္းနည္းမလဲြပင္တည္း။

 

(၃)  အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေရာက္ဖို႔နီးစပ္ဖို႔ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ရန္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏၀ဇီလာလိုေလ၏။ကုိယ္ေတာ္ထံေရာက္ႏိုင္ရန္အဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏၀ဇီလာလိုျပန္ေလသည္။အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား ထံေရာက္ ရန္တစ္ခါရွီအာအစစ္အမွန္တို႔လိုျပန္ေၾကာင္းထင္ရွားေနေလ၏။ဤအတြက္ ေၾကာင့္အဆင့္ မေက်ာ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုသည့္အခ်က္ကိုေမ့မရေခ်။

၀မ္းနည္းစရာ ၊ ဤမွ်အဆင့္သရ္ဂ်ာႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ရွီအာအားယေန႔မိမိ ကိုယ္မိမိမြတ္စလင္မ္ဟုခံယူထားသူအေရျခံဳအတုမ်ားအေနျဖင့္သူခိုးကလူျပန္ဟစ္ဆိုသည့္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေနလုပ္ေနၾကေလသည္။

၀မ္းသာမႈႏွင့္၀မ္းနည္းမႈ၏စံမွတ္ေက်ာက္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قالعلیع : إِنَّاللَّهَسُبْحَانَهُوَتَعَالَىاطَّلَعَإِلَىالْأَرْضِفَاخْتَارَنَاوَاخْتَارَلَنَاشِيعَةًيَنْصُرُونَنَاوَيَفْرَحُونَلِفَرَحِنَاوَيَحْزَنُونَلِحُزْنِنَاوَيَبْذُلُونَأَنْفُسَهُمْوَأَمْوَالَهُمْفِينَافَأُولَئِكَمِنَّاوَإِلَيْنَاوَهُمْمَعَنَافِيالْجِنَانِ‏.

غررالحکم

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီ(အ.စ)မိန္႔ေခၽြေတာ္မူေလသည္။

      အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ေျမပထ၀ီေပၚသုိ႔ဂရုျပဳေတာ္မူ၍ကၽြႏု္ပ္ တို႔အားေရြးခ်ယ္ေျမာက္စားေလ၏၊ ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားကူညီ ေဖးမသည့္အုပ္စုရွီအာ၊ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၀မ္းသာလွ်င္လိုက္ ၍၀မ္းသာသည့္အုပ္စု(ရွီအာ)၀မ္း နည္းေၾကကဲြလွ်င္လုိက္၍၀မ္းနည္းေၾကကဲြသည့္အုပ္စု(ရွီအာ) အားဖန္ဆင္း ခ်ီးျမႇင့္ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထို(ရွီအာမ်ားသည္)မိမိတို႔၏အသက္ဇီ၀ိန္၊ပစၥည္းဥစၥာအားကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္စေတးၾကေလသည္။ဤ(ရွီအာ)မ်ားသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ေခ်သည္။၎တို႔သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖက္မ်က္ႏွာမူထားေလသည္။ဂ႐ုစိုက္ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ဂ်ႏၷတ္၊အမတသုခဘံု၌လည္းကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူစံျမန္းၾကေပလိမ့္မည္။

ညြန္း - ဂိုးရရုိေဟကမ္း()က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ရွီအာအစစ္အမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္မိမိတို႔၏၀မ္းသာမႈ၊၀မ္းနည္းမႈကိုအဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ)ႏွင့္တူမတူစိစစ္ရေပမည္။

(၂)ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)၏အႏြယ္ေတာ္မြန္၊အိမ္ေတာ္သူအိမ္ေတာ္သား (အ.စ) မ်ားအတြက္အသက္ဥစၥာပစၥည္းအခ်ိန္စသည္တို႔ကိုရွီအာစစ္လွ်င္စေတးရဲ ေပမည္။မိမိကုိယ္မိမိရွီအာဟုေၾကျငာၿပီး အမွန္တကယ္႐ိုးသားၿပီးအတိ အက်၊ေပးသည့္သူေတာ္စင္္၊သူေတာ္ေကာင္းလူႀကီးလူေကာင္းတို႔ အေန ျဖင့္မဂ်လစ္ျပဳရန္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ရန္၊မေဟာ္ရမ္ထမင္းေကၽြးရန္အလွဴေငြ ေတာင္းခံခ်ိန္၌လက္တြန္႔သူမ်ား၊မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသူမ်ားသတိျပ၊ဳျပဳ ျပင္သင့္ေပသည္။အင္ရွာအလႅာလ္ - ျမတ္အလႅာဟ္ ျပဳျပင္ ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။

(၃)  အၿမဲ တေစကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အႏြယ္ေတာ္မြန္တို႔အေပၚ ဂ႐ုစိုက္ စိတ္၀င္စားဖို႔ လိုေပသည္။

(၄)ရွီအာသည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ႏွင့္အလ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္အတူဂ်ႏၷတ္ တြင္စံျမန္းရမည္ဟုသာ၀ကေတာ္မ်ားတြင္အမွန္ကန္ဆံုးပညာအရွိဆံုး၊အႀကီးက်ယ္၊အျမတ္ဆံုးျဖစ္ သည့္ေမာင္လာ အလီ (အ.စ)၏ဟဒီးစ္ေတာ္ မွန္ ရွိလွ်က္ရွီအာ(၇) ဦးကုိသတ္လွ်င္ဂ်ႏၷတ္ေရာက္မည္ဆိုသည့္စလ္ဖီ၊၀ဟာဘီ တို႔၏ဖသ္၀ါမွာရယ္ စရာ၊ သနားစရာပင္တည္း။

ရွီအာမ်ား၏ဂုဏ္ရည္မ်ား

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قَالَالصَّادِقُع : شِيعَتُنَاأَهْلُالْوَرَعِوَالِاجْتِهَادِوَأَهْلُالْوَفَاءِوَالْأَمَانَةِوَأَهْلُالزُّهْدِوَالْعِبَادَةِأَصْحَابُإِحْدَىوَخَمْسِينَرَكْعَةًفِيالْيَوْمِوَاللَّيْلَةِالْقَائِمُونَبِاللَّيْلِالصَّائِمُونَبِالنَّهَارِيُزَكُّونَأَمْوَالَهُمْوَيَحُجُّونَالْبَيْتَوَيَجْتَنِبُونَكُلَّمُحَرَّمٍ.

بحارالانوارجلد 65 ص 167 (ط .بیروت )

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဆိုသည္မွာသီလသမာဓိေဆာက္တည္သူ၊ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအတြက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သူ၊သစၥာ၊ကတိတည္သူ၊အလဲြသံုးစားမျပဳသူ၊ေလာက မမက္ေမာသူႏွင့္ေအဗာဒသ္ျပဳသူျဖစ္ေခ်သည္။ေန႔ႏွင့္ညတြင္(၅၁) ရကတ္နမာဇ္ဖတ္ ေလသည္။တစ္ညလံုး(ေအဗာဒသ္ျပဳ၍ႏိုးထေနေပသည္။ေန႔၌ရိုဇာ ဥပုသ္ သီလ ေဆာက္တည္ေလသည္။မိမိ၏ဥစၥာပစၥည္းမွဇကာသ္ေပးေဆာင္ေပသည္။ျမတ္ အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္သုိ႔သြားေရာက္ ၿပီး ဟဂ်္ျပဳေလသည္။ဟရမ္လုပ္ရပ္မွန္သမွ်မွေရွာင္ၾကဥ္ ၿပီးေနထိုင္ေလ၏။

ညႊန္း- ေဘဟာ()ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၆၅၊စာမ်က္ႏွာ၁၆၇၊ ပုံႏွိပ္ - ေဘရြတ္ၿမိဳ႕

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ရွင္းျပရန္ပင္မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။

 

(၂)  ၅၁ရကတ္ဆိုသည္မွာနမာဇ္(၅)ႀကိမ္ႏွင့္နာေဖလာမ်ားအပါအ၀င္နမာဇ္ေစရွဗ္ (ခ) နမာဇ္ေစသဟ္ဂၽြဒ္(၁၁) ရကတ္ကိုေပါင္း၍ဆိုလိုထားေပသည္။(၅၁) ရကတ္ကိုမဆိုထားပဲေန႔စဥ္နမာဇ္(၅) ႀကိမ္ မၿမဲ သူမ်ားမိမိကိုယ္ရွီအာဟုထင္ေနေႂကြးေက်ာ္ေနသည္မွာရွက္စရာပင္တည္း။

 

(၃) ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ တစ္ညလံုးေအဗာဒသ္အတြက္ဆို ႏိုးမေနပဲ၊ညတစ္၀က္ (သုိ႔မဟုတ္) ညနက္သည္အထိရုပ္ရွင္ၾကည့္ေန ၊လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ေနစ သည္ျဖင့္အလုပ္မ်ား လုပ္ေနၿပီး ၊ကိုယ့္ကိုရွီအာဟုထင္ေနသည္မွာလည္းေတြးစရာရွက္စရာပင္။

 

(၄)ရွီအာမွန္လွ်င္ဇကာသ္လည္းေပးေဆာင္ရမည္ဟုဟဒီးစ္ေတာ္ကညႊန္းထား ရာတရားသည့္နည္းျဖင့္ေငြခ်မ္းသာဖို႔လိုျပန္ေပသည္။ေငြအသျပာပစၥည္းဥစၥာမရွိလွ်င္မည္သုိ႔ဇကာသ္ေပးၾကမည္ နည္း?တရား သည့္နည္းျဖင့္ ရွာမွ သာလွ်င္ဟဒီးသ္ေတာ္ေနာက္တစ္ခ်က္အဆိုျဖစ္သည့္ဟရမ္လုပ္ရပ္မွန္ သမွ် မွေရွာင္ ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ညီေပမည္။

ရွီအာမ်ား၏လကၡဏာ(၁)

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قَالَالصّادقع : امْتَحِنُواشِيعَتَنَاعِنْدَثَلَاثٍعِنْدَمَوَاقِيتِالصَّلَاةِكَيْفَمُحَافَظَتُهُمْعَلَيْهَاوَعِنْدَأَسْرَارِهِمْكَيْفَحِفْظُهُمْلَهَاعِنْدَعَدُوِّنَاوَإِلَىأَمْوَالِهِمْكَيْفَمُوَاسَاتُهُمْلِإِخْوَانِهِمْفِيهَا.

الخصالج 1 ص 103

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဟုတ္မဟုတ္လကၡဏာအခ်က္(၃) ခ်က္ျဖင့္စိစစ္ႏိုင္ေပသည္။

(၁)  နမာဇ္အခ်ိန္ကိုမည္ကဲ့သုိ႔ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳေၾကာင္းနမာဇ္ကိုနမာဇ္၏ပထမအခ်ိန္ႏွင့္၀တ္ျပဳျခင္း

(၂)  မိမိတို႔၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကိုအဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)၏ရန္သူမ်ားထံမေရာက္ရန္မည္ကဲ့သုိ႔ဖံုးကြယ္ထားေၾကာင္း

(၃)မိမိတို႔၏သာသနာ့ညီေနာင္မိုမင္မ်ားကိုမိမိတို႔၏ဥစၥာပစၥည္းအသျပာျဖင့္မည္ကဲ့သုိ႔ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေၾကာင္းတို႔ျဖစ္ေလသည္။

ညြန္း - အလ္ေခဆြာလ္က်မ္း အတြဲ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃                          

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္လကၡဏာသံုးရပ္အားမိမိအတြင္းသရုပ္ေပၚလာေအာင္ျပဳျပင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရေပမည္။

(၂)သာသနာ့ညီေနာင္မ်ားကိုကူညီဖးမရန္ညႊန္းထားေလ၏။ဒုကၡေပး၊ေကာက္ က်စ္ရန္မဆိုထားေခ်။ဤအတြက္မိမိတို႔၏သာသနာ့ညီေနာင္တို႔၏အလုပ္ ကိစၥမွန္သမွ် အတြက္မိမိတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာ အသျပာစသည္ျဖင့္မကူညီႏိုင္ လွ်င္လည္းအနည္းဆံုးမေႏွာက္ယွက္သင့္ေခ်။

 

ရွီအာမ်ား၏လကၡဏာမ်ား(၂)

ဟဒီးစ္ေတာ္(၅)

عَنِالصَّادِقِع : فِيوَصِيَّتِهِلِعَبْدِاللَّهِبْنِجُنْدَبٍيَاابْنَجُنْدَبٍإِنَّمَاشِيعَتُنَايُعْرَفُونَبِخِصَالٍشَتَّىبِالسَّخَاءِوَبِالْبَذْلِلِلْإِخْوَانِوَبِأَنْيُصَلُّواالْخَمْسِينَلَيْلًاوَنَهَاراًالْخَبَرَ.

مستدرکالوسائلومستنبطالمسائلج 3 ص 52

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာအားအခ်ဳိ႕ေကာင္းျမတ္သည့္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သိရွိႏိုင္ေပ သည္။

(၁)ရက္ေရာ၊ေပးကမ္း၊စြန္႔ၾကဲမႈျဖင့္

(၂)မိမိ၏ညီအစ္ကိုမ်ားအေပၚအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းျပဳေပးျခင္းျဖင့္

(၃)ေန႔ႏွင့္ညနမာဇ္ရကတ္ေပါင္း(၅၀)၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္တို႔ျဖစ္ေလသည္။

ညႊန္း-မြစ္သဒရကိုလ္ဝစာ ေအလ္ ဝါ မြစ္သန္ေဗသြလ္မစာေအလ္က်မ္း အတြဲ၃ ၊စာမ်က္ႏွာ ၅၂

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ေစးနဲတြန္႔တိုသူမ်ားရွီအာအစစ္အမွန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

(၂)မိုမင္မ်ားကိုအက်ဳိးယုတ္ေစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။အထူးသျဖင့္မိမိတို႔ခံုေနရာစသည္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ ေရးအတြက္မိုမင္မ်ား၏စုစည္းမႈ၊စည္းရံုးမႈကိုပင္အသိအမွန္မျပဳေတာ့ပဲထင္ရာဆိုင္းသူမ်ားျပဳျပင္ရန္မီးေမာင္းထိုးျပေနေလသည္။

 

(၃)နမာဇ္မည္မွ်ပင္အေရးႀကီးအရာေရာက္ေလစြ ....

 

ရွီအာမ်ား၏အမွတ္အသားမ်ား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

عنالسندیبنمحمدرفعهقالع : تَبِعَقَوْمٌأَمِيرَالْمُؤْمِنِينَفَالْتَفَتَإِلَيْهِمْفَقَالَمَنْأَنْتُمْقَالُواشِيعَتُكَيَاأَمِيرَالْمُؤْمِنِينَقَالَمَالِيلَاأَرَىعَلَيْكُمْسِيمَاءَالشِّيعَةِفَقَالُواوَمَاسِيمَاءُالشِّيعَةِقَالَصُفْرُالْوُجُوهِمِنَالسَّهَرِخُمْصُالْبُطُونِمِنَالصِّيَامِذُبُلُالشِّفَاهِمِنَالدُّعَاءِعَلَيْهِمْغَبَرَةُالْخَاشِعِينَ.

صفاتالشیعه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

 စင္ဒီဘင္န္မိုဟမၼဒ္အေနျဖင့္ဟဒီးစ္ေစမရ္ဖူအ္ေတာ္အားတင္ျပထားေလသည္။

တေန႔၌အမီးရြလ္မိုေမနီေမာင္လာအလီ(အ.စ) သည္(တစ္ေနရာရာသုိ႔)ၾကြျမန္းေတာ္မူေန ေလ ၏။အခ်ဳိ႕ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္သုိ႔လိုက္လာၾကေလ၏။ကိုယ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ၎တို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၍ေမးေတာ္မူေလ၏။အသင္တို႔ဘယ္သူေတြလဲ။၎တို႔မွအေျဖေပးေလွ်ာက္ထားေလ၏။အိုအမီးရြလ္မိုေမနီသခင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာကိုယ္ေတာ္၏ရွီအာေတြျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ေအမာမ္ဆက္ျပီးမိန္႔ေလ၏။အဘယ္ အတြက္ေၾကာင့္အသင္တို႔ေမာင္ရင္တို႔မ်က္ႏွာေတြမွာရွီအာ၏အမွတ္အသားမ်ားကိုမေတြ႔ရပါသနည္း။၎တို႔အေနျဖင့္ဆက္၍ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ရွီအာမ်ား၏ အမွတ္ အသားမ်ားသည္ အဘယ္ အရာမ်ားျဖစ္ ပါသနည္း? ေအမာမ္(အ.စ) အေနျဖင့္အေျဖေပး ေတာ္မူေလ၏။

ညလံုးေပါက္မအိပ္စက္သည့္အတြက္၎တို႔၏မ်က္ႏွာအေရာင္ဟာအ၀ါေရာင္ျဖစ္ေနေလ၏။ ႐ိုဇာ၊ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၎တို႔၏၀မ္းဗိုက္မ်ားသည္ေက်ာႏွင့္တေျပးတည္းျဖစ္ေနေလ၏။ဒိုအာေတာင္းဆိုမႈ ျပဳသည့္အတြက္၎တို႔၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ေျခာက္ေသြ႕ေနေလ၏။ထိုျပင္၎တို႔ အေပၚ(ျမတ္အလႅာဟ္) အားေၾကာက္ရြံ႕၊က်ဳိးႏြံ႕မႈအခ်င္းလကၡဏာဖိစီးေနေပသည္။

ညႊန္း-ေစဖာသြရွ္ရွီအာက်မ္း                                    

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ညမအိပ္စက္ဘဲဲ၊ေအဗာဒသ္ျပဳမႈ၊ရိုဇာ၊ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္မႈ၊ဒိုအာႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္ေၾကာက္တရားမည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းသိႏိုင္ေပသည္။

(၂)ေအဗာဒသ္မျပဳဘဲညလံုးေပါက္ရုပ္ရွင္ထိုင္ၾကည့္၍လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္ ထိုင္၍ ေလွ်ာက္လည္ေန၍မ်က္ႏွာအေရာင္၀ါေနျခင္း၊ရိုဇာအေျမာက္ အျမား ထားေသာ္လည္းဗိုက္ႏွင့္ေက်ာတေျပးတည္း မျဖစ္ေနျခင္း(မပိန္ျခင္း)ဒိုအာ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲအပူရွိန္ေၾကာင့္ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္ ေသြ႕ေနျခင္းတို႔သည္ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ဆိုလိုခ်က္မ်ားမဟုတ္ေခ်။အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

ရွီအာမ်ား၏အမ်ဳိးအစား(၁)

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قالالصادقع‏ : الشِّيعَةُثَلَاثٌمُحِبٌّوَادٌّفَهُوَمِنَّاوَمُتَزَيِّنٌبِنَاوَنَحْنُزَيْنٌلِمَنْتَزَيَّنَبِنَاوَمُسْتَأْكِلٌبِنَاالنَّاسَوَمَنِاسْتَأْكَلَبِنَاافْتَقَرَ.

خصالجلد 1 ص 103

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိေပသည္။

ပထမအမ်ဳိးအစား -      ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအခ်စ္ေမတၱာထားႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး   တန္ဖိုး ထား ေလ၏။ဤအုပ္စုအမ်ဳိးအစားသည္ကၽြႏု္ပ္မွျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယအမ်ဳိးအစား -ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမည္နာမကိုယူ၍မိမိကိုယ္ကိုသိကၡာေပးသူ၊ျပင္ဆင္သူ၊ကၽြႏု္ပ္တိုု႔အေနျဖင့္ဤအုပ္စုေၾကာင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိေလ၏။(အမည္မဖ်က္ ေလ၏)

တတိယအမ်ဳိးအစား - ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုစားေပါက္အျဖစ္အလဲြ သံုးစားျပဳသည့္အုပ္စု ျဖစ္ေပသည္။အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုျပျပီး၀မ္းေရးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ျခင္းကိုခံရေပလိမ့္မည္။                  

ညႊန္း - အလ္ေခဆြာလ္က်မ္း အတြဲ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၀

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ယူတတ္လွ်င္အေျမာက္အျမားပင္တည္း။

 

(၂)ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)ႏွင့္အတ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ဂုဏ္သိကၡာမညိႇဳးႏြမ္းေစဖို႔၊ျပထား မမိဖို႔မည္မွ်အေရးၾကီးေၾကာင္းထင္ရွားေနေပသည္။

 

ရွီအာမ်ား၏အမ်ဳိးအစား(၂)

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قالالباقرع : شِيعَتُنَاثَلَاثَةُأَصْنَافٍصِنْفٌيَأْكُلُونَالنَّاسَبِنَاوَصِنْفٌكَالزُّجَاجِيَتَهَشَّمُوَصِنْفٌكَالذَّهَبِالْأَحْمَرِكُلَّمَاأُدْخِلَالنَّارَازْدَادَجَوْدَةً.

بحارالانوارجلد 78

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဘာေကရ္(အ.စ)မိန္႔ေလ၏။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိေလ၏။

ပထမအမ်ဳိးအစား - ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး လူထုထံမွစားေသာက္ၾကေလသည္။

ဒုတိယအမ်ဳိးအစား - မွန္ကဲ့သုိ႔ၾကည္လင္ေတာက္ပေနသူမ်ားျဖစ္ၾကေလ၏။အတြင္း၌ ရွိသည့္အတိုင္းအျပင္၌လည္းျမင္ေနေလ၏။(ဟန္ေဆာင္မႈကင္းမဲ့ၾကေလ၏။)

တတိယအမ်ဳိးအစား - ေရႊကဲ့သို႔ပင္တည္း၊မည္မွ်ပင္မီးေပးေလေလ၊ပိုျပီး အေရာင္ထြက္လာေလေလ ၊၊ စစ္လာေလေလ၊အရည္အေသြးျပည့္၀လာေလေလပင္ျဖစ္ေပသည္။

ညႊန္း- ေဘဟာ()ရြလ္အန္န၀ါက်မ္းအတဲြ၇၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္တို႔မည္သည့္အုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေနေၾကာင္းေလ့လာစိစစ္ရေပမည္။

 

(၂)ေဆာင္ရန္ကုိေဆာင္ေရွာင္ရန္ကုိေရွာင္ျမင္သင့္သည္ကိုျမင္ရေပမည္။

ေလးခုေသာအရာေပၚအီမာန္သစ္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قَالَالصَّادِقُع‏ : لَيْسَمِنْشِيعَتِنَامَنْأَنْكَرَأَرْبَعَةَأَشْيَاءَالْمِعْرَاجَوَالْمُسَاءَلَةَفِيالْقَبْرِوَخَلْقَالْجَنَّةِوَالنَّارِوَالشَّفَاعَةَ.

میزانالحکمهج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

​      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္အရာေလးခုအေပၚအီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္းမွမျငင္းပယ္ၾကေခ်။

(၁)ေမအ္ရာဂ်္

(၂)ကဗရ္အတြင္း၌အေမးႏွင့္အေျဖ

(၃)ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံုႏွင့္ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံုတို႔အားဖန္ဆင္ထားျခင္း

ညႊန္း - မီးဇာန္းႏိုေဟက္မသ္()က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  သာမန္လူသားပင္နားလည္သေဘာေပါက္ေနသည္။

(၂)  ဤအရာေလးခုသည္ရွီအာမွန္ရွီအာစစ္ျဖစ္လုိသူတိုင္းအတြက္မလြဲမေသြသက္၀င္ယံုၾကည္ထားရမည့္အရာေလးခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

မေကာင္းသည့္ဒုစ႐ိုက္သံုးခုမွေ၀းျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၀)

قَالَالصّادقع : مَاكَانَفِيشِيعَتِنَافَلَايَكُونُفِيهِمْثَلَاثَةُأَشْيَاءَلَايَكُونُفِيهِمْمَنْيَسْأَلُبِكَفِّهِوَلَايَكُونُفِيهِمْبَخِيلٌوَلَايَكُونُفِيهِمْمَنْيُؤْتَىفِيدُبُرِهِ.

خصالجلد 1 ص 131

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာမ်ားအတြင္း၌အရာရာတိုင္းရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေလ၏။သုိ႔ေသာ္သံုးခုေသာခၽြတ္ယြင္းခ်က္အျပစ္အနာအဆာမွမရွိႏိုင္ေခ်။

(၁)  ၎တို႔အထဲ၌ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူဟူ၍မရွိေခ်။

(၂)  ၎တို႔အထဲ၌ေစးနဲ၊တြန္႔တိုသူဟူ၍မရွိေခ်။

(၃)  ၎တို႔အထဲ၌လိင္တူျခင္းဆက္ဆံမႈကိုခံသူ၊သေဘာတူသူဟူ၍မရွိေခ်။

ညြန္း - အလ္ေခဆြာလ္က်မ္း အတြဲ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၁

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ရွီအာအျဖစ္လုပ္လိုသူတိုင္းအထူးသတိျပဳစရာ(သံုးခ်က္) ပင္တည္း။

(၂) ေတာင္းရမ္းျခင္းဆိုသည္မွာခြက္ကိုင္ျပီးေတာင္းရမ္းမွေတာင္းရမ္းသည္ မဟုတ္ပါ ၊အလုပ္မလုပ္ဘဲမႀကိဳးစားဘဲ၊အပင္ပန္းမခံဘဲသူတစ္ပါးဆီမွေငြကိုအခမဲ့လိုျခင္းသူမ်ား လည္းေတာင္းရမ္းျခင္းဆို သည့္စက္ကြင္းမွ မလြတ္ ႏိုင္ေၾကာင္းသတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

(၃) လိင္တူျခင္းဆက္ဆံမႈသည္ရြံ႕ စရာအေကာင္းတကာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ခသာနတ္ျပဳျခင္းတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ေပသည္။

 

ရွီအာဆိုတာဘယ္သူလဲ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၁)

قالالأمامالباقرع : لبعضاصحابهلماَلَكَثِيرَةٌالشیعهفَقَالَهَلْيَعْطِفُالْغَنِيُّعَلَىالْفَقِيرِوَيَتَجَاوَزُالْمُحْسِنُعَنِالْمُسِيءِوَيَتَوَاسَوْنَفَقُلْتُلَافَقَالَلَيْسَهَؤُلَاءِشِيعَةًالشِّيعَةُمَنْيَفْعَلُهَذَا.

بحارالانوارجلد 74

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္ (အ.စ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။

      ေအမာမ္(အ.စ) ၏ထံေတာ္၀ယ္ရွီအာႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအလြန္တရာေျပာဆိုမႈျပဳလာၾကသည့္အခါကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္သာ၀ကေတာ္မ်ားအားေမးျမန္းေလ၏။

ဘာလဲ၊အဆင္ေျပ၊ဥစၥာပစၥည္းရွိသည့္(ရွီအာမ်ား)အေနျဖင့္ဆင္းရဲသားမ်ားကိုၾကည့္႐ႈကူညီပါသေလာ?

      ဘာလဲေကာင္းမႈကုသုိလ္သုစရိုက္ျပဳလုပ္ၾကသည့္(ရွီအာမ်ား) အေနျဖင့္ေကာင္းမႈ ၏ အေျဖအားမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ျဖင့္ေပးသူမ်ားကိုခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးပါသေလာ?

      ဘာလဲ(ရွီအာမ်ားဟာ)တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိၾကပါကုန္သေလာ?

      ရ၀ီအေနျဖင့္တင္ျပေလွ်ာက္ထားေလ၏။ဟုတ္ကဲ့၊ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ၾကပါ။

      ထိုအခ်ိန္ေအမာမ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။၎တို႔သည္ရွီအာမဟုတ္ၾကေပ။ရွီအာဆိုသည္မွာ(အထက္) ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျပဳသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

ညႊန္း- ေဘဟာ () ရြလ္အန္န၀ါက်မ္းအတြဲ၇၄

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ေငြေရးေၾကးေရးဥစၥာပစၥည္းၾကြယ္၀ၿပီးဆင္းရဲသားမ်ားကိုမေထာက္ပံ့လွ်င္ရွီအာအစစ္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ေငြေရး၊ေၾကးေရးခ်မ္းသာရာ၌လည္းတရားသည့္နည္း၊သမာအာဇီ၀က်သည့္ လမ္းျဖင့္ခ်မ္းသာအဆင္ေျပသူျဖစ္ရေပမည္။(သုိ႔မဟုတ္)ပါကအိတ္ေပါက္ႏွင့္ဖားေကာက္ျဖစ္ေနေပမည္။မေျပာေကာင္း၊မဆိုေကာင္းရွီအာနာမည္ပါပ်က္ေနရေပမည္။

(၂)အၿငိဳးအေတးႀကီးသူမ်ားထားသူမ်ားကလဲ့စားေခ်တတ္သူမ်ား အထူးသတိျပဳ သင့္ေပသည္။မေတာ္တဆကိုယ္ေက်းဇူးျပဳခဲ့သူမ်ားေက်းဇူးကန္းခဲ့လွ်င္ လည္းျမတ္အလႅာဟ္ဖို႔ဟုနီယသ္ျဖင့္ခြင့္လြတ္ေပးရေပမည္။ဤလုပ္သည္ ေျပာလွ်င္ေရးလွ်င္အလြန္လြယ္ကူေသာလည္းလက္ေတြ႕အတြက္ခက္ေပ သည္။သုိ႔ေသာ္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာမဟုတ္ေပ။

(၃)ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိဖို႔လိုေလသည္။ငါအိမ္ပဲလာရမည္။သူ႔အိမ္ကိုမသြားရ၊ ငါႏွင့္ပဲေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမည္။သူႏွင့္မေပါင္းသင္းမဆက္ဆံရ။ငါအတြက္ငါအဖဲြ႕အတြက္လွဴရ၊ဒါန္းရ၊ကူရမည္။အျခားအဖဲြ႕အျခားသူအတြက္ယုတ္စြရွီအာအက်ဳိးျပဳအလုပ္ပင္လုပ္ေနပါေစ။မလွဴဒါန္းရ၊မကူရ။ငါတို႔အတြက္ ဆိုလွ်င္ႏိုင္ငံျခား၏မတည္ေငြျဖင့္စာအုပ္ထုတ္ႏိုင္သည္။အေဆာက္အဦး ၀ယ္ႏိုင္သည္။အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳအရာမ်ားဖန္တီးႏိုင္ေလသည္။သူမ်ားအတြက္ဆိုNo ၊ No စသည္စိတ္ပုပ္၊စိတ္ယုတ္၊စိတ္ရိုင္းထားၿပီး ရွီအာဟုေၾကျငာေနသူမ်ားအထူးသတိျပဳအရွက္ ရၿပီး ေသာင္ဗာျပဳကာျပဳျပင္သင့္ ေပၿပီး။

 

ဤကဲ့သုိ႔အထက္ေဖာ္ျပပါစိတ္ပုပ္၊စိတ္ယုတ္။စိတ္ရိုင္းထားသည့္ အမည္ခံ ရွီအာမ်ားကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိသည့္ရွီအာမ်ားသည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေရာ၊သူတို႔ အေပါင္းအသင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းေရာ၊ယုတ္စြအျမင္မွန္သည့္ဂ်မာအတ္သူ၊သားမ်ားမွ သိေနေလ၏။အထက္၌သာဓကအျဖင့္အနည္းငယ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။စာရူသူ၊ခ်စ္ပရိတ္သတ္အေနျဖင့္ဤထက္ပို၍အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပမည္။

 

အမိန္႔နာခံျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၂)

قالالرِّضَاعقَالَ: شِيعَتُنَاالْمُسَلِّمُونَلِأَمْرِنَاالْآخِذُونَبِقَوْلِنَاالْمُخَالِفُونَلِأَعْدَائِنَافَمَنْلَمْيَكُنْكَذَلِكَفَلَيْسَمِنَّا.

صفاتالشیعه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ေရဇာ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမိန္႔ပညတ္ခ်က္ေတာ္မ်ားကိုလုိက္နာ၊နားခံေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဆိုအမိန္႔မ်ားအေပၚလက္ေတြ႕က်င့္သံုးျပေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရန္သူမ်ားကိုဆန္႔က်င္ေလ၏။မည္သူမဆိုဤကဲ့သုိ႔မျပဳလုပ္လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ(ကၽြႏု္ပ္တို႔၏) ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္မဟုတ္ေခ်။         

ညႊန္း-ေဆြဖာသြရွ္ရွီအာက်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ႐ိုးၿပီး ၊ရွင္းေနေလ၏။

 

(၂)  ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏အဆိုအမိန္႔မ်ားသည္ဘာလဲဆိုတာလဲမသိ၊သိေအာင္လည္းမႀကိဳး စား၊ သိေအာင္ျပဳေပးေနသူမ်ား ကိုလည္းအားမေပး သည့္ရွီအာဆို သည့္ဆိုင္းဘုတ္ ကိုင္ထားသူမ်ားအတြက္ ရင္ေလးစရာပင္။

 

(၃) ဟဒီးစ္ပါအခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ႕မလိုက္နာသူသည္သာမန္၊အျပစ္ရွိလူသား မ်ား၏အျမင္၌ရွီအာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေလ၏။သုိ႔ေသာ္ျပစ္မဲ့မအ္စူးမီး(မ္) ၏အျမင္၌မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

 

ရွင္ျမတ္အားေၾကာက္လည္းေၾကာက္ၿပီးေမွ်ာ္လလင့္ခ်က္အျပည့္လည္း ထား၏

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၃)

قَالَالصّادقع : وَاللَّهِمَاشِيعَةُعَلِيٍّعإِلَّامَنْعَفَّبَطْنُهُوَفَرْجُهُوَعَمِلَلِخَالِقِهِوَرَجَاثَوَابَهُوَخَافَعِقَابَهُ.

بحارالانوارجلد 65

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      အလႅာဟ္ဟိုအသွ်င္ျမတ္၏ကစမ္၊ထိုပုဂၢိဳလ္သည္သာလွ်င္အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာျဖစ္ေပ သည္။ထိုပုဂိၢဳလ္သည္မိမိ၏၀မ္းႏွင့္လိုအင္ဆႏၵကို(ဟရမ္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ျခင္း မွ)ေရွာင္ၾကဥ္ေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္၏ႏွစ္သက္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ က်နပ္မႈရရန္အလိုငွာအလုပ္ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္အက်ဳိးဆုလာဒ္စ၀ါးဗ္ကိုေမွ်ာ္ လင့္ထားျပီးျမတ္အလႅာဟ္၏အဇားဗ္ ျပစ္ဒဏ္ငရဲေပးျခင္းခံရမည္ကိုလည္း ေၾကာက္ေလ၏။                  

ညႊန္း-ေဘဟာ()ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ(၆၅)

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာဆိုတာေျပာရ၊ေရးရ၊ေဟာရတာလြယ္သေလာက္အမွန္ရီွအာအျဖစ္ ေရာက္ဖို႔႐ိုး႐ိုးေလးႏွင့္မရေခ်။

 

(၂)စ၀ါးဗ္အေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ၍ေကာင္းမႈ၊ကုသုိလ္မျပဳသူမ်ား၊အဇားဗ္ကို မယံု၍ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပပ္ေနသူမ်ားမိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုမေျပာႏွင့္လူထုပင္မဆိုသင့္ေတာ့ေခ်။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဒါသျမိဳသိမ့္သူမ်ားျဖစ္ေလ၏

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၄)

قَالَالصّادقع : إِنَشِيعَةَعَلِيٍعكَانُواخُمْصَالْبُطُونِذُبُلَالشِّفَاهِأَهْلَرَأْفَةٍوَعِلْمٍوَحِلْمٍيُعْرَفُونَبِالرَّهْبَانِيَّةِفَأَعِينُواعَلَىمَاأَنْتُمْعَلَيْهِبِالْوَرَعِوَالِاجْتِهَادِ.

بحارانوارجلد 65 ص 188

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ဧကန္မုခ်အလီ(အ.စ)၏ရွီအာ၏၀မ္းဗိုက္သည္ပိန္ေလ၏။ႏႈတ္သည္ေျခာက္ေသြ႕ ေနေလ၏။ထိုသူမ်ားသည္သနားၾကင္နာညာတာၿပီးေမတၱာရွိသူမ်ားျဖစ္ေလ၏။ပညာတတ္သူမ်ားႏွင့္က်ဳိးႏြံသူမ်ားျဖစ္ေလသည္။၎တို႔၏ေလာကမမက္ေမာမႈ ေၾကာင့္သီးသန္႔၎တို႔ကိုသိရေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္(ဂိုနာအျပစ္ဒုစရိုက္ မ်ားမွ)သန္႔စင္ျပီးလြန္ေျမာက္ရန္ေကာင္းမႈသုစရိုက္မ်ားျပဳႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ထားရွိရေပမည္။ဤနည္းျဖင့္မိမိတို႔၏ယံုၾကည္မႈမ်ား(ေ၀လာယသ္ေသအလ္ေလ့ ဘိုက္(သ)(အ.စ)) အားကူညီေဖးမရေပမည္။

ညႊန္း - ေဘဟာ () ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ (၆၅) စာမ်က္ႏွာ၁၈၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  စားတိုင္းလည္းမ၀သူမ်ား၊(ဗိုက္မပူသူမ်ား)၊မစားလည္း၀ေနသူမ်ား (ဗိုက္ပူေနသူမ်ား)ဤဟဒီးစ္၌အက်ံဳး၀င္မ၀င္ေနာက္ဗိုက္မပူပဲ၊ပိန္ေနရမည္ဆိုသည့္သေဘာတရား အျဖစ္အမွန္၊ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္ေသြ႔ေနရမည့္ဆိုသည္ ဆိုလိုခ်က္ကိုဟဒီးစ္ပါရဂူပညာရွင္ဆရာေတာ္မ်ားထံတိုက္ရိုက္(သုိ႔မဟုတ္)တဆင့္ျဖစ္ေမးျမန္းၿပီး သိရန္ ႀကိဳး စားရေပမည္။

(၂)ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ထားရမည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဆာင္ ရန္ေရွာင္ရန္ကိုလည္းျမင္ေနရေပၿပီး။

 

ေသျခင္းတရားကိုႀကိဳဆိုျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၅)

 

قالالأمامالعسکریع : شِيعَةُعَلِيٍّهُمُالَّذِينَلَایبالونفیسبیلاللَّهِأَوْقَعَالْمَوْتُعلیهمأَوْوَقَعُواعلیالْمَوْتِوَشیعةعلیهُمْالذینیوئوثروناخوانهمعلیأَنْفُسِهِمْولوکانبِهِمْخَصاصَةٌوَهْمُالَّذِينَلَايَرَاهُمْاللَّهُحَيْثُنَهَاهُمْ،وَلَايفقدهمحَيْثُأَمْرَهُمْ؛وَشِيعَةُعَلِيِّهُمُالَّذِينَيَقْتَدُونَبِعَلِيٍّ«ع»فِيإِكْرَامِإِخْوَانِهِمُالْمُؤْمِنِينَ

بحارانوارجلد 8

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဟစန္အစၥကရီ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာမ်ားသည္အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္းစဥ္၌ေသျခင္းတရားသည္သူတို႔ေနာက္လိုက္လိုက္(သုိ႔မဟုတ္) ၎တုုိ႔မွေသျခင္းတရားေနာက္သုိ႔လိုက္ရလိုက္ရဂရုမျပဳေခ်။အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာဆိုသည္မွာမိမိလိုအပ္ေနသည့္အေျခအေနမွာေတာင္မိမိ ညီအစ္ကို၏လိုအပ္မႈကိုအေလးေပးေလ၏။၎တို႔ကိုျမတ္အလႅာဟ္တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေတြ႔ရမည္မဟုတ္ေခ်။အမိန္႔ေပးထားသည့္ေနရာ မ်ားတြင္လည္းမေပ်ာက္ကြယ္ဘဲရွိေနၾကေလသည္။အလီ(အ.စ)၏ရွီအာဆိုသည္မွာမိမိသာသနာ့ညီေနာင္မိုေမနီမ်ားကို႐ိုေသေလးစားဂါရ၀ျပဳရာတြင္အလီ၏လမ္းစဥ္က်င့္ စဥ္အတိုင္းက်င့္သံုးလိုက္နာေလသည္။

ညႊန္း-ေဘဟာ() ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ျမတ္အလႅာဟ္၏လမ္းစဥ္တြင္အသက္ရွင္ေနထိုင္ ေနရၿပီး ေသရမည္ကိုရွီအာမွန္ရွီအာျဖစ္လွ်င္မေၾကာက္ေခ်။ေသျခင္းတရားသည္တေန႔မလြဲဧကန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။သိကၡာရွိရွိေသရျခင္းကိုပိုႏွစ္သက္ေလ သည္။

(၂)မိမိလိုအင္ဆႏၵထက္အျခားသာသနာညီေနာင္မ်ား၏လိုအင္ဆႏၵကို အေလး မေပးသည့္အျပင္အျမတ္လိုက္ထုတ္ေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသတိျပဳသင့္ ေပသည္။

 

(၃)ရွီအာလို႔လည္းဆိုေသးတယ္၊အရက္ဆိုင္၊ေလာင္းကစားဆိုင္၊ႏႈိက္ကလပ္စသည့္ဒုစ႐ုိက္စခန္းမ်ားမွေတြ႔ရၿပီးဗလီ၊ေအမာမ္ဘာရာသုိ႔မလာသူမ်ားအတြက္ရင္ေလးစရာပင္တည္း။

 ေအမာမ္ဘာရာေတြက႐ႈပ္တယ္၊ျပႆနာမ်ားတယ္၊ဗလီေတြလည္းဤအတိုင္းပဲရွီအာေတြလည္းဒီလိုဘာပဲဆိုသည့္မခိုင္လံုသည့္ဆင္ေျခေပးမႈျဖစ္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သလို၊အလုပ္မရွိဗလီလာ၊ေအမာမ္ဘာရာလာၿပီး ဟိုလူအျပစ္၊ဒီလူအျပစ္ဟိုလူမေကာင္းေၾကာင္း၊ဒီလူမေကာင္းေၾကာင္းစသည္ျဖင့္အခ်ိန္ကုန္ခံအတင္းတုတ္ေနမ်ားသည္လည္းပ်က္စီးရျခင္းဆိုသည့္စက္၀ိုင္းမွလြတ္မည္မဟုတ္ေပ။

(၄)  မိမိထက္အသက္၊၀ါ၊ပညာႀကီးသူကိုမဆိုထား ႏွင့္ မိုမင္ကိုေတာင္အ႐ိုအေသျပဳရမည္ဟုဟဒီးစ္ေတာ္မွတင္ျပထားရာမိမိကိုယ္ရွီအာအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားသတိခ်ပ္သင့္ေလသည္။

 

ညလံုးေပါက္ႏိုးထျခင္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၆)

قالالباقرع : يَاأَبَاالْمِقْدَامِإِنَّمَاشِيعَةُعَلِيٍعالشَّاحِبُونَالنَّاحِلُونَالذَّابِلُونَذَابِلَةٌشِفَاهُهُمْخَمِيصَةٌبُطُونُهُمْمُتَغَيِّرَةٌأَلْوَانُهُمْمُصْفَرَّةٌوُجُوهُهُمْإِذَاجَنَّهُمُاللَّيْلُاتَّخَذُواالْأَرْضَفِرَاشاًوَاسْتَقْبَلُواالْأَرْضَبِجِبَاهِهِمْكَثِيرٌسُجُودُهُمْكَثِيرَةٌدُمُوعُهُمْكَثِيرٌدُعَاؤُهُمْكَثِيرٌبُكَاؤُهُمْيَفْرَحُالنَّاسُوَهُمْيَحْزَنُونَ.

بحارالنوارجلد 65 منقولازخصالصدوقره

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဘာေကရ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      အိုအဗူလ္မစ္က္ဒါမ္၊ဧကန္မုခ်အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာမ်ား၏မ်က္ႏွာသည္အ၀ါေရာင္သန္းေနေလ၏။ကိုယ္ခႏၶာသည္အားနည္းၿပီး ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ေျခာက္ေသြ႔ေနေလ၏။ရိုဇာဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္၎တို႔၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ေျခာက္ေသြ႕ေနၿပီး ၊ဗိုက္သည္ပိန္ေနေလ၏။အေရာင္မွာအ၀ါေရာင္အသားျဖစ္ေနၿပီး မ်က္ႏွာတြင္(ျမတ္အလႅာဟ္) အားေၾကာက္စိတ္ေပၚေနေလ ၏။ညအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ေျမပထ၀ီအားမိမိအတြက္အခင္းအျဖစ္သံုးေလ၏။မိမိ၏နဖူးျပင္အားမ်က္ရည္မ်ားႏွင့္စုိစြတ္ေနသည့္မ်က္လံုးႏွစ္ခုႏွင့္မ်က္ရည္ေပါင္းမ်ားစြာ(ခ) အလြန္တရာငိုေႂကြး မႈျဖင့္စဂ်္ဒါျပဳေနေလ၏။

၎၏နမာဇ္၀တ္ျပဳမႈႏွင့္ဒိုအာေတာင္းဆိုမႈအေျမာက္အမ်ားျဖစ္ေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏က်မ္းေတာ္၊ကုရ္အာန္အားအလြန္တရာဖတ္ရြတ္ေလသည္။လူအမ်ားဒုစရိုက္မ်ားျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထေနခ်ိန္၎တို႔သည္၀မ္းနည္းေၾကကဲြေနေလ၏။

ညႊန္း- ေဘဟာ() ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ(၆၅)ေခဆြာေလဆဒူဟ္(ရဟ)မွ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ဟဒီးစ္၏ဆိုလိုခ်က္မွာအလြန္နက္႐ႈိင္းေလ၏။မိမိနားမလည္မရွင္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဟဒီးဆ္ပါရဂူမ်ား၊အိုလမာအစစ္အမွန္ႏွင့္အာလင္မ္အစစ္အမွန္တို႔ထံတိုက္ရိုက္(သုိ႔) တဆင့္ခံျဖင့္ေမးျမန္းပညာယူသင့္ေလသည္။

(၂) ဟဒီးစ္ေတာ္မွတညလံုးျမတ္အလႅာဟ္၏ေအဗာဒဟ္ျပဳဖို႔ ဆိုထားေလသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာမိမိကိုယ္မိမိရွီအာလိုလည္း ခံယူထားသည္။ၿပီးေနာက္ညလံုးေပါက္တညလံုးေအဗာဒသ္ျပဳ မျပဳကိုမဆိုႏွင့္ ရမ္ဇန္လျမတ္ည(၁၉)၊(၂၁)(၂၃) ရက္ညမ်ား၊မေဟာ္ ရမ္လျမတ္၉ရက္ညစသည္ျဖင့္အတြက္ပင္အားထုတ္ ျခင္းမရွိ ၾကေခ်။

(၃)ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြနမာဇ္၀တ္ျပဳမႈ၊ဒိုအာေတာင္းဆိုမႈ၊က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္မႈမ်ားတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သိၾက ေပသည္။အျခားသူတပါးအားေမးျမန္းရန္မလိုအပ္ ေခ်။

      ဤေနရာ၌က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အားဖတ္ရြတ္သရဇၥ်ာယ္၍မည္မွ်အေရးႀကီးအေလးပါသည္ကိုသိႏိုင္ရန္ဗဟုသုတသတင္းမွန္တစ္ခုအျဖစ္တင္ျပလိုပါသည္။

      ယခုလက္ရွိအီရန္ႏိုင္ငံ ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးတက္ ေရာက္ပညာသင္ယူဆည္းပူးေနသည့္ေအမာမ္ခိုေမနီ(ရ.ဟ) တကၠသုိလ္၏လက္ရွိေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဆရာေတာ္ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္၀လ္မြတ္စေလမီဆရက္ဒ္စဂ်ာဒ္ဟာေရွမီးရန္း(န)အေနျဖင့္မိမိေက်ာင္း၏ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္တစ္ေန႔မိနစ္၂၀ခန္႔က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္ရန္မျပဳမေနအမိန္႔အျဖစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊မလိုက္နာေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေကာလိပ္၏ေရမီးအခန္းစသည္ျဖင့္အသံုးျပဳျခင္းသည္ဟရမ္ဟုေၾကျငာထားေလ၏။

အက်င့္စရိုက္၌ျမတ္နဘီ(ဆြ) ၏ေနာက္လိုက္ျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၇)

قالرسولاللهص : ،إِنَشِيعَتَنَامَنْشَيَّعَنَا،وَاتَّبَعَآثَارَنَا،وَاقْتَدَىبِأَعْمَالِنَا.

میزانالحکمهج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္(သ) မိုဟမၼဒ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ဧကန္မလဲြကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာ(ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ)ဆိုသည္မွာကၽြႏု္ပ္၏အမိန္႔ကိုဖ၀ါးေျခထပ္မကြာလိုက္နာက်င့္သံုးေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေျခလွမ္းမ်ားအတိုင္းလွမ္း၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အက်င့္စ႐ုိက္အတိုင္းမိမိအက်င့္စ႐ိုက္ကိုျပဳေလသည္။

ညႊန္း - မီးဇန္ႏိုဟ္ေလာက္မဟ္က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္းကမာၻအေက်ာ္အေမာ္တူနီးရွားႏိုင္ငံသားရွီအာအာလင္မ္(ယခင္စြန္နီအာလင္မ္) ေဒါက္တာေသဂ်ာနီစမာ၀ီမွရွီအာသာလွ်င္စစ္မွန္ေသာစြန္နီအစစ္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္က်မ္းအားျပဳစုေရးသားသီကံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

(၂)မိမိတ႔ိုကိုယ္မိမိငါတို႔ဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏စြႏၷတ္ ေတာ္မ်ား၊က်င့္သံုးသူေနာက္လိုက္စြန္နီမ်ားဟုေႂကြး ေက်ာ္ေနခံယူ ထားၿပီး ရွီအာမ်ားကို ပုတ္ခတ္ေနသူေစာ္ကားေနသူ မ်ားအထူး သတိျပဳျပဳျပင္သင့္ေပသည္။

 

(၃)ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္အထက္ပါဟဒီးစ္မြန္၌ရွီအာမ်ားဆိုသည့္စကားလံုးကိုသံုးျပီးမိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။အျခားစကားလံုးကိုမမိန္႔ထားေတာ္မူေခ်။

 

      ရွီအာဆိုသည့္စကားကိုၾကားတိုင္းျမင္တိုင္းေနမရထိုင္မရကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္တတ္သည့္ရႈိင္တြာန္စိတ္ဓါတ္ပိုင္ရွင္ေမာ္လ၀ီမ်ား၎တို႔၏ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားအထူးသတိျပဳစဥ္းစားသင့္ေပသည္။

      ဤေနရာ၌ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေျပာသည့္ရွီအာႏွင့္ယေန႔ရွီအာမတူဟုေစာဒကတက္မည္ဆိုလွ်င္ယေန႔စြန္နီျဖစ္ျဖစ္မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ျဖစ္××၎တို႔၏က်မ္းလာအဆိုအရစြန္နီႏွင့္မြတ္စလင္ျဖစ္ပါသလား၊ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အျခားေဖရ္ကာမ်ားကိုပုတ္ခတ္ေစာ္ကားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ႏွမ္းေစ့မွ်ရွိသည့္သူတစ္ပါးအားနည္းခ်က္အျပစ္ကိုျမင္တတ္ၾကၿပီး၊ျမင့္မိုရ္ေလာက္ႀကီးသည္မိမိတို႔၏ေဖရ္ကာသူ၊ေဖရ္ကာသားမ်ားႏွင့္မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၏အားနည္းခ်က္အျပစ္အနာအဆာမ်ားကိုမျမင္တတ္ၾက ကုန္သည့္ အခ်ဳိ႕ အစြန္းေရာက္သူယုတ္မာမ်ား ၊အက်င့္ဆိုးမ်ား ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေရးသားလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ရွီအာအားမမုန္းသူ၊လက္ခံသူစြန္နီညီေနာင္မ်ားကိုအထူးေတာင္းပန္ပါသည္။နားလည္ေပးမည္ဟုလည္းေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္မိပါသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူမ်ား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၈)

قالعلیع : شِيعَتِيوَاللَّهِالْحُلَمَاءُالْعُلَمَاءُبِاللَّهِوَبِدِينِهِالْعَامِلُونَبِطَاعَتِهِوَأَمْرِهِالْمُهْتَدُونَلِحُبِّهِوَأَنْصَارُعِبَادِهِجُلَّاسُزُهَّادِهِصُفْرُالْوُجُوهِمِنَالتَّهَجُّدِعُمْشُالْعُيُونِمِنَالْبُكَاءِذُبُلُالشِّفَاهِمِنَالذِّكْرِخُمْصُالْبُطُونِمِنَالطَّوَىتُعْرَفُالرَّبَّانِيَّةُفِيوُجُوهِهِمْوَالرَّهْبَانِيَّةُفِيسَمْتِهِمْمَصَابِيحُكُلِّظُلْمَةٍوَرَيَاحِينُكُلِّقَبِيلَةٍلَايَشْنَئُونَمِنَالْمُسْلِمِينَسَلَفاًوَلَايَقِفُونَلَهُمْخَلَفاًسُرُورُهُمْمَكْنُونَةٌوَقُلُوبُهُمْمَحْزُونَةٌوَأَنْفُسُهُمْعَفِيفَةٌوَحَوَائِجُهُمْخَفِيفَةٌوَأَنْفُسُهُمْمِنْهُمْفِيعَنَاءٍوَالنَّاسُمِنْهُمْفِيرَاحَةٍفَهُمُالْكَاسَةُالْأَوْلِيَاءُوَالْخَالِصَةُالنُّجَبَاءُوَهُمُالرَّاغِبُونَالرَّوَّاعُونَقَرَاراًبِدِينِهِمْإِنْشَهِدُوالَمْيُعْرَفُواوَإِنْغَابُوالَمْيُفْتَقَدُواأُولَئِكَمِنْشِيعَتِيَالْأَطْيَبُونَوَإِخْوَانِيَالْأَكْرَمُونَالْأَتْقِيَاءُأَلَاهَاهْشَوْقاًإِلَيْهِمْ.

امالیطوسیرهحدیث 1189

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္အလီ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ကစမ္၊ကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာသည္ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္၎၏သာသနာႏွင့္ပတ္သက္သည့့္ပညာရွင္အာလင္မ္ျဖစ္ေပသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏အမိန္႔ကိုနာခံျပီး၎၏ဥပေဒမ်ားအေပၚလက္ ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏အခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္တရား လမ္းမွန္ရၿပီး သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ေအဗာဒသ္တြင္ႀကိဳးပမ္းၿပီး ေလာကမမက္ေမာမႈေပ်ာ္ေမြ႕ေလသည္။သဟ္ဂၽြဒ္ေၾကာင့္၎၏မ်က္ႏွာသည္အ၀ါေရာင္သန္းေနေလသည္။(ရွရီအီ)ငိုေၾကြးတမ္းတမႈေၾကာင့္၎၏မ်က္စိမ်ား၏အလင္းမျမင္ရမႈနည္းသြားေလ၏။မ်က္လံုးမ်ားမွမ်က္ရည္က်ေနသည္။ျမတ္အလႅာဟ္အားအလြန္တရာတမ္းတမႈေၾကာင့္၎၏ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္ေသြ႕ေနသည္။ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈေၾကာင့္၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ခါးတထပ္တည္းျဖစ္ေနေလ၏။ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းမႈ၎၏မ်က္ႏွာတြင္ေတြ႔ရေလသည္။ျဖဴစင္သန႔္စင္မႈ၊သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ ရိုေသ မႈတို႔အား၎၏မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ သိႏိုင္ေလသည္။အေမွာင္ထုတိုင္း(မေကာင္းမႈတိုင္း) အတြက္အလင္းျပဆီမီးခြက္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍(ရွရီအီ)ေပ်ာ္ပဲြတစ္ခုခုတြင္၎ရွိမည္ဆိုလွ်င္လည္းမည္သူမွ်၎ကိုမွတ္မိမည္မဟုတ္ေပ။အကယ္၍မရွိခဲ့လွ်င္လည္းမည္သူမွ်၎၏မရွိေၾကာင္းမသိရွိၾကေပ။ဤသည္ကၽြႏု္ပ္၏သန္႔စင္စင္ၾကယ္သန္႔ျပန္႔သန္႔ရွင္းသည့္ရွီအာပင္တည္း။ကၽြႏု္ပ္ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ရသည့္ညီေနာင္ေတာ္ပင္တည္း။အိုကၽြႏု္ပ္သည္၎အားမည္မွ်မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိလိုအပ္ေပသနည္း။

ညႊန္းအမာလီသူစီ(ရဟ)က်မ္းဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္၁၁၈၉

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)မာရွာအလႅာဟ့္ဟဒီးစ္ေတာ္မွအက်ယ္တ၀င့္နီးပါးရွင္းျပထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

 

(၂)ေမာင္လာအလီ(အ.စ) အေနျဖင့္မိမိ၏ရွီအာသည္ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဒီးန္အစၥလာမ့္( ျမတ္အလႅာဟ္၏သာသနာေတာ္) ႏွင့္ပတ္သကၿပီး တသြင္အာလင္မ္ပညာရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကစမ္စားထားေလသည္။ဤအတြက္ရွီအာအစစ္ရွီအာအမွန္စာရင္း၀င္ရန္အာလင္မ္အဆင့္ ေရာက္ရန္ႀကိဳး ပမ္းသင့္ေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ဟုယူဆရေပသည္။မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)အေနျဖင့္ကိုယ္တိုင္အာလင္မ္ျဖစ္ရန္(သုိ႔)ဆည္းပူးေနသူ(သုိ႔) အာလင္မ္ကိုျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ရန္မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္ေနသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္အားေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

 

(၃)ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္အျဖစ္သုိ႔ျမတ္အလႅာဟ္၏အလႅာဟ္အျမင္တြင္ျဖစ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္အရည္အေသြးမ်ားအရည္အခ်င္းမ်ားကိုမအ္စူမီး၏ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားႏွင့္အညီႀကိဳးပမ္းပံုေဖာ္ရေပမည္။မလုပ္မေနရသမိုင္းေပးတာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၄)ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္ရင္ေစ်းထဲသြား၍ဟင္းရြက္ကဇြန္းရြက္၀ယ္ရသေလာက္၀ယ္သည္ဟုထင္ေနသူသူမ်ားသတိထားသင့္ေပသည္။ထင္လိုလည္းနမာဇ္ရိုဇာခြမ္းဗ္စသည္တို႕ကိုမထီမ်က္ျမင္ျပဳျခင္းအထင္ေသးျခင္းဂရုမျပဳျခင္းတို႔ကိုျပဳေနၾကေလ၏။

က်က္သေရမဂၤလာ၏အေၾကာင္းတရားပင္တည္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၉)

قالعلیع : شِيعتناالْمُتَبَاذِلُونَفِيوَلَايَتِنَاالْمُتَحَابُّونَفِيمَوَدَّتِنَاالْمُتَزَاوِرُونَلِإِحْيَاءِأَمْرِنَاإِنْغَضِبُوالَمْيَظْلِمُواوَإِنْرَضُوالَمْيُسْرِفُوابَرَكَةٌلِمَنْجَاوَرُواوَسِلْمٌلِمَنْخَالَطُوا.

الکافیجلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ

      ေမာင္လာေအကာေအနာသ္ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေ၀လာယသ္လမ္းစဥ္အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခြင့္လြတ္ပလပ္ျခင္းႏွင့္ရက္ေရာမႈျဖင့္ဆက္ဆံၾကေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္အခ်င္းခ်င္းအခ်စ္ေမတၱာထားၾကေလသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုရွင္သန္ရန္အလိုငွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေတြ႔ဆံုၾကေလသည္။ဤသူမ်ားသည္အမ်က္ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္၌ လည္းမတရား၊ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈကိုမျပဳၾကေပ။ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္လည္း(ရွရီအီ) လည္းကိုမေက်ာ္၊မေဖာက္ၾကေခ်။မိမိတုုိ႔၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတြက္မဂၤလာတရားကိုျဖစ္ေစပါသည္။ျပီးေနာက္မိမိတို႔၏မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေအးေဆး ၿငိမ္ဝပ္ စြာေနၾကေလသည္။

ညႊန္း-အလ္ကာဖီက်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ဆိုလွ်င္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခြင့္ လြတ္ပလပ္ၿပီး ရက္ေရာသည္ဆိုေၾကာင္းဟဒီးစ္ေတာ္မွမီးေမာင္းထိုးျပထားရာ႐ံုးေရာက္၊ဂတ္ေရာက္၊တရား႐ံုးေရာက္ျပီးျပႆနာကိုမႀကီးႀကီးေအာင္လုပ္ရန္၊ေျဖရွင္းရန္မလိုေခ်။အကယ္၍ဆံုးမမရသည့္အေျခအေန၊ညိႇမရေတာ့သည့္အေျခအေနတြင္မိမိတို႔၏သက္ဆိုင္ရာမရ္ဂ်ာထံအက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပတင္ျပရန္ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ရက္ေရာရာ၌လည္းကိုယ္လူသူလူဟုေက်ာသားရင္သားမကဲြျခားဘဲဆက္ဆံသင့္ေပးသည္။

(၂)ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ကိုအခ်စ္ေမတၱာထားလွ်င္၎တို႔၏ရွီအာမ်ားကိုလည္းအခ်စ္ေမတၱာထားဖို႔အေရးႀကီးေပသည္။

 

(၃)ဟဒီးစ္ေတာ္အရရစူလ္ႏွင့္အာေလရစူလ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုရွင္သန္ရန္အလိုငွတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေတြ႕ဆံုၾကသည္ဟုဆိုထားသျဖင့္အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုအမွန္တကယ္တင္ျပသည့္မဂ်လစ္အစီအစဥ္၊ စာေစာင္မဂၢဇင္း၊စာအုပ္စသည္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္နီးလွ်င္အနီးကပ္ေတြ႔ ၍ေ၀းလွ်င္လည္းဖုန္း၊ေမးလ္စသည္ျဖင့္ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

 

(၄)အမ်က္ေဒါသထြက္ခ်ိန္၌ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္သည္မတရားမႏွိပ္စက္၊မညႇဥ္းပန္း၊သည္ကိုဟဒီးစ္ေတာ္မွေထာက္ျပထားရာမိမိတို႔အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္မေက်နပ္သည္ႏွင့္ဘာသာတူ၊ေဖရ္ကာတူအခ်င္းခ်င္းကိုမတရားပုတ္ခတ္စြပ္စဲြေျပာဆိုသူမ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။ဤေနရာ၌မေတာ္တဆရွီအာအခ်င္းခ်င္းမေျပလည္မႈ၊သေဘာထားကဲြလြဲမႈ၊ျဖစ္လာလွ်င္တစ္ဖက္တည္း၏စကားကိုနားေထာင္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးသူမ်ား သတိႀကီး သင့္ေပသည္။

(၅)ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္၌လည္းတရားေတာ္မွခြင့္မျပဳထားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုမက်ဴးလြန္ေခ်။မိမိ၏အိမ္နီးခ်င္းအတြက္မဂၤလာတရားေတာ္ကိုျဖစ္ထြန္းေစ သည့္အတြက္ ရွီအာေအမာမ္မီယာေဖရ္ကတ္ ရွရီအီအိမ္နီးခ်င္း ဆိုသည္မွာမိမိေနအိမ္မွပတ္လည္အိမ္ေျခ(၄၀) အထိအက်ံဳး၀င္ေနေလသည္။အိမ္နီးခ်င္းသည္မည္သည့္ဘာသာ၀င္ပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊မိမိ ေၾကာင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာက ဒုကၡေရာက္မႈကို မျဖစ္ေစဖို႔ ရွီအာစစ္ ရွီအာမွန္ျဖစ္လိုသူတိုင္းသတိထားရေပမည္။

(၆)မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းအတြက္ျပႆနာကိုျဖစ္ေစသူ၊အႏၱရာယ္ေရာက္ေစသူလည္းမျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ရာ၊မိမိ၏မိဘႏွစ္ပါးဇနီးခင္ပြန္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစသည္တို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ေျပာစရာပင္လိုမည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္သူ၊ေကာင္းမႈကိုလမ္ညႊန္သူ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၀)

الامامالحسنع :فیجوابرَجُلٌقاللهإنیمِنْشِيعَتِكُمْفَقَالَالْحَسَنُبْنُعَلِيٍّيَاعَبْدَاللَّهِإِنْكُنْتَلَنَافِيأَوَامِرِنَاوَزَوَاجِرِنَامُطِيعاًفَقَدْصَدَقْتَوَإِنْكُنْتَبِخِلَافِذَلِكَفَلَاتَزِدْفِيذُنُوبِكَبِدَعْوَاكَمَرْتَبَةًشَرِيفَةًلَسْتَمِنْأَهْلِهَالَاتَقُلْأَنَامِنْشِيعَتِكُمْوَلَكِنْقُلْأَنَامِنْمَوَالِيكُمْوَمُحِبِّيكُمْوَمُعَادِيأَعْدَائِكُمْوَأَنْتَفِيخَيْرٍوَإِلَىخَيْر.

میزانالحکمهج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

      တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္မွေအမာမ္ဟစန္(အ.စ) ထံ ကၽြန္ေတာ္ ဟာကိုယ္ေတာ္၏ရွီအာျဖစ္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္ထားရာေအမာမ္ (အ.စ) အေနျဖင့္၎အားအေျဖမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

အိုျမတ္အလႅာဟ္၏အဖန္ဆင္းခံအသင့္အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔႔၏အဟ္ကာမ္(ခ) ဥပေဒသမ်ားကိုလက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူကၽြႏု္ပ္တို႔တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္အရာမ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္သူမွန္လွ်င္အသင့္ေျပာသည့္စကားမွန္ေပသည္။အကယ္၍အသင့္အေနျဖင့္ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္(ရာထူး-ရွီအာျဖစ္ေၾကာင္း) ကိုထြက္ဆိုေၾကျငာျခင္းျဖစ္မိမိ၏အျပစ္ဂိုနာမ်ားတြင္ပိုမ်ားေအာင္မလုပ္ပါေလႏွင့္။အသင့္အေနျဖင့္ထိုေနရာရာထူး(ရွီအာ)ႏွင့္မထိုက္တန္ေပ။(ဤအတြက္ေၾကာင့္) ကၽြန္ေတာ္သည္ကိုယ္ေတာ္၏ရွီအာဟုမေျပာေလႏွင့္။တစ္နည္းအားျဖင့္ကိုယ္ေတာ္ကိုလိုလားႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူကိုယ္ေတာ္၏ရန္သူမ်ား၏ရန္သူပါဆိုပါေလ။ဤသုိ႔ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္အသင္သည္ေကာင္းျမတ္ေကာင္းမြန္သည့္လူေကာင္းတစ္ေယာက္မည္ေလမည္။ေကာင္းမႈသူစရိုက္ဖက္အားသန္စိတ္၀င္စားသူျမည္ေလမည္။

ညႊန္း - မီးဇာန္ႏိုလ္ေဟက္မအ္က်မ္းအတဲြ( )

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)လူေတြ၏အျမင္၌ရွီအာျဖစ္ေနဖို႔ထက္ေအမာမ္(အ.စ) ၏အျမင္၌ရွီအာျဖစ္ဖို႔အလြန္တရာအေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာဆိုေနေပသည္။

 

(၂)ရွီအာဟုစကၠန္႔အနည္းငယ္ေျပာလိုက္႐ံုျဖင့္မလံုေလာက္ေသးပဲဲ လက္ေတြ႔ သက္ေသျပဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းထင္ရွားေနေလသည္။

(၃)  ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းဤပုဂၢိဳလ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါကမိမိကိုယ္မိမိရွီအာဟုေျပာဆိုေၾကြးေၾကာ္ေနမည့္အစားမိုဟစ္ဗ္ဟုေျပာဆိုေၾကျငာသင့္ေလသည္။

 

(၄)  ရွီအာအေၾကာင္းအေသအခ်ာမသိဘဲရွီအာဟာကာေဖရ္ပါ။မိုရွ္ရက္ပါ၊အစၥလာမ္အနာကိုဆားသိပ္ေနသူေတြပါ။ရဟူဒီမ်ားကိုအျပင္ပိုင္း၌ရန္သူ အျဖစ္ေၾကျငာၿပီး အတြင္းပိုင္းႏွင့္ေပါင္းေနသူပါ။ဒီေကာင္ေတြကိုရွင္းသင့္တယ္။သာ၀က (ရ.ေသြ) ေတြကိုေစာ္ကားတယ္၊ စသည္ျဖင့္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးၿပီး ရွီအာမ်ားႏွင့္ဗိုင္ေကာဒ္လုပ္ၾက၊သတ္ၾကသည့္အစၥလာမ္အတုအေယာင္မ်ားအထူးသတိထားသင့္ေနေပၿပီး၊ဤကဲ့သုိ႔ျပဳက်င့္ေနသည့္သူမ်ား၏အျပစ္ဂိုနာသည္မေသးေခ်။ကိုယ့္ေျခကိုပုဆိန္ျဖင့္ေပါက္ေနသည့္လူ႔ငႏြားတိရစာၦန္မ်ားပင္တည္း။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ထက္(မအာဇလ္လႅာဟ္) တစ္လႀကီးေနသူမ်ားပင္တည္း။ဤေနရာ၌မိမိအေနျဖင့္ရွီအာေဖရ္ကာ၌ေနခြင့္ျဖစ္ခြင့္ရေနလွ်က္စည္းစိမ္းတဏွာစသည္ကိုမက္ျပီးဘာသာျခားမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ား၊ေဖရ္ကာမတူသူမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ားလည္းသတိျပဳသင့္ေပသည္။ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

 

            မိမိတို႔၏တဏွာ၊ရာဂ၊တပ္မက္မႈကိုျဖဴစင္လွသည့္အခ်စ္ဆိုသည့္အေရာင္ႏွင့္ခ်ယ္ေနသူမ်ားအတြက္ရင္ေလးစရာပင္ရွက္စရာပင္။

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူမ်ား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၁)

قالعلیع : شِيعَتُنَاهُمُالْعَارِفُونَبِاللَّهِالْعَامِلُونَبِأَمْرِاللَّهِأَهْلُالْفَضَائِلِالنَّاطِقُونَبِالصَّوَابِمَأْكُولُهُمُالْقُوتُوَمَلْبَسُهُمُالِاقْتِصَادُوَمَشْيُهُمُالتَّوَاضُعُ ... تَحْسَبُهُمْمَرْضَىوَقَدْخُولِطُواوَمَاهُمْبِذَلِكَبَلْخَامَرَهُمْمِنْعَظَمَةِرَبِّهِمْوَشِدَّةِسُلْطَانِهِمَاطَاشَتْلَهُقُلُوبُهُمْوَذَهَلَتْمِنْهُعُقُولُهُمْفَإِذَااشْتَاقُوامِنْذَلِكَبَادَرُواإِلَىاللَّهِتَعَالَىبِالْأَعْمَالِالزَّكِيَّةِ- لَايَرْضَوْنَلَهُبِالْقَلِيلِوَلَايَسْتَكْثِرُونَلَهُالْجَزِيل‏.

بحارالانوارجلد 78

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီ(အ.စ) မိန္႔ေလ၏။

      ကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာဆိုသည္မွာျမတ္အလႅာဟ္မအ္ေရဖသ္( ျမတ္အလႅာဟ္အားအေသအခ်ာ သိရွိ၊နားလည္၊သေဘာေပါက္ျခင္း)ရွိေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္အမိန္႔ဥပေဒသမ်ားကိုလက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူျဖစ္ေပသည္။ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူမ်ားျဖစ္ေလသည္။၎တို႔၏အကႌ်သည္အလယ္အလတ္ျဖစ္ေလသည္။ၿပီးေနာက္ေနထိုင္မႈက်ဳိးႏြံေလသည္။အသင္အေနျဖင့္၎တို႔ကိုေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ႏွင့္အ႐ႈးလိုထင္ေလသည္။အမွန္တကယ္၎တို႔သည္ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ေခ်။တနည္းဆိုရလွ်င္ျမတ္အလႅာဟ္၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္စြမ္းအင္မ်ား၏အနိသင္သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၎တို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားသည္႐ူးသြပ္သူပမာျဖစၿပီး၎၏အသိဥာဏ္ ဦး ေႏွာက္္မ်ားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌အံ့ၾသမႈႏွင့္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေခ်။မိမိတို႔၏လိုလားေတာင္းတျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင့္၎တို႔သည္မေနထိုင္သည့္အေျခအေနျဖင့္ရွင္ျမတ္ဖက္သုိပလွမ္းေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္အတြက္မိမိတို႔၏အနည္းငယ္ေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကိုမေက်နပ္ႏိုပ္ေပ။ျပီးေနာက္ေျမာက္မ်ားစြာေသာေကာင္းမႈကုသုိလ္သုစရိုက္မ်ားကိုလည္းအမ်ားႀကီးဟုမထင္ေလေခ်။

ညႊန္း- ေဘဟာရရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၇၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ရွီအာအစစ္အမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္ျမတ္အလႅာဟ္၏မအ္ေရသ္အတြက္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရေပမည္။

(၂)  အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုယ္ဖိ၊ရင္ဖိ၊လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေလသည္။

(၃)မာရွာအလႅာဟ္က်န္အခ်က္အလက္မ်ားမွာဟဒီးစ္ေတာ္အတြင္းအထင္အရွားေတြ႔ေနရေလေပသည္။

(၄) ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ေကာင္းမႈကုသုိလ္အနည္းငယ္ေလးမရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပးကမ္းျခင္း၊ကူညီေပးျခင္း၊မုဆိုးမမ်ားကိုလွဴဒါန္းျခင္း၊ေခတ္ပညာေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္သာသနာေက်ာင္းသား/သူမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊စသည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီးမေက်နပ္လက္ပိုက္မထိုင္သင့္ေခ်။အမ်ားႀကီးျပဳၿပီး လွ်င္လည္းျမတ္အလႅာဟ္သေဘာတူလက္ခံဖို႔ သာၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး ေသာကထားရေပမည္။ကုသုိလ္တစိတ္ကိုတအိတ္၊တပဲကိုတက်ပ္သားမထင္မိဖို႔အထူးလိုအပ္ေပသည္။

 

(၅) ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔မည္မွ်အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းခက္ခဲေၾကာင္းအပီအျပင္သိႏိုင္ေပသည္။

 

ေဒါသကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၂)

قالالصّادقع : َيَاشِيعَةَآلِمُحَمَّدٍاعْلَمُواأَنَّهُلَيْسَمِنَّامَنْلَمْيَمْلِكْنَفْسَهُعِنْدَغَضَبِهِوَمَنْلَمْيُحْسِنْصُحْبَةَمَنْصَحِبَهُوَمُخَالَقَةَمَنْخَالَقَه‏.

تحفالعقول

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အိုအာေလ့မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ၏ရွီအာအေပါင္းတို႔အၾကင္မည္သူမဆိုမိမိ၏ေဒါသ ေမာဟကိုမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္မိမိသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားအေပၚေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းမိိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အေပၚေကာင္းမြန္ စြာျပဳမႈ ဆက္ဆံျခင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳသူမ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ားကိုေကာင္းျမတ္သည့္ဆန္႔က်င္မႈမျပဳမျခင္းကၽြႏု္ပ္တို႔မွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္း - သုိအ္ဖိုလ္အိုကုလ္က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။စိစစ္သင့္ေပသည္။

 

(၂)  ရွီအာဆိုတာေျပာရတာလြယ္သေလာက္၊လက္ေတြ႔ ခက္ပါလားဟုထင္ရွားလာေလသည္။

 

(၃)ဟဒီးစ္ေတာ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသူမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးဆိုရမည္ဟုေဖာ္ျပထားရာအလကားေနရင္မနာလို၀န္တိုမႈေၾကာင့္သူတစ္ပါးကိုရန္လိုသူ မ်ား၊သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုဖ်က္စီးေန သူမ်ားမိမိ ကိုယ့္ကိုရွီအာဟုမေျပာသင့္ေခ်။အထူးအရွက္ယူသင့္ေပသည္။

 

(၄)မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဖက္သူမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာဆန္႔က်င္ရမည္ဟုလမ္းညႊန္းခ်က္ရွိလ်က္မိမိဆန္႔က်င္ဖက္မ်ားကိုမတရားစြပ္စဲြျခင္း၊မဟုတ္မတရားေျပာျခင္းစသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္သူသည္ရီွအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္ႏိုင္မည္ေလာ။

 

တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ခ်ိန္ျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႐ိုေသေလးစားျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၃)

الأمامالکاظمعقال : لَيْسَمِنْشِيعَتِنَامَنْخَلَاثُمَّلَمْيَرْعَقَلْبَهُ.

بصائرالدرجات

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ကာစင္(မ္)(အ.စ)မိန္႔ၾကားေလသည္။

      အၾကင္မည္သူမဆိုႏွလံုးသားသည္တစ္ဦးတည္းတစ္ေယာက္တည္းရွိခ်ိန္တြင္ျမတ္အလႅာဟ္အားေၾကာက္ရြံ႕   ရိုေသေလးစားျခင္းမရွိလွ်င္ထိုသူသည္ကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာမ်ားမွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္း-ဗဆြာေအရြဒ္ဒရာဂ်ာသ္က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွင္းလင္းဖို႔ပင္မလိုေတာ့ေခ်။ယေန႔ျမတ္အလႅာဟ္အားေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသေလးစားမႈမရွိသည့္အတြင္တရားသည္မတရားသည္မွန္သည္မွားသည္စသည္တို႔ကိုဂရုမျပဳေတာ့ေခ်။တစ္ေန႔ျမတ္အလႅာဟ္ကိုအေျဖေပးရမည္ဆိုတာလည္းေမ့ေနေပသည္။

(၂)  မႏုႆလူသား၏အမ်ားစုသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းရွိခ်ိန္တြင္မေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားလုပ္ေလ့ရွိေပသည္။ဘယ္သူမွမသိဘယ္သူမွမျမင္ဟူသည့္အေတြးမွားအျမင္မွားျဖစ္ ဂိုနာမ်ားကို ျပဳတတ္ၾကေလသည္။ဤဟဒီးစ္ေတာ္မွမည္မွ်သင္ခန္းစာယူရန္မီးေမာင္းထိုးျပေနေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

သီလသမာဓိတြင္ၾကိဳးစားျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၄)

قالالصّادقع : َلَيْسَمِنْشِيعَتِنَامَنْيَكُونُفِيمِصْرٍيَكُونُفِيهِمِائَةُأَلْفٍوَيَكُونُفِيالْمِصْرِأَوْرَعُمِنْهُ.

بحارانوارجلد 68

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။

      အၾကင္မည္သူမဆိုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူထုရွိသည့္ၿမိဳ႕ တြင္ေနထိုင္ျပီးထို႔ ၿမိဳ႕ သူ /သားမ်ားအတြင္းသီလသမာဓိအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္မျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာ(မ်ား) မွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္းေဘဟာရရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၆၈

 

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ဟဒီးစ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနေလ၏။သီလသမာဓိအရွိဆံုးမွာရွီအာမဟုတ္ဘဲျပႆနာဂ်ကရာအမ်ားဆံုးလုပ္သူမွာရွီအာျဖစ္ေနေလသည္။၀မ္းနည္းေလစြ ...

 

(၂) သီလသမာဓိသကၠ၀ါတရားသည္က်မ္းစာအုပ္မ်ားတြင္သာရွိ ေတာ့ ၿပီး အျပင္တြင္လက္ေတြ႕ရွားပါးေနသည့္အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေနေလၿပီး။

 

ဤသူမ်ားအေပၚလာအ္နသ္ၾကေရာက္ပါေစ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၅)

قالالصّادقع : قَوْمٌيَزْعُمُونَأَنِّيإِمَامُهُمْوَاللَّهِمَاأَنَالَهُمْبِإِمَامٍلَعَنَهُمُاللَّهُكُلَّمَاسَتَرْتُسِتْراًهَتَكُوهُأَقُولُكَذَاوَكَذَافَيَقُولُونَإِنَّمَايَعْنِيكَذَاوَكَذَاإِنَّمَاأَنَاإِمَامُمَنْأَطَاعَنِي.

بحارالانوارجلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      တစ္ခ်ဳိ႕ သည္ကၽြႏု္ပ္ဟာ၎တို႔၏ေအမာမ္(အ.စ) ဟုထင္ေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ကစမ္ကၽြႏု္ပ္သည္၎တို႔၏ေအမာမ္(အ.စ) မဟုတ္ေခ်။ျမတ္အလႅာဟ္ဤသူမ်ားအေပၚလအ္နသ္ခ်ေပးေတာ္မူပါေစ။ကၽြႏု္ပ္သည္အရာတစ္ခုခုကိုဖံုးကြယ္လွ်င္ဤသူမ်ားသည္××ျဖစ္ၾကေပသည္။ကၽြႏု္ပ္ အခ်ဳိ႕ စကားေျပာသည္အခါဤစကား၏အဓိပၸာယ္ဆိုလိုခ်က္ကဒီလိုဟုမိမိအထင္ျဖစ္ေျပာဆိုတတ္ၾကေလသည္။ကၽြႏု္ပ္သည္ကၽြႏု္ပ္၏အမိန္႔နာခံသူမ်ားအတြက္သာလွ်င္ေအမာမ္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

ညႊန္း - ေဘဟာရြလ္အန္၀ါရ္က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေအမာမ္(အ.စ)အားမိမိတို႔၏ ေအမာမ္ (အ.စ) ဟုဆိုယံုျဖစ္မလံုေလာက္ေခ်။ေအမာမ္(အ.စ)ကိုင္တိုင္ကကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေအမာမ္(အ.စ) ျဖစ္ေၾကာင္းကုိယ္တိုင္လက္ခံဖို႔အေရးႀကီးလိုအပ္ေပသည္။

 

(၂)  ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) ၏အမိန္႔မ်ားကိုနားမေထာင္လက္ ေတြ႔မ က်င့္သံုးေသးသမွ်ကာလပတ္လံုးရွီအာစစ္ ၊ ရွီအာမွန္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

 

(၃)ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား၏အဓိပၸာယ္ဆိုလိုခ်က္ကိုအေသအခ်ာမသိဘဲရမ္းမတုတ္သင့္ေပ။ဘာသာေရးအေသအခ်ာစိတ္ခ်ရသည့္အစိတ္အပိုင္းအထိမသိရွိေသးဘဲမေရးသင့္မေျပာသင့္မဆိုသင့္ေခ်။အရည္အေသြးမီလာေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ (( ဖြတ္၊ မိေက်ာင္း ျဖစ္၊ ျမစ္မခ်မ္း သာ )) ကိန္း ဆိုက္ခဲ့၊ဆိုက္ေနေလသည္။

 

ေအမာမ္ (အ.စ) အတြက္သိကၡာျမင့္ေပသူျဖစ္ပါေစ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၆)

قالالصّادقع : یامَعَاشِرَالشِّيعَةِكُونُوالَنَازَيْناًوَلَاتَكُونُواعَلَيْنَاشَيْناًقُولُوالِلنَّاسِحُسْناًاحْفَظُواأَلْسِنَتَكُمْوَكُفُّوهَاعَنِالْفُضُولِوَقَبِيحِالْقَوْلِ.

امالیشیخصدوقره

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အိုရွီအာ(ေအမာမ္မီယာ)အေပါင္းတို႔ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ဂုဏ္သိကၡာကိုတိုးေစသူမ်ားျဖစ္ပါေစဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္အမည္ပ်က္ေအာင္ျပဳသူမ်ားမျဖစ္ပါေစႏွင့္လူထုႏွင့္ေကာင္းျမတ္သည့္စကားမ်ားေျပာဆိုပါေလ။မိမိ၏ႏႈတ္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါေလ။အက်ဳိးမဲ့အဓိပၸာယ္မရွိသည့္စကားမ်ားမွထိန္းသိမ္းပါေလ။

ညႊန္း - အမာလီရွိက္ခ္စူဒူက္(.)က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)အတြက္ဂုဏ္သိကၡာကိုတုိးေစသူျဖစ္ဖို႔ႏွင့္ေလ်ာ့ေစသူမျဖစ္ေစဖို႔ဆိုထားရာရွီအာအခ်င္းခ်င္းျပႆနာကိုေျပေျပလည္လည္မညိႇၾကဘဲဟို႐ံုးတိုင္၊ ဒီ႐ုံးတိုင္သူမ်ားသတိျပဳသင့္ေပသည္။

 

၂။ငါတို႔ရပ္ကြက္ထဲကဟိုရွီအာေလကြအရက္သမား၊ဘိန္းစား၊စိတ္ၾကြေဆးေရာင္းသူ၊မေကာင္းတာလူသူ၊လူလိမ္လူညာ420 သမားစသည္ျဖင့္အေျပာမခံရေအာင္ေနရမည္မွာအထူးအေရးႀကီးေပသည္။

၃။လူထုႏွင့္စကားေကာင္းေကာင္းေျပာရမည္ဟုညႊန္ထားရာလူမ်ဳိးမေရြးဘာသာမေရြးဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြးတို႔ႏွင့္ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံရေပမည္။

၄။ႏႈတ္သည္အထူးအေရးႀကီးေလသည္။ႏႈတ္ေၾကာင့္ခ်မ္းသာသြားသူမ်ားဒုကၡေရာက္သူမ်ားထုႏွင့္ထည္ပင္တည္းစာ႐ူသူလူႀကီးမင္းကိုယ္တိုင္အနည္းႏွင့္အမ်ားေတြ႕ၾကံဳဖူးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) ၏ရွီအာ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၇)

عنالمفضلقالالصادقع : إِنَّمَاشِيعَةُجَعْفَرٍمَنْعَفَّبَطْنُهُوَفَرْجُهُوَاشْتَدَّجِهَادُهُوَعَمِلَلِخَالِقِهِوَرَجَاثَوَابَهُوَخَافَعِقَابَهُفَإِذَارَأَيْتَأُولَئِكَفَأُولَئِكَشِيعَةُجَعْفَرٍ.

اصولکافیجلد 2 ،خصالجلد 1 بابالخمسه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

မိုဖြေစလ္ထံမွရီ၀ါယသ္ေတာ္လာရွိေလသည္။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ဧကန္မုခ်ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ရွီအာ ဆိုသည္မွာ -ထိုသူသာလွ်င္ျဖစ္ေခ်သည္။၎၏၀မ္းဗိုက္ႏွင့္အရွက္အဂၤါသည္သန္႔ရွင္းေလသည္။(ဆိုလိုသည္မွာဤအရာႏွစ္ခုစလံုးကိုဟရမ္လုပ္ငန္းမ်ားမွထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ေပသည္။အျပင္းအထန္(မိမိစိတ္႐ုိင္းစိတ္မိုက္) ႏွင့္ေဂ်ဟဒ္ျပဳေလ၏။မိမိ၏အလုပ္မ်ားကိုမိမိ၏ဖန္ဆင္းရွင္ျမတ္အလႅာဟ္ႏွစ္ျမိဳ႕ျမတ္ႏိုးမႈအတြက္သာလွ်င္ေဆာင္ရြက္ေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္စ၀ါးဗ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ၿပီးအရွင္၏အကဗ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေလ၏။အသင္အေနျဖင့္ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္သူမ်ားေတြ႔ရမည္ဆိုလွ်င္(မွတ္ပါ)ထိုသူမ်ားသည္ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏ရွီအာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ညႊန္းအူစူေလကာဖီက်မ္းအတဲြ()ေစဆြာက်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)သမာအာဇီ၀က်က်ျဖင့္မိမိ၀မ္းဗိုက္ကိုမျဖည့္သူမ်ား၊မိမိအရွက္၊ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ကိုဟုိေပၚဒီေပၚ၊ေမာ္ဒယ္ပံုစံျပဳသူမ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။မိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုလည္းဆိုမည္ဤကဲ့သုိ႔လည္းျပဳမည္ဆိုလွ်င္ရွီအာစစ္၊ ရွီအာမွန္မဟုတ္ေခ်။

 

(၂)ေဂ်ဟဒ္ျပဳသူျဖစ္ေလသည္။ေသာင္းၾကမ္းသူ၊ဖ်က္စီးသူ၊လူသတ္သူကိုရွီအာအျမင္၊စစ္မွန္သည့္အစၥလာမ့္အျမင္၌ေဂ်ဟဒ္မမည္ေခ်။မိမိ၏စိတ္႐ိုင္းစိတ္ပုပ္မ်ားကိုတိုက္ထုတ္ျခင္းကိုႀကီးမားသည့္ေဂ်ဟဒ္ဟုဆိုထားေလ၏။သုိ႔ေသာ္မိမိကိုက်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားကိုခုခံပိုင္ခြင့္ရွိေလသည္။မိမိဖက္မွမစၾကေလေခ်။

(၃)ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ ကိုဦးစားေပးရမည္။တျခားအတြက္မျဖစ္ေစရ။

 

(၄)ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ၊စ၀ါးဗ္ႏွင့္အဇဗ္သည္ျမတ္အလႅာဟ္လက္ထဲ၌သာရွိသည္ကိုအေသအခ်ာမွတ္သားထားသင့္ေပသည္။

 

(၅)ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ရွီအာမ်ားသည္ရွိေတာ့ရွိတယ္ရွား၏။နည္း၏။ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္လည္းဤစစ္မွန္သည့္ရွီအာစစ္မ်ားစာရင္းတြင္၀င္ပါေစဟုျမတ္အလႅာဟ္ထံဆုေခၽြလိုက္ရပါသည္။

(၆) ဤကဲ့သို႔ အရည္ အေသြးမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ အၿမဲ ႀကိဳးစားေန သင့္ေပ သည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာအတု

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၈)

قالالصّادقع : كَذَبَمَنْزَعَمَأَنَّهُمِنْشِيعَتِنَاوَهُوَمُتَمَسِّكٌبِعُرْوَةِغَيْرِنَا.

بحارالاتوارجلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔(အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) မွအပအျခားသူမ်ားကိုၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကိုင္ထားမည္။ၿပီးေနာက္လည္းရွီအာဟုထင္ေနမည္ဆိုလွ်င္အမွန္တကယ္သည္လူလိမ္ ၊လူညာ ၊မုသားဆိုသူပင္တည္း။

ညႊန္း - ေဘဟာ()ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

 

(၁)အဟ္ေလ့ဘိုုက္(သ)(အ.စ)မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းသိႏိုင္ေပသည္။

 

(၂)အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)မွအပအျခားသူမ်ားကိုၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကိုင္ၿပီးရွီအာဟုေအာ္ေနသူမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ဟဒီးစ္ေတာ္ဤ သုိ႔လာျခင္းျဖစ္ေလသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာမ်ားႏွင့္အခ်စ္ထားျခင္းႏွင့္အမုန္းထားျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၉)

عنابنأبینجرانقالسمعتاباالحسنعیقول : مَنْعَادَىشِيعَتَنَافَقَدْعَادَانَاوَمَنْوَالاهُمْفَقَدْوَالانَالِأَنَّهُمْمِنَّاخُلِقُوامِنْطِينَتِنَامَنْأَحَبَّهُمْفَهُوَمِنَّاوَمَنْأَبْغَضَهُمْفَلَيْسَمِنَّا

بحارالانوارجلد 65

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအဗ္ေနအဘီနဂ်္ရာန္မွတဆင့္ရီ၀ါယသ္ေတာ္လာရွိေလသည္။ေအမာမ္ေရဇာ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာမ်ားႏွင့္ရန္ၿငိဳးထားမည္ဆိုလွ်င္ထိုသူသည္ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ရန္ျငိဳးထားျခင္းမည္ေလ၏။အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာမ်ားႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားမည္ဆိုလွ်င္၎အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းမည္ေလ၏။အေၾကာင္းမွာ၎တို႔သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဖန္ဆင္းထားသည့္ေျမသန္႔မွအဖန္ဆင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ေလသည္။မည္သူမဆို၎တို႔ႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားလွ်င္၎သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ၿပီးမည္သူမဆို၎တို႔အားမုန္းတီးမည္ဆိုလွ်င္၎သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္းေဘဟာ()ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၆၅

 

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာေတြဆိုင္မွာမ၀ယ္ရဘူး၊ရွီအာေတြႏွင့္မဆက္ဆံရဘူး၊အလုပ္မခန္႔ရဘူး၊အလုပ္မလုပ္ရဘူး။စသည္ျဖင့္အသံေကာင္းဟစ္ေနသည့္ေမာ္လ၀ီအတုအေယာင္မ်ား၊၀ဟာဘီ၊စလ္ဖီ၊အေမရိကန္၊အစၥေရး၊အစြန္းေရာက္×××ထုတ္ေမာ္လ၀ီမ်ားႏွင့္၎တို႔ေနာက္လိုက္မ်ားသတိ၊ အထူးအထူးျပဳသင့္ေပသည္။အမွန္တကယ္ရွီအာကိုေျပာျခင္းမမည္ေပ၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားကိုေျပာေနျခင္းမည္ေလ၏။

(၂)ရီွအာမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္းသည္လည္းအမွန္တကယ္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ကိုသတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္းမည္ေလ၏။

(၃)ရွီအာအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ၿပီးရန္ၿငိဳးထားေနသူမ်ား၊အေကာက္ၾကံေနသူမ်ား၊မနာလိုစိတ္ထားသူမ်ားလည္းဂ႐ုျပဳစရာပင္။

(၄)ရွီအာ၏အဆင့္အတန္းသည္မည္မွ်ျမင့္မားေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႔ ႏိုင္ေပသည္။

ေကာင္းမႈ၏ရလဒ္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၀)

قالالصّادقع : َشِيعَتُنَامَنْقَدَّمَمَااسْتَحْسَنَوَأَمْسَكَمَااسْتَقْبَحَوَأَظْهَرَالْجَمِيلَوَسَارَعَبِالْأَمْرِالْجَلِيلِرَغْبَةًإِلَىرَحْمَةِالْجَلِيلِفَذَاكَمِنَّاوَإِلَيْنَاوَمَعَنَاحَيْثُمَاكُنَّا.

بحارانوارجلد 68

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

            ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဆိုသည္မွာေကာင္းမႈကုသိုလ္ဟုနားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္အလုပ္ကိုသာလုပ္ေဆာင္ၿပီးမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္အလုပ္မ်ားဟုနားလည္သေဘာေပါက္ထာသည္။အလုပ္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ေလ၏။ေကာင္းမႈမ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေပသည္။ႀကီက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ရဟ္မသ္ေတာ္ကိုလိုလားေတာင့္တၿပီးၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္အလုပ္မ်ားတြင္သူတစ္ပါးထက္ဦးေအာင္လုပ္ေလ၏။ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤရွီအာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ေလသည္။၎၏မ်က္ႏွာမူရာအရပ္ဦးထိပ္ထားမႈ၊ဂ႐ုျပဳမႈသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖက္ျဖစ္ေလသည္။မည္သည္ေနရာတြင္ရွိပါေစကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေလ၏။

ညႊန္းေဘဟာရရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္း၆၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ကုသုိလ္တိုင္း၊ေကာင္းမႈတိုင္း၌လက္မေႏွးမွသာလွ်င္မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားမွန္သမွ်မွေရွာင္ၾကဥ္မွသာလွ်င္ရွီအာစစ္မည္ေလမည္။

(၂)ေကာင္းသည့္ေနရာမွပဲသူတစ္ပါးထက္အရင္ဦးရမည္မွာရွီအာ၏သမိုင္းေပးတာ၀န္ပင္တည္း။ထိုျပင္ရဟ္မသ္ေသ ခိုဒါကိုလည္းေမ့ထားရ၍မရေခ်။ဤအတြက္ေၾကာင့္ကုသုိလ္လုပ္ေနသည္ဟုသိရေပမည္။

(၃)အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ကိုသာလွ်င္အဓိကထားၿပီးဆင္းရဲရဲ၊ ခ်မ္းသာသာေအးေအးပူပူရွီအာျဖစ္ေနဖို႔လိုေပသည္။ေငြအသျပာေၾကာင့္မိန္းမေၾကာင့္၊ရာထူးဂုဏ္မ်ားေၾကာင့္ရွီအာမလုပ္သူမျဖစ္ေစရ။ဤကဲ့သုိ႔ျပဳခဲ့လွ်င္မေတာ္တဆကံေကာင္းခဲ့လွ်င္လည္းဤဘ၀၌ခရီးတာျဖစ္ၿပီးေနာက္အာေခရသ္တြင္စပါယ္ရွယ္ခံရမည္ဆိုတာမေမ့သင့္ေခ်။

 

ရွီအာမ်ား၏လမ္းစဥ္သည္ကားျမတ္အ​လႅာဟ္၏အမိန္႔နာခံျခင္းပင္တည္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၁)

قالالباقرع : لَاتَذْهَبْبِكُمُالْمَذَاهِبُفَوَاللَّهِمَاشِيعَتُنَاإِلَّامَنْأَطَاعَاللَّهَعَزَّوَجَلَّ.

الکافیجلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အျမင္ေပါင္းစံုအကီဒါယံုၾကည္မႈ အစံုေၾကာင့္အသင္ရွီအာအားလမ္းလဲြလမ္းမွားသုိ႔မေရာက္ေစႏွင့္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ကစမ္ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာျမတ္အလႅာဟ္၏အမိန္႔ကိုနာခံက်င့္သံုးသူသာလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာျဖစ္ေလသည္။

ညႊန္းအလ္ကာဖီးအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာအစစ္ျဖစ္ဖို႔မွတ္ေက်ာက္အစစ္သည္အလႅာဟ္ဟိုအသွ်င္ျမတ္၏အမိန္႔နာခံက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ေလ၏။

(၂)မည္သည့္အျမင္ျပင္ျဖစ္ပါေစ၊အကီဒါယံုၾကည္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါေစအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ႏွင့္မဆန္႔က်င္၊မဖိဆန္ဖို႔အထူးအေရးႀကီးေပသည္။

 

(၃)ျမတ္အလႅာဟ္၏ကစမ္ကုိျပစ္မဲ့ေအမာမ္အားထားျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္သည္ျမတ္အလႅာဟ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သံုးမွသာလွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။အျခားနည္းလမ္းမရွိ။

 

မွတ္ခ်က္။ ။ အထူး၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုျမတ္အလႅာဟ္၏အမိန္႔ကိုသိရွိနားလည္ရန္အနည္းဆံုးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္စူရဟ္ဖြာေသဟာမွစူရဟ္နာစ္အထိအဓိပၸာယ္ႏွင့္ဘာသာျပန္သိဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ၿပီးမွေနာက္တဆင့္အက်ယ္သဖ္စီးရ္။

            သုိ႔ေသာ္မာရွာအလႅာဟ္အီရန္ႏိုင္ငံတြင္မိမိတို႔၏အခ်ိန္၊စြမ္းအားအရပညာသင္ယူခဲ့သူမ်ားဆည္းပူးေနၾကသူမ်ားယေန႔ဆိုလွ်င္ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာျပန္ဆို အပါအဝင္အေယာက္၇၀ေက်ာ္ေနၿပီးျဖစ္ေပသည္။သုိ႔ေသာ္ အထူး ဝမ္းနည္းေလစြ ၊ျမန္မာဘာသာျပန္စစ္မွန္သည့္အစၥလာမ္ရွီအာေအမာမ္မီယာအျမင္အရျပန္ထားမႈမရွိေခ်။

ယုတ္စြအဆံုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ေဆာင္းပါးေရးသားရာ၌လည္းျမန္မာဘာသာျပန္စြႏီၷကုရ္အာန္ကိုသာဤ သည္မေရြး၊ ကူးခ်ေကာ္ပီလုပ္ၾကေလသည္။၀မ္းနည္းဖြယ္၀မ္းနည္းဖြယ္ ...

            ဤအတြက္ေမာင္လာနာတုိင္းဇေကရဟ္တုိင္း၊ရွီအာမုိမင္အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတုိင္း၏သမုိင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။ျမန္မာဘာသာျပန္(ရွီအာအျမင္အရ)က်မ္းျမတ္ကုရ္အန္ထြက္ရွိလာဖုိ႔ေထာင့္စံုမွတာ၀န္ယူေျဖရွင္းရေပမည္။အေႏွာင့္အယွက္၊အဟန္႔အတား၊ပ်က္စီးမႈျပဳလာသူအျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္အလုပ္မ်ားထံေပးသူမ်ားကုိဖယ္ရွားေက်ာ္ျဖတ္ရေပမည္။အင္ရွာအလႅာဟ္

. . . . .

            အုိ-ျမတ္အလႅာဟ္ျမန္မာရွီအာမ်ား၏ စစ္မွန္သည့္တုိးတက္ေရး၊အက်ိဳးေပးေရးကိစၥမ်ားအတြက္ နီယသ္မေကာင္းသူမ်ား၊ျပႆနာမီးလည္းေတာက္ေစၿပီး ရွီအာ အသိုင္းအဝိုင္းကို လည္းေလာင္းေစသည့္ေကာက္က်စ္သည့္စိတ္ပုတ္စိတ္ယုတ္၊စိတ္ညံ့၊မနာလုိစိတ္ရွိသူမ်ားကုိယုတ္စြာအဆံုး(ခိုဒါနာခြါစ္သာ ) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေက်းဇူးရွင္အေဖႏွင့္အေမမ်ား ၊ေဆြမ်ဳိး မ်ားအႀကီးအကဲမ်ား၊ေမာင္လာနာမ်ား၊ဇေကရဟ္မ်ား ...ျဖစ္ေနလွ်င္ပထမဆင့္အေနျဖင့္ေဟဒါယသ္(တရားလမ္းမွန္)ညြန္ျပေတာ္မူၿပီး၊ေသာင္(၀္)ဗာ(၀န္ခ်ေတာင္းပန္) ႏုိင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါ။

            မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္းဤကဲ့သုိ႔မွမဟုတ္၊မရလွ်င္လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိခံၿပီးျမန္မာရွီအာမ်ားနယ္ပယ္မွဖယ္ရွားေပးသနားေတာ္မူပါ။၎တုိ႔အားကာယ၊ၪာန၊ဒါနျဖင့္ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ားကုိလည္းရွင္ျမတ္ အလြတ္မေပးေတာ္မူပါႏွင့္ဟု အသနားခံ ဒိုအာ ျပဳလိုက္ပါသည္။ အာမီးန္ ...

 

ညအခ်ိန္တြင္ေအဗာဒသ္ျပဳသူ၊ေန႔အခ်ိန္တြင္ရဲရင့္ျပတ္သားသူျဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၂)

 

قتاالباقرع : فیصفةالشیعة : َإِنَّهُمْحُصُونٌحَصِينَةٌفي [وَ] صُدُورٌأَمِينَةٌوَأَحْلَامٌرَزِينَةٌلَيْسُوابِالْمَذَايِيعِالْبُذُرِوَلَابِالْجُفَاةِالْمُرَاءِينَرُهْبَانٌبِاللَّيْلِأُسْدٌبِالنَّهَارِ.

مشکوةالانوار

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဘာေကရ္(အ.စ) အေနျဖင့္ရွီအာဂုဏ္ရည္မ်ားကုိမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ဤ(ရွီအာ)သည္ခိုင္မာတည္တံ့သည္ခံတပ္ျဖစ္ေလသည္။၎တို႔၏ႏွလုံးသားသည္အလြဲသံုးစားမလုပ္သည့္(ႏွလုံးရွင္မ်ား) ျဖစ္ေလသည္။(သူတစ္ပါး၏လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းသူျဖစ္ေပသည္။)၎၏အေတြးအေခၚသည္မွန္ကန္ၿပီးျဖစ္ေပသည္။သူမ်ားေနာက္လိုက္သူ ၊   ျပႆနာရွာသူ၊သစၥာေဖာက္၊ႏွိပ္စက္သူ၊ျပစားသူမဟုတ္ေခ်။ဤရွီအာမ်ားသည္ညမ်ားကုိေအဗာဒသ္တြင္ေပ်ာ္ေမြ႔ ၾကၿပီး၎၌ရဲရင့္ျပတ္သားေလသည္။

ညြန္း - မစ္ရွ္ကသြလ္ အန္နဝါ() က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ရွီအာစစ္၊ရွီအာျဖစ္ဖို႔အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားကုိေဖာ္ျပထားရာရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္မိမိကုိယ္၌အထက္ေဖာ္ျပပါအရည္အေသြးမ်ားထြက္လာေအာင္ေသြးရေပမည္။

 

(၂)        သူတစ္ပါးပစၥည္းဥစၥာစသည္၌အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ား၊အဆင္ေျပ ၊ တည္ေနလွ်င္၎၏လွ်ဳိ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ၀ွက္ထားၿပီးအဆင္မေျပေတာ့လွ်င္လူအမ်ားသိေအာင္ေမာင္းထုသူမ်ားမိမိကိုယ္ကုိရွီအာဟုေၾကညာေနသူမ်ား အထူးသိျပဳသင့္ေပသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေရမရွိသည့္ေခ်ာင္းႏွာေခါင္းေပၚကာအရွက္ႀကီးႀကီး ႏွင့္ ေသသင့္ေပသည္။

 

(၃)        ျပႆနာရွာသူဆုိသည္မွာျမတ္အလႅာဟ္၊ရစူလ္(ဆြ)၊အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)) ၏အျမင္၌ျဖစ္ဖုိ႔ အထူးအေရးႀကီး လုိေပသည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ျမန္မာရွီအာေလာကရွိ တစ္ခ်ဳိ႕ မႏူးမနပ္ မ်ား၏ လုပ္ထုံး ၊ ေျပာထုံး အရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သုိ႔အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုခု ၏အမွားကုိေထာက္ျပမည္၊လိမ္လည္ျပစားမႈေတြေဖာ္ထုတ္မည္၊သူတို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ ၏(အႀကံအဖန္) ေစ်းဆုိင္မ်ား ပိတ္ရ မည္။လူႀကီးသူႀကီးေတြသက္ဆုိင္ရာေတြစစ္လာေမးလာမည္စသည္ျဖင့္မိမိတုိ႔၏မေကာင္းသည့္နည္းမ်ားျဖင့္အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ယူေနမႈကုိဟန္႔တားလာသူမ်ားဟန္႔တားေအာင္လုပ္သူမ်ား ကုိျပႆနာေကာင္၊ငဖြစသည္ျဖင့္အေျပာခံရသူမ်ား ကုိမဆုိလုိေခ်။

(၄)        မႏွိပ္စက္သူျဖစ္ရမည္။သူတစ္ပါးကိုလက္နက္ျဖင့္အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္သူသာလွ်င္မမည္ေခ်။သူတစ္ပါးအက်ဳိးယုတ္ေအာင္သူႏွင့္အလုပ္တဲြမလုပ္ႏွင့္သူအိမ္မသြားႏွင့္သူကိုမကူညီႏွင့္စသည္တို႔သည္လည္းႏွိပ္စက္မႈတစ္မ်ဳိးထဲတြင္ပါမပါသက္ဆိုင္ရာမရ္ဂ်ာမ်ားကိုေမးျမန္းၿပီးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

 

(၅)ညမ်ား၌ေအဗာဒသ္ျပဳသူ၊ေန႔၌ရဲရင့္ျပတ္သားသူဟုဆိုထားရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာဟု ခံယူထားသည့္ အတြက္ ညညဆိုေနရာစုံ တြင္ ထိုင္ၿပီးဟုိအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းဟိုလူ႔အတင္း၊ဒီလူ႕အဖ်င္းတုပ္သူမ်ား၊တရားေတာ္မွခြင့္မျပဳထားသည့္ဗီဒီယိုမ်ားၾကည့္သူမ်ားမျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ေပသည္။ေန႔လည္ဆိုလည္းရဲရင့္ျပတ္သားရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားမွာဟလာလ္အလုပ္၊သမာအာဇီ၀အလုပ္အတြက္ထင္ထင္ရွားရွားလုပ္ရဲမႈတစ္ခုသည္လည္းမပါ၀င္ဟုမဆိုႏိုင္ေခ်။

 

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အားလုံး ကို ဤ မေကာင္းသည့္ အခ်င္းအရည္ပုတ္ မ်ား မွ ကင္းေအာင္ေနႏိုင္ စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါ။ ျမတ္အလႅာဟ္ ... အာမီးန္

သီးသန္႔ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္မ်ားကနည္းပါးျခင္းႏွင့္ရွားပါးျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၃)

قالالامامالکاظمعاموسیبنبکرالواسطی : لَوْمَيَّزْتُشِيعَتِيلَمْأَجِدْهُمْإِلَّاوَاصِفَةًوَلَوِامْتَحَنْتُهُمْلَمَاوَجَدْتُهُمْإِلَّامُرْتَدِّينَوَلَوْمَحَّصْتُهُمْلَمَاخَلَصَمِنَالْأَلْفِوَاحِدٌوَلَوْغَرْبَلْتُهُمْغَرْبَلَةًلَمْيَبْقَمِنْهُمْإِلَّامَاكَانَلِيإِنَّهُمْطَالَمَااتَّكَئُواعَلَىالْأَرَائِكِفَقَالُوانَحْنُشِيعَةُعَلِيٍّإِنَّمَاشِيعَةُعَلِيٍّمَنْصَدَّقَقَوْلَهُفِعْلُه

کافیجلد 8

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္မူစာေယကာဇင္မ္ (အ.စ) အေနျဖင့္မူစာဗင္ဘက္ရ္ေရလ္၀ါစ္သြာအားမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

            အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္မိမိ၏ရွီအာမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုသူမ်ားကိုသာလွ်င္ေတြ႔ရေပမည္။ၿပီးေနာက္၎ တို႔ ကိုစမ္းသပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္းအားလံုးမ်က္ႏွာလႊဲသြားၾကေပမည္။ထိုျပင္၎တို႔ကို စိစစ္တိုင္းတာမည္ဆိုလွ်င္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွတစ္ေယာက္မွ်သီးသန္႔အစစ္အမွန္ရွီအာထြက္လာမည္မဟုတ္ေခ်။၎ေနာက္၎ကိုရွာေဖြစိစစ္စစ္ထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားမွအပမည္သူမွ်လြတ္ေျမာက္မည္မဟုတ္ေခ်။ကာလာတစ္ခုကတည္းက(အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ)ေနရာယူအမွီ×××ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အလီ(အ.စ)၏ရွီအာျဖစ္သည္ဟုသာလွ်င္ဆိုၾကေလသည္။

မုခ်ဧကန္အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာဆိုသည္မွာ၎၏စာရိတၱကိုယ္က်င့္စာရိတၱသည္၎တို႔၏ေျပာဆိုမႈကိုေထာက္ခံေနသူကိုဆိုလိုသည္။

ညႊန္းကာဖီက်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္မွမီးေမာင္းထိုးျပေနသည္မွာရွီအာစစ္၊ ရွီအာမွန္ျဖစ္ဖို႔လြယ္ကူသည့္ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္းအလြယ္ေလးမဟုတ္ေၾကာင္းသိႏိုင္ေပသည္။

 

၂။ေလာကဓံ၏ဒဏ္မခံႏိုင္သူမ်ား၊စမ္းသပ္မႈမခံႏိုင္သူမ်ားအစစ္ေဆးမခံႏိုင္သူမ်ားသည္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ေယဘူယ်အားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌အခ်ဳိ႕အစြန္းေရာက္မ်ားဖက္မွဒါရွီအာေတြသူတို႔ႏွင့္သားေပးသမီးေပးမလုပ္နဲ႔ေစ်းမ၀ယ္နဲ႔သူတို႔ဆိုင္က၀ယ္မဲ့အစားကာေဖရ္ဆိုင္က၀ယ္ရွီအာဆိုတာကာေဖရ္အစၥလာမ္ကိုဒုကၡေပးတာနာမည္ဖ်က္တာ၊သာ၀ကေတာ္မ်ား(ရေသြ႔) ေတြကို ဆဲတာ၊စသည္ျဖင့္ေျပာဆိုထိုးႏွက္ေနမႈမ်ားကိုလည္းစမ္းသပ္ေနမႈတစ္ခု ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။

 

၃။ေထာင္ေပ္င္းမ်ား စြာမွ ရွီအာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခန္႔ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ ရွိဖို႔မလြယ္ဟုဟဒီးစ္ေတာ္ကဆိုထားရာအရည္အတြက္ထက္အရည္အေသြးအရည္အခ်င္းကသာေနေၾကာင္းဦးစားေပးထားေၾကာင္းသိႏိုင္ေပသည္။ေနရာတကာ အဖဲြ႔ အားကိုး၊လူဦးေရအားကိုးေနသည့္မိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုဆိုေနသူမ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

 

၄။ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္ရန္အေျပာႏွင့္အလုပ္လက္ေတြ႔ ညီမွ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားေနေလသည္။သူတစ္ပါးအားနမာဇ္ဖတ္ဖို႔၊ဟဂ်္သြားဖို႔ခြြမ္းစ္ထုတ္ဖို႔၊စည္းလံုးညီညြတ္ဖို႔အတင္းမတုတ္ဖို႔မာန္မာနမထားဖို႔စသည္ျဖင့္ဆိုဆံုးမေနၿပီးကိုယ္တိုင္မျပဳသူမ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

ျမတ္အလႅာဟ္၏စစ္မွန္သည့္ေက်းကၽြန္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၄)

قالالامامالرضاع : ُشِيعَتُنَا- الَّذِينَيُقِيمُونَالصَّلاةَوَيُؤْتُونَالزَّكاةَوَيَحُجُّونَالْبَيْتَالْحَرَامَوَيَصُومُونَشَهْرَرَمَضَانَوَيُوَالُونَأَهْلَالْبَيْتِوَيَبْرَءُونَمِنْأَعْدَائِنَاأُولَئِكَأَهْلُالْإِيمَانِوَالتُّقَىوَأَهْلُالْوَرَعِوَالتَّقْوَىمَنْرَدَّعَلَيْهِمْفَقَدْرَدَّعَلَىاللَّهِوَمَنْطَعَنَعَلَيْهِمْفَقَدْطَعَنَعَلَىاللَّهِلِأَنَّهُمْعِبَادُاللَّهِحَقّاًوَأَوْلِيَاؤُهُصِدْقا

صفاتالشیعه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီေရဇာ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

            ကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာဆိုသူမ်ားမွာထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။၎တို႔သည္နမာဇ္၀တ္ျပဳေဆာက္တည္ၾကသည္။ဇကားသ္ေပးေဆာင္ၾကေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္၏အိမ္ေတာ္သုိ႔ဟဂ်္ျပဳရန္ခရီးထြက္ေလ၏။ရမ္ဇန္လျမတ္တြင္ဥပုဒ္ေစာင့္ထိန္းေလသည္။အပ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) အားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၿပီး၎တို႔၏ရန္သူမ်ားကိုမုန္းတီးရြံရွာေလ၏။ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္အီမာန္ရွင္မ်ား၊သီလသမာဓိရွိသူမ်ားေလာကကိုမတပ္မက္သူမ်ားႏွင့္သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

            အၾကင္မည္သူမဆို၎တုိ႔အားနိမ့္ခ်ေျပာဆိုလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ထိုသူအေနျဖင့္ထိုပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ျမတ္အလႅာဟ္အားနိမ့္ခ်ေျပာဆိုလုပ္ျခင္းမည္သြားေလ၏။အေၾကာင္းသည္ကားဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ျမတ္အလႅာဟ္၏စစ္မွန္ေသာ္ေက်းကၽြန္မ်ားႏွင့္စစ္မွန္သည့္၀လီ(အခ်စ္ေတာ္မ်ား)ျဖစ္ေလသည္။

ညႊန္းေစဟသြရွ္ရီွအာက်မ္း

 

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ဟဒီးသ္ေတာ္မွတင္ျပထားသည္မွာရွင္းလင္းတိက်ေပသည္။

၂။အဟ္ေလ့ဘိက္(သ)(အ.စ) ကိုလည္းခ်စ္ပါသည္။၎တို႔၏ရန္သူမ်ားကိုလည္းဘာပါညာပါဟုလက္ခံသူမ်ားသည္ဘာမဆိုေတာ့ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သုိ႔ေသာ္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္၏ေက်းကၽြန္အစစ္ေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

 

၃။ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္ေက်းကၽြန္စစ္ႏွင့္၀လီအစစ္ျဖစ္ရန္ဟဒီးစ္ေတာ္ျပအရည္အေသြးဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္က်င့္ၾကံံအားထုတ္ရေပမည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ႏႈတ္ျဖင့္ရွီအာပါအလႅာဟ္ဗန္ဒါပါဟုသံုးေလးစကၠန္႔ေလးေျပာလိုက္ရေသာ္လည္းတစ္ဘ၀လံုးလက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပို႔လိုအပ္ေၾကာင္းအေရးႀကီးေၾကာင္းဆိုထားသည္ကိုျမင္ရေလသည္။

 

ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည့္ရွီအာႏွလံုးသား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၅)

قالالصّادقع : َإِنَّمَاشِيعَتُنَاأَصْحَابُالْأَرْبَعَةِالْأَعْيُنِعَيْنَانِفِيالرَّأْسِوَعَيْنَانِفِيالْقَلْبِأَلَاوَالْخَلَائِقُكُلُّهُمْكَذَلِكَإِلَّاأَنَّاللَّهَعَزَّوَجَلَّفَتَحَأَبْصَارَكُمْوَأَعْمىأَبْصارَهُمْ‏.

میزانالحکمهج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဆြာဒစ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွီအာမ်ား၏မ်က္လံုးေလးလံုးရွိေလ၏။ႏွစ္လံုးမွာမ်က္ႏွာေပၚ၌ရွိၿပီးေခါင္းေပၚ၌ရွိၿပီး၊က်န္ႏွစ္လံုးမွာႏွလံုးသား၌ျဖစ္ေပသည္။အသိ ၊သတိရွိပါေလ။ရွိသမွ်အဖန္ဆင္းခံမ်ားသည္ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။သုိ႔ေသာ္ျမတ္အလႅာဟ္အေနျဖင့္အသင္တိို႔(ရွီအာေအမာမ္မီယာမ်ား) ၏ႏွလံုးသားမ်က္လံုးမ်ားကိုဖြင့္ေပးထားေတာ္မူၿပီး၎တို႔၏ႏွလံုးသားရွိမ်က္လံုးမ်ားကိုပိတ္ထားေတာ္မူေလ၏။

ညႊန္းမီးဇာန္ႏိုလ္ေဟက္မဟ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ႏွလံုးသားရွိမ်က္လံုးႏွစ္လံုးဖြင့္သည္မွာႏွလံုးသားျဖဴစင္သန္႔ရွင္းၿပီးနက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းအေသးစိတ္ျမင့္ျမတ္မႈကိုလည္းဆိုလိုထားေၾကာင္းမေမ့သင့္ေခ်။

 

(၂)ျမတ္အလႅာဟ္အေနျဖင့္ႏွလံုးသားရွိမ်က္လံုးႏွစ္လံုးအားဖြင့္ေပးေစလိုသည့္ဆႏၵရွိလွ်င္မိမိကိုယ္ကိုရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္လာေအာင္ျမတ္အလႅာဟ္ရစူလ္(ဆြ) ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) တို႔၏အျမင္၌ရွီအာျဖစ္လာဖို႔အထူးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရေပမည္။

 

ဤကဲ့သု႔ေသာ္ေက်းကၽြန္မ်ားအေပၚျမတ္အလႅာဟ္ထံမွရဟ္မသ္ေတာ္ျဖစ္ေပသည္။

 

ဟဒီးစ္ေတ္(၃၆)

قالالصّادقع : قَالَلِيأَبُوعَبْدِاللَّهِجَعْفَرُبْنُمُحَمَّدٍعيَاعَبْدَالْأَعْلَى ... فَأَقْرِئْهُمُالسَّلَامَوَرَحْمَةَاللَّهِ .. يَعْنِيالشِّيعَةَ .. وَقُلْقَالَلَكُمْرَحِمَاللَّهُعَبْداًاسْتَجَرَّمَوَدَّةَالنَّاسِإِلَىنَفْسِهِوَإِلَيْنَابِأَنْيُظْهِرَلَهُمْمَايَعْرِفُونَوَيَكُفَّعَنْهُمْمَايُنْكِرُونَ‏.

بحارالانوارجلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အိုအဗ္ဒိုလ္အအ္လာကၽြႏု္ပ္ဘက္မွ၎တို႔ိုဆိုလိုသည္မွာရွီအာမ်ားအေပၚစလာမ္ႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္၏ရဟ္မသ္ေတာ္ပို႔သပါေလ။ၿပီးေနာက္ေျပာၾကားပါေလ။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) မွအသင္တို႔အားမိန္႔ၾကားလိုက္ပါသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏ရဟ္မသ္ေတာ္က်ေရာက္ပါေစ။မည္သုိ႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အေပၚက်ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ထိုေက်းကၽြန္သည္လူထုနားလည္သည့္စကားကိုေျပာဆိုၿပီးနားမလည္သည့္စကားမ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္သူျဖစ္ေလသည္။လူထုအားမိမိဖက္(ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္) ျဖစ္ဖို႔ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဖက္သုိ႔ဖိတ္ေခၚေလသည္။

ညႊန္း-ေဘဟာရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ျမတ္ေအမာမ္ (အ.စ) အေနျဖင့္ရဟ္မသ္ေတာ္ရရွိရန္နည္းလမ္းကိုညႊန္ျပေတာ္မူထားေလသည္။

 

၂။ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ျဖစ္ဖို႔သာတိုက္တြန္းၿပီးအဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဖက္သာလာဖို႔တိုက္တြန္းဖို႔သာညႊန္းျပထားရာမိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုဆိုၿပီးသူလူကိုယ္လူသူဗလီငါ့ဗလီသူေအမာမ္ဘာရာငါ့ေအမာမ္ဘာရာလုပ္ေနသူမ်ားအထူးအရွက္ ရွိ ၿပီးေနာင္တႀကီးစြာျဖင့္ေသာင္ဗာျပဳသင့္ေပသည္။

 

၃။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏စလာမ္ႏွင့္ရဟ္မသ္ေတာ္ျမတ္အလႅာဟ္ဖက္ေတာ္ဖက္မွ ဆြတ္ခူးရယူလိုလွ်င္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္ေအာင္အားထုတ္ရေပမည္။

 

ရွီအာမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၇)

قالالامامالرضاع : شِيعَتُنَايَنْظُرُونَبِنُورِاللَّهِوَيَتَقَلَّبُونَفِيرَحْمَةِاللَّهِوَيَفُوزُونَبِكَرَامَةِاللَّهِمَامِنْأَحَدٍمِنْشِيعَتِنَايَمْرَضُإِلَّامَرِضْنَالِمَرَضِهِوَلَااغْتَمَّإِلَّااغْتَمَمْنَالِغَمِّهِوَلَايَفْرَحُإِلَّافَرِحْنَالِفَرَحِهِوَلَايَغِيبُعَنَّاأَحَدٌمِنْشِيعَتِنَاأَيْنَكَانَفِيشَرْقِالْأَرْضِأَوْغَرْبِهَاوَمَنْتَرَكَمِنْشِيعَتِنَادَيْناًفَهُوَعَلَيْنَاوَمَنْتَرَكَمِنْهُمْمَالًافَهُوَلِوَرَثَتِه

بحارالانوارجلد 65

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီေရဇာ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္ျမတ္အလႅာဟ္၏ႏူးရ္ေတာ္ျဖင့္ၾကည့္ေတာ္မူေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏ရဟ္မသ္ေတာ္တြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုဆြတ္ခူးေလသည္။မည္သည့္ရွီအာမဆုိဖ်ားနာလွ်င္၎၏ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္းဖ်ားနာေလ၏။ၿပီးေနာက္၀မ္းနည္းပူေဆြးလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္းပူေဆြး၀မ္းနည္းမႈေၾကာင့္ပူေဆြး၀မ္းနည္းေလ၏။

မည္သည့္ရွီအာမဆို၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပီတိျဖစ္လွ်င္၎တို႔၏၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပီတိေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပီတိျဖစ္ေလသည္။

            ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွီအာသည္မည္သည့္ေနရာ၌ပင္ေနေန၊ေျမပထ၀ီ၏အေရွ႕အရပ္တြင္ေနေန၊အေနာက္အရပ္တြင္ေနေန၎တို႔သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္အကြယ္၌မရွိေခ်။အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဤေလာက၌အေႂကြး တင္ၿပီးကြယ္လြန္သြားလွ်င္သူ၏အေၾကြးသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚျဖစ္သြားေလ၏။အကယ္၍မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားထားသြားလွ်င္၎၏အေမြစားအေမြခံမ်ားအတြက္ျဖစ္ေပသည္။

ညႊန္းေဘဟာရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ(၆၅)

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။မာရွာအလႅာဟ္၊သင္ခန္းစာမ်ားျမင္လွ်င္ျမင္တတ္သလိုျပည့္ေနေပသည္။

 

၂။ရွီအာကိုကာေဖရ္မိုရွ္ေရက္စသည္ျဖင့္စြပ္စဲြပုတ္ခတ္ေနသည့္အစြန္းေရာက္မ်ားဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္မ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

၃။ဤေလာက၌ရွီအာေလာက္အဆင့္အတန္းျမင့္မားသူမည္သူမွ်မရွိေခ်။သုိ႔ေသာ္ရွီအာျဖစ္ေၾကာင္းျမတ္အလႅာဟ္လက္ခံေတာ္မူၿပီးရစူလ္(ဆြ) ႏွင့္အာေလရစူလ္(အ.စ) ေထာက္ခံဖို႔သာလိုအပ္ေပသည္။

၄။အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏ေမတၱာ၊ေစတနာ၊သဒၶါကိုအထင္အရွားသိႏိုင္ေပသည္။ေနရာတကာအဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) အစားသာ၀ကသာ၀က၊ဆြာဟာဗာဆြဟာဗာျပဳေနသူမ်ားဤကဲ့သုိ႔ဆြာဟာဗာတစ္ပါးပါးမွေဟာထားမိန္႔ထားသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္အစစ္အမွန္ကိုျပႏိုင္ပါသလား၊သက္ေသထူႏိုင္ပါသလား၊အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဟဒီးစ္စစ္ဟဒီးစ္မွန္မ်ားထုႏွင္ထည္ျပႏိုင္ေပသည္။ဤေနရာ၌ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္သာ၀ကေတာ္မ်ားဆြာဟဗာေတာ္မ်ားကိုမေလးစား၊မ႐ိုေသ၊မခ်စ္၍မဟုတ္ေခ်။သူေနရာႏွင့္သူထားဖို႔ဆိုလိုျခင္းေစတနာမွန္သာျဖစ္ေပသည္။

ေကယာမသ္ေန႔၌ရွီအာမ်ား၏ေနရာ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၈)

قالرسولاللهص : َيَاعَلِيُّ ... هَذَاحَبِيبِيجَبْرَئِيلُيُخْبِرُنِيعَنِاللَّهِجَلَّجَلَالُهُأَنَّهُقَدْأَعْطَىمُحِبِّيكَوَشِيعَتَكَسَبْعَخِصَالٍالرِّفْقَعِنْدَالْمَوْتِوَالْأُنْسَعِنْدَالْوَحْشَةِوَالنُّورَعِنْدَالظُّلْمَةِوَالْأَمْنَعِنْدَالْفَزَعِوَالْقِسْطَعِنْدَالْمِيزَانِوَالْجَوَازَعَلَىالصِّرَاطِوَدُخُولَالْجَنَّةِقَبْلَسَائِرِالنَّاسِمِنَالْأُمَمِبِثَمَانِينَعَاماً.

بحارالانوارجلد 68

စကားေျပအဓိပၸာယ္

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

            အိုအလီ(အ.စ) .... သူဟာကၽြႏု္ပ္သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြဂ်ီဗရာအီးလ္(အ.စ) ျဖစ္ပါသည္။၎အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဖက္ေတာ္မွဤသတင္းကိုယူေဆာင္လာေခ်သည္။ထိုသတင္းသည္ကားျမတ္အလႅာဟ္အေနျဖင့္အသင္အားအခ်စ္ေမတၱာထားသူမ်ားႏွင့္အသင္၏ရွီအာမ်ားကိုဂုဏ္၀ိေသသန(၇)မ်ဳိးခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေလသည္။ (ဂုဏ္၀ိေသသန(၇)မ်ဳိးမွာ)

            (၁)ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌လြယ္ကူျခင္း

            (၂)ေၾကာက္မက္ဖြယ္အခ်ိန္တြင္ျငိမ္းေအးမႈ

            (၃)အမႈိက္အေမွာင္တြင္အလင္းေရာင္

            (၄)ေၾကာက္လန္႔ခ်ိန္တြင္လံုျခံဳမႈ

            (၅)အာမလ္ခ်ိန္ခြင္တြင္မွ်တမႈ

            (၆)ဗူးလ္ဇာရသြ္တံတားေပၚမွျဖတ္ကူးႏိုင္ျခင္း

            (၇)အျခားသူမ်ားထက္အႏွစ္(၈၀)အရင္ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံုတြင္စံျမန္းရျခင္းတို႔ျဖစ္ေပသည္။

ညႊန္း - ေဘဟာ() ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၆၈

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ရွီအာျဖစ္ျခင္းႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)ကိုအခ်စ္ေမတၱာထားျခင္း၏အာနိသင္မ်ားကိုကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ေနရေပသည္။

 

၂။ရွီအာျဖစ္ေၾကာင္းခ်စ္သူျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ေၾကာင္းလက္ေတြ႔ သက္ေသျပဖို႔သာလိုအပ္ေပသည္။

 

၃။ဂုဏ္၀ိေသသန(၇)ပါးမွမည္မွ်အေရးပါအရာေရာက္ေၾကာင္းအနည္းငယ္အသဥာဏ္ႏွင့္ဘာသာေရးအသိရွိသူပင္သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

 

ေကာင္ကင္းတမန္မ်ားႏွင့္လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္း

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၉)

قالالصّادقع : ٍلَوْأَنَشِيعَتَنَااسْتَقَامُوالَصَافَحَتْهُمُالْمَلَائِكَةُوَلَأَظَلَّهُمُالْغَمَامُوَلَأَشْرَقُوانَهَاراًوَلَأَكَلُوامِنْفَوْقِهِمْوَمِنْتَحْتِأَرْجُلِهِمْوَلَمَاسَأَلُوااللَّهَشَيْئاًإِلَّاأَعْطَاهُم

تحفالعقول

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဇြဲလံုလျဖင့္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီးအလုပ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ေကာင္ကင္းတမန္မ်ား၎တို႔အားလက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ေပမည္။တိမ္တိုက္မ်ားသည္၎တို႔၏ဦးေခါင္းေပၚမွအရိပ္ျပဳေပးေလမည္။ထိုရွီအာမ်ားသည္ေန႔၌ပင္ထြန္းလက္ေတာက္ေျပာင္ေနေလ၏။မိုးေကာင္ကင္းႏွင့္ေျမပထ၀ီမွရုိဇီစားနပ္ရိကၡာရေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္ထံေတာင္းသမွ်၎တို႔အားခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။

ညႊန္းသုိလ္ဖိုလ္အိုစူလ္က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ဇြဲလံု႔လ၊မားမားမတ္မတ္ျဖင့္ရပ္တည္ျခင္းအားရွီအာအတြက္ညႊန္ၾကားထားရာလက္ေတြ႕က်င့္သံုးရေပမည္။ဤအတြက္ရွရီအီမည္သည့္အရာအတြက္မဆိုမိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုခံယူထားလွ်င္ဇဲြလံု႕လႏွင့္မားမားမတ္မတ္ရွိဖို႔အေရးႀကီးေပသည္။

၂။ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္၏အဆင့္အတန္းရာထူးကိုအေသအခ်ာသိႏိုင္ေပသည္။

 

၃။ရွီအာျဖစ္ေအာင္သာၾကိဳးစားလွ်င္ဟလာဟ္႐ိုဇီမွာမရွားေတာ့ေခ်။ျမတ္အလႅာဟ္အေနျဖင့္ေျမပထ၀ီႏွင့္မိုးေကာင္ကင္းမွစားနပ္ရိကၡာေပးသနားေတာ္မူျဖစ္ေပသည္။အျခားအဖန္ဆင္းခံမ်ားကိုလည္းေပးသနားေနသည္ျဖစ္ရာအဘယ္ေၾကာင့္ရွီအာကိုမေပးရမည္နည္း?

 

၄။         ရွီအာမွန္လွ်င္ေတာင္းဆုအနည္းႏွင့္အျမန္ျမတ္အလႅာဟ္၏ဆႏၵအရျပည့္ကိုျပည့္ရေပမည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာ၏ရာထူးေနရာ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၄၀)

قالالامامعلیع : شَكَوْتُإِلَىرَسُولِاللَّهِصحَسَدَالنَّاسِإِيَّايَفَقَالَيَاعَلِيُّإِنَّأَوَّلَأَرْبَعَةٍيَدْخُلُونَالْجَنَّةَأَنَاوَأَنْتَوَالْحَسَنُوَالْحُسَيْنُوَذُرِّيَّتُنَاخَلْفَظُهُورِنَاوَأَحِبَّاؤُنَاخَلْفَذُرِّيَّتِنَاوَأَشْيَاعُنَاعَنْأَيْمَانِنَاوَشَمَائِلِنَا.

الارشادجلد 1

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

            ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္လူေတြဟာအလြန္ပင္ကၽြန္ေတာ္အားမနာလို၀န္တိုၾကပါသည္ဟုတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးထံတိုင္ေလ၏။ျမတ္တမန္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။အိုအလီ (အ.စ) ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံု၌အရင္ ဆံုးစ့ျမန္းရမည့္ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးျဖစ္ေပသည္။ထိုေလးဦးမွာအသင္၊ကၽြႏု္ပ္၊ဟစန္ (အ.စ) ႏွင့္ဟိုစိုင္းန္(အ.စ)ျဖစ္ေလ၏။ၿပီးေနာက္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေနာက္၀ယ္ကၽြႏု္ပ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား(အ.စ) ေဆြမ်ဳိးမ်ားျဖစ္မည္။၎တို႔၏ေနာက္၀ယ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုအခ်စ္ေမတၱာထားသူမ်ားျဖစ္မည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာမ်ားသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဘယ္ညာ၌ရွိေပမည္။

ညႊန္းအလ္ေအရ္ရွာသ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။မိမိေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္လွ်င္အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္လွ်င္မနာလို၀န္တိုျခင္းခံရလွ်င္၀မ္းမနည္းေလႏွင့္ျပစ္မဲ့ေအမာမ္ေအမာမ္အလီေတာ့ဤေဘးဆိုးမွမလြတ္ခဲ့ေခ်။

၂။သူတစ္ပါးအေပၚမနာလို၊၀န္တိုစိတ္။အူပုပ္စိတ္ရွိသူမ်ားသည္ေအမာမ္အလီ၏ေနာက္လိုက္အစစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ။

 

၃။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) အေပၚအခ်စ္ေမတၱာထားသည့္မိုဂစ္ဗ္မ်ားႏွင့္ရွီအာတို႔၏အဆင့္အတန္း၊ေနရာကိုသိသာစြာထင္ရွားစြာျမင္ႏိုင္သိႏိုင္ေပသည္။ထာ၀ရအႏႈိင္းမဲ့အတုမရွိတစ္ဆူတည္းေသာျမတ္အလႅာဟ္ဤဘာသာျပန္အားကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲႏွလံုးသားထဲရွိအရာမ်ားအားလံုးအတြက္ႏွစ္ျမိဳ႕ သေဘာ တူ လက္ခံေတာ္မူပါေစ။မနာလိုသူ၊မေကာင္းႀကံေနသူအားလုံး၏ အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*