?>

ဘာသာေရးဗဟုဝါဒ (သို႔) ဘာသာေရး ကို ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး(ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ုိး ျဖင့္ ျငင္းဆိုျခင္း

ဘာသာေရးဗဟုဝါဒ (သို႔) ဘာသာေရး ကို ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး(ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ုိး ျဖင့္ ျငင္းဆိုျခင္းမရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဇ္ဗဟ္ ယဇ္ဒီ ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ ဘာသာေရးဗဟုဝါဒ (သို႔) ဘာသာေရး ကို ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး(ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ုိး ျဖင့္ ျငင္းဆိုျခင္းဆိုသည့္ က႑ ေလးကို ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

 

သိရွိရသည္မွာ ယေန႔ က်ေနာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္း အဝိုင္းတြင္ သာသနာ အား ဘာသာအား ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဖာ္ ျပေနၾကပါသည္။ ဤအျမင္၏ ပင္မ မွ ဒုတိယ အုပ္စု ၏ အျမင္ႏွင့္ ႈေထာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ အား ပြင့္လင္းျမင္သာသမားမ်ားဆိုသည့္သူမ်ား မွ တင္ျပ ေန ၾကပါသည္။ ၎တို႔အား အျပင္ပိုင္း အရ မြတ္စလင္မ္ ဟုေခၚ ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ သာသနာ၊ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ၏ အေတြးအေခၚ အရင္းအျမစ္ အား လူသားအားအဓိက ဆိုသည့္ ဝါဒ ႏွင့္ ဘာသာေရး ဗဟုဝါဒ တြင္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။    

          ေထာက္ျပထားသည့္ အတိုင္း အထက္ ေဖာ္ျပပါ အျမင္သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေကာင္းကင္က် က်မ္းမ်ား၏ ပညတ္ေတာ္မ်ား အဓိပၸာယ္မဲ့ အျဖစ္ နားလည္ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အျခားဘာသာေရး စာသား မ်ား သည္ တိတ္ဆိတ္ေနေၾကာင္း ၊မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ ကိုမွ မေဆာင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ ၾကပါသည္။ သို႔ေပမဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားသာလွ်င္ မိမိတို႔၏ စိတ္အေတြးမ်ား ျဖင့္ မိမိတို႔ ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ အဓိပၸာယ္ ဖြဲ႔ဆိုမႈ ႏွင့္ နားလည္မႈ အား သာသနာ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ဘက္ မွ ဟုဆိုၾက ေပသည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္မည္သည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ကိုလက္မခံၾကေခ်။ မည္သည့္ အမွန္တရား ကိုမတင္ျပၾကေခ်။

          အထက္ေဖာ္ျပပါ အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရား ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ ၎ အျမင္ ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ၏ ((သာသနာသည္ တိတ္ဆိတ္၊ၿငိမ္သက္ေနပါ သည္။ ၿပီးေနာက္ ၎အားကြဲျပားသည့္ မတူညီသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္အဓိပၸာယ္ မ်ား ကို ေကာက္ႏုတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ )) ဆိုသည့္ အဆို အား သာဓက တစ္ခု အျဖစ္ တင္ျပ၍ အက်ဳိး ရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလုံးအေနျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ဟာေဖဇ္ ဆိုသည္ ႀကီးက်ယ္သည့္ ကဗ်ာဆရာ ၊ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ အာေရဖ္ ၏ ဒီဝမ္း စာအုပ္ ၊ ဂဇလ္မ်ား ၊ကဗ်ာမ်ားကိုသိၾကေပမည္။ ဟာေဖဇ္ ၏ ဒီဝမ္းစာအုပ္ ႏွင့္ ကဗ်ာ မ်ား ၏ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဖတ္ရြတ္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ၏ အဓိပၸာယ္ မွာ ၎ကဗ်ာမ်ားကို ေရးစပ္သီးကုံးသူသည္ မိမိ၏ ကဗ်ာမ်ား တြင္ သုံးထားသည့္ စကားလုံးမ်ား ႏွင့္ စာပိုဒ္ မ်ား အား မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အျမင္ မထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ထိုျပင္ သီးသန္႔ စကားလုံးမ်ား ႏွင့္ စာပိုဒ္မ်ား ကို အဓိပၸာယ္ တစ္ခုခု အတြက္ မဟုတ္ ဘဲ  ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစည္း၍ ပုံစံမဲ့ အသြင္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ သို႔ေပမဲ့လည္း အလြန္ထူးျခားၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရးစပ္ သီးကုံးထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ၎ကဗ်ာမ်ား ကို ကဗ်ာ ဆရာမွ မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုၽြွ် မစဥ္းစားဘဲကဗ်ာကို ေရးစပ္သီးကုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ ၏ အျမင္အရ ဟာေဇဇ္ ၏ ဂဇာလ္မ်ား ႏွင့္ ကဗ်ာမ်ား သည္ မည္သည့္ အဓိပၸာယ္မွ မေဆာင္ဟူ၍ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ထိုျပင္ လူတိုင္း ေဗဒင္ေဟာေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း အျခား သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားအရ ကဗ်ာဆရာ ဟာေဖဇ္ ဒီဝမ္း စာအုပ္ ကို ဖြင့္ၾကပါသည္။ ပထမဆုံး ကဗ်ာမွ လည္းေကာင္း ဂဇလ္ တစ္ခု လုံးမွ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု (ခ) စာေၾကာင္းတစ္ခု အား မိမိ၏ စိတ္ သေဘာထားကို အေျခခံၿပီးနားလည္ ၾကပါသည္။သာဓက အားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထံတြင္ မက်န္းမာသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ၎ ေပ်ာက္ကင္း အလိုဌာ ေဗဒင္ေမးသည့္သေဘာႏွင့္ ကဗ်ာစာအုပ္ကို ဖြင့္ၾကည့္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ဂဇလ္ တစ္ခု ျဖင့္ မက်န္းမာသူ ၏က်န္းမာ ေပ်ာက္ကင္းမည္ဟု အတိတ္ နိမိတ္ေကာက္ပါသည္။ အျခားဒုတိယ တစ္ေယာက္ အေကြးတင္ေနပါသည္။ ၎ဂဇလ္ျဖင့္ အေကြးေၾက မည္ဟု အတိတ္နိမိတ္ေကာက္ပါသည္။ အျခား တတိယ တစ္ေယာက္ ခရီးသည္ ျပန္မည္ကိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္ ။ ၎သည္ ဤ ဂဇလ္ အား မိမိ၏ ခရီးသည္ ျပန္လည္မည့္ သတင္းေကာင္း ဟု အတိတ္နိမိတ္ေကာက္ပါသည္။ ၿခဳံ၍ ေျပာရလွ်င္ ေယာက္တိုင္းေယာက္တိုင္း မိမိတို႔၏ စိတ္ သေဘာ အတိုင္း စကားလုံးမ်ား အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေကာက္ ထုတ္ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ ဤပုဂိဳလ္မ်ား သည္ ဒီဝမ္း ဟာေဖဇ္ အား စကားေျပာ ေအာင္ ျပဳၾကပါသည္။ ထိုျပင္ ေယာက္တိုင္း ေယာက္တိုင္း မိမိတို႔ ၏ စိတ္ သေဘာထား အရ ၊ မိမိတို႔၏ အေတြးအေခၚ အရ ကဗ်ာ ဆရာ ဟာေဖဇ္ ၏ ႏႈတ္မွ ထြက္ခိုင္းၾကေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ရွင္းလင္းျခင္း အားလုံး ႏွင့္ အောကာင္းျပခ်က္ အားလုံးႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား အားလုံး အဓိပၸာယ္ အားလုံး ကို မွန္သည္ဟု ေကာက္ယူၾကပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း အရာမ်ား အဓိပၸာယ္ မ်ား သည္ စကားလုံးမ်ား ၊ စာပိုဒ္မ်ား ႏွင့္ကဗ်ာ မ်ား ၊ ဂဇလ္မ်ားသည္ ၎တို႕ သေဘာအရ အဓိပၸာယ္ေကာက္သည့္အတြက္ ကဗ်ာဆရာ၏ အဓိပၸာယ္ အစစ္မ်ား သည္ အဓိပၸာယ္ မရွိ ျဖစ္သြားေပသည္။

          ဤအျမင္၊အေတြးအေခၚ အားယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္း အဝိုင္းတြင္ သာသနာအား ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္တင္ျပ ၾကပါသည္။၎ အျမင္သည္လည္း ပါးစပ္ဘယ္ေလာက္က်ယ္သနည္း၊ အဲဒီေလာက္စကားမ်ားရွိပါသည္။ ဤအျမင္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အျခားဘာသာေရး စာသားမ်ားကိုအဓိပၸာယ္ မဲ့ မႈ ႏွင့္ သတင္းစကားတိုင္း ဗလ အျဖစ္၊ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤအျမင္ ထားရွိသူမ်ား သည္ ထင္ျမင္ ယူဆ ၾကသည္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ လုံးဝ စကား မေျပာေခ်။ ဘာလုပ္သင့္သနည္း ? ျဖစ္ပါသည္။သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အလုပ္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္နည္း ? ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အရာ သည္ အမွန္တရား ၊ မွန္ကန္ၿပီး မည္သည့္ အရာ သည္ မမွန္ကန္ၿပီး မွားပါသနည္း ? သို႔ျဖစ္ေပမဲ့ ဤ ပုဂိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သီးသန္႔ စိတ္ သေဘာမ်ား ကို အေျခခံၿပီး သီးသန္႔ အဓိပၸာယ္ တစ္ခု ပမာအားျဖင့္ အမွန္တရား ႏွင့္ အမွား မတရား ၊ အမွန္ ႏွင့္အမွား အျဖစ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ ေကာက္ ထုတ္ၾက ပါ သည္။

          အေၾကာင္းမွာ ဤကဲ့သို႕ေသာ္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူပုဂိဳလ္မ်ား ၏ စိတ္သေဘာထား မ်ား မွ ေပါက္ပြားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အားလုံး ကို မွန္သည္ဟု နားလည္ ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပမဲ့ ၿခဳံ၍ ဆိုရလွ်င္ အမွန္ ႏွင့္ အမွား ကိုဆုံးျဖတ္ျခင္္း သည္ပင္ အဓိပၸာယ္မဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သာဓက အားျဖင့္ အာယသ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း ၏ အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ ဆန္က်င့္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားေနလွ်င္လည္းဘဲမွန္သည္ ဟု ေကာက္ယူၾကပါသည္။ ပမာ အားျဖင့္ ကဗ်ာဆရာ ဟာေဖဇ္ ၏ဂဇလ္ တစ္ခု ကိုၾကည့္ၿပီးေဗဒင္ေဟာကိန္းထုတ္၍ တစ္ေယာက္က၎၏ လူနာ သည္ ေပ်ာက္ကင္းမည္ဟု အတိတ္နိမိတ္ေကာက္ေလ၏။ ဒုတိယ တစ္ေယာက္မွ မိမိ၏ ဧည့္သည္ လာမည့္ သတင္းေကာင္း အျဖစ္ အတိတ္နိမ္ိတ္ေကာက္ေလ၏။ တတိယ တစ္ေယာက္မွ ဤဂဇလ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့သြားၿပီး မိမိ လူနာ ၏ ေသမည့္ရက္ကိုေစာင့္၍ ထိုင္ေနပါသည္။

          သာသနာအား ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္တင္ျပသည့္ အျမင္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကာပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အျခား ဘာသာေရး စာသားမ်ား သည္ လည္း ဤအတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေလ၏။ ၎တို႔ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ လူသားမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ အား နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ လြဲမွား ျခင္း ၊ စြပ္စြဲျခင္း မျပဳသင့္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ မည္သည့္ အမ်ဳိးအစား ၊ မည္သည့္ သီးသန္႔ အဂၤါလကၡဏာ ရပ္မွ ရွိဖို႔ အေရး မႀကီးသည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အျခား ဘာသာေရး စာသားမ်ား သည္လည္း ၎တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပသည့္ မည္သည့္ သတင္းမွ်မရွိေခ်။ တင္ျပရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မွာ မႏုႆလူသား ကိုယ္တိုင္၏ နားလည္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျမင္အရ အမွန္တကယ္ ဤအျမင္၏ ရည္ ရြယ္ ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ အသုံးျပဳရန္ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အျပင္ပိုင္း အရ သာသနာ ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေရး (ခ) ဓမၼပညာ အျမင္တစ္ခု အျဖစ္ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားၿပီး သာသနာ ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ လမ္းမ်ား ၏ ဖတ္နည္းအသစ္ (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အသစ္ ႏွင့္ မအ္ေရဖသ္ စသည္ျဖင့္ အမည္မ်ား ေပး၍ ဖိတ္ေခၚ ၾကပါသည္။ ဘာသာေရးဗဟုဝါဒ ၏အျမင္မွာ သာသနာအား ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္တင္ျပပါသည္။ အသိဥာဏ္ (ခ) ဆင္ျခင္တုံတရား ႏွင့္ ယုတၱိေဗဒ (ခ) မန္သစ္က္ ႏွင့္ အေတာ္ကို ေဝးေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အသိဥာဏ္(ခ) ဆင္ျခင္တုံတရား ရွိသူတိုင္း ဤအျမင္ အေျခမ်ား ႏွင့္ ၎၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား ကို ဂရုျပဳ သတိျပဳမိသည့္အခါ ၎အျမင္၏ အေယာင္ဆန္ ၊ အတုအပ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အဆီအနွစ္မရွိျခင္း မွားယြင္း ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း ေထာက္ခံေပမည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ဘာသာေရးဗဟုဝါဒ ၏ ဆိုးရြားၿပီး အဖ်က္ကို ေဆာင္ေနသည့္ အက်ဳိး ဆက္မ်ား ေၾကာင့္ ၎ကို လြယ္လြယ္ ကူကူ ႏွင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

          သိရွိရသည္မွာ အႀကီးမား တကာ အႀကီးမားဆုံး ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား မွ တစ္ခု မွာ မႏုႆ လူသား အားရန္သူလုပ္ရန္ က်ိန္ဆိုထားသည့္ ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ မွ ဟဇရသ္ အာဒမ္ (အ.စ) မွ စ၍ ယေန႔ အထိ တစ္ဆူတည္း ဝါဒီမ်ား ႏွင့္အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အားခဝပ္ ကိုးကြယ္သူမ်ားကို လွည့္စား ေကာက္က်စ္ရန္ မိမိ၏ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အေတြ႔ အႀကဳံမ်ား ၏ အကူအညီျဖင့္ ေထာင္ထားပါသည္။ ၎ ႈိင္တြာန္ သည္ ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးအျမင္ ကို လုပ္ႀကံ ဖန္တီးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာ ပါသည္ဆိုသည့္ သူမ်ားသည္လည္း ႈိင္တြာန္ ၏အေတြး အေခၚ ၏ လွည့္ျဖားမႈ ဒဏ္ေၾကာင့့္္ ႈိင္တြာန္အား ၎၏ အစီအစဥ္ တြင္ အတူပါဝင္ ႏိုင္ရန္ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးျဖင့္ အေျပးအလႊား ကူညီ ၾကပါသည္။

          ဤပုဂိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အသိဥာဏ္ (ခ) ဆင္ျခင္တုံတရား ၊ စိတ္ ၊ တင္ျပမႈ၊ ေဟာေျပာမႈ ႏွင့္ ေရးသားမႈ အားလုံး ၏ အင္အားမ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ႈိင္တြာန္ (ခ)မာရ္နတ္ကို ပုံေပးလိုက္ၾကၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္အား မႏုႆလူသား မ်ားကို လမ္းလြဲ ၊လမ္းမွား ၊ လမ္းေခ်ာ္ေအာင္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းခံမ်ား အျဖစ္ ျပဳလုပ္လိုက္ၾကေလသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍ က်ေနာ္ အေနျဖင့္ သာသနာကိုသိရွိနားလည္ရန္ (ခ) ဓမၼပညာ ကိစၥ တြင္ ဘာသာေရးဗဟုဝါဒ ၏အျမင္ ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အျဖစ္ သာသနာ ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ လမ္းမ်ား ၏ ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆို ခ်က္အမ်ဳိးမ်ိဳး ထိုျပင္ လူနည္းစု ႏွင့္ လူမ်ားစု ဘာသာ စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ကို တင္ျပ ရပါသည္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအားျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အျမင္ (ခ) ႐ႈေထာင့္ ဆိုသည္မွာ ဘာသာတရား ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အျခား ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာသားမ်ား ကို မွန္ကန္သည္ အေထာက္အထားမ်ား မဲ့ေၾကာင္း တင္ျမင္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းမွန္ ႏွင့္ လမ္းမွား ၿပီးေနာက္ အမွန္ႏွင့္ အမွား ကို ဤကိစၥ တြင္ဆန္က်င့္ဘက္ နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားၾကပါသည္။

ဘာသာတရား ပတ္သက္ၿပီး ဤအျမင္ (ခ) ႐ႈေထာင့္ ကိုလက္ခံထားသူမ်ား ၏ အနီးတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ မတူညီမႈမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေပမဲ့လည္း တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ခု တစ္ခု ဆန္က်င့္ဘက္ ၊ တင္ျမင္ခ်က္မ်ား ၊အေတြးေေခၚမ်ား သည္ ဤ အျမင္၏ နာမည္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မႏုႆလူသားအေနျဖင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား ဘက္သို႔ ဦးလွည့္သည္အခ်ိန္ ဤအျမင္မပါဘဲ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ား တြင္ အျခား အရာ ကို မေဖာ္ျပထား သည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ေလ၏။

          ဤအျမင္ကို စြဲကိုင္ထားသူမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ ယူဆၾကပါသည္။ နအူဇိုဗစ္လႅာဟ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ သည္ စိတ္ကူးယဥ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကေလသည္။ ထိုစာအုပ္သည္ လူသား ၏ အတြင္းစိတ္ကူး အမ်ဳိးမ်ိဳး ေပၚေပါက္ေလ ၏။ ၿပီးေနာက္ လူတိုင္း လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ ကူး ႏွင့္ အေတြးအေခၚ ကို အေျခခံၿပီး အဓိပၸာယ္ ဆိုလိုခ်က္ တစ္ခု ကို ေကာက္ထုတ္ၾကပါသည္။ၿပီး၎ကို ဘာသာတရား ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ဖတ္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆို ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ အေတြးဟု တင္ျပၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ဘက္မွဟု အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အား ရိုးစြပ္ေလ၏။

          ကၽြန္ုပ္အေနျဖင့္ ဤေနရာတြင္ တိုက္တြန္း လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မ်ားသထက္မ်ားမ်ား ဘာသာတရား ၏ ဖတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အစစ္အမွန္ ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ လမ္း အေျမာက္အမ်ား ၏ အမွန္တရား ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ျပဳသင့္ပါသည္။ ဤဘာသာမဲ့ ဝါဒ ၏ ေသေစ ဖ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (ခ) ရလာဒ္ မ်ား ႏွင့္ အာနိသင္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္ သင့္ပါသည္။ ထိုမွသာ ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္၏ ေထာင္ေခ်ာက္ကို ေထာင္ေပးသူမ်ား ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို သိရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ ၏ လႈပ္ရွား မႈ၏ အတိမ္အနက္ကို နားလည္ေပမည္။

          မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အထာက္ ေဖာ္ျပပါ အျမင္ (ခ) ႈေထာင့္ အား ပထမ အုပ္စု ၏ အျမင္ (ခ) ႈေထာင့္ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္မည္၊ ခ်င္ခ်ိန္ၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ ပထမ အျမင္၏ ူဟ္ (ခ) ဝိညာဥ္ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ မွန္သမွ်ကို ရာႏႈန္းျပည့္ လက္ခံ လိုက္နာျခင္း ႏွင့္ ေက်းကၽြန္ ပီသ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ဒုတိယ အျမင္ ူဟ္ (ခ) ဝိညာဥ္ မွာ လူသားကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွင့္ ၎၏ အဲဟ္ကာမ္မ်ား (ခ) ပညတ္ ေတာ္ မ်ားကို ေရွာင္ဖယ္သည့္ ူဟ္ ျဖစ္ပါသည္။

          ၿခဳံ၍ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ပထမ အျမင္ သည္ မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေက်းကၽြန္ပီသမႈ ကိုလက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ တစ္ဖက္မွ ဒုတိယ အျမင္ တြင္ မႏုႆ လူသား အားအလႅာဟ္၏ ေက်းကၽြန္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဴပမ္း ထားပါသည္။ ၿပီးေနာက္ မိမိကုိယ္ကို တိရစာၦန္ ကဲ့သို႔ရာဂ ႏွင့္စိတ္အလို အတိုင္း ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အျမင္ သည္ မႏုႆလူသား ၏ဆႏၵမ်ား ႏွင့္ စိတ္အလိုဆႏၵကို အဓိက သတ္မွတ္ ေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ႀကိဳးစားပါသည္။ ဘာသာတရား ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ သဖ္စီးရ္ ႏွင့္ အေၾကာင္းျပရွင္းျပခ်က္ ကို မိမိတို႔ သေဘာအတိုင္း ျပဳၾကပါသည္။

          က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ ဤကဲ့သို႔ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လာရွိပါသည္။ သာဓက အားျဖင့္

تِلْکَآیَاتُالکِتَابِوَقُرآنمُبِین.[1]بِلِسَانٍعَرَبِیٍّمُبِین.[2]تِلْکَآیَاتُالقُرآنِوَکِتَابٍمُبِینٍ.[3]

قَدجَاءَکُممِنَاللّٰهِنُوروَّکِتَابمُبِین.[4]

 

ဤအာယသ္ေတာ္မ်ားတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ၊ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေဖာ္ျပမႈ ႏွင့္ အာဝဇန္းရႊင္မႈ ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ၎ အနက္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို္ခ်က္မ်ား၏ လွိဴ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား မွ တစ္ခု မွ ဖတန္နည္းအမ်ိဳးမ်ဳိး (ခ) ဖြင့္ဆိုမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲ့သို႔ေသာ္ လမ္းလြဲ ၊လမ္းမွားကို ျဖစ္ေစသည့္ အေတြး အေခၚမ်ား ကို တားျမစ္ ႏိုင္ ရန္ ျဖစ္ေပမည္။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ ရည္ရြယ္သည့္ အဓိပၸာယ္ ကို အဓိပၸာယ္မဲ့ ၿပီး ဝိုးတဝါးဝါး ဟု ဆိုၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ဆင္ေျခ ဆင္လက္ မေပးႏိုင္ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ သည္ လမ္းညႊန္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါ သည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ ဤက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ မႏုႆ လူသား ၏ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာန ၏ ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္ မႈ အတြက္ အေရးႀကီး အခ်က္ အလက္ အားလုံး တင္ျပထားပါသည္။ ၿပီးေနာက္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတြးေခၚမႈျဖင့္ မိမိတို႔၏ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းဆိုင္ရာ (ခ) ပုဂလိကအေရး ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာ (ခ) လူမႈေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ကို သိရွိေအာင္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သုံးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ကို ဆြတ္ခူးရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမည္ဝါ ထံတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား နားလည္ႏိုင္သည္ အရည္အခ်င္း ရွိဆိုသည့္အခ်က္ ေတာ့ သိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ၎အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေရွ႕ တြင္ တင္ျပပါမည္။

[1] စူရဟ္ ေဟဂ်္ရ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁                                                                  

[2] စူရဟ္ ႐ႈိအ္ရာအ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၉၅

[3]စူရဟ္နမလ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁

[4]စူရဟ္ မာေအဒဟ္ ၊ အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၁၅


####################################################
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*