အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အာရွ အလယ္ ပိုင္း ႏွင့္ အာရွ ဆိုင္ရာ