အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ေဒသ