အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အမေရိကန်

“ စစ်ရာဇဝတ်သမား” ။ ။ Photos
၂၃- အောက် ၁၆ ၁၈:၁၂