အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဓာတ္ပုံ သတင္း ႏွင့္ ဓာတ္ပုံ အစီရင္ခံစာ

ဟဒီးစ္ ဧၿပီ ၁၇
၂၂- ဧ ၁၇ ၂၃:၅၁