အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကျဥ်းသား အစစ်
၂၃- ဇန် ၁၀ ၂၂:၅၆