$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား မုစ္လင္မ္မ်ား လူမႈက်င္႔၀တ္မ်ား ေက်ပြန္ျခင္း အေလးေပး ေဆာင္ရြက္

  • News Code : 332861
  • Source : mmsy မွတိုက္ရိုက္
တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာ က်ေရာက္ပါေစ)၏ လမ္းစဥ္ကို ဖ၀ါးေျခထပ္လိုက္သည္႔ အေနႏွင္႔ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား မုစ္လင္မ္လူငယ္မ်ား အဖြဲ႔သည္ သူတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈမွတဆင္႔ အစၥလာမ္သာသနာ ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သတင္းစကားမ်ားကို အမ်ားသိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။

 အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။ အစၥလာမ္ ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ အသိပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ အေနႏွင္႔ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းကို ႏႈတ္အားျဖင္႔ သတင္းစကားေပးျခင္း မွ လက္ေတြ႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင္႔ မိမိတုိ႔၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္႔ အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည္႔ အေနအထားတစ္ရပ္္သို႔ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရွိသည္ ဟု MICA ၏ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး Mallam Sulayman Olokodana က OnIslam.net ကို ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။  လူမႈေရး က်င္႔၀တ္မ်ားကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳျခင္းမွ တဆင္႔ ဒါ၀ဟ္ျပဳျခင္း (ျဖန္႔ခ်ိျခင္း) ဆုိသည္႔ သေဘာတရားအားျဖင္႔ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အား အစၥလာမ္သာသနာ ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီးပိုမို သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အသြင္ျဖင္႔  ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။  “အခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ MICA ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ႔ လူတစ္ခ်ိဳ႔ရဲ႔ ဖန္တီးမႈေၾကာင္႔ သာသနာအေပၚ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈ ေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားထုရဲ႔ သမိုင္းမွာ တြင္က်န္ဖို႔ အမွတ္အသား အျဖစ္ပါ ”ဟု Olokodana က ဆုိပါသည္။  တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားတုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ တဆင္႔ လက္ေတြ႔ျပသကာ အစၥလာမ္သာသနာကို လူသားထုသိရွိေအာင္ လက္ေတြ႔ က်င္႔သံုးျပသသကဲ႔သို႔ ယေန႔ေခတ္ မုစ္လင္မ္ထု အေနႏွင္႔ ျပဳမူမည္ဆိုပါက စၾကာ၀ဠာတစ္ရပ္လံုးဆိုင္ရာ လူသားညီေနာင္မ်ား အျဖစ္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ျခင္းကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ ဟုသူက ယံုၾကည္ပါသည္။  ယခု လုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အၾကား အစၥလာမ္သာသနာ၏ အေျခခံသေဘာတရားကို မီးေမွာင္းထိုးျပရန္ ႏွင္႔ မုစ္လင္မ္တို႔၏ ႏိုးၾကားစိတ္ကုိ ျပန္လည္ ရွင္သန္ႏိုးထလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ ၎တုိ႔၏ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အနက္ တစိတ္တေဒသသာ ျဖစ္သည္ဟု Olokodana က ဆိုပါသည္။  “ဤလႈပ္ရွားမႈဟာ ကမၻာတစ္လႊားမွာရွိတဲ႔ လူငယ္ေတြကို အျခားေသာ အစၥလာမ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးတြဲ ခ်ိတ္ဆက္မိလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္” ဟု သူက ဆိုပါသည္။  ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ MICA သည္ အစၥလာမ္သာသနာကို လူထုသိရွိေစရန္ လႈ႔ံေဆာ္ေပးမည္႔ ဘြဲ႔ရ၊ ဘြဲ႔ၾကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္ စသည္႔ ပညာတတ္ မုစ္လင္မ္လူငယ္မ်ား ပါ၀င္သည္႔ အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  MICA သည္ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ မုစ္လင္မ္ထု ေတြ႔ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည္႔ လူမႈေရး ယံုၾကည္ခ်က္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ဆန္႔က်င္တားဆီးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။  ၎တို႔ အေနႏွင္႔ အစၥလာမ္သာသနာ၏ အမွန္တရားကို လူအမ်ားသိရွိေစရန္ ပံုေဖာ္ျခင္း၊ အစၥလာမ္႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာမႈ အေပၚ မုစ္လင္မ္ထုအား တန္ဖိုးထားမႈ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္  ျဖစ္ေပၚတည္ရွိျခင္း တို႔ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လူအမ်ား မွန္ကန္စြာ သိရွိရန္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။  ထိုအဖြဲ႔အစည္း အေနႏွင္႔ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားရွိ မုစ္လင္မ္ မိသားစုမ်ားကို ကူညီရန္ အထူးသျဖင္႔ ပညာေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။  လူမႈေရး က်င္႔၀တ္မ်ားကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳျခင္း  ၎တို႔၏ အဖြဲ႔သည္ လူမႈေရးတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း မွတဆင္႔ အစၥလာမ္သာနာေတာ္ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားစြာကို အစျပဳ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ ဟု Olokodana က ဆိုပါသည္။  “ဒီစီမံကိန္းကေတာ႔ တစ္ခါမွ မစတင္ခဲ႔ဘူးတဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ပါ။ ဒါေပမဲ႔ LASUTH (လာဂို႔စ္ျပည္နယ္ သင္ၾကားေရး ေဆးရံု) မွာရွိတဲ႔ ကေလးေဆာင္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ျပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို ေတာ႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္” ဟု သူက OnIslam.net ကို ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။  “အျခားေသာ အက်ိဳးျပဳ စီမံကိန္းမ်ားစြာ အနက္ လာဂို႔စ္ ျပည္နယ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္႔ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ ဖြ႔႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ကိစၥမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္”  ပိုမို ေကာင္းမြန္လံုျခံဳေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါ၀င္ျခင္းျဖင္႔ လညး္ေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စံနမူနာ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ဖိအားေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း စသည္တုိ႔အားျဖင္႔ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းရပ္ေပါင္း မ်ားစြာတြင္ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အေနႏွင္႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု သူက ေျပာခဲ႔ပါသည္။  “တကယ္လုိ႔ အစၥလာမ္ကသာ အစီအစဥ္က်နျပီး ပ်က္စီးမႈ ကင္းမဲ႔တဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုလိုလား မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မုစ္လင္မ္ထု အေနနဲ႔ အလႅာဟ္ကသြန္သင္ထားတယ္၊ အလႅာဟ္က လမ္းညႊန္ထားတယ္ ဆိုရံုသာ မေျပာေနဘဲ အလႅာဟ္သြန္သင္ထားတဲ႔ အဲဒီ အမူအက်င္႔ အျပဳအမူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈ ၀န္းက်င္မွာ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျပဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္”  “ဒီလုိနည္းအားျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အစၥလာမ္ရဲ႔ အမွန္တရား သတင္းစကားကို ေတာင္႔တင္းခိုင္မာတဲ႔ အေနအထား တစ္ရပ္ကေန ပို႔ေဆာင္ ျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္မွာပါ။ အဲလုိမဟုတ္ဘဲ သာသနာရဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ကေန လြဲေခ်ာ္တဲ႔ အေနအထား နဲ႔ သာသနာက ေရွာင္ၾကဥ္အပ္တယ္လို႔ သင္ျပထားတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ အလြဲအမွားနဲ႔ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အစၥလာမ္သာသနာရဲ႔ ျဖစ္တည္မႈကို အမ်ားသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး” ဟု သူက ဆိုပါသည္။  “ဒါေၾကာင္႔မုစ္လင္မ္ထု တစ္ရပ္လံုးသည္ ေကာင္းမြန္ျပီး လူသားဆန္ေသာ ညီအစ္ကိုစိတ္ဓာတ္ကို ပံုေဖာ္ေနသာ စံျပလူသားမ်ားျဖစ္တယ္ဆုိတာကို သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ဟာ MICA မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးရဲ႔ ခုိင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္ပါဘဲ”  ” က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ကလည္း အဲလိုဘဲ ညႊ