ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္မွ ရွီအာ ေက်ာင္း ၊ေဆးရုံး ႏွင့္ မဒဲရ္ဆာ အား ၿဖိဳဖ်က္

  • News Code : 793004
  • Source : ABNA
Brief


ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ အတြင္း ရွိ ရွီအာမြတ္စ္စလင္မ်ား အစၥလာမ္မစ္ လႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႔ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ ေက်ာင္း ၊ေဆးရုံး ႏွင့္ မဒဲရ္ဆာ ကို ၿဖိဳဖ်က္ အႏိုင္က်င့္ခဲ့ပါတယ္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစၥလာမ္မစ္ လႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႔ ၏ သတင္းအေထာက္အထားမ်ား အရ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္အေနျဖင့္ ဇာရ္ယာ ႏွင့္ စာမ္နယာ ၿမိဳ႕ ရွိ  မိမိတို႔အဖြဲ႔ အစၥလာမ္မစ္ လႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႔ ၏ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၎အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ၊ေဆးရုံး ႏွင့္ မဒဲရ္ဆာလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။


ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္၏ ဤလူမဆန္သည့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား  သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ၊ ၿဖိဳဖ်က္မႈမ်ား ျပဳေနသည့္ ၾကား ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ရွီအာမြတ္စ္လင္မ်ား အေနျဖင့္  မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ေျမးေတာ္ ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) အတြက္ က်ဲဟ္လြန္မ္ မဂ်္လစ္မ်ား အဇါဒါရီမ်ား မပ်က္မကြက္လုပ္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ရွီအာ မြတ္စ္လင္ မ်ား အေနျဖင့္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ အဇါဒါရီ တည္ၿမဲ ရန္ အတြက္ ထိန္းသိမ္း ရန္အတြက္  မိမိတို႔၏ အသက္မ်ား ကို စေတး သြားၾကရန္ ဆႏၵျပဳထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္ အေပၚ ေဆာ္ဒီ ႏွင့္အစၥေရး အာနိသင္ ရွိေနတာ ျငင္းမရေခ်။  ဤစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကတည္းက  ေအးခ်မ္းစြာ အဇါဒါရီ ျပုေနသည္ ရွီအာ မ်ားကို လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာပါတယ္။
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစၥလာမ္မစ္ လႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႔ ၏ ေျပာျပခ်က္အရ အေဆာက္အဦးမ်ား ကို ႀကိဳတင္ စာေပးပို႔ ျခင္းလည္းမျပဳသလို တရားဝင္ပ်က္ခြင့္လည္း မရွိဘဲ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနင္းလာေန႔တြင္လည္း ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ)  ၏အဇါဒါရီ ျပဳရန္ ထြက္လာသည့္ အလံလွည့္ အုပ္စု အား ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ အႏိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရွီအာမိုအ္မင္ မိုအ္ေမနသ္ အေယာက္ ၁၀၀ ရွဟီးဒ္  ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုတခါ ရွီအာပိုင္ ေက်ာင္း ၊ေဆးရုံး၊မဒဲရ္စာ ကို ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။


တစ္ဖက္တြင္ အၾကမ္းဖက္ ဝဟာဘီအဖြဲ႔ ဘိုကိုဟရာမ္ အဖြဲ႔ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္မႈ ၊ မိန္းကေလးမ်ားကို ျပန္ေျပးဆြဲၿပီး ကမာၻ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေရာင္းစားေနမႈ ကိုျပဳေန ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္ အေနျဖင့္၎အဖြဲ႔ ကို သုတ္သင္ႏိုင္ရန္ ခိုင္မာသည့္  အေရးယူမႈ ကို မျပဳႏိုင္ေခ်။


၂၀၁၅ စက္္တင္ဘာလ ၁၂ရက္ ႏွင့္ ၁၄ ရက္တြင္လည္း ႏိုင္ဂ်ီးရီးယာား စစ္တပ္မွ ဇာရီယာ ၿမိဳ႕ ရွိ အဇါဒါရီ ျပဳေနသူမ်ား ကို ေသနတ္ျဖင့္ မ်ဳိး ျပဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈကို ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို လူမဆန္သည့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈ ေၾကာင့္ အေျမာက္အမ်ား ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ထို ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သူမ်ား အတြင္း ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ဥကၠ႒ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ အီဗရာဟီးမ္ ဇက္ဇကီ ၏ သား ၃ ဦးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ထိုျပင္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ အီဗရာဟီးမ္ ဇက္ဇကီကို ဖမ္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ယေန႔တိုင္ မလြတ္ေပးေသးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။


စစ္တပ္ ၏ အလြန္တရာ လူမဆန္စြာ ရက္စက္မႈ ေၾကာင့္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ အီဗရာဟီးမ္ ဇက္ဇကီ လည္း ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။


ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္ အေနျဖင့္အခု လို ရွီအာမြတ္စ္လင္မ္ မ်ား ကို အျပင္းအထန္ လူမဆန္စြာ ႏိုမ္နင္းေနၾကသည့္အခ်က္ မ်ားမွ အဓိက ၂ခ်က္မွာ ပထမအခ်က္  ေဆာ္ဒီ ႏွင့္အလြန္တရာနီးကပ္သည့္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္း ၊ဒုတိယအခ်က္မွာ ရွီအာ မြတ္စ္လင္မ္ မ်ား တစ္ေန႔ တစ္ျခား မ်ားျပားလာမႈ ကို စိုးရိမ္၍ အာဏာ လက္လြတ္ရမည္ကို ေၾကာက္ရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရမ္းရမ္းကာ လူမဆန္စြာ မ်ဳိးတုန္း  သတ္ျဖတ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႔ မွ မိမိတို႔ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အျပစ္မဲ့  ရွီအာ မြတ္စ္စလင္မ္ မ်ား ကို မ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ ၏ တာဝန္ခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စစ္တပ္၏ ဤ လုပ္ရပ္ ကို ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ ရႈပ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။


ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ မိမိ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ၿဂိဳလ္တု မွ တဆင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ရသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား  ျဖင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္ တပ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရာဇဝတ္မႈ ကို ဖုံးကြယ္ရန္ ထြင္းတစ္ခုတည္းတြင္ ရွီအာ အေလာင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ခိုးျမဳပ္ထားတာကို ေဖာ္ထုတ္ သိရွိ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


အင္န္ရွာအလႅာဟ္ မၾကာမီ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္လည္း အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ အေရး ယူျခင္း ကို ခံရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

===============
251 / End


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century