ဇနီးသည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွရီအီ ဥပေဒတစ္ခ်ဳိ႕ (ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ၏ ဖသ္ဝါ အရ )

  • News Code : 677203
  • Source : abna
Brief

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ၏ ဖသ္ဝါ အရ ဇနီးသည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွရီအီ ဥပေဒတစ္ခ်ဳိ႕ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္ ။

ဇနီးသည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွရီအီ ဥပေဒတစ္ခ်ဳိ႕ (ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ၏ ဖသ္ဝါ အရ )
၁။ ေမး - အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ေယာက္၏ ဘဝ အတြက္ မည္သည့္ အရာမ်ား အေရးႀကီးပါသနည္း ?
ေျဖ - အျပန္အလွန္ (ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီး) ရွရီအီတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဂရုျပဳရပါမည္္၊အျပည္အလွန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၏ အမွားမ်ားကိုခြင့္လြတ္(နားလည္)ေပးရပါမည္၊အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ၏အဓိက အခ်က္အခ်ာ အက်ဆုံးမွာ အခ်စ္ေမတၱာ ျဖစ္သျဖင့္ အခ်စ္ေမတၱာ ကို (အျပန္အလွန္ေပးႏိုင္ဖို႔) ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။
၂။ေမး - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္မိမိ၏ ခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲ စာသင္ၾကားခြင့္ရွိပါသလား ?
ေျဖ - စာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ ခင္ပြန္းသည္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်င္ယူဖို႔ အေရးမႀကီးေပ။ သို႔ေသာ္ အိမ္အျပင္သို႔ထြက္ရန္ အတြက္ ခင္ပြန္းသည္၏ေက်နပ္ခ်က္ခြင့္ျပဳမႈယူရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ မွန္ပါတယ္ ။အိမ္မွာေနၿပီးေတာ့လည္း စာသင္ ၾကား ႏိုင္ပါတယ္။
၃။ ေမး - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ(မယူဘဲ) မိမိအိမ္(ေဟာင္း) မိမိ၏မိဘ ႏွစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႔ရန္ ထြက္ခြင့္ ရွိပါသလား ?
ေျဖ - မရွိပါ။သို႔ေသာ္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည့္ ေစလာေယရဟ္မ္ (အေဖအေမစသည့္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းအရင္း အခ်ာ … တို႔၏ အေျခအေနကို စိစစ္ျခင္း ၊ အဆက္အသြယ္မျဖတ္ျခင္း၊ လိုအပ္တာေတြကိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းစသည္တို႔ … ကို ေခၚပါတယ္။) ျပဳရန္ အတိုင္း အတာ အထိဆို ရပါတယ္။
၄။ ေမး - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္၏အမိန္႔ ကိုနာခံရန္ မည္သည့္ေနရာေတြမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သနည္း ?
ေျဖ - ခင္ပြန္းသည္ သံဝါျပဳလိုျခင္းကို (ရွရီအီခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွအပ) မတားရေခ်။ ၎၏ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ အိမ္ျပင္မထြက္ရေခ်။ (ဆိုလိုခ်က္မွာ သံဝါျပဳခ်ိန္ႏွင့္ အိမ္အျပင္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ခင္ပြန္းသည္၏ အမိန္႔ကို နာခံရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။)
၅။ေမး - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ အိမ္အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမႈအတြက္ လုပ္အားခ အေနျဖင့္ ယူခြင့္ရွိ ပါသလား?
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့ ၊ ယူပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
၆။ ေမး - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္း(အစိုးရျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ) လုပ္ရန္ ခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ယူရန္ အေရးႀကီး၊မေရးဆို တာ သိပါရေစ ?
ေျဖ - အိမ္ေထာင္မျပဳမီလက္မထပ္မီ ဝန္ထမ္းလုပ္ဖို႔ခင္ပြန္းသည္ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္အေနျဖင့္ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ ဟုတ္ကဲ့ သို႔ေသာ္ အိမ္အျပင္ထြက္ဖို႔ ခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိဖို႔ ယူဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။အကယ္၍ ဝန္ထမ္းအလုပ္ ကိစၥ ကို အိမ္မွာေနၿပီးေဆာက္ရြယ္မည္၊သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းသည္ အေပၚ ထားရွိ ရမည့္ (ရွာရီအီ) ဝတ္တရားေတြကို လိုက္နာေနမည္ဆိုလွ်င္ ဇနီးသည္ ကို အလုပ္လုပ္ခြင့္မွ တားျမစ္ ပိုင္ခြင့္မရွိ ေခ်။
၇။ေမး - ဇနီးသည္ ဟာ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္သူတစ္ဦးပါ။ေဟဂ်ာဗ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာဝတ္ဖို႔ သတိျပဳ သူျဖစ္ ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ခါ သတိမရွိ၍ ျဖစ္ေစ ၊ အဲဟ္ေသယာသ္မရွိသည့္ အတြက္ ျဖစ္ေစ ဇနီးသည္၏ ဆံပင္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ အေနျဖင့္ ဇနီးသည္ကို ေထာက္ခြင့္ရွိပါသလား? အကယ္၍ ဤကိစၥ ဟာ ဇနီး၏ အခြင့္အေရးဆိုလွ်င္ ခဏခဏ ဆံပင္ထြက္ေနမႈအေပၚ ေဒါသထြက္ခြင့္ ရွိပါသလား ?
ေျဖ - နားလည္ေအာင္ရွင္းျပရပါမည္။ဤကိစၥ အတြက္ ေဒါသ ထြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။
၈။ေမး - ခင္ပြန္းသည္ တိုင္းအတြက္ ဇနီးအေပၚ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားရွိပါတယ္။၎တာဝန္ေတြ ကို ထမ္းေဆာင္ ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အကယ္၍ ခင္ပြန္းသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤတာဝန္ေတြ မထမ္း ေဆာင္ခဲ့ ဘူးဆိုလွ်င္ ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္ကို သံဝါျပဳျခင္းမွ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား ?
ေျဖ - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ တားျမစ္ ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းသည္ကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတာလည္း မည္သည့္ ထိေရာက္မႈ မွ မရွိတာကိုေတြ႔ရ လွ်င္ ဟာကင္မ္ရွဲရ္ အား တိုင္ၾကားၿပီး မိမိ၏(ရွရီအီ) တာဝန္ ဘာလဲဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီစစ္သာနီ ဆိုက္ဒ္(အူရ္ဒူဘာသာ)


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century