ေဟဂ်ာဗ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မရ္ဂ်ာမ်ား ၏ အျမင္မ်ား

  • News Code : 722043
  • Source : ABNA
အဗ္နာ။ ။ ေဟဂ်ာဗ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မရ္ဂ်ာမ်ား ၏ အျမင္မ်ား ကို တစ္ခုျခင္းဆီ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

 

 

ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ)

ၿခဳံၿပီးေျပာရလွ်င္ ေဟဂ်ာဗ္ သည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေဟဂ်ာဗ္ အမိန္႔ ကို လက္မခံျခင္းသည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ တစ္ခု ကို လက္မခံ ျခင္းျငင္းဆိုျခင္းမည္ေပမည္။ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီး သည္ အမိန္႔ ကိုလက္မခံသူ ျငင္းပယ္သူကို ကာေဖရ္ ဟု အမိန္႔ေပး လို႔ (ဖသ္ဝါေပးလို႔) ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ႏွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ျငင္းပယ္သူ လက္မခံသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ ခိုင္လုံ ရေပမည္။

ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) / ေအစ္ေသဖ္သာ အာသ္က်မ္း အတြဲ (၁)

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ ခါေမနာအီ

ၿခဳံၿပီးေျပာရလွ်င္ ေဟဂ်ာဗ္ သည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟဂ်ာဗ္ ဆိုင္ရာ အခ်ဳိ႕ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ား သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ မဟုတ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ေဟဂ်ာဗ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂရုမျပဳ ျခင္း အေလးမထားျခင္းသည္ ဂိုနာ ျဖစ္ပါသည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ ခါေမနာအီ / မစာေအလ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း

 


အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဗဲဟ္ဂ်က္သ္ (ရ.ဟ)

ေဟဂ်ာဗ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂရုမျပဳ ျခင္း ဂိုနာျဖစ္ၿပီး ေဟဂ်ာဗ္ဝတ္ရမည္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ (မျပဳမေနရ) ျဖစ္ပါသည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဗဲဟ္ဂ်က္သ္ (ရ.ဟ) / မစာေအလ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ သဗ္ေရဇီး (ရ.ဟ)

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ ေဟဂ်ာဗ္ သည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔ မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္ရန္ေပးထားသည့္အမိန္႔ကို ဂရုမျပဳျခင္း သည္ သာသနာ့ အတြက္ အျခား အေရးႀကီး ထမ္းေဆာင္ရမည့္ မျပဳမေနရ တာဝန္ မ်ား ကို ဂရု မစိုက္ျခင္း ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေပသည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ သဗ္ေရဇီး (ရ.ဟ) / မစာေအလ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ စာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ

ေဟဂ်ာဗ္ မဝတ္မေနရဆိုသည့္အမိန္႔ မွာ ၿခဳံၿပီးေျပာရလွ်င္ သာသနာ့ အတြက္ အေရး ႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကိုျငင္းဆိုသူလက္မခံသူ သည္ မိုရ္ဒဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ အေနျဖင့္ ေဟဂ်ာဗ္ မဝတ္မေနရဆိုသည့္အမိန္႔ ကို မျငင္း ပယ္ပဲ ဂရုမျပဳ၊အေလးမေပးပဲေနလွ်င္ ထိုသူသည္ ဖါေစခ္ ျဖစ္ပါသည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ စာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ / မစာေအလ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ စစ္သာနီ

ေဟဂ်ာဗ္ သည္ ရွရီအသ္တရားေတာ္အရ ထင္ရွားျပတ္သားေနသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ ပါသည္။ က်မ္း ေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ျဖင့္ သက္ေသထူႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္ရမည့္ အမိန္႔ မထင္ရွား ျဖစ္ေနသူမ်ား ၊အကယ္၍ ဤအမိန္႔ ကို၎တို႔ အေနျဖင့္ ျငင္းဆိုမည္ ဆိုလွ်င္ နဗူဝသ္ကိုျငင္းဆိုခ်က္ မည္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေဟဂ်ာဗ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂရုမျပဳျခင္း သည္ ဂိုနာ ျဖစ္ေစပါသည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ စစ္သာနီ  / မစာေအလ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္

ေဟဂ်ာဗ္ သည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟဂ်ာဗ္ သည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔ ျဖစ္ေနသည့္ သတင္းမရွိသူ ျဖစ္မည္သို႔ေသာ္ ေဟဂ်ာဗ္ ကို ျငင္းပယ္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ မိုရ္သဒ္ ျဖစ္သြား မဟုတ္ေပ။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္  / မစာေအလ္ဂ်ဒီးဒ္ က်မ္း

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္သ္ အရ္သပိုင္လီ

ၿခဳံၿပီးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ ေဟဂ်ာဗ္ဝတ္ဆင္ရန္ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ့္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟဂ်ာဗ္ ၏ အခ်ဳိ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အမိန္႔ သည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ မဟုတ္ေခ်။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္သ္ အရ္သပိုင္လီ  / ေသာင္ဇီးဟြလ္ မစာ ေအလ္

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆြာေနအီ

အျပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ ေဟဂ်ာဗ္ သည္ သာသနာ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္ အမိန္႔မ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆြာေနအီ  /မဂ်္မအိုလ္ မစာ ေအလ္

==================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century