$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
အာယာသြလႅာဟ္မကာေရမ္ ရွီးရာဇီး

လူငယ္လူရြယ္မ်ား အတြက္ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါး

  • News Code : 724281
  • Source : ABNA
Brief

အဗ္နာ ။ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ ရွီးရာဇီး လမ္းညြန္းထားသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အတြက္ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါး ျဖစ္ပါတယ္။    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား အေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္လက္ျဖင့္ အာသာေျဖျခင္း (Masturdation)ကိုေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။တခါတေလဤ“လက္ျဖင့္အာသာ ေျဖျခင္း”ကိုသမိုင္းဆိုင္ရာ၀တၳဳမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ “အိုနာနီးမ္”

ဟုလည္းေခၚ ပါသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးဟာမႏုႆလူသားကိုအလ်င္အျမန္အက်င့္စြဲေအာင္ ျဖစ္ေစသည္ဆိုတာျငင္းမရေခ်။အက်င့္ဆံုး၏အရင္းမ်ားမည္မွ်အထိက်ယ္ျပန္႔

ေနသည္ဆိုလွ်င္မႏုႆလူသားဟာတစ္ေန႔တည္းအႀကိမ္မ်ားစြာဤအက်င့္ ဆိုးကိုက်ဴးလြန္ေလ၏။

  ယုတ္စြအဆံုးအခ်ိဳ႕အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၏ကိုယ္တိုင္၀န္ခံခ်က္မ်ားအရတခါတေလဘာမွမလုပ္ရဘဲ“ဓာတ္လံုးေလးၾကည့္ယံုသက္သက္၊စဥ္းစားယံုေလးျဖင့္”

၄င္းတို႔ကိုယ္ခႏၶာမွသီးသန္႔အရည္(သုတ္ရည္)ထြက္ရသည့္အေျခအေနအထိေရာက္သြားေလသည္။

    သို႔ေသာ္ဤအလုပ္ထက္ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္မွာေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    အေၾကာင္းမွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ေရာဂါတြင္ခံစားေနရသူမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈကိုအႀကီးစားတကာ့အႀကီးဆံုးပိတ္ဆို႔၊ဟန္႔တားမႈႀကီးျဖစ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    ၿပီးေနာက္၄င္းတို႔အတြင္းမလိုလားမတာင္းတသည့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆန္႔က်င္မႈမ်ားကိုအတိုင္းထက္အလြန္ျဖစ္ေစေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၊အက်င့္ျဖစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုျဖစ္ေစလိုၿပီးမိမိတို႔အတြင္း၌ရွိေနသည့္အာနိသင္(ဆိုးက်ိဳး)အားလံုးထုတ္ ပစ္လိုလွ်င္ဒီအက်င့္ႏွင့္အာနိသင္ေတြဟာေနာက္ဆံုးအသက္အထိရွိေနမွာပါဆိုသည့္အေတြးကိုဦးေႏွာက္တြင္မျဖစ္ေစဖို႔လိုပါသည္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆို၇လွ်င္။ အလြန္တရာလိမၼာပါးနပ္ စြာႏွင့္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ“လာမည့္အမိန္႔ပညတ္ မ်ား”

ကိုလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးၿပီးဤအက်င့္ဆိုးအားေတာ္လွန္ရန္ ထရ ေပမည္။

    ဤအက်င့္ဆိုး၏လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္သြားသူမ်ားသည္မလြဲမေသြမိမိတို႔၏သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔မႈကိုအေလးအျမတ္ထားရေပမည္။

ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး(ေနာက္ထပ္မက်ဴးလြန္ေရး)အတြက္အထူးဂ႐ုသတိျပဳရေပမည္။ဤလမ္းစဥ္အတြက္႐ိႈန္တြာန္နီပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ(သတိ၊အသိျဖင့္)

ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္။မိမိ၏ဘ၀ကံကို(ဘ၀ကို)မည္သည့္တန္ဖိုးႏွင့္မွ် လဲလွယ္ ၿပီးလမ္းလြဲလမ္းမွားေနသူမ်ားႏွင့္ လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသည့္ပတ္၀န္းက်င္လက္ သို႔ထိုးမအပ္လိုက္ပါႏွင့္။

    ကၽြႏု္ပ္ တင္ျပလမ္းၫႊန္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း အက်င့္ဆိုးအက်င့္ပ်က္ တိုင္း၊ ထို႔ျပင္အႏၲရာယ္ရွိသည့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာျပႆနာအခက္ အခဲ  မ်ားကို ေတာ္လွန္ရန္၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွာ

“ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စိတ္ခ်၊လက္ခ် “ျပစ္မႈ” ႏွင့္ျပတ္သားခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ရွိဖို႔သာျဖစ္ေပသည္။

    ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသံကဲ့သို႔ခိုင္မာ၊တည္တံ့ၿပီးခိုင္ၿမဲကာအီမာန္ဂုဏ္သေရသိကၡာရွိမႈႏွင့္စဥ္းစားဆင္ျခင္တံု႔တရားအေပၚအေျခခံထားရမည္ျဖစ္ေပသည္။


တည္တံ့ခိုင္မာ၊မာေၾကာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္

    ယုတ္စြအဆံုးဤဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္(၁၀)ႀကိမ္ပင္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေစ။အသစ္တဖန္ထပ္ၿပီးျပတ္သားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါေလ။

    အေၾကာင္းမွာ - ေနာက္ဆံုးမေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ က်န္ရွိေနေသးေသာအာနိသင္မ်ားမေတာ္တဆ၊ေပါင္းစုမိၿပီးမိမိတို႔အစြမ္းျပ လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ…အေသအခ်ာဆံုးအရာတစ္ခုမွာအကယ္၍ဤျပတ္သားသည့္၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္၊ေအာင္ျမင္မႈကိုလက္မလြတ္ရလွ်င္အလ်င္အျမန္ႀကီး

ဤအက်င့္ဆိုးမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးအာနိသင္မ်ားအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူ မ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္၀ိဥာဥ္မွထြက္သြားေပလိမ့္မည္။

    ေသခ်ာေသာအခ်က္ေနာက္တစ္ခုမွာ - ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား (အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၊အက်င့္ဆိုးစြဲေနသူမ်ား)အေနျဖင့္မိမိတို႔၏အရွင္ ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ဆက္သြယ္၊နီးစပ္မႈထားရွိမည္။မိမိတစ္ကိုယ္လံုး၏တည္ရွိမႈ၏အစိတ္အပိုင္း

အတြက္ျမတ္အလႅာဟ္ဆီမွာကူညီေဖးမႈကိုေတာင္းဆိုမည္။ ျမတ္အလႅာဟ္၏ေက်းဇူးေတာ္ျပဳမႈကိုေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ထားမည္ဆိုလွ်င္မဇ္ဟဗ္ဆိုင္ရာ

ဤအီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္မႈသည္အလြန္အလွ်င္အျမန္ရလာဒ္(ေကာင္း ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား)ကိုသာေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    ယခုဤ(အထက္ေဖာ္ျပထားသည့္)ဤလမ္းခရီးမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္မလြဲမေသြေအာက္ေဖာ္ျပမည့္အခ်က္မ်ာ းပညတ္မ်ားကို

အတိ အက် အသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

    ဤေဖာ္ျပမည့္အခ်က္မ်ား၊ပညတ္မ်ားသည္အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္႐ိုး႐ိုးဟုျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခ်ိန္တြင္တန္ခိုးျပ

ႏိုင္သည့္အာနိသင္ရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းျပတ္သားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညတ္ေတာ္(၁)(တဏွာ၊ရာဂ)ကိုႂကြေစသည့္အတုအေယာင္မွန္သမွ်မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

    အကယ္၍လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားမည္ ..... ညတိုင္းတဏွာ၊ရာဂႏွင့္ျပည့္ေနသည့္အျပာကားမ်ား၊အျပာဇာတ္လမ္းမ်ားကို

အၿမဲတေစၾကည့္မည္၊ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမိမိ၏အဖိုးတန္အခ်ိန္မ်ား၏အခ်ိဳ႕အခ်ိန္ကို

အခ်စ္(႐ူး)၀တၳဳမ်ား၊လမ္းလြဲလမ္းမွားေအာင္ျပဳၿပီး၊တဏွာရာဂ၊လိင္ကိုႏိုးထေစသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားပါသည့္မဂၢဇင္းကိုၾကည့္မည္၊ဖတ္မည္၊လမ္းသြယ လမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ဟိုေပၚ၊ဒီေပၚ(တင္ေပၚ၊ရင္ေပၚ၊ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစားတစ္ခုလံုး ေပၚေအာင္တင္းတင္းရင္းရင္း၀တ္ဆင္ထားသည့္)အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ေကာင္မ

ေလးမ်ားကိုငမ္းမည္၊ၾကည့္မည္။

    ဤအလုပ္ေတြအားလံုးကိုလုပ္ၿပီးမည္သည့္မေကာင္းမႈ၊အက်င့္ဆိုးကိုလုပ္မွမလုပ္တာဟုဆိုျခင္း၊ထင္ျမင္ျခင္းသည္အလြန္တရာလမ္းမွားသည့္

အထင္အျမင္မွားေနမႈတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ(တဏွာ၊ရာဂ)ကိုႂကြေစသည့္အတုအေယာင္မွန္သမွ်မ်ားသည္မည္သို႔မည္မွ်အေရးႀကီးမလိုအပ္ေခ်။(ဤအရာမ်ားသည္)

လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ဘ၀အေျခခံျပႆနာမ်ား၊ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာေတြးေတာ္မႈလမ္းကိုလွမ္းေမွ်ာ္ေစေလသည္။လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစြန္းေရာက္ျပင္းထန္ လာမႈက ျဖစ္ေစၿပီး(တဏွာ)မုန္တိုင္းကိုထန္ေစေလသည္။ေန႔ညမအီမသာအေျခအေနႏွင့္အၿမဲအမ်က္ေဒါသထြက္ေနသည့္အေျခအေနမလိုလား

သည့္အာနိသင္မ်ား၄င္းတို႔၏တည္ရွိေနမႈကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးတြင္အရိပ္ပမာလိုက္ေနေပလိမ့္မည္။

    ဆက္လက္၍ဤအက်င့္ဆိုးကိုအၿမဲတေစျပဳျခင္းျဖင့္ဘ၀အတြက္အ  ေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ဘ၀၊တစ္နည္းအားျဖင့္

လူပ်ိဳ၊လူငယ္ဘ၀ပ်က္စီး၊ပ်က္စီးေစၿပီးလူပ်ိဳ၏ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးေစေလသည္။

    ခ်စ္လွစြာေသာလူငယ္လူရြယ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္အထူးသျဖင့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအက်င့္မွားအက်င့္ပ်က္ရွိသူမ်ား

၊ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မွားမ်ားကိုမလြဲမေသြ၊အျပင္းအထန္ေရွာင္ၾကဥ္ရေပ မည္။

    စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကိုပ်က္စီးေစသည့္လိင္ကိစၥကိုေဖာက္ျပန္ေစ သည့္ရုပ္ရွင္မ်ားၾကည့္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးေနပါေလ။မၾကည့္ပါႏွင့္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ၀တၳဳမ်ား(မဂၢဇင္းမ်ား)ဖတ္ျခင္းမွေရွာင္ပါေလ။

    ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္နည္းျဖင့္ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ပါေလ။မိမိ၏တည္ၿငိမ္သည့္ေတြးေတာစဥ္းစားမႈကိုဤနည္းျဖင့္မဖ်က္

ဆီးပါေလႏွင့္။မိမိ၏အင္အားရွိသည့္ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအၿမဲ တဏွာ၊ရာဂထမႈျဖင့္အားေပ်ာ့၊အားနည္းေအာင္မျပဳပါေလႏွင့္။

    ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေအာင္ျမင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာမိမိ၏ အားလပ္သည့္အခ်ိန္ကိုမွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္အသံုးခ်ပါေလ။

မိမိ၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔၏အကူအညီျဖင့္မွန္ကန္သည့္အစီ အစဥ္(မ်ားကို)မိမိ၏အခ်ိန္မ်ားကို(စည္းစနစ္က်စြာ)တန္ဆာဆင္ရေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေပသည္။

-  တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊အမ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစအားကစားျပဳပါေလ။
-  ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားကို႐ွဴ႐ိႈက္ၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ပါေလ။
-  ေကာင္းမြန္ၿပီး၊အက်ိဳးရွိသည့္စာအုပ္မ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈပါေလ။
-  အိမ္၌ပန္းပင္(ပန္းအိုး)မ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါေလ(သို႔မဟုတ္)ၿခံဳငံု၍
   ေျပာရလွ်င္လယ္ယာကိစၥ၊လက္မႈကိစၥမ်ားလုပ္ပါေလ။
-  မိမိ၏ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ပါေလ။
-  (ေကာင္းမြန္သည့္သဘာ၀)ဓာတ္ပံုမ်ား၊တံဆိပ္ေကာင္းလွလွေလးမ်ား
    စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ပါေလ။
-  အန္ဂၽြန္မန္အမ်ိဳးစံုႏွင့္ပညာေရး၊စာရိတၱေရးဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္စ္မ်ား၊
   အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနရာယူျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၂)
မိမိအခ်ိန္မ်ားအားလံုးကို အလုပ္အေသး မ်ားျဖင့္တန္ဆာဆင္ျခင္း

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏အခ်ိန္မ်ားေန႔ႏွင့္ညကိုအေသ အခ်ာ၊တစ္နာရီမွ်ပင္အခ်ည္းႏွီး၊အလကားမျဖစ္ေအာင္အစီအစဥ္၊အလုပ္မ်ား ႏွင့္တန္ဆာဆင္သင့္ေပသည္။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္စာႀကီးသာဖတ္ေနသင္ေနဖို႔(သို႔မဟုတ္)ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ေနဖို႔သာမဆိုလိုပါ။မေျပာပါ။အကယ္၍လွည့္ပတ္ျခင္းသည္အားကစား၊ကစားျခင္း

သည္ဆိုလွ်င္လည္းျပဳႏိုင္ပါသည္။ဤအစီအစဥ္ကိုလည္းအခ်ိန္ဇယားျဖင့္ျပဳလုပ္ရပါမည္။တစ္နာရီမွ်ပင္အစီအစဥ္၊အလုပ္မရွိဘဲမျဖစ္ ေစရေအာင္ျပဳရေပမည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ားမလြဲမေသြသိထားရမည္မွာလူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္မည္သည့္အစီအစဥ္မွ်မရွိျခင္းသည္ကံဆိုးမိုးေမွာင္အျဖစ္ဆိုးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေလသည္။

    လူငယ္ လူရြယ္တစ္ေယာက္ေယာက္ အေနျဖင့္အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ မည္၊အလုပ္ရွာေနမည္ဆိုတာျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္ဤကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္လည္းမိမိ၏ေန႔ႏွင့္ည၏အခ်ိန္ပိုမ်ားကိုအသံုးခ်ရန္အစီအစဥ္ဆြဲရေပမည္။

ထိုအစီအစဥ္မ်ားဟာစာေပေလ့လာျခင္း၊လွည့္ပတ္ျခင္း၊အနားယူျခင္းစသည္တို႔ကိုပင္ျဖစ္ပါေစ၊ျပဳလုပ္ရေပမည္။

    ယုတ္စြအဆံုးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိ၏အခ်ိန္မ်ားကိုေန႔စဥ္အစီ အစဥ္မ်ားအရအတိုးအေလ်ာ့ပို၍တစ္ခဏတာပင္အလကားမျဖစ္ေအာင္တန္ဆာဆင္ထားမည္

ဆိုလွ်င္ ပို၍ေကာင္းေပသည္။

    အေၾကာင္းမွာ - ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈအေျမာက္အမ်ားကိုျပဳျခင္း သည္မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔အလြန္တရာအက်ိဳး၀င္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

    ေဆးလိပ္ေသာက္ ၀ါသနာပါသူမ်ားသည္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္  အလုပ္ရွိသည့္၊အလုပ္လုပ္ရသည့္ေန႔မ်ားထက္ပိုၿပီးေဆးလိပ္ေသာက္ျဖစ္ၾက သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

    ဤအတြက္ ကြာျခားမႈမွာ(အလုပ္ရက္မ်ားတြင္)ေတြးေတာမႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္အသံုးခ်ရသ ျဖင့္အဓိပၸာယ္မဲ့ႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေစသည့္အလုပ္(ေဆးလိပ္ေသာက္ ျခင္းကို)ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေလသည္။

(ဆိုလိုသည္မွာအလုပ္ရွိေတာ့အေသာက္ နည္းၿပီးအလုပ္မရွိေတာ့အေသာက္မ်ားသြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။)

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းအားျဖင့္လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔အခ်ိန္ကိုစည္းစနစ္က်သည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္တန္ဆာမဆင္ခဲ့ႏိုင္လွ်င္ ထိုအက်င့္ဆိုးမ်ားကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ေပ။

    ဤကဲ့သို႔အစီအစဥ္မ်ားကိုဆြဲျခင္းျဖင့္မလြဲမေသြ၊မုခ်ဧကန္ဤအက်င့္ဆိုး(မ်ား)ကိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊အက်င့္ဆိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အလြန္တရာအစြမ္းရွိေၾကာင္းသက္ေသထူၿပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၃)အားကစားဖက္အထူးဂ႐ုျပဳျခင္း

    အားကစားျပဳလုပ္သူမ်ားဟာလိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိတ္၀င္စားမႈ နည္းေၾကာင္းဆိုသည့္စကားမွာေက်ာ္ၾကားေလသည္။

အေၾကာင္းမွာ  -အားကစားသည္ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈ၏ခြန္အားကိုႀကီးမားသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္မိမိအတြက္သီးသန္႔ေနရာယူလိုက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္သဘာ၀တရားအရအျခားကိစၥမ်ားကိုလည္းေလ်ာ့နည္းေစေလ သည္။

    ဤသည္ကိုအေျခခံၿပီးလိင္ကိစၥကိုအလြန္မ်ားလာေစသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလွသည့္အားကစားအစီအစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကစားျခင္းျပဳရန္လိုအပ္ေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးမ်ား၌နစ္ျမႇဳပ္သူမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္အထီး က်န္ေနထိုင္သူမ်ား၊လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးသူမ်ား၊တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသူမ်ား

ျဖစ္ၾကပါသည္။ၿပီးေနာက္ဤအထီးက်န္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္မလႈပ္မရွားေနျခင္း သည္၄င္းတို႔၏အေျခအေနကိုပိုၿပီးဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေလသည္။

    အကယ္၍ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဤအေျခအေနမွအျပင္ထြက္လာၿပီးမိမိဘ၀တြင္လႈပ္ရွားမႈ(အသစ္)မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ဆိုလွ်င္မလြဲမေသြ၄င္း၏

အေျခအေနတြင္ေကာင္းမႈ (မ်ား) ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။
ဤအက်င့္ဆိုးမွ စြန္႔လႊတ္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

    ေယဘုယ်အားျဖင့္အက်င့္ဆိုးရွိသူမ်ား၊စြဲေနသူမ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္အားနည္းမႈအားေလ်ာ့မႈကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား(အေၾကာစသည္) သည္ အားနည္းမႈရွိေပသည္။

    သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္အားကစားမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ကိုယ္ခႏၶာ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအားေကာင္းသန္မာရန္အလြန္တရာအာနိသင္ရွိေပသည္။

    အက်င့္ဆိုးတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏အလုပ္ရႈပ္ေထြး၊အလုပ္မ်ားေနသည့္ၾကားမွမည္မွ်ပင္အခ်ိန္ပို၊အခ်ိန္အလကားရပါေစ၊ထိုအခ်ိန္မ်ား

ကိုကစားနည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္အားကစားမ်ားတြင္အသံုးခ်ရေပမည္။

သို႔မွသာ မိမိတို႔ဆံုး႐ံႈးသြား သည့္ က်န္းမာေရးကို တဖန္ျပန္ လည္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္   တြက္သီးသန္႔ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

    လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အားကစားသည္၄င္းတို႔အတြက္ (အက်င့္ဆိုးသူမ်ား) အက်ိဳး အျမတ္ကို ေပးေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔အထီးက်န္ေနျခင္းႏွင့္ နက္႐ိႈင္းစြာ (အခ်ည္းႏွီး)ေတြးေတာျခင္းသည္လည္းအဆိပ္ကဲ့သို႔လူသတ္သူျဖစ္ေပသည္။မလြဲမေသြတန္ဖိုးေစ်းဘယ္ေလာက္ပင္ႀကီးပေစ၊ကုန္ပါေစ၊ဤအရာမ်ားကိုအေ၀းသို႔ပစ္သင့္ေပသည္။

    ဤဆိုဆံုးမမႈ ကိုမေမ့ေလ်ာ့လိုက္ၾကပါႏွင့္။ တန္ခိုးႀကီးသည့္ အက်ိဳး အာနိသင္စြမ္းအားမ်ားကိုၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။တစ္ေန႔လံုးအားကစားလုပ္ၿပီးေနာက္ညအိပ္ယာ၀င္စဥ္ခ်က္ခ်င္းႏွစ္ၿခိဳက္စြာေကာင္းေကာင္းႀကီးအိပ္ေပ်ာ္သြားေပလိမ့္မည္။

    ထိုနည္းတူစြာမေကာင္းမႈႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကိုသာေပးသည့္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ား၊ ေတြးေတာမႈမ်ားမွ ေစာင့္ထိန္းေပးလိမ့္ မည္ျဖစ္ ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၄)
မလြဲမေသြ အက်င့္တစ္ခုကိုေနာက္အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ေနရာေျပာင္းေပးျခင္း

    စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကေလသည္…..
    မေကာင္းသည့္ အက်င့္ဆိုးကိုလက္လြတ္၊ စြန္႔လႊတ္ရန္အက်င့္ ေကာင္းကိုရွာေဖြျပဳလုပ္ရန္လံုး၀အေရးႀကီးေပသည္။ထိုမွသာလွ်င္ထိုအက်င့္ဆိုး၏

ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေပမည္ျဖစ္ပါသည္။

    သာဓကအားျဖင့္ဆံုး႐ံႈးမႈအားလံုးကိုသိၿပီးေလာင္းကစားအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္မည္။ဒါလည္းပဲမစြန္႔လႊတ္မည္။၄င္းတို႔၏ေျပာဆိုခ်က္အရေလာင္းကစားရမည့္ အခ်ိန္

ေရာက္လွ်င္ေထာင္သမား တစ္ဦးပမာခိုင္း ေစေန ၿပီး မသိသည့္ ခြန္အားလုပ္ခိုင္းေၾကာင္းဆိုေလသည္။ဤအခ်ိန္၌အသိဥာဏ္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားသည္လည္းအေစခံျဖစ္သြားရေလသည္။

    ဤသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဒီအက်င့္ဆိုး၊မေကာင္းသည့္အက်င့္စြဲ သြားသူမ်ားျဖစ္သြားၾကေလသည္။မလြဲမေသြထိုအခ်ိန္(ေလာင္းကစား၊အရက္ေသာက္…..)ကိုမွန္ကန္သည့္ကစားမႈ(ပမာအားျဖင့္ေကာင္းျမတ္သည့္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို အစားထိုးကစားရေပမည္။ထိုမွသာဤအက်င့္ေကာင္းက မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးေနရာယူမည္ျဖစ္ေပသည္။
    ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆိုရလွ်င္(မေကာင္းသည့္)အက်င့္အတြက္လႈပ္ရွားမႈကိုျဖစ္ေစသည့္သီးသန္႔ခြန္အား(မ်ား)ကိုအက်င့္ေကာင္းဖက္သို႔ေရႊ႕ေပးလိုက္ရမည္။မလိုလားမႏွစ္သက္သည့္

တန္ျပန္မႈမ်ားကိုလည္းမည္သူမွ်မလာေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ရေပမည္။(သတိျပဳ၊ဂ႐ုျပဳပါေလ။)
    လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္လည္း(ဤအတိုင္း)မလြဲမေသြလူငယ္လူရြယ္မ်ား၏တဏွာ၊ရာဂကိုႏိုးထေစခ်ိန္မေရာက္မွီ (အခ်ိန္မီ) အစီ အစဥ္(မ်ား)ကို(ႀကိဳးပမ္း)

ရွာေဖြရေပမည္။ၿပီးေနာက္လက္ေတြ႔က်င့္ သံုးရ ပါ မည္။သာဓကအားျဖင့္ပညာေရးဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ၊အားကစား၊ဥာဏ္စမ္းပြဲ၊စိတ္၀င္စားဖြယ္စာအုပ္တစ္အုပ္အားေလ့လာျခင္း၊(မိမိ)ႀကိဳက္သည့္အားကစား

တစ္ခုခုကိုျပဳျခင္း၊ေတာင္တက္ျခင္း၊ျမင္းစီးျခင္းစသည္အလုပ္မ်ားကိုမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားေနရာသို႔ေရာက္လာသည့္အထိဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ရေပမည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၅)
အေျခအေနတိုင္း တြင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္အျဖစ္မေနျခင္း
    အက်င့္ဆိုးစြဲေနသူမ်ားအေနျဖင့္မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ မ်ားမွမရွိဘဲအထီးက်န္ေနျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

    လံုး၀ဥႆံုတစ္ဦးတည္း၊တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္ေနျခင္းမျပဳပါေလႏွင့္။အိမ္တြင္လည္းတစ္ေယာက္တည္းေနျခင္းမွေရွာင္ပါေလ။ညကိုလည္းအခန္း၌ တစ္ေယာက္တည္း အိပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။ လူမရွိသည့္ ေနရာ တစ္ဦးတည္းစာအုပ္မေလ့လာပါႏွင့္။

    မည္သည့္ေနရာ၌မဆိုတစ္ဦးတည္း၊တစ္ကိုယ္တည္းဟုခံစားရတိုင္းခ်က္ခ်င္းထိုေနရာမွထြက္ခြာပါေလ။အျပင္ထြက္ပါေလ။

    ဤကဲ့သို႔အက်င့္ဆိုးတြင္ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ပထမအက်င့္ဆိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုခံစားရလွ်င္ရျခင္း၊ခ်က္ခ်င္းအျခားအလုပ္ကိုေျပာင္းလုပ္ရန္ဆိုသည့္

အခ်က္ကိုမေမ့သင့္ေခ်။(သို႔ေသာ္လည္းပဲ)ဤကဲ့သို႔မေမ့ေလ်ာ့ဖို႔ဆိုတာေယဘုယ်အားျဖင့္အလြန္ခက္ခဲေလသည္။

    လူငယ္လူရြယ္တိုင္း၏အေတြးမ်ား၌အက်င့္ဆိုး၊အက်င့္မေကာင္းမ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္အျပည့္စံုဆံုးလမ္းမွာအထီးက်န္၊တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

(ဤအတြက္ေၾကာင့္)မည္သည့္လူငယ္လူရြယ္မဆိုမိမိ၏ ကံေကာင္း ကံထူးမႈ၊ က်န္းမာျခင္း၊ လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၏အႏၲရာယ္ဆိုး မ်ားမွ လံုၿခံဳ မႈ ရ

လိုလွ်င္အထီးက်န္ေနျခင္းမွေရွာင္ရ၊ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

    * * * * *
ပညတ္ေတာ္(၆)
ပထမအခြင့္အေရး၌အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း
    အက်င့္ဆိုးရွိသူမ်ားဆီမွာအေျခအေနေကာင္းလွ်င္ပထမအခြင့္အ ေရးရခ်ိန္(လူပ်ိဳအခ်ိန္၊အခ်ိန္မီ)အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္ေပသည္။ယုတ္စြအဆံုး၄င္းတို႔၏ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားဟာေစ့စပ္ထားၿပီးသူ(တစ္ဦးတည္း)(သို႔ေသာ္ေစ့စပ္ထားသူမွာရွရီအီေစ့စပ္ထားမႈအရျပဳထားသူျဖစ္ရမည္)ရွိပါကမလြဲမေသြဤအခြင့္အေရးကိုလက္လြတ္မခံသင့္ေခ်။

    အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ဤလိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကိုေတာ္လွန္ႏိုင္ဖို႔အစြမ္းသတၱိရွိေပသည္။ၿပီးေနာက္

အိမ္ေထာင္ကိစၥအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကိုနည္းလိုက္မည္၊မလို အပ္သည့္ဧည့္ခံမႈအေဆာင္အေယာင္မ်ားကိုျဖဳတ္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္အလြန္တရာလြယ္ကူသြားၿပီး၊သာမန္ကိစၥျဖစ္သြားေပမည္။

    သို႔ေသာ္၀မ္းနည္းေလစြ! မွားယြင္းေနသည့္ ထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ား၊ မွားယြင္းသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွအဆင့္အတန္းမ်ား(စာတတ္ေပတတ္ႏွင့္စာမတတ္ေပမတတ္)

ကိုလႊမ္းမိုးထားၿပီး၄င္းတို႔ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေလသည္။

    အမ်ားအားျဖင့္အခ်ိဳ႕လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာမဂၤလာေဆာင္ဖို႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ေၾကာက္ၾကေပသည္။အမွန္တကယ္ဤေၾကာက္ရံြ႕မႈ၊ေၾကာက္လန္႔မႈသည္အေျခအျမစ္မရွိေခ်။

အေၾကာင္းမွာ-(ရွရီအီ) ဥပေဒပညတ္ခ်က္မ်ား ကိုလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အက်င့္မွား၊ အက်င့္ဆိုး မ်ားကို လည္းစြန္႔ လႊတ္ရန္ လြယ္ကူ သြားေလသည္။ ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ ျပဳဖို႔အဆင့္အားလံုးသည္ လည္း ေအာင္ျမင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၇)
သလ္ကင္(န)(ျပန္လည္အသိေပးျခင္း)ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအားျဖည့္ျခင္း

    “သလ္ကင္(န)”လည္ ဤအက်င့္ဆိုး၊အက်င့္မေကာင္းအား ေတာ္ လွန္ ရာ၌ အေကာင္းဆံုးက႑မွပါ၀င္ေလသည္။ဤအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူ

မ်ားအေနျဖင့္အဆက္မျပတ္မိမိကိုယ္ကို“သလ္ကင္(န)”လုပ္ေနရေပမည္။ “သလ္ကင္(န)”သည္အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ေစဖို႔အျပည့္အ၀တတ္စြမ္းႏိုင္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ - “သလ္ကင္(န)”သည္ဤကဲ့သို႔ေသာေရာဂါသည္၊ အက်င့္ဆိုး သမားမ်ားအတြက္ အာနိသင္ထိေရာက္မႈ  ႀကီးမားၿပီး၊ အလြန္အျမန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ ဆရာ ၀န္မ်ား မွ တစ္ဦးျဖစ္သူ (ေဒါက္တာ၀ီးက္သူရ္ပူေရွဟ္-ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံသား)မွ ေျပာၾကား ေလ၏။

    “သလ္ကင္(န)”အားေအာက္ေဖာ္ျပပါအသြင္အျဖစ္ရက္အခ်ိဳ႕အထိ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

    ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းတိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး၊စိတ္(ခ်မ္းသာ)လံုၿခံဳရသည့္ ေနရာတြင္ထိုင္ၿပီးဦးေႏွာက္(အာ႐ံုျပဳ)ခိုင္ခိုင္မာမာထပ္ထပ္ဆိုရေပမည္။

    “ငါဤအက်င့္ဆိုးကိုမိမိကိုယ္မွေ၀းေအာင္စြမ္းႏိုင္ေစသည္။ငါစြမ္းႏိုင္ေပသည္။”

    ဤသာမန္၊႐ိုး႐ိုးသလ္ကင္(န)ေလးတစ္ခုကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုျခင္း ျဖင့္အ့ံၾသဖြယ္အာနိသင္အျဖစ္(လူသား၏)၀ိဥာဥ္အားခြန္အားျဖစ္ၿပီးဤ

အက်င့္ဆိုးႏွင့္အက်င့္ဆိုးမွန္သမွ်ကိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေပမည္။(အသင့္အေနျဖင့္လည္းစမ္းသပ္ႏိုင္ေပသည္။)

    ထို႔ျပင္တ၀မလြဲမေသြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ခြန္အား ၊စြမ္းအား ကိုျဖစ္ေစ သည့္စာအုပ္မ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈရေပမည္။လူသား၏ဂုဏ္သေရရွိမႈ

အတြက္တိုးတက္ျခင္း၊(ခိုင္မာသည့္)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခြန္အားကိုျဖစ္ေစသည့္

စာအုပ္စာေပမ်ားဖူလံုပါသည့္အထိေရးသားသီကံုးထားၾကေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုး(သို႔မဟုတ္)မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးတိုင္းကိုလက္လြတ္၊စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္၀န္ခံထားသည့္ အခ်က္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔သိထားၾကပါသည္။

(ထိုအခ်က္မွာ)ဤလမ္းစဥ္အတြက္ေအာင္ျမင္မႈရရန္“ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္”ပင္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၈) လံုး၀ေရွာင္ျခင္း

    လမ္းလြဲ လမ္းမွားၿပီးအက်င့္  ဆိုးရွိသူမ်ား ၏ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ျခင္း မွ အခ်ိန္တိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ဆိုးအား ေတာ္ လွန္ တိုက္ထုတ္ေနခ်ိန္တြင္လံုး၀ေရွာင္ရေပမည္။ကာလ၀မ္းေရာဂါသည္မ်ားဆီမွာထြက္ေျပး၊တိမ္းေရွာင္သကဲ့သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေပမည္။

    ထို႔ျပင္ဤအလုပ္၏ေၾကာက္မက္ဖြယ္ႏွင့္ေသခ်င္ဖြယ္ေကာင္း သည့္ ရလာဒ္ဆိုးမ်ားကိုလံုး၀နေမာ္နမဲ့မတိုင္းဘဲေနရေပမည္။ဒိြဟ၊သံသယျဖစ္ ေစ မည့္စကားမ်ားကိုလံုး၀နားေထာင္စရာမလိုေခ်။

    မေကာင္းသည့္မိတ္ေဆြ၊သူငယ္ခ်င္းအပ်က္မ်ား၊ေဖာက္ျပန္ေနၿပီး၊ လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသည့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ဤအက်င့္ဆိုးကို (ေတာ္လွန္ေနသည့္သူ)ဆက္လုပ္ရန္တိုက္တြန္းရာတြင္အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ သရုပ္ကိုေဆာင္ၾကေလသည္။

    ၄င္းတို႔သည္ကိုယ္တိုင္ဂိုနာျပစ္မႈဒုစရိုက္မ်ားကိုနည္းနည္းသာခံစား ေလၿပီးသူတစ္ပါးကိုလည္းကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေအာင္လုပ္ေလသည္။

    ဤပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္မိမိတို႔၏၀မ္းနည္းဖြယ္အစီအစဥ္၊အခ်ိန္ဇယားမ်ားတြင္ျပဳျပင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားကိုပါ၀င္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားေလသည္။

    ဒါေၾကာင့္၄င္းတို႔သည္ဤအလုပ္ကိုႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီးအႏၲရာယ္မဲ့သည္ကိုသက္ေသထူႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေလသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲအသိ၊သတိရွိၾကသည့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္၄င္းတို႔ေထာင္ထားသည့္ ႐ိႈင္တြာန္ မိစၧာမေကာင္းဆိုး၀ါး၏ေက်ာ့ကြင္းတြင္မည္ သည့္ အခါမွ်မမိၾကေပ။

* * * *
ပညတ္ေတာ္(၉)
႐ိုး႐ိုးသာမန္ခြန္အားႏွင့္စားျခင္းေသာက္ျခင္း၏ခြန္အား

    ျပည့္စံုၿပီး (ေဘးကင္း)ေကာင္းမြန္သည့္ အစားအေသာက္ မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ အားခြန္အားျဖစ္ေစသည့္ အျပင္လူငယ္လူရြယ္တို႔ ၏  အက်င့္ဆိုး ေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ အားနည္းသြား ေသာအဓိက ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း မ်ား (သို႔) ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကိုအားနည္း အားေပ်ာ့မႈ အေၾကာင္း ျဖစ္ေစ မႈအေပၚအံ့ၾသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေလသည္။

    (ရာသီဥတု အေျခအေန အရၾကည့္ၿပီး) ေရေအးျဖင့္ေရခ်ိဳးျခင္း ၿပီး ေနာက္ တပက္ျဖင့္ကိုယ္ခႏၶာကိုသုတ္ျခင္းျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ အက်င့္ဆိုးရွိ သူမ်ား ကို အလြန္ တရာ (စြန္႔လႊတ္ဖို႔၊ျပတ္ဖို႔) အကူ အညီျပဳရာ ေရာက္ေလသည္။

    ထိုနည္းတူစြာဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္မလြဲမေသြ၊တဏွာ၊ရာဂကို ႏိုးထေစသည့္အေၾကာင္းခံသည့္ အက်ႌ၊အ၀တ္မ်ား သည္ ေယဘုယ် အား ျဖင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ ကိုျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။

တစ္ခါ တစ္ေလ ကိုယ္ခႏၶာ၏သဘာ၀အရတိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အ တြက္ အက်ိဳးယုတ္မႈႏွင့္အႏၲရာယ္ျဖစ္သြားေလသည္။၄င္းအျပင္ဒြိဟသံသယ၊မတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ တဏွာရာဂစိတ္ကိုႏိုးထေပးရာအေၾကာင္းခံျဖစ္ေလသည္။   (ဂ႐ု ႏွင့္ သတိျပဳပါေလ။)
* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၁၀)
အီမာန္ႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာအကီဒါ၏ခြန္အား၏အကူအညီ၊အေဖးအမ

    အီမာန္ႏွင့္အကီဒါ၏ခြန္အား၊စြမ္းအားသည္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္အႀကီးတကာအႀကီးဆံုးအကူအညီေပးသူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။၄င္းတို႔ကိုအက်င့္ဆိုး၏လက္မွလြတ္ေျမာက္မႈကိုေပးေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ အက်င့္ ဆိုးစြဲေနသူမ်ားရွိေနသူမ်ားသည္မိမိတို႔ ကိုယ္မိမိ ျမတ္အလႅာဟ္အမုန္းခံထားရသူႏွင့္ေမာင္းထုတ္ခံထားသူအျဖစ္ျမတ္အလႅာဟ္ထံ၀ယ္လံုး၀ဥႆံု(မထင္မွတ္)မသတ္မွတ္လိုက္ပါႏွင့္။တနည္းအားျဖင့္အၿမဲတေစႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာျမတ္အလႅာဟ ္၏  အၾကင္နာ၊အယုအယ ေမတၱာ ကို အျပည့္အ၀ေမွ်ာင္လင့္သူျဖစ္ရပါမည္။ နမာဇ္ အခ်ိန္ႏွင့္နမာဇ္ၿပီး ေနာက္မိမိဦးေခါင္းကို စဂ်္သာ ျပဳၿပီးသနားၾကင္နာေတာ္မူၿပီးခြင့္လႊတ္ပလပ္ ေပးေတာ္မူသည့္မိမိ၏ထာ၀ရအရွင္၊ျမတ္အလႅာဟ္ထံလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္လိုလားခ်က္မ်ားကိုေတာင္းခံပါေလ။

    မိမိ၏ႏွလံုးသား၊အသက္၊ ကိုယ္ခႏၶာ တည္ရွိ ေနမႈျဖင့္ အားလံုးကို (အာရံုစိုက္၊ဂ႐ုျပဳၿပီး) မိမိ အရွင္ျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာင္းခံမႈျပဳ ပါေလ။
    ဤမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးကိုစြန္႔လႊတ္၊လက္လႊတ္ႏိုင္ရန္ အကူ အညီ ျမတ္အလႅာဟ္ ထံေတာင္းခံပါေလ။
    ယံုၾကည္မႈ၊စိတ္ခ်မႈထားပါေလ။အကယ္၍မည္သည့္လူငယ္လူရြယ္မဆိုအသက္ႏွင့္ႏွလံုးႏွင့္တကြ(ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ)ျမတ္အလႅာဟ္

၏နန္းေတာ္၀ယ္ေတာင္းဆုျပဳမည္ဆိုလွ်င္ျမတ္အလႅာဟ္၏သနားၾကင္နာ၊ယုယမႈ၊ေထြးပိုက္မႈ ႏွင့္အကူအညီအေဖးအမ(မလြဲမေသြ)ရရွိခံစားရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀၏ ဤတိုက္ပြဲတြင္ေအာင္လံလႊင့္ထူသူျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

    ၄င္းအျပင္ ေနရာတိုင္း ၊ အေျခအေနတိုင္းျမတ္ အလႅာဟ္ရွိေတာ္မူ ေၾကာင္း၊ျမင္ေတာ္မူ ေၾကာင္းဆိုသည့္ အခ်က္သိရွိနားလည္ထား ရ ေပမည္။

ဘယ္ေတာ့မွျမတ္အလႅာဟ္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္ဤကဲ့သို႔ မေကာင္း သည့္ အလုပ္ မလုပ္မိဖို႔မိမိကိုယ္ကိုခြင့္မျပဳပါေလႏွင့္။ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ အျပည့္ အ၀ ယံုၾကည္ပါသည္။

    အကယ္၍ ဤေရာဂါဆိုး တြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ား အထက္ေဖာ္ျပထား သည့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုအတိအက်တစ္လအတြက္သာႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မည္ ဆို လွ်င္

လမ္းလြဲ လမ္းမွားမွလြတ္ေျမာက္မႈကိုဆြတ္ခူးရ လိမ့္မည္ ( ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးေမတၱာရပ္ခံလိုက္)ပါသည္။

==================================

251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*