$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

သူေတာ္စင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ဂူဗိမာန္အားေလးစားအ႐ိုအေသေပးျခင္း ကိစၥ ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ အိုလမာ၏ အျမင္ကို ကိုေဖာ္ျပေပးပါ

  • News Code : 809482
  • Source : ABNA
Briefဟုတ္ကဲ့။ သူေတာ္စင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ဂူဗိမာန္အားေလးစားအ႐ိုအေသေပးျခင္း ကိစၥ ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ အိုလမာ၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပေပးရန္ အတြက္ က်ေနာ္ အျမင္တြင္ လက္ရွိ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ တို႔ ၏ ကမာၻ႔ ထိပ္တန္းအာလင္မ္ ႀကီး ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ အဟ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မို ရွီးရာဇီး ၏ တင္ျပမႈ ကို တင္ျပလ်င္ လုံေလာက္ၿပီးဟု ယုံၾကည္မိ၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

 

ေ႔ရွေျပးေဆြးေႏြးမႈ

 

ဤေနရာ၌ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပဖို႔ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားသည္တယူသန္အစြန္းေရာက္ဝဟာဘီမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

အေၾကာင္းသည္ကားကဗဲရ္မ်ား၌ေဇယာရတ္(သ)ဖတ္ျခင္းကို   အနည္းငယ္ေသာဤအုပ္စု(ဝဟာဘီ)မွလြဲ၍မြတ္စလင္အုပ္စုတိုင္းလက္ခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစဝဟာဘီမ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔(ရွီအာအစၥနာအရွာရီ)အားအဘယ္ ေၾကာင့္သာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ား၏ဂူဗိမာန္သို႔သြားၿပီးေဇယာရတ္(သ)လုပ္ရပါ သနည္း?ဟုုေစာဒကတက္ၿပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔

အား(قبوريّون)ကဗူးရီးယြင္း (န)ဟုေခၚေဝၚသမုတ္ေလသည္။

အမွန္တကယ္ေလ့လာသံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ကမာၻ႔ေနရာအႏွံရွိေနရာတိုင္း၌ မိမိတို႔၏ကြယ္လြန္သြားမ်ား၏သခၤ်ဳိင္းမ်ားကို႐ိုေသေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး၊ေဇယာရတ္(သ)ျပဳၾကေပသည္။

ကမာၻ႔မြတ္စလင္မ်ားသည္အၿမဲတမ္းမိမိတို႔၏အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုေလးစားတန္ဖိုးထားခဲ့ၾကၿပီး၊ထားေနဆဲျဖစ္သည္။၎တို႔အတြက္ ေဇယာရတ္(သ)လာလုပ္ေလ့ရွိၿပီး၊လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အုပ္စုငယ္ေလးတစ္စုတည္းသာ(ဝဟာဘီ)အုပ္စုသာလက္မခံဘဲဆန္႔က်င္ ေနၾကသည္။ၿပီးေနာက္တကမာၻလံုးရွိမြတ္စလင္မ်ားအားလံုးအထဲ၌၎တို႔ သာမြတ္စလင္စစ္မွန္ေၾကာင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္အခ့်ိဳဝဟာဘီအိုလမာမ်ားသည္ေဇယာရတ္(သ)အတြက္သီးသန္႔နီယတ္မလုပ္ဘဲ၊မက္စ္ဂ်စ္ဒြန္နဘီ(ဆြ)၏ေဇယာရတ္(သ)ျပဳရန္ေအဗာဒတ္သ္ျပဳရန္(သို႔)အိုမရဟ္(عمره)ျပဳဖို႔မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္သို႔လာေရာက္ခ်ိန္တြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗဲရ္ဂူဗိမာန္အားေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းကိုမိုစ္သဟပ္(စဝါပ္ရေသာအလုပ္)ဟုဆိုထားေပသည္။သို႔ေသာ္ေဇယာရတ္(သ)ျပဳဖို႔ခရီးထြက္လာျခင္းတည္းဟူေသာနီယတ္(အဓိဌာန္)မရွိဖို႔လိုအပ္ေပသည္။!

ႏွစ္အနည္းငယ္အရင္ကေသသြားေသာဝဟာ  

ဘီနာမည္ေက်ာ္ဓမၼသတ္ပညာရွင္(بن باز )

ဗင္ဗါးစ္အေနျဖင့္(جريده «الجزيره) ဂ်ာရီေဒေအအလ္ဂ်ဇီးေရေျပာၾကားသည္မွာ-

“မည္သူမဆိုမက္စ္ဂ်စ္ဒြန္နဘီ(ဆြ)၏ေဇယာရတ္ျပဳဖို႔လာခ်ိန္တြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဂူဗိမာန္ေရာင္ဇာ၌(၂)ရကတ္အတ္နမာဇ္ဖတ္ျခင္းသည္မိုစ္သဟပ္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေနာက္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားစလာမ္ဆက္သရေပမည္။ၿပီးေနာက္(بقيعقبرستان )“ဗကီး”

ကရ္ဗဲစတန္သို႔သြားေရာက္ၿပီးျမဳပ္ႏွံထားေသာရွဟီးဒ္မ်ားကို

စလာမ္ေပးျခင္းသည္လည္းမိုစ္သဟပ္ျဖစ္ေပသည္။” [1]

الفقه عل المذاهب الاربعهက်မ္း၏တင္ျပခ်က္အရ

စြန္နီမဇ္ဟပ္ေလးခုစလံုး၏ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္အထက္က(ဝဟာဘီမ်ားေျပာထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း)မပါဘဲတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကရ္ဗဲရ္အားေဇယာ

ရတ္(သ)ျပဳျခင္းကိုမိုစ္သဟပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဤစာအုပ္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကရ္ဗဲရ္အား        

ေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းသည္အႀကီးအက်ယ္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာမိုစ္သဟပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၎အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပက္သက္ၿပီးဟဒီးစ္ေတာ္အေျမာက္အမ်ားကိုေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဟဒီးစ္ေတာ္(၆)ခုကို

သာတင္ျပပါမည္။[2]

ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ကိစၥ(၃)ခုႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအျခားမြတ္စလင္ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ျပႆနာရွိေပသည္။ကြဲလြဲမႈရွိေပသည္။

၁။ကဗဲရ္ျပဳျခင္း၊

၂။ကဗဲရ္မ်ား၏ေဇယာရတ္သအတြက္သြားျခင္း၊

၃။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္္ကဗဲရ္မ်ား၏ေဇယာရတ္သအတြက္သြားျခင္း၊

ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္အခ့်ိဳရီဝါယတ္မ်ားကိုအကိုးအကားျပဳၿပီးအထက္ေဖၚျပပါကိစၥ(၃)ခုစလံုးအတြက္သံုးထားေပသည္။သို႔ေသာ္ဆင့္ျပန္မႈ၌မမွန္ကန္ေပ။အေထာက္အထားသက္ေသမခိုင္လံုေပ။(အင္ရွာအလႅာဟ္မ်ားမၾကာမီ၎ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၏အစစ္အမွန္ကိုေဖၚျပေပးမည္။)

အျခားတစ္ခ်က္တစ္ခုသည္ကား-မမွန္ကန္ေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္ေရွးရ္က္အၾကားဇေဝဇဝါ၊သံသယျဖစ္ေနရွာေသာအုပ္စုေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ကဗဲရ္မ်ားကိုေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းကိုေအဗာဒသ္ျပဳေနသည္ဟုထင္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ထို႔အျပင္မိမိတို႔မွလြဲ၍အားလံုုးေသာမြတ္စလင္မ်ားကိုမိုရွာေရခ္ႏွင့္မိုလ္ဟက္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားလက္မခံသူ)ဟုသတ္မွတ္ထားၾကေပသည္။!!

 

===

 

ေနာက္ခံသမိုင္း

 

ကြယ္လြန္သြားသူမ်ား၏ကဗဲရ္ကိုေလးစား႐ိုေသျခင္း၊အထူးသျဖင့္အႀကီးအကဲမ်ား၏ကဗဲရ္မ်ားကိုေလးစား႐ိုေသျခင္းသည္ေနာက္ခံသမိုင္းအေဟာင္းအရွည္ႀကီး ရွိေပသည္။ႏွစ္ေပါင္းေထာင္မ်ားစြာအလွ်င္ကမာၻလူထုအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ ကြယ္လြန္သြားၾကကုန္သူမ်ား၏ကဗဲရ္မ်ားကိုအ႐ိုအေသ၊အေလးအျမတ္၊ ေပးၾကေပသည္။

အထူးသျဖင့္အႀကီးအကဲမ်ား၏ကဗဲရ္မ်ားကိုအ႐ိုအေသ၊ေလးစားခဲ့ၾကေပသည္။ဤကိစၥအတြက္စလ္ဝေဖ၊အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာလက္ေတြ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေပသည္။

 

ပထမဆံုးအက်ိဳးအျမတ္-ကြယ္လြန္သြားသူမ်ားကဗဲရ္မ်ားကိုအ႐ိုအေသ၊အေလးစားျခင္းျဖင့္၎တို႔ကဗဲရ္မ်ားကိုေစာ္ကားမႈ၊မ႐ိုမေသ၊လုပ္မႈမွထိန္းသိမ္းေပးသလုိျဖစ္ေပသည္။၎(ကဗဲရ္)မ်ားကိုအ႐ိုအေသ၊အေလးအျမတ္ထားျခင္း၊ေလးစား႐ိုေသျခင္းသည္မႏုႆလူသားအတြက္သိကၡာရွိသူ၊

ျမင့္ျမတ္ေသာလူသားပီသမႈ၊ကိုျပေသာလကၡဏာမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားကိုဤလမ္းစဥ္၌ေလ်ာက္လွမ္းဖို႔ဖိတ္ေခၚျခင္းအတြက္အေကာင္းဆံုးအမွီသဟဲ၊တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

 

ဒုတိယအက်ိဳးအျမတ္-တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး၊ႏႈတ္လွ်ာအသံုးမျပဳဘဲဆံုးမစကားေျပာေနပါေသာဂူမ်ား၊ကဗဲရ္မ်ားမွသင္ခန္းစာအတုရယူရန္ျဖစ္ေပသည္။လူသားအေနျဖင့္မိမိႏွလံုးသားကိုသံေခ်းတက္မႈ(မေကာင္းေသာစိတ္မ်ား)ေမ့ေလ်ာ့မႈမ်ား၊မွသန္႔ရွင္းေအာင္ထားရေပမည္။မက္ေမာစြဲမက္မႈကိုျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးေသာ၊မက္ေမာစဲြမက္စရာေလာကီအရာမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီးသတိရွိရေပမည္။မိမိ၏မေကာင္းေသာစိတ္အာသီသကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရေပမည္။

အမီးရ္ရြလ္မိုေမးနီးဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ဆံုးမဩဝါဒစကားအရေျပာရလွ်င္“လူေသမ်ားသည္အေကာင္းဆံုး၊ဆံုးမစကားေျပာသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။”

 

တတိယအက်ိဳးအျမတ္-ကြယ္လြန္သူ၏က်န္ရစ္သူမ်ားကိုအားေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အေၾကာင္းသည္ကား-လူထုအေနျဖင့္မိမိတို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ကဗဲရ္မ်ားေဘး၌စိတ္ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈကိုအေျမာက္အမ်ားခံစားၾကေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္၎၏ကြယ္လြန္သူမ်ားႏွင့္အတူမိမိတို႔အတူရွိေနျခင္းျဖင့္၊ ၎တို႔၏ေဇယာရတ္(သ)မ်ားသည္၎တို႔၏စိတ္မခ်မ္းေျမ႔စရာမ်ား၊စိတ္ညစ္စရာမ်ားကိုကုသေပးရာေရာက္ေလသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္သတင္းမရေတာ့ဘဲလံုးဝေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ားအတြက္ကိုပင္ကဗဲရ္ပံုသ႑ာန္တစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီးေဘးနား၌ေနၿပီးေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ားကိုတမ္းတ၊သတိရၾကေလ၏။

 

စတုတၳအက်ိဳးအျမတ္-အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားကဗဲရ္မ်ားကိုအ႐ိုအေသ၊အေလးအျမတ္ထားျခင္းျဖင့္လူမ်ိဳးတိုင္းမိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊အေမြအႏွစ္ကိုထိန္းသိမ္းရာလည္းျဖစ္ေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ယေန႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊အေမြအႏွစ္ေဟာင္းမ်ား၊ေရွးယဥ္ေက်းမႈမ်ားေၾကာင့္ရွင္သန္ေနေပသည္။

ကမာၻမြတ္စလင္လူထုႀကီး၌ႀကီးမားမ်ားျပားလွေသာယဥ္ေက်းမႈ၊ရွိပါသည္။၎တို႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအနက္ကဗဲရ္မ်ား၊ရွဟီးဒ္ေတာ္မ်ား၊ႀကီးမားေသာအိုလမာမ်ား၊ပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ား၊အထူးသျဖင့္သာသနာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအထူးသျဖင့္၊သာသနာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၏ဂူဗိမာန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၎(အႀကီးအကဲမ်ား)ကိုတမ္းတ၊သတိရျခင္းသည္အစၥလာမ္သာသနာ့ႏွင့္စြႏၷတ္ေသရစူေလခိုဒါ(ဆြ)ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာ့အတြက္ဂုဏ္ယူစရာအျပည့္ျဖစ္ေသာအစၥလာမ္အႀကီးအကဲမ်ား၏အထိမ္းအမွတ္၊ယဥ္ေက်းမႈ၊အေမြအႏွစ္မ်ားကိုမကၠာဟ္၏မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္ႏွင့္အခ့်ိဳေနရာေဒသမ်ားမွ၊ဖ်က္ဆီးၿဖိဳဖ်က္လိုက္သူမ်ားသည္မည္မွ်ပင္စည္းစနစ္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။အစၥလာမ္အသိုင္းအဝိုင္းကိုႀကီးမားေသာဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းေသာအခ်က္သည္ကား-အသိပညာမဲ့စလ္ဖီး (ဝဟာဘီမ်ား)အေနျဖင့္အေျခအျမစ္မရွိ၊မခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ျပန္လည္အစားထိုးမရေအာင္အစၥလာမ္မီယဥ္ေက်းမႈ၊အေမြအႏွစ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီး၊ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ၾကေပသည္။

ဤႀကီးမား၊ျမင့္ျမတ္ေသာသမိုင္းဝင္ယဥ္ေက်းမႈ(အစၥလာမ္)မ်ားသည္ဤအုပ္စုငယ္ေလး(ဝဟာဘီ)ႏွင့္သာသက္ဆိုင္ပါသေလာ?ဤကဲ့သို႔ၾကင္နာမႈကင္းမဲ့စြာ၊ဖ်က္စီးပစ္ၾကသည္။သို႔မဟုတ္ပါကအစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈ၊အေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၊ကာကြယ္ဖို႔အျခားအစၥလာမ္မီႏိုင္ငံမ်ားရွိသာသနာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔အပ္ႏွံမသင့္ပါသေလာ?

 

ပဥၥမအကိ်ဳးအျမတ္-သာသနာ့ဦးေသ်ာင္ႀကီးမ်ား(နဘီမ်ား၊ေအမာမ္မ်ား)၏ေဇယာရတ္(သ)ျပဳခြင့္ရၿပီး၊၎တို႔သင္ၾကားပို႔ခ်ထားသည့္အတိုင္းေသာင္ဗာျပဳကာဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံဝယ္ရွဖါအတ္အတြက္ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။၎(နဘီမ်ား၊ေအမာမ္မ်ား)၏သြန္သင္၊ဆံုးမျပဳျပင္ေပးမႈမ်ားကိုမိမိတို႔၏စိတ္အတြင္းေပၚေပါက္လာေအာင္ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတြင္အရမ္းမ်ားျပားလာေပမည္။

ထို႔အျပင္စာရိတၱႏွင့္အီမာန္ကိုလည္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ေပသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာဂိုနာဂါရ္မ်ားအေနျဖင့္၊၎သာသနာ့အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ေကာင္းကင္တမန္မ်ားဆင္းသက္ရာဂူဗိမာန္မ်ား၌ေသာင္ဗာျပဳခဲ့ၾက၊ျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။

အၿမဲတမ္းအတြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ထိုနည္းတူစြာသီလသမာဓိရွိေသာသူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္လည္းပဲ၊ေကာင္းျမတ္၊ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာမ်ားကိုဆြတ္ခူးခဲ့ၾကေပသည္။

 

===

 

ေဇယာရတ္()ေသကဗဲရ္မ်ားကို(شرك)ေရွးရ္က္ျဖစ္ပါသည္ဟုထင္ျမင္ယူဆမႈ

 

တစ္ခါတစ္ရံ၊မသိနားမလည္ေသာသူအခ့်ိဳအေနျဖင့္မာအ္စူးမီး(အ.စ)၏ေရာင္ဇာေတာ္မ်ားကိုေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းကို(شرك)

ေရွးရ္က္လုပ္သည္ဟုေျပာဆိုၾကသည္။

 

၎တို႔အေနျဖင့္ေဇယာရတ္(သ)၌သာဖတ္ရြတ္ေသာစာသားမ်ားကို ေလ့လာ သိရွိသြားမည္ဆိုလွ်င္လံုးဝ၊ဥႆံုဤကဲ့သို႔ေသာရွက္ဖို႔ေကာင္းေသာ စကားကိုေျပာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ကၽြန္ေတာ္အျပည့္အဝယံုၾကည္ပါသည္။

 

ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္ရွိသူတုိင္းတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းမလုပ္ေပ။

လံုးဝဤကဲ့သုိ႔ပင္စိတ္မကူးၾကေပ။

မိုေမနီးမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္၎တို႔အားအ႐ိုအေသ၊

အေလးအျမတ္၊ေလးစားရန္ႏွင့္ရွဖါအတ္ျပဳေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံေပးရန္အတြက္ေဇယာရတ္(သ)ျပဳဖို႔သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေဇယာရတ္(သ)မ်ားမဖတ္မည္အလ်င္အႀကိမ္

ေပါင္း(၁၀၀)( الله اكبر )ဟုရြတ္ဆိုရေပမည္။

ဤနည္းအရဆိုအႀကိမ္(၁၀၀) ေသာင္ဟီးဒ္(တစ္ဆူတည္းဝါဒ)ကိုလက္ခံေၾကာင္းေၾကညာၿပီး၊

ေရွးရ္က္မ်ိဳးစံုမွမိမိကိုယ္သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ေလသည္။

ေဇယာရတ္(သ)ဖတ္ရာ၌ေက်ာ္ၾကားေသာေဇယာရတ္(သ)တစ္ခုသည္ကား- ေဇယာရတ္(သ)ေသအမီးႏိုးလ္လႅာဟ္

(امين اللهزيارت)

အားေအမာမ္မ်ား၏ကဗဲရ္၌ဖတ္သည္မွာ-

 

                   عَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِأشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ

           جِوَارِهِحَتَّى دَعَاكَ اللهُ إِلَى

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္အသင္(ေအမာမ္)သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လမ္း စဥ္၌ေဂ်ဟဒ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ေဂ်ဟဒ္ျပဳရမည့္သကဲ့သို႔ျပဳခဲ့ပါသည္။                                                                                                                                    

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အရိပ္အာဝါသေအာက္သို႔မေရာက္မျခင္း၊ရွဟီးဒ္

မျဖစ္မခ်င္းက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေပၚ(ရာႏႈန္းျပည့္)က်င့္သံုးခဲ့သူ

တမန္ေတာ္ႀကီး(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္ကိုလည္း(အျပည့္အဝ)လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့

သူ၊ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံအပ္ပါသည္။

 

ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးဒီထက္ေကာင္းသည့္စာသားရွိႏိုင္ပါေသးသလား?ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ေဇယာရတ္(သ)ဂ်ာေမအာႏွင့္(ရစူလ္(ဆြ)၊ေအမာမ္(အ.စ)မ်ားကိုရည္စူးၿပီးေျပာသည္မွာ-

 

بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسِلِّمُونَ وَ بِاَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إلَىاللهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَإلَى  

                         تَرْشُدُونَسَبِيلِهِ                                                                        

 

“ဤဝါက်ေျခာက္ခု၌သံုးထားေသာနာမ္စား၊ပုဒ္မ်ားသည္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ျဖစ္ေပသည္။ေဇယာရတ္(သ)ျပဳသူမ်ားဖတ္ရြတ္သည္မွာ-

အသင္တို႔(ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚပါ သည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ပက္သက္၍သက္ေသအေထာက္အထားျပသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေပၚအီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္၏။

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားအားလံုးကိုလက္ခံလိုက္နာပါသည္။လူထုအားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚလမ္းျပေလသည္။

 

ေဇယာရတ္(သ)မ်ားအားလံုး၌ဖတ္ရြတ္ရေသာစာသားမ်ားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ေသာင္ဟီးဒ္ဘက္ဖိတ္ေခၚမႈသာျဖစ္ေပသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ေရွးရ္က္ေလာ?(သို႔)အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈေလာ?

အျခားေဇယာရတ္(သ)တစ္ခု၏စာသားကိုေျပာျပရမည္ဆိုလွ်င္

        

مُسْتَشْفِعٌ إلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُمْ

 

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အသင္တို႔၏အကူအညီျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္ရွဖါအတ္ျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အကယ္၍အခ့်ိဳေဇယာရတ္(သ)စာသားမ်ား၌ဒိြဟသံသယျဖစ္ေစေသာစာသားမ်ားပါဝင္သည္ဟုခဏလက္ခံထားပါဦ!ဤတိက်ခိုင္လံု   ေသာ(အထက္ကစာသားမ်ားျဖင့္)လံုးဝရွင္းလင္းျပတ္သားသြားေပသည္။

 

===

 

ရွဖအတ္အတြက္ေမတၱာရပ္ခံျခင္းသည္ေသာင္ဟီးဒ္အားဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္ပါသေလာ?

 

ဤေနရာ၌ဝဟာဘီမ်ား၏အမွားအယြင္းဆံုးအမွားႀကီးအနက္မွအ

မွားတစ္ခုသည္ကားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားထံမွအလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္ရွဖါအတ္ျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္းကိုအသက္မရွိေသာ၊အသိဥာဏ္မရွိေသာ႐ုပ္ထု၊ဆင္းထုမ်ားထံရွဖါအတ္ျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္းႏွင့္တူသည္ဟုနားလည္မႈမွားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ေသခ်ာေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)အေနျဖင့့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ ဝယ္ ဂိုနာဂါမ်ားအျပစ္ငရဲသမားမ်ားအတြက္ရွဖါအတ္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ၊ပါရွိေပသည္။

သာဓကအားျဖင့္-

၁။ဟဇရတ္(သ)ယူစြတ္(ဖ)(အ.စ)၏အစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)ယူစြတ္(ဖ)(အ.စ)၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကိုသိရွိၿပီး၊မိမိ၏အမွားအယြင္းမ်ားကို

သိရွိၿပီးေနာက္မိမိတို႔၏ဖခင္ဟဇရတ္(သ)ယာအ္ကူးဖ္(အ.စ)ထံရွဖါအတ္အတြက္ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾက၏။ဖခင္အေနျဖင့္လည္းရွဖါအတ္ျပဳေပးမည္ဟုကတိေပးခဲ့ေလသည္။

 

إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىقَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا                                                           إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ[3]                                                        

 

တမန္ေတာ္ဟဇရတ္(သ)ယာအ္ကူးဖ္(အ.စ)မိုရွေရးက္ျဖစ္သြားၿပီေလာ?

၂။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ဂိုနာဂါမ်ားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးထံေသာင္ဗာ(ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း)ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ရွဖါအတ္ေတာင္းဆိုျခင္းကိုအားေပးေထာက္ခံထားေပသည္။

 

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُم

لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحِيماً

 

ထိုသူမ်ားသည္မိမိတို႔အေပးႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ(ဂိုနာ)ျပဳလုပ္မိတိုင္းတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံလာေရာက္ၿပီးေသာင္ဗာျပဳၾကေလ၏။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)သည္၎တို႔အတြက္(استغفار)အက္စ္သက္ဂ္ဖါျပဳလုပ္ေပးေလ၏။ထိုသူမ်ားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အားေသာင္ဗာလက္ခံသည့္ အရွင္၊သနားၾကင္နာ၊ညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္အျဖစ္သိထားေပသည္။

အထက္ပါစကားစုမ်ားသည္ေရွးရ္က္ဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ပါသလား?

၃။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္မိုနာေဖက္မ်ားအားကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ရင္း မိန္႔ၾကား သည္မွာ-

 

لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ                                                 مُّسْتَكْبِرُونَ[4]وَهُمْ

 

(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြ)အေနျဖင့္အသင္တို႔အတြက္အက္စ္သဂ္ဖါျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္၍လာၾကပါဟု၎တို႔အားေျပာၾကားေသာအခါ၊မိမိတို႔၏ေခါင္းမ်ားကို(ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္ေသာအားျဖင့္)လုပ္ျပသည္။၎တို႔အားၾကည့္႐ႈလွ်င္အသင္(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ))၏ဆံုးမဩဝါဒမ်ားကိုေစာဒကတက္ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ေမာက္မာေထာင္လႊားၾကေလ၏။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ကာေဖရ္မ်ား၊မိုနာေဖက္မ်ားကိုေရွးရ္က္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ဖိတ္ေခၚေနပါသလား?

၄။အယုတ္ညံ့ဆံုးေနာက္လိုက္လူမ်ိဳးသည္ဟဇရတ္(သ)လူးသ္၏ေနာက္လိုက္လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေပသည္။႐ိႈက္ခ္အန္ဘီယာ(တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)၏အႀကီးအကဲ)ဟဇရတ္(သ)အီဗရာဟီးမ္(အ.စ) ကိုယ္ေတာ္တိုင္၎တို႔အတြက္ရွဖါအတ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံ၎တို႔အခြင့္အေရး၊ခြင့္ပိုေပးဖို႔ေတာင္းခံခဲ့ေလသည္။ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။၎တို႔အေနျဖင့္ေသာင္ဗာျပဳလုပ္ၾကေလမည္။)

သို႔ေသာ္၎တို႔အေနျဖင့္မိမိတို႔၏ဂိုနာမ်ားေၾကာင့္ေသာင္ဗာျပဳလုပ္ဖို႔ပင္စြမ္းအား မရွိေတာ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ရွဖါအတ္မျပဳေပးရန္ဟဇရတ္ (သ)အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)အားမိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။

 

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ * إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِلُوطفَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ

هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْلَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ

مَرْدُودآتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအီဗရာဟီးမ္(အ.စ)၏စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္(မရင္းႏွီးေသာ၊မသိဖူးေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိုျမင္ေတာ္မူခ်ိန္)ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီးေနာက္၊သတင္းေကာင္း(သားေတာ္ဖြားျမင္သည့္သတင္း)၎ထံေရာက္ရွိၿပီး၊ဟဇရတ္(သ)လူးသ္(အ.စ)၏ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍စကားဆိုေလ၏။(ရွဖါအတ္ျပဳေလ၏။)အေၾကာင္းသည္ကား -   ဟဇရတ္(သ)အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)သည္ေထာက္ထားစာနာတတ္သူ၊ေသာင္ဗာျပဳသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္)သည္အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)အားမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-အိုအီဗရာဟီးမ္(အ.စ)ဤရွဖါအတ္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳပါေလ(မေတာင္းဆိုပါႏွင့္။)ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္)၏အမိန္႔ေတာ္က်ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၊ျပဳျပင္လို႔မရေသာျပစ္ဒဏ္(အဇပ္)အတိအက်သည္၎တို႔ထံေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။[5]

 

ဟဇရတ္(သ)အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)ေတာင္းဆိုေသာဤရွဖါအတ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအံ့ဩစရာေကာင္းေသာရွင္းလင္းခ်က္သည္ကား-

 

           إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌإِنَّ

                                        

ဟုမိန္႔ခဲ့ေလသည္။

သို႔ေသာ္ဟဇရတ္(သ)အီဗရာဟီးမ္(အ.စ)အေျဖေပးေလ၏။အခုအခ်ိန္ေႏွာင္းသြားေလၿပီ။ရွဖါအတ္အတြက္အခ်ိန္မရွိေတာ့ဟုဆိုေလ၏။

 

===

 

အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ား၏ရွဖါအတ္သည္၎တို႔အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလအတြက္သာသီးသန္႔မဟုတ္ေခ်။

 

တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)အေနျဖင့္ရွဖါအတ္ျပဳခဲေၾကာင္းအတိအလင္းပါေသာ အထက္ပါအာယတ္ေတာ္မ်ားကို၎ဗဟာနာရွာသူမ်ားအေ႔ရွတြင္တင္ျပသည့္အခါဤအာယတ္ေတာ္မ်ားသည္၎(တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ))တို႔၏အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊၎ဝဖာသ္(ကြယ္လြန္)ၿပီးကုန္ၾကၿပီးေနာက္မသက္ဆိုင္ပါဟူ၍ေရွးရ္က္မေျပာေတာ့ဘဲ၊ဗဟာနာေနာက္တစ္မ်ိဳးရွာေလ၏။

 

သို႔ေသာ္ဒီေနရာ၌ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခုသည္ကား-တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ဝဖါသ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ေျမႀကီးလံုးလံုးျဖစ္ၿပီးပ်က္စီးသြားၿပီေလာ? (သို႔)အခ့်ိဳဝဟာဘီအိုလမာမ်ားခံယူထားသလိုအာလင္မ္ေမဗရ္ဇိုက္

(عالم برزخ )ဘဝ၌ရွင္သန္ေနပါသေလာ?

၁။အကယ္၍ပထမေမးခြန္းအရျဖစ္ပါကတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ရွဟီးဒ္မ်ားထက္ပင္အဆင့္ႏွိမ့္က်ပါသေလာ?ရွဟီးဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌

           بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

 

ဟုမိန္႔ေတာ္မူထား၏။

၂။ဒုတိယေမးခြန္းအရဆိုပါက-အဘယ္ေၾကာင့္မြတ္စလင္မ်ားအားလံုးအေနျဖင့္နမာဇ္၏သရွ္ဟြဒ္၌(... عليك أيّها النّبىالسّلام)ဟုဆိုၿပီးစလာမ္ပို႔သရပါသနည္း?

စိတ္ကူးယဥ္ဘဝက(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကိုစလာမ္ေပးရပါသလား?

၃။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အုတ္ဂူအနီး(ကဗဲရ္)၌စကားတိုးတိုးေျပာရမည္ဟုအသင္တို႔(ဝဟာဘီမ်ား)အေနျဖင့္ အကီသာမရွိပါသေလာ?

အသင္တို႔အေနျဖင့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌

[6] … آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّيَا أَيُّهَا الَّذِينَအာယတ္ေတာ္အားဆိုင္းဘုတ္ျပဳလုပ္၍တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဂူဗိမာန္အနီး မခ်ိတ္ထားပါသေလာ?

၄။ေသျခင္းတရားသည္ဘဝနိဂုန္းခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ဘဝအသစ္စျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبِهُوا[7]                                                                                                

 

အဓိပၸါယ္။    ။လူသားမ်ားသည္အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္။ေသဆံုးခ်ိန္၌ႏိုးၾကေပမည္။

၅။အဟ္ေလစြႏၷတ္တို႔အေနျဖင့္စိတ္ခ်ယံုၾကည္ၿပီးအကိုးအကားက်မ္းမ်ားမွပါရွိေသာ၊ေက်ာ္ၾကားေသာဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုကိုတင္ျပပါမည္။

အဗ္ဒြလ္လႅာဟ္ဗင္အိုမရ္အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံမွတစ္ဆင့္တင္ျပသည့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

 

         [8] وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىمَنْ زَارَ قَبْرِى

 

အဓိပၸါယ္။    ။မည္သူမဆိုအကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ကဗဲရ္တြင္ေဇယာရတ္(သ)ျပဳမည္ဆိုပါက၎အတြက္ရွဖါအတ္ျပဳကိုျပဳေပးပါမည္။

ဤရာဝီ(ဟဒီးစ္ဆင့္ျပန္သူ)၏အျခားတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္သည္ကား-

 

     [9] زَارَنِى بَعْدَ مَوْتِى فَكَأَنَّمَا زَارَنِى فِى حَيَاتِىمَنْ

 

အဓိပၸါယ္။    ။အၾကင္မည္သူမဆိုအကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အားအကၽြႏ္ုပ္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ေဇယာရတ္(သ)ျပဳမည္ဆိုပါကကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ေနစဥ္၌ ေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။

 

သို႔ျဖစ္ပါ၍တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ႏွင့္ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္အခ်ိန္ဟုခြဲျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈသည္ထင္ေၾကးမွလြဲ၍အျခားဘာမွ

မဟုတ္ေခ်။

ဆက္လက္၍အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ေကာင္းမြန္စြာထုတ္ႏိုင္ေသာရလဒ္သည္ကား(شدّ رحال )

အဓိပၸါယ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗဲရ္အားေဇယာရတ္(သ)ျပဳရန္နီယတ္သ္ျဖင့္မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္သို႔သြားလွ်င္လည္းလံုးဝျပႆနာမရွိေခ်။

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကဗဲရ္မ်ား၏ေဇယာရတ္()

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၾကင္နာ၊ခ်စ္ခင္တတ္ေသာသဘာဝစိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။မိမိကိုယ္ႏွစ္ၿမိဳ့ေျဖသိပ္ႏိုင္ရန္အတြက္မိမိတို႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ကဗဲရ္မ်ားသို႔ေဇယာရတ္(သ)သြားဖို႔လိုအပ္ေပသည္။အေတြ႔အႀကံဳအရေျပာရမည္ဆိုလွ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ား၏ကဗဲရ္ဂူဗိမာန္မ်ားသို႔သြား

ေရာက္ ေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းကိုအရမ္းႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္းေတြ႔ရေပသည္။

သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းစရာပင္!အစြန္းေရာက္တယူသန္၊မစဥ္းစား၊မဆင္ျခင္ေသာဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္မေရရာ၊မေသခ်ာဘဲ၊သံသယမကင္းေသာဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုအားအေျချပဳၿပီး၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားကဗဲရ္မ်ား၏ေဇယာရတ္(သ)မလုပ္ဖို႔ အျပင္းအထန္တားျမစ္ေလ၏။

ုတ္စြအဆံုးအီရန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ၎တို႔၏လူထုအၾကား၌အၾကင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ကဗဲရ္ေခါင္းရင္း၌ရပ္ပါက မရစ္သ္(လူေသ) အေနျဖင့္အမ်ိဳးသမီးအားကိုယ္တံုးလံုးေတြ႔ရသည္ဟူေသာယုတၱိမဆန္ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားေက်ာ္ၾကား၊ေနပါသည္။

သာသနာ့ပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္၎(ဝဟာဘီ)တို႔အားအေျဖေပးခဲ့သည္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ပထမခလီဖြာ၊ဒုတိယခလီဖြာ၊တို႔၏

အုတ္ဂူမ်ားသည္ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ၏အိမ္ေတာ္၌ရွိရာဟဇရတ္(သ)

အာေအရွာသည္အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ား၎အုတ္ဂူမ်ားဆီသို႔အသြားအလာလုပ္ခဲ့ေပသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာသည္(ခင္ပြန္းသည္)တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ေ႔ရွေတာ္၌ကိုယ္ထီးဗလာျဖစ္ရသည္မွာျပႆနာမရွိေသာ္လည္း၊ပထမခလီဖြာ၊ဒုတိယခလီဖြာ၊အတြက္…..?

(မအာဇလႅာဟ္-အက္စ္သဂ္ေဖရြလ္လႅာဟ္)

ဘယ္သို႔ဆိုေစ။၎(ဝဟာဘီမ်ား)အေနျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုကိုသက္ေသအေထာက္အထား၊ျပဳ၍တားျမစ္ထားေပသည္။

၎ဟဒီးစ္ေတာ္အားတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ထားသည္ဟုလည္းဆိုျပန္၏။မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား-

 

         لَعَنَ الله زَائِرَاتِ القُبُورِ

 

အဓိပၸါယ္။။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္က၊ကဗဲရ္မ်ားသို႔သြားေရာက္ေဇယာရတ္(သ)ျပဳသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလအ္နတ္သ္(ကိ်န္စာ)ခ်ေပးေတာ္မူပါ။

အခ့်ိဳစာအုပ္မ်ား၌(زائرات)၏ေနရာ၌(زوّارات القبور)ေဇယာရတ္(သ) အလြန္ အကၽြံလုပ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟုေသာစာလံုးသံုးထားေပသည္။

အခ့်ိဳအဟ္ေလစြႏၷတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္သာဓကအားျဖင့္ေသရ္မီးဇီး[10]အေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကဗဲရ္မ်ားသို႔မသြားေရာက္ဖို႔တားျမစ္ခဲ့သည္မွာကာလအတြက္သာျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ဤအမိန္႔ကိုပယ္ဖ်က္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

 

အျခားအခ့်ိဳအိုလမာမ်ားအေနျဖင့္တင္ျပခဲ့သည္မွာ-ကဗဲရ္မ်ား၏ေဇယာရတ္(သ)အတြက္အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီးမိမိခင္ပြန္း

အတြက္တာဝန္မေက်ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္(صيغه مبالغه)ဆီေဂး

မိုဘေလဂါဟ္(زوّارات)(အရမ္းေဇယာရတ္(သ)ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား)ဟုသံုးထားျခင္းကိုသက္ေသအျဖင့္သံုးႏိုင္ေပသည္။

 

ဤညီေနာင္(ဝဟာဘီ)မ်ားအေနျဖင့္မည္သို႔ပင္ျငင္းပယ္ပါေစ၊ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ၏လုပ္ရပ္၊၎၏အိမ္ေတာ္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္ပထမခလီဖြာ၊ဒုတိယခလီဖြာ၊တို႔၏အုတ္ဂူမ်ားျမဳပ္ႏွံထားသည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်ျငင္းမရေခ်။

 

မက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုအတြက္သာလွ်င္ခရီးထြက္ဖို႔နိယတ္ျပဳျခင္း

အစၥလာမ္သမိုင္း၌ရာစုမ်ားစြာကပင္မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ဂ်ႏြတ္သြလ္ဗကီးအ္ရွိသာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ား၏ကဗဲရ္၊ဂူဗိမာန္မ်ားသို႔ (နီယတ္(သ)ျပဳၿပီး)ခရီးထြက္ခဲ့ၾကေလသည္။မည္သည့္ျပႆနာပင္မရွိေခ်။

ဤသို႔ျဖင့္(၇)ရာစုအဗ္ေနသိုင္းမီးယား(ဝဟာဘီတို႔အေတြးအေခၚပိုင္ရွင္)ေခတ္ျဖစ္ၿပီး၊၎တို႔အေနျဖင့္မိမိေနာက္လိုက္မ်ားကိုေဇယာရတ္(သ) အတြက္ နီယတ္(သ)ျပဳၿပီးမက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုမွအပအျခား၊က်န္ေနရာမ်ားသို႔သြားခြင့္မျပဳ ခဲ့ေပ။မိမိတားျမစ္ခ်က္ကိုဟဇရတ္(သ)အဘူဟို႐ိုင္ယာမွတင္ျပေသာဟဒီးစ္ေတာ္ကိုသက္ေသအျဖစ္သံုးေလသည္။

အဘူဟို႐ိုင္ယာအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံမွတစ္ဆင့္တင္ျပသည္မွာ-

 

إلى ثلاثة مساجد; مسجدى هذا و مسجد الحرام و مسجد الأقصىلا تشدّ الرحال إلاّ

 

မက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုငါ၏မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ဒြန္နဘီ၊မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ေသဟရမ္ (ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္)၊မက္စ္ဂ်စ္ဒ္အလ္က္ဆြာမွလြဲ၍ေဇယာရတ္(သ)ျပဳဖို႔နီယတ္ျဖင့္ခရီးထြက္ခြင့္မရွိေခ်။[11]

ပထမအခ်က္။      ။အမွန္တကယ္ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာသည္မက္စ္ဂ်စ္ဒ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီးေဇယာရတ္(သ)အတြက္ ေနရာ ကိုမျပဆိုထားေခ်။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏ဆိုလိုခ်က္သည္ကား-ဤမက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုမွအပအျခားမည္သည့္မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ဘက္သို႔မွ်ခရီးထြက္ဖို႔နီယတ္ျပဳခြင့္မရွိေခ်၊ဟုျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယအခ်က္။     ။ဤဟဒီးစ္ေတာ္အားအျခားစကားလံုးမ်ားျဖင့္လည္းသံုးထားပါသည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊၎(ဝဟာဘီမ်ား)တို႔၏ဆိုလိုခ်က္မေပၚလြင္ေခ်။အျခားစကားလံုးမ်ားသံုးထားေသာဟဒီးစ္ေတာ္က-

 

                   [12] تشدّ الرّحال إلى ثلاث مساجد     

 

မက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုအတြက္ခရီးသြားဖို႔နီယတ္(သ)ျပဳႏိုင္ေပသည္။

ဤဟဒီးစ္ေတာ္အမွန္တရားသည္ကား

မက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုသို႔သြားဖို႔တိုက္တြန္းအားေပးထားခ်က္ျဖစ္ၿပီး

အျခားေနရာမ်ားသို႔မသြားဖို႔မဆိုလိုထားေခ်။မတားျမစ္ထားေပ။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာအေခၚအေဝၚအရဆိုလွ်င္

 

 

   إثبات شىء نفى ما عدا

 

ဟုမဆိုႏိုင္ေခ်။

 

ထို႔အျပင္ဟဒီးစ္ေတာ္၏စာသားအစစ္သည္(ပထမတင္ျပခဲ့သည့္)

ဟဒီးစ္၏စာသားေလာ!ဒုတိယတင္ျပခဲ့သည့္ဟဒီးစ္၏စာသားေလာ

ဟုမသိၾကသျဖင့္မေရရာ၊မေသခ်ာေသာဟဒီးစ္ေတာ္ အားသက္ေသအေထာက္အထားအျဖင့္သံုးဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

၎စာအုပ္ထဲ၌အျခားစာသားျဖစ္၊လာေကာင္းလာႏိုင္ေပသည္။သာဓကအားျဖင့္-

 

[13]   مساجد; مسافرت فقط براى سه مسجد جايز استإنّما يسافر إلى ثلاثة

 

ခရီးထြက္ရန္မက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုအတြက္သာခြင့္ျပဳထားေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍(شدّ رحال)(နီယတ္(သ)ျဖင့္ခရီးထြက္ျခင္းသည္

ဤမက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုအတြက္သာသီးသန္႔အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊

ခြင့္ျပဳထားပါသေလာ!

ဤေမးခြန္းအတြက္အေျဖသည္လည္းထင္ရွားေပသည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္အြန္မသ္(ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား)၏အဂ်္မာ(اجماع)(စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္)အရသာသနာ့ခရီးျဖစ္ေစ၊႐ိုး႐ိုးခရီးျဖစ္ေစ၊ခရီးထြက္ခြင့္ရွိ ေပသည္။မက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုအတြက္သာလွ်င္ခရီးထြက္ရမည္ဟူ၍ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေပ။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ရလဒ္ထြက္လာသည္ကား-ဤေနရာ၌ပညာရပ္ေဝါဟာရ၊အရ(حصر اضافى)ကိုသံုးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ-မက္စ္ဂ်စ္ဒ္မ်ားအနက္ဤမက္စ္ဂ်စ္ဒ္သံုးခုအတြက္(شدّ رحال)(နီယတ္ (သ) ျဖင့္ခရီးထြက္ျခင္း)ျပဳႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယအခ်က္သည္ကား-ဟဒီးစ္၏စာသားအစစ္အမွန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေရမရာ၊မေသခ်ာေပ။အေၾကာင္းသည္ကား-

ပထမတင္ျပထားသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္၌ေဖၚျပထားသည့္ စာသားေလာ!(သို႔)ဒုတိယတင္ျပထားသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္၌ ေဖၚျပထားသည့္စာသားေလာ!(သို႔)တတိယေလာ! တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ဆိုလိုခ်က္တစ္ခုတည္းကိုသံုးမ်ဳိးစာသားျဖင့္မိန္႔ခဲ့ဖို႔ဆိုသည္မွာအရမ္းကိုမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ဟဒီးစ္တင္ျပသူ(ရဝီး)မ်ားအေနျဖင့္ရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ား၏အဓိပၸါယ္ကိုသာတင္ျပထားသည္မွာထင္ရွားေနေပသည္။

ထိုအတြက္ေၾကာင့္ဟဒီးစ္ေတာ္သည္မေရရာ၊ မေသခ်ာေတာ့ေခ်။ဤကဲ့သို႔မေသခ်ာ၊မေရမာေသာဟဒီးစ္ေတာ္အားသက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္သံုးခြင့္မရွိေခ်။

 

===

 

ကဗဲရ္ေျမပံု၊ပံုေဖၚျခင္း၊အုတ္ဂူျပဳလုပ္ျခင္းအားတားျမစ္ထားပါေလာ?

 

မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ရာစုမ်ားစြာကပင္မိမိတို႔၏သာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ား၏ ကဗဲရ္မ်ားကိုသမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ား၊သာမန္အေဆာက္အဦး မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေဇယာရတ္(သ)ျပဳဖို႔သြားခဲ့ၾကေပသည္။ဘရ္ကသ္ (ေကာင္းေသာလာဘ)ယူေလ့ရွိသည္။မည္သူမွ်ျပႆနာမရွာခဲ့ေပ။

အမွန္တကယ္ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္အားလံုးတညီတညြတ္တည္းလက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ၾကသျဖင့္ကန္႔ကြက္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္မွ်ပင္မေတြ႔ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

သမိုင္းဆရာမစ္အူးဒီ(ဟီဂ်ီ၄ရာစုကြယ္လြန္)မိမိ၏သမိုင္းဝင္စာအုပ္     (مروج الذهب)လည္းေကာင္း၊ ထို႔အတူ(၇)ရာစုႏွင့္(၈)ရာစု၏ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္အဗ္ေနဂ်ဘီးရ္ႏွင့္အဗ္ေနဗသူေသတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ား၌အထက္ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္းႀကီးက်ယ္ခန္႔ျငားၿပီး၊ မဂၤလာႏွင့္သိကၡာအျပည့္ရွိေသာ ကဗဲရ္၊ ဂူဗိမာန္ေတာ္မ်ားကို ေဖၚျပေရးသားထား ပါသည္။

ဒီလိုႏွင့္(၇)ရာစု၌အဗ္ေနသိုင္းမီးယားႏွင့္(၁၂)ရာစု၌၎၏တပည့္မိုဟမၼဒ္ဗင္အဗ္ဒြလ္ဝါဟာပ္တို႔ထြက္ေပၚလာၿပီးကဗဲရ္ေျမပံု၊ပံုေဖၚျခင္း၊အုတ္ဂူျပဳလုပ္ျခင္း၊အေဆာက္အဦးျပဳျခင္းကိုေဗဒအတ္၊ဟရမ္၊ေရွးရ္က္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကေလသည္။

ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္သာသနာ့ပညာေကာင္းေကာင္းမတတ္သျဖင့္၊ အစၥလာမ္သာသနာ၏ဥပေဒသမ်ား၊အထူးသျဖင့္ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္ေရွးရ္က္ကိုေျဖရွင္းရာ၌အံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္သည္အထိဇေဝ၊ဇဝါျဖစ္သြားၾကေလသည္။(မဟုတ္မမွန္ရလဒ္ထုတ္ၾကေလသည္။)

ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ေနရာတိုင္းမိမိတို႔၏စိတ္အႀကိဳက္ဟဒီးစ္၊ရီဝါယတ္စသည္ျဖင့္ေတြ႔လွ်င္သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ျပကာ-ကန္႔ကြက္၊ဆႏၵျပဖို႔ထရပ္ၾကေလသည္။ကန္႔ကြက္တားျမစ္ၾကေလသည္။

ေဇယာရတ္(သ)၊ရွဖါအတ္၊ကဗဲရ္ျပဳလုပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္္၎တို႔၏အျမင္၌ရွရီ

အတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ရပ္မ်ားအားလံုးကိုေရွးရ္က္ႏွင့္ေဗဒအတ္ဟုဆိုေလ၏။၎အရာမ်ားကိုဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။အထူးသျဖင့္၎(ဝဟာဘီမ်ား)အေနျဖင့္သာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ား၏ဂူဗိမာန္ျပဳလုပ္ျခင္းကိုကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ၌လည္းအစၥလာမ္ေလာကတြင္လည္းေဆာ္ဒီႏုိင္ငံမွအပအျခားအစၥလာမ္မီႏိုင္ငံမ်ား၌ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ထည္ဝါခန္႔ညားေသာတမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)၏ဂူဗိမာန္ေတာ္မ်ား၊အစၥလာမ္မီသာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ား၏ဂူဗိမာန္မ်ားကို႐ႈျမင္ႏိုင္ေပသည္။

မွတ္သားစရာအမ်ားႀကီးရွိေပသည္။အီဂ်စ္မွစ၍အိႏၵိယႏိုင္ငံအထိေလ့လာၾကည့္႐ႈမည္ဆိုလွ်င္အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈ၊အေမြအႏွစ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေပသည္။၎ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္းေလးစားျမတ္ႏိုးၾကေပသည္။ထို႔အျပင္သာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ား၏ဂူဗိမာန္ကိုအထူးပုိမို၍အေလးထားျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၾကေပသည္။

သို႔ေသာ္ေဆာ္ဒီ(ေဟဂ်ာဇ္)၌သတင္းမရွိေပ။အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း? အေျဖရလဒ္သည္ကားဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္အစၥလာမ္သာသနာ၏စစ္မွန္ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္ကိုသေဘာမေပါက္ၾကေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

===

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားဝဟာဘီမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး

ၿပီးခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္အတြင္းဝဟီေျမ(ေဆာ္ဒီ)၌ဝဟာဘီမ်ား အာဏာရရွိၿပီး မြတ္စလင္တို႔အားထာဝရ႐ႈစားခြင့္မရရန္အတြက္သမိုင္းဝင္အစၥလာမ္လက္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ခါးသီးရင့္သီးသည့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ႏွစ္၈၀အလ်င္(၁၃၄၄ဟီဂ်ရီ)ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ေဆာ္ဒီ၌အာဏာရရွိလာခ်ိန္တြင္မစဥ္းစား၊မဆင္ျခင္ဘဲ၊သမိုင္းဝင္အစၥလာမ္လက္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားအားလံုးကိုေရွးရ္က္(သို႔)ေဗဒအတ္ဟုဗဟာနာျပဳကာဖ်က္ဆီးၿပီး လြင္ထီးေခါင္ျပင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏သန္႔စင္၊သန္႔ျပန္႔ေသာဂူဗိမာန္ကိုဖ်က္စီးဖို႔သတၱိမရွိေသးေခ်။အေၾကာင္းသည္ကားမြတ္စလင္မ်ားအားလံုး၊၎တို႔အားဆန္႔က်င္၊ဆႏၵျပၿပီး၊တိုက္ခိုက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္သကိုက္ယားကိုလက္မခံေသာဝဟာဘီမ်ားကိုယ္တိုင္ကမာ႔ၻမြတ္စလင္၏ရန္အႏၱရာယ္ကိုေၾကာက္လန္႔ကာသကိုက္ယားျပဳၾကေလသည္။

ဟဂ်္ျပဳဖို႔ခရီးထြက္ခဲ့စဥ္ကဝဟာဘီမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ားကိုအဘယ္ေၾကာင့္ကဗဲရ္မ်ားအားလံုးကိုဖ်က္စီး၊ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊သန္႔စင္ေသာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗဲရ္ေတာ္အားမဖ်က္စီး၊မဖ်က္သိမ္းခဲ့ရပါသနည္း?ဟုကၽြန္ေတာ္(အာယာသြလႅာဟ္မကာေရမ္ရွီရာဇီး)ေမးခဲ့ေလသည္။

မည္သို႔မွ်အေျဖျပန္မေပးခဲ့ေခ်။

မည္သို႔ဆိုေစမြတ္စလင္အြန္မသ္ႀကီး၏ရွင္သန္ေနမႈသည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပက္သက္ေနေပသည္။၎အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရးသာသနာႏွင့္ပညာလက္ရာမ်ား၊ရလဒ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္လည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေပသည္။

အလြန္တရာဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေလစြ!ဝဟီ၏ေျမျပင္အထူးသျဖင့္မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ့ေတာ္ႏွင့္မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္အတြင္းေခတ္ေနာက္က်ေသာ၊အေတြးအေခၚေခ်ာင္ေသာတစ္ယူသန္၊အစြန္းေရာက္ေသာဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာအစၥလာမ္အေမြအႏွစ္မ်ားကိုဖ်က္စီး၊ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကေပသည္။ဖ်က္စီး၊ဖ်က္သိမ္းခံရေသာအစၥလာမ္အေမြအႏွစ္တိုင္းသည္အေရးႀကီးေသာသမိုင္းဝင္ျဖစ္ၿပီးအစၥလာမ္သာသနာအတြက္ဂုဏ္အျပည့္အဝယူစရာမ်ားျဖစ္ေပသည္။

၎ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ဂ်ႏၷတ္သြလ္ဗကီး၌အိပ္စက္အနားယူေနေတာ္မူေသာေအမာမ္မ်ား(အ.စ)အႀကီးအကဲမ်ား၏ဂူဗိမာန္မ်ားကိုဖ်က္စီး၊ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရံုမကေနရာတကာ၌အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာအစၥလာမ္အေမြအႏွစ္မ်ားကိုပါ ဖ်က္စီး၊ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

ဤယုတ္ညံ့ေသာလုပ္ရပ္သည္မြတ္စလင္လူထုႀကီးအတြက္အစားထိုးဖို႔မလြယ္ေသာဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ဤသမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္မ်ားသည္အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေပသည္။လူသားကိုအစၥလာမ္သမိုင္း၏တိက်နက္နဲမႈအထိေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးေလသည္။

ဂ်ႏၷတ္သြလ္ဗကီးကဗဲရ္စတန္သည္တစ္ခ်ိန္ကစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္၊ဂုဏ္ထည္ဝါခဲ့ခ်ိန္၌ေနရာမွအေရးႀကီးေသာသမိုင္းစာမ်က္ႏွာကိုလွန္ျပေနသကဲ့သို႔ျပန္လည္သတိေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌လြင္ထီးေခါင္ျပင္ျဖစ္ၿပီး၊ပံုပ်က္၊ပန္းပ်က္ျဖစ္ကာၾကည့္မလွ၊႐ႈမလွျမင္ကြင္းအျဖစ္မွ၊အရမ္းလွပေသာေဟာ္တယ္မ်ားထိန္းထိန္းေတာက္ေနေသာအေဆာက္အအံုမ်ားၾကား၌တည္ရွိေနပါသည္။

သံဇကာတံခါးမ်ားတပ္ထားၿပီးအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္သာ ဝင္ခြင့္တစ္ေန႔(၂)နာရီခြင့္ျပဳထားေလသည္။

===

 

ဗဟာနာမ်ား

 

၁။ကဗဲရ္မ်ားမက္စ္ဂ်စ္ဒ္မျဖစ္သြားေစရန္။

တစ္ခါတစ္ရံဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ကဗဲရ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္၊ကဗဲရ္မ်ားကိုခဝပ္ကိုးကြယ္ဖို႔အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သြားေပသည္။ဤအတြက္သက္ေသအျဖစ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဟဒီးစ္ေတာ္အားကိုးကားေလသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား-

مَسَاجِدَلَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္မိမိတို႔၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ)ရဲ့ကဗဲရ္မ်ားကိုမက္စ္ဂ်စ္ဒ္အျဖစ္ျပဳလုပ္ၾကေသာရဟူဒီလူမ်ဳိးအေပၚ လာနသ္ခ်ေပးေတာ္မူပါ။[14]

 

သို႔ေသာ္မည္သည့္မြတ္စလင္ကမွ်အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားရဲ့ဂူဗိမာန္မ်ားကိုခဝပ္ျပဳမကိုးကြယ္ေၾကာင္းထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ေဇယာရတ္(သ)ႏွင့္ေအဗာဒသ္(ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ)အၾကား၌ကြာျခားထင္ရွားေသာအခ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္အသက္ထင္ရွားရွိေနသူမ်ားကိုေဇယာရတ္(သ) ျပဳဖို႔သြားပါသည္။အႀကီးအကဲမ်ားကို႐ိုေသ၊ေလးစားျမတ္ႏိုးပါသည္။၎တို႔အားဒိုအာျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ထိုနည္းတူစြာကြယ္လြန္သူမ်ား၏ေဇယာရတ္(သ)ျပဳဖို႔သြားပါသည္။သာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ား၊

အစၥလာမ္အာဇာနည္မ်ားကိုေလးစားျမတ္ႏိုးပါသည္။ထို႔အျပင္၎တို႔ထံမွဒိုအာျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

 

အသက္ထင္ရွားရွိေနေသာအႀကီးအကဲမ်ားကိုေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းသည္ေအဗာဒသ္လုပ္ျခင္း၊ကူဖ္၊ေရွးရ္က္ဟုမည္သည့္ဥာဏ္ရွိသူကဆိုႏိုင္ပါသနည္း?ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းသည္ထိုနည္းတူ

စြာပင္ျဖစ္ေပသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ေဇယာရတ္(သ)ျပဳရန္အတြက္ဂ်ႏၷတ္သြလ္ဗကီးကဗဲရ္စတန္သို႔သြားခဲ့ေၾကာင္းစြန္နီက်မ္းကိုး၊က်မ္းကားမ်ား၌ရီဝါယတ္အေတာ္အမ်ားအျပားပါရွိေပသည္။

အကယ္၍အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ကဗဲရ္မ်ားကိုစဂ်္သာဂါ၊စဂ်္သာျပဳရေသာေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ရဟူဒီလူမ်ဳိးအေပၚလာနသ္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။အမွန္တကယ္မည္သည့္မြတ္စလင္ပင္ကဗဲရ္အားစဂ်္သာဂါ၊စဂ်္သာျပဳရမည့္ေနရာအျဖစ္မသတ္မွတ္ခဲ့ၾကေခ်။

 

ဂ႐ုျပဳစရာတစ္ခ်က္သည္ကား-ယေန႔အခိ်န္၌မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ဒြန္နဘီႏွင့္ထိေနေသာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဂူဗိမာန္အစိတ္အပိုင္း၌မြတ္စလင္မ်ားအားလံုးသာမက၊ဝဟာဘီမ်ားပါ(ကဗဲရ္ေရရစူလ္ႏွင့္ထိေတြ႔ေနေသာ၊ဆက္စပ္ေနေသာမက္စ္ဂ်စ္ဒ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု)၌ငါးႀကိမ္နမာဇ္ဖတ္ေလ့ရွိၿပီး၊အျခားအခ်ိန္မ်ား၌မြတ္စ္သဟပ္နမာဇ္မ်ားကိုပါဖတ္ေလသည္။

အဆံုး၌လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဂူဗိမာန္အားေဇယာရတ္(သ)ျပဳေလ၏။

ဤလုပ္ရပ္သည္ကဗဲရ္မ်ားအားခဝပ္ကိုးကြယ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ ဟရမ္ျဖစ္ပါသလား?(သို႔) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗဲရ္မိုသြာဟရ္ျဖစ္၍သီးသန္႔၊သီးျခားျဖစ္သြားရပါသလား?ေရွးရ္က္ႏွင့္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ၌သီးသန္႔၊သီးျခားကိုလက္ခံထားပါသလား?

ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖစ္ေျပာႏိုင္သည္မွာကဗဲရ္မ်ားကိုေဇယာရတ္(သ)ျပဳျခင္းသည္၎ကဗဲရ္မ်ားအားခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗဲရ္အနီးႏွင့္အျခားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားရဲ့ကဗဲရ္မ်ားအနီး၌နမာဇ္ဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္မည္သို႔မွ်ရွရီအီျပႆနာမရွိေခ်။အထက္၌ေဖၚျပ ထားေသာဟဒီးစ္ေတာ္သည္လည္းအမွန္တကယ္ကဗဲရ္မ်ားကို၊ကိုးကြယ္သူမ်ားအတြက္ဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္သူမဆိုကမာၻရွီအာမ်ားဖတ္ရြတ္ေသာေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၏ေဇယာရတ္(သ)ျပဳလုပ္သိရွိသူမ်ားသိေပသည္။

ဝါဂ်စ္(ပ)နမာဇ္အခ်ိန္ေရာက္၍မိုဇင္အာဇန္ေပးခ်ိန္၌ရွီအာတိုင္းေကဗ္လာဘက္သို႔လွည့္ၿပီးရပ္ကာဝါဂ်စ္(ပ)နမာဇ္မ်ားကိုဂ်မာအတ္ျဖင့္ဖတ္ၾကပါသည္။

ေဇယာရတ္(သ)ျပဳခ်ိန္၌ပထမအလႅာဟ္ဟိုအကၠဘဲရ္အႀကိမ္(၁၀၀)ဖတ္ၿပီး၊ေဇယာရတ္(သ)ျပဳ၏။ၿပီးေနာက္(၂)ရကတ္နမာဇ္မြတ္စ္သဟပ္ေကဗ္လာဘက္သို႔လွည့္ၿပီးဖတ္ၾကပါသည္။အစမွအဆံုးကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္အထူးသီးသန္႔အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းကိုသာခဝပ္ကိုးကြယ္ေၾကာင္းထင္ရွားေပသည္။သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းေလစြာ။အနည္းစုျဖစ္ေသာဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္အထူးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္မိမိတို႔၏ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားကိုစြပ္စဲြမႈ၊

မုသားႏွင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈျဖင့္မတရားစြပ္စြဲေနပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုး၎(ဝဟာဘီမ်ား)အေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔ျပဳရျခင္းလမ္းကိုေျပာျပရမည္ဆိုလွ်င္ပညာအရည္အခ်င္းနည္းပါးမႈေၾကာင့္၊ျပႆနာကိစၥတစ္ခုကိုအေသအခ်ာမသိရွိ၊မနားလည္မစူးစမ္း၊မဆင္ျခင္ျခင္းေၾကာင့္ေရွးရ္က္အစစ္ႏွင့္ေသာင္ဟီးဒ္အစစ္အဘယ္အရာကိုေခၚဆိုေၾကာင္းမသိၾကေပ။ထိုနည္းတူစြာေဇယာရတ္(သ)ႏွင့္ေအဗာဒသ္(ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ)အၾကားကြာျခားမႈကိုအေသအခ်ာမသိရွိၾကေပ။

 

===

၂။အျခားဗဟာနာ

စဟီးမြတ္စလင္မွအဘူလ္ဟိုင္ရာဂ်္အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)ထံမွတင္ျပထားေသာဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ရီဝါယတ္ေတာ္မွာဤအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 

( الله(صلى الله عليه وآلهقال لى على بن ابى طالب ألا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول

   سويتهأن لا تدع تمثالا إلاّ طمسته و لا قبراً مشرفاً إلاّ

ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္(အဘူလ္ဟိုင္ရာဂ်္)

အားအမိန္႔ေပးသည္မွာ-

အသင္အတြက္တာဝန္တစ္ခုေပးရမည္ေလာ?၎တာဝန္ကိုတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)သည္ကၽြႏ္ုပ္(အလီ(အ.စ))အားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (တာဝန္သည္ကား)အသက္ရွိ႐ုပ္ပံု(ပန္းခ်ီ)ေတြ႔လွ်င္ဖ်က္ပါ။ကဗဲရ္ေျမပံုအျမင့္ကိုေတြ႔လွ်င္ ေျမႏွင့္ညီေအာင္လုပ္ပါ။[15]

 

ဤ့ဟဒီးစ္ေတာ္၏ဆိုလိုခ်က္ကိုအခ့်ိဳအေနျဖင့္လံုးဝ၊တစ္လြဲ၊အမွားေကာက္ၿပီး၊ေပါက္ခၽြန္းကိုကိုင္တြယ္ၿပီး၊အစၥလာမ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ကဗဲရ္မ်ားအားလံုးကိုဖ်က္စီး၊ဖ်က္သိမ္းကာ၊လြင္ထီးေခါင္ျပင္လုပ္လိုက္ၾက၏။သီးသန္႔၊သီးျခားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္ေဘးရွိပထမခလီဖြာ၊ဒုတိယခလီဖြာ၊တို႔၏ကဗဲရ္မ်ားကိုခ်န္ထားေပးခဲ့သည္။

 

သီးသန္႔၊သီးျခားအဘယ္ေၾကာင့္ထားေပးခဲ့ရသနည္းဆိုေသာအခါမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ၎(ဝဟာဘီမ်ား)ထံ၌မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ပထမအခ်က္သည္ကား-

ဤဟဒီးစ္ေတာ္အားတင္ျပထားေသာရဝီမ်ားအေျမာက္အျမားျဖစ္

ၿပီး၊စြန္နီေအလ္ေမေရဂ်ာ(ရဝီမွန္မမွန္ျပေသာပညာရပ္)အရစိတ္မခ်၊မယံုၾကည္ရေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။၎တို႔အနက္အထူးသျဖင့္

(سفيان ثورى)ႏွင့္

(ابن ابى ثابت)ႏွစ္ဦးသည္ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္႐ိုက္သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယအခ်က္သည္ကား-

အကယ္၍ဟဒီးစ္မွန္သည္ဟုပင္ထားပါဦး၊ဟဒီးစ္ဆိုလိုသည့္

အဓိပၸါယ္ကိုညီေအာင္လုပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။(အာရပ္ကာေဖရ္မ်ား၏ထံုးတမ္းစဥ္လာအရကဗဲရ္မ်ား၏ေျမပံုကို၊

ငါး၏ေနာက္ေက်ာကဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္

ျပဳဖို႔ဆိုလိုခ်က္ျဖစ္ေပ

သည္။ေျမပံုအျမင့္ႀကီးမလုပ္ဖို႔ဆိုထားေပသည္။) ေျမာက္ျမားစြာေသာစြန္နီဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္

ကဗဲရ္ေျမပံု၊ညီေနရမည္ဟုဖသ္ဝါေပးထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္မပတ္သက္ေခ်။

 

တတိယအခ်က္သည္ကား-

အကယ္၍ကဗဲရ္ကိုေျမျပင္ႏွင့္အညီလုပ္ရမည္ဟုထားလိုက္ပါဦး!လံုးဝကဗဲရ္အေပၚအေဆာက္အအံု၊ဗိမာန္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ေခ်။သာဓကအားျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗဲရ္ေတာ္သည္ေျမျပင္အညီေက်ာက္ျပင္ျဖစ္ၿပီး၊၎အေပၚ၌ဂြန္ဘတ္ဒ္ႏွင့္ဗိမာန္ယေန႔ျမင္ရသည့္အတိုင္းေဆာက္လုပ္ထားပါကလည္းအထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္၏အမိန္႔ႏွင့္မဆန္႔က်င္ေပ။

၎ထက္ပိုမိုထင္ရွားေသာသာဓက၊ကိုေပးရမည္ဆိုလွ်င္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။(اصحاب كهف )၏႕လွ်ဳိဝွက္ခ်က္ေပါက္သြားေသာအခါကၽြႏ္ုပ္တို႔၊လူထုတို႔အေနျဖင့္၎(اصحاب كهف )တို႔၏ကဗဲရ္ေပၚ၌မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ကိုေဆာက္လုပ္မည္ဟုဆိုခဲ့ေလ၏။

 

                       أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداًقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى                                                                            

၎(اصحاب كهف)အေျခအေနကိုသိေသာ

သူတစ္ဦးမွ၎တို႔၏ေနရာေပၚ၌မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ကိုေဆာက္လုပ္မည္ဟုဆိုေလ၏။[16]

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ဤအျဖစ္အပ်က္အားေထာက္ခံေသာအသံေန၊အသံထားကိုသံုးစြဲၿပီးမည္သို႔မွ်၊ရွရီအီျပႆနာမလုပ္ထားေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္အႀကီးအကဲမ်ား၏

ကဗဲရ္ေဘး၌မက္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဆာက္ခြင့္ရွိေပသည္။

 

အႀကီးအကဲမ်ား၏ကဗရ္မ်ားကိုေဇယာရတ္()ျပဳျခင္းေၾကာင့္ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္လူထုအားကဗရ္မိုသြာဟာမ်ား(ရစူလ္(ဆြ)ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၏ကဗရ္မ်ား)အနီးအနားေဇယာရတ္(သ)ျပဳဖို႔သြားခ်ိန္၌ရွရီအတ္အရတအားပိုျခင္း၊ေလ်ာ့ျခင္းမျပဳဘဲ၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားတမ္းတသတိရ ေအာင္းေမ့ဖို႔၊မိမိတို႔၏ဂိုနာမ်ားကိုေသာင္ဗာ၊ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႔အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ား၊ရစူလ္(ဆြ)၊

ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၏အေတြးအေခၚ၊အစီအစဥ္မ်ားကိုစံနမူနာ

ယူဖို႔သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရမည္။ဤကဲ့သို႔ျပဳေပးမည္ဆိုလွ်င္ကဗရ္မိုသြာဟာမ်ားသည္သင္ခန္းစာ

ယူစရာေနရာ၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာေနရာ၊ႏွင့္ေသာင္ဗာျပဳလုပ္ရာေနရာ၊

မိမိ၏စိတ္အညစ္အေၾကးမ်ားကိုျပဳျပင္ရာေနရာျဖစ္မွာမလြမေသြျဖစ္ေခ်သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီးျဖစ္ေပသည္။သိန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာေသာသူမ်ားသည္ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္းအ္ေအမာေယမာစူးမ္(အ.စ)ကဗရ္မ်ား၊(သို႔)ရွဟီးေတာ္မ်ား၏ကဗရ္မ်ား၊သို႔ေဇယာရတ္(သ)သြားၿပီးေနာက္၊ဝိညာဥ္သန္႔ျပန္႔စြာ၊စိတ္ႏွလံုးသန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔ၿပီးႏူးရ္ရွိစြာျဖင့္ျပန္လာသည္ကိုေတြ႔ေပသည္။ဤကာလသည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကာလအထိက်န္ရွိေနသည္။

 

၎တို႔အား(မာစူးမ်ား(အ.စ))အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ထံေတာ္ဝယ္ဂိုနာမ်ားကိုခြင့္လြတ္ပလပ္ေပးရန္၊ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ၏

အခက္အခဲမ်ားကိုရွဖာအတ္ျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံမည္ဆိုလွ်င္၊

၎တို႔ႏွင့္နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈရေစရန္အလို႔ငွာ၊ဂိုနာျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုဖယ္ရွားပစ္ရမည္။

သန္႔ျပန္႔မႈ၊ႏွင့္ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားဘက္သို႔ဦးတည္ရေပမည္။

 

ပိုမို၍ဂ႐ုျပဳၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္၎ မာစူးမီး၊

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ဝလီ အခ်စ္ေတာ္မ်ား)ႏွင့္

သဝါစိုလ္ျပဳၿပီး၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္

ရွဖါအတ္ ေတာင္းခံခ်ိန္၌အခက္အခဲမ်ားကို

ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္သတၱိ၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈ၊ကို

ေပ်ာက္ပ်က္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေပသည္။

 

႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ႏွစ္ခုစလံုး၏ေသာက၊ဒုကၡမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။အျခားအက်ဳိးအာနိသင္ႏွင့္ဘရ္ကသ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ေဇယာရတ္(သ)မ်ား၊ရွဖာအတ္မ်ား၊

သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္ကိုအလြဲလြဲ၊

အမွားမွားေကာက္ယူကာမြတ္စလင္လူႀကီးအားနာမ္ပိုင္း၊

ဝိဥာဥ္ပိုင္း၊႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာအားလံုးေသာဘရ္ကသ္မ်ားႏွင့္ေဝးေအာင္၊အက်ဳိးအျမတ္မယူႏိုင္ေအာင္လုပ္ရပါနည္း?

ဤကဲ့သို႔ေသာ္(မေကာင္းသည့္)အလုပ္ကိုလုပ္ဖို႔အမိန္႔မည္ကဲ့သို႔ေသာအသိဥာဏ္ကေပးရပါသနည္း?

ဤကဲ့သို႔ေသာ္နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာခရီးကိုတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းေၾကာင့္၊အလြန္ႀကီးမားေသာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားေပၚေပါက္လာရပါသည္။ဝမ္းနည္းစရာ! ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္ေရွးက္အၾကားသံသယဝင္ၿပီးမေရမရာေသာ၊အဓိပၸါယ္မဲ့ေကာက္ယူမႈေၾကာင့္အလြန္ႀကီးမားေသာမြတ္စလင္အုပ္စုႀကီးသည္ဘရ္ကသ္မ်ားကိုလက္လြတ္ခဲ့ရေပသည္။

 

၃။ျမင္ျ့မတ္ေသာ(ေရာင္ဇာ၊စသည္တို႔အား)သဗရြတ္အျဖင့္

နမ္းခြင့္မရွိအျခားဗဟာနာတစ္ခု    

မည္သူမဆိုသူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ား(နဘီ(အ.စ)၊ရစူလ္(ဆြ)၊ေအမာမ္(အ.စ))တို႔၏ဂူဗိမာန္မ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီး၎အုတ္ဂူမ်ားအား၊သဗရြတ္အျဖင့္နမ္း႐ႈပ္ျခင္းသည္ေရွးက္ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

သို႔ျဖစ္ပါ၍တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဂူဗိမာန္မွျပဴတင္းေပါက္ငယ္ေလးမ်ား၊ဇကာမ်ားအနီးသို႔မသြားႏိုင္ေအာင္အေစာင့္ရဲမ်ားေလးဘက္ေလးတန္ေစာင့္ၾကပ္ေနေၾကာင္းအလႅာဟ္အိမ္ေတာ္သို႔ဟဂ်္သြားလုပ္ဖူးသူမ်ားမ်က္ျမင္သက္ေသပင္ျဖစ္ေပသည္။

တစ္ခါတစ္ရံဤတားျမစ္မႈအား”အဗ္ေနသိုင္မီးေယႏွင့္မိုဟမၼဘင္အဗ္ဒြလ္ဝါဟ္ဟသ္”တို႔ဘက္မွ(အမိန္႔)ဟုဆိုေလ၏။

 

ဧကန္မုခ်ဤပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ဝဟာဘီမဇ္ဟပ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။၎တို႔အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)လက္ထက္၌ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ့ေတာ္အားေအာင္ျမင္ခ်ိန္(သို႔){ဟိုသိုင္(ပ)ဘီယာ}ေျပၿငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဇူျပဳလုပ္ခဲ့ပံု၊ဝဇူျပဳလုပ္ထားေသာေရအားသူထက္ငါဦးေအာင္၊ေျမျပင္ေပၚသို႔မက်ေအာင္သာဝကေတာ္မ်ားႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။[17]

၎သူႏွစ္ဦးသည္”အဗ္ေနသိုင္မီးေယႏွင့္မိုဟမၼဘင္အဗ္ဒြလ္ဝါဟ္ဟသ္”ဤလုပ္ရပ္အားအကယ္၍ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက၊ထိုလုပ္ရပ္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္သာဝကေတာ္ႀကီးမ်ား၏အဆင့္အတန္းႏွင့္မကိုက္ညီေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေရွးက္အလုပ္မ်ားလုပ္ေနၾကသည္ဟုႏႈတ္ျဖင့္ေျပာမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း စိတ္အတြင္းမွေျပာေပမည္။

(သို႔)တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဖာသ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း(ပထမဦးဆံုးတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)တည္းခဲ့ေသာအိမ္)သာဝကေတာ္ႀကီးဟဇရတ္(သ)အဘူအိုက္ယူဘ္အန္ဆြာရီ(ابوايّوب انصارى)

သည္မိမိ၏မ်က္ႏွာႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဂူဗိမာန္၊ကဗဲရ္အေပၚသို႔

တင္ၿပီးသဗရြတ္အျဖစ္နမ္း႐ႈပ္ဲ့သည္။[18]မ်က္ျမင္ေတြ႔လိုက္လွ်င္ေကာင္းေပစြ!

 

သို႔မဟုတ္ဟဇရတ္(သ)ေဘလာ(မိုဇင္ရစူလ္(ဆြ))အားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗဲရ္အနား၌ထိုင္ၿပီး၊ငိုေႂကြးကာပြတ္သပ္ေနသည္[19]

ကိုေတြ႔ခဲ့ၾကလွ်င္ေကာင္းေပစြ!

 

ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ထိုအခ်ိန္ကာလ၌ရွိခဲ့ပါမႈေရွးက္လုပ္ေနသည္ဟုဆိုၿပီးဟဇရတ္(သ)ေဘလာႏွင့္ဟဇရတ္(သ)အဘူအိုက္ယူဘ္အန္ဆြာရီတို႔အားအက်ႍဆြဲ၍တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အုတ္ဂူမွဆြဲထုတ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရွိဤဝါဒီမ်ားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ေဇယာရတ္(သ)လာလုပ္ေသာမြတ္စလင္မ်ားကိုဆက္ဆံေနသကဲ့သို႔

ဆက္ဆံၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

 

အမွန္တကယ္သဗရြတ္အျဖင့္နမ္း႐ႈပ္ျခင္း၊ထိေတြ႔ျခင္း၌အနည္းငယ္တစိုးတေစ့ေလးမွ်ပင္ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းမပါရွိေခ်။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္႐ိုေသေလးစားအေလးအျမတ္ထားျခင္း

တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔ေသာ္႐ိုေသေလးစားမႈအားအေၾကာင္းျပၿပီးမိမိ၏ဘရ္ကသ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္မ်ားကိုေဇယာရတ္(သ)ျပဳသူမ်ားအေပၚပို႔ခ်ေပးလိုက္မည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

 

အိုလမာအစၥလာမ္၏သမိုင္းေပးတာဝန္

 

တစ္ခါတစ္ရံအခ့်ဳိမိုေမနီ၊မိုေမနသ္မ်ားေၾကာင့္ဆန္႔က်င္ဘက္(မဇ္ဟပ္)မ်ားကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ရတတ္ေပသည္။အခ့်ဳိမိုေမနီ၊မိုေမနသ္မ်ားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ကဗရ္ေတာ္ေဘး၌(သို႔)ဂ်ႏၷတ္သြလ္ဗကီးရွိေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၏ကဗရ္မ်ား၊အျခားမာအ္စူးမ္ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)၏

ကဗရ္မ်ား၊အစၥလာမ္သာသနာအႀကီးအကဲရွဟီးေတာ္မ်ား၏ကဗရ္မ်ားတြင္မသင့္ေတာ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေနသျဖင့္တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္အိုလမာမ်ားအစၥလာမ္သာသနာပညာရွင္မ်ား၏သမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္ေပသည္။

 

ထို႔ေနာက္အစစ္အမွန္ေဇယာရတ္(သ)ေတာ္မ်ား၊သဝါစိုလ္၊သဗရြတ္ႏွင့္ရွဖာအတ္မ်ား၏ဆိုလိုခ်က္ကိုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရမည္။

 

လူထုအား(မိုေမနီ၊မိုေမနသ္မ်ား)အရာရာတိုင္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏လက္ေတာ္၌သာရွိေၾကာင္း၊ထိုအရွင္သာလွ်င္အက်ဳိးအေၾကာင္းဖန္တီးေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊လိုအင္ဆႏၵေတာ္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ေသာကဒုကၡကိုဖယ္ရွားေပးေသာအရွင္၊အေရးႀကီး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဖူလံုေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ေအမာမ္(အ.စ)တို႔အားသဝါစိုလ္လုပ္ျခင္းသည္၎တို႔အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္အလုပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးသည္။

(သို႔)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္ရွဖာအတ္ျပဳေပးေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံလိုအင္ဆႏၵမ်ား

ကိုျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ေမတၱာရပ္ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အခ့်ိဳမိုေမနီ၊မိုေမနသ္မ်ားသည္ျမင့္ျမတ္ေသာအုတ္ဂူမ်ား၊ကဗရ္ေတာ္မ်ားအားစဂ်္သာျပဳၾကေလ၏။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဟုသံသယျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အထိစကားမ်ားကိုဆိုၾကေလသည္။ဇာရီ(ကဗရ္)ေတာ္မ်ား၎အထံုးမ်ားထံုးျခင္း၊၎ကဲ့သို႔လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ျခင္း၊ေဇယာရတ္(သ)၏ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္အားေျပာင္းလဲပစ္ေသာစသည္ျဖင့္မသင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ဒုကၡေသာကမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုလုပ္ၾကေပသည္။

 

ဤလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာေဇယာရတ္(သ)မ်ားျပဳလုပ္ခြင့္မရေအာင္အေၾကာင္း အရာရွာေပးလိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေပသည္။

 

___

 

 

[1]( جريده الجزيره، شماره 6826 (22 ذى القعدة 1411)
[2]الفقه على المذاهب الاربعة، جلد 1، صفحه 590
[3] سوره يوسف، آيات 97 و 98
[4] سوره منافقون، آيه 5
[5] سوره هود، آيات 74 تا 76
[6] سوره حجرات، آيه 2
[7] عوالى اللئالى، جلد 4، صفحه 73
[8] ( 278 دارقطنى ، كتاب «سنن» (جلد 2، صفحه                                                                                                  
စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္သည္ကား-အလႅာမာအမီးနီး(ရွီအာအာလင္မ္)အေနျဖင့္မိမိ ၏က်မ္း((အလ္ဂဒီးရ္))အတြဲ၅၊စာမ်က္ႏွာ၉၃၊တြင္ေက်ာ္ၾကားေသာစြန္နီက်မ္း၄၁က်မ္းမွ အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္အားတင္ျပထားပါသည္။                                                          

 

[9] ( 278 دارقطنى ، كتاب «سنن» (جلد 2، صفحه

 

အလႅာမာအမီးနီး(ရွီအာအာလင္မ္)အေနျဖင့္မိမိ၏က်မ္း((အလ္ဂဒီးရ္))အတြင္းစြန္နီက်မ္း ၁၃ က်မ္းမွအထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္အားတင္ျပထားပါသည္။                                                          

[10] زيارة القبورسنن ترمذى، جلد 3، صفحه 371 (نامبرده عنوان باب را «باب ما جاء من الرخصة فى                        »   قرار داده است
[11] صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 126
[12] صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 126
[13] صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 126

[14] (صحيح بخارى، جلد 1، صفحه 110 )

( والنصارى )ဆိုေသာစကားစုထိုးၿပီး(صحيح مسلم)အတြဲ()စာမ်က္ႏွာ၆၇၌လည္းပါရွိေပသည္။

[15] (صحيح مسلم، جلد 3، صفحه 61 )ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္စြန္နီရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌အႀကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာပါရွိေပသည္။
[16] سوره كهف، آيه 21
[17] ဤအျဖစ္အပ်က္သည္အမွန္တကယ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဘဝျဖစ္ရပ္မွန္အစစ္ ျဖစ္ေပသည္။ေလ့လာႏိုင္ေသာအကိုးအကားမွာ-صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 1943، و كنزالعمّال، جلد 16، صفحه 249
[18] مستدرك الصحيحين، جلد 4، صفحه 560
[19] تاريخ ابن عساكر، جلد 7، صفحه 137

=====

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*