$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

မၿငိမ္သက္မႈသို႔ ထပ္မံေျခလွမ္းျပင္ေနေသာ ဘာသာျခား ထိမ္းျမားျခင္း ပိတ္ပင္ခ်က္

  • News Code : 613194
Brief

ျမန္မာအစိုးရမွ လွစ္ဟလိုက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ဘာသာေရး အမုန္းတရားမ်ား ကိန္းေအာင္းလ်က္ရိွသည္႔အျပင္၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ခံ မြတ္စ္လင္မ္လူနည္းစုတို႔အေပၚ တစ္ဆင့္တက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ျမင့္မိုရ္ေမာင္ေမာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
ဓါတ္ပံုအညႊန္း-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးရန္ အစိုးရကို ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ မ.ဘ.သ အဖြဲ႔ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရွင္ဝီရသူႏွင့္ ဘုန္းၾကိးမ်ား
ျမန္မာအစိုးရမွ လွစ္ဟလိုက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ဘာသာေရး အမုန္းတရားမ်ား ကိန္းေအာင္းလ်က္ရိွသည္႔အျပင္၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ခံ မြတ္စ္လင္မ္လူနည္းစုတို႔အေပၚ တစ္ဆင့္တက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သံဃာတစ္စုမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ဥပေဒၾကမ္းေလးမ်ဳိး အသံထြက္လာ၏။ ၎တို႔ျဖင့္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထက္ ဘာသာကြဲ ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ ဘာသာ ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တြန္းအားေပးထားသည္။
စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာေနခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ားစုႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ လူနည္းစုအၾကားရိွ တင္းမာမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကတည္းက ျမင့္မားေနလ်က္ရိွသည္။ အင္အား အတန္ငယ္ႀကီးမားေသာ ဗုဒၶအမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီမ်ား၏ ဂိုဏ္းဂဏတစ္စုမွာ ဖ်က္ဆီး တိုက္ခိုက္လိုစိတ္ႀကီးမားေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခံထားရ၏။
အမ်ုဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ဟု သိၾကေသာ သံဃာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္၏ အဆိုျပဳခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ပထမဥပေဒ မူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အဂၤါေန႔က ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လူထုသေဘာထားကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေကာက္ယူမည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။ ယင္းအဆိုျပဳဥပေဒအရ မည္သူမဆို ဘာသာကူးေျပာင္းလိုပါက ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။
မြတ္စ္လင္မ္တို႔အေပၚ ပစ္မွတ္ထားျခင္းေလာ ?
————————————————–
ယင္းဥပေဒမွာ ဘာသာတရား အားလံုးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည္ဟုဆိုသည့္တိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနသည့္ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာျပန္႔ပြားမႈအား ကာကြယ္ တားဆီးရန္ အၾကြင္းမဲ့ ဦးတည္ထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။
“ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကုိ ဦးတည္ဆန္႔က်င္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာပါပဲ။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္း အားလံုးနီးပါးက မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေနတယ္။ ဒီလူနည္းစု၀င္ဘာသာတရားအေပၚ အမုန္းတရားနဲ႔ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္မွ ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ဘာသာျခားထိမ္းျမားမႈ ကန္႔သတ္ေရးဥပေဒအား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမဟာမိတ္ အုပ္စုမ်ားအနက္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ဘာသာျခားထိမ္းျမားမႈဥပေဒ မူၾကမ္းအား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းျခင္း မရိွေသးေခ်။
သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားအဆိုအရ ၎တို႔သည္ အဆိုျပဳ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေတြ႕ျမင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သာ ထိမ္းျမား ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးကို ထိမ္းျမားလိုသူ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ထိုသူသည္ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္း ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတို႔သားသည္ သတို႔သမီးမိဘမ်ား၏ သေဘာတူညီျခင္း ေထာက္ခံေရးသားခ်က္ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထည့္သြင္းထား၏။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သူ မည္သူမဆို ဗုဒၶဘာသာ၀င္အား လက္ထပ္ထိမ္းျမားပါက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕က ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လမ္းစဥ္သည္ ပ်က္စီးေရးလမ္းေၾကာင္းေလာ ?
—————————————————————–
Fortify Rights လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ မက္သယူး စမစ္က “ ယင္းသို႔ေသာ ဥပေဒအမ်ဳိးအစားမွန္သမွ်  မြတ္စ္လင္မ္ေတြေနရာရလာမွာကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ မလိုလားဘူးဆိုတ့ဲ အသံကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ လိုက္ရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ထင္ရွားတဲ့ ခြဲျခားခ်ဳိးႏွိမ္မႈပါပဲ။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္က ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြဟာ အလားတူဥပေဒမ်ဳိးကိုသာ စဥ္းစားေနၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ဂယက္ရိုက္ခတ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရးခြဲျခား ခ်ဳိးႏွိမ္မႈဟာ ခန္႔မွန္းရခက္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္ေနပါၿပီ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္  သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ျပန္ၾကားေရး ဒု-၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကမူ ျပ႒ာန္းခ်က္ အဆင့္မေရာက္ေသးေသာ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္ မွန္သမွ်ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ေၾကးမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။
“ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ေကာ္မတီအေနနဲ႔ သူတို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအေပၚရိွတဲ့ ျပည္သူ အားလံုးရဲ႕အျမင္နဲ႔ သေဘာထားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ အတြင္း ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ရိွတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းထဲက ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္စဥ္းစားသြားမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု သူက ဆို၏။
အိမ္ေထာင္စုဦးေရ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
————————————————
အမ်ဳိးဘာသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခား ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္၏။ ၎တို႔အနက္ ဇနီးတစ္ဦးထက္ ပိုယူျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ဦးေရအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း အပါအ၀င္တစ္ခု ျဖစ္ရာ မြတ္စ္လင္မ္ဦးေရ တုိးပြားမႈကို တစ္ဖက္သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအား ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။ လူဦးေရပမာဏ သန္း ၆၀ ခန္႔ရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မြတ္စ္လင္မ္တို႔မွာ ၅ % နီးပါးသာရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ဆထားၾကသည္။
ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ထပ္မံျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ပါေၾကာင္း ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပ၏။
“ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားပိုင္းျခားမႈဒဏ္ကို ခံေနရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အစပ်ဳိးကာလထဲမွာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ဒီ(ဥပေဒမူၾကမ္း)က တစ္ယူသန္မႈနဲ႔ ခြဲျခားခ်ဳိးႏွိမ္မႈကို ပိုမို ဦးတည္ေစပါလိမ့္မယ္ ”။
Burma Campaign UK ၏ ဒါရိုက္တာ Mark Farmaner ကလည္း ယင္းအဆိုကို သေဘာတူၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ေပၚေပၚ တင္တင္ ေျမျမွဳပ္သၿဂၤဳိလ္ရာေရာက္ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
“ (ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး) လူနည္းစု၀င္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ ဗမာလူမ်ဳိး ႀကီးစိုးထားတဲ့ ဗဟိုအစိုးရဟာ သူတို႔ကို တစ္သားတည္းျဖစ္ေစလိုတာလား၊ သို႔မဟုတ္ အစ,ေဖ်ာက္ပစ္လိုတာလား ဆိုၿပီး သံသယ၀င္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျခားထိ မ္းျမားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒက ဘာသာကြဲ လူနည္းစု၀င္ေတြရဲ႕ေသာကကို အရွိန္အျမင့္ဆံုး တြန္းတင္ထားတယ္။ အာဏာပိုင္အစိုးရက ဗုဒၶဘာသာဗမာလူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံအျဖစ္ တိုင္းျပည္ကို အျမင္ထားရိွရင္ လူမ်ုဳိးကြဲဘာသာကြဲ လူနည္းစု၀င္ေတြအေပၚ တန္းတူရည္တူ စဥ္းစားေပးမွာ မဟုတ္ေတာ့လို႔ပါပဲ ”။
ဘာသာျခားထိမ္းျမားမႈ ဥပေဒအား မိမိတို႔အုပ္စုမွလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ထားေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔  ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနျခင္းကို ေနာက္ျပန္လွည့္ေစသည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထိမ္းျမားမႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မွ မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးမွာ လိုအပ္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသားတို႔၏ ထိမ္းျမားမႈမ်ားမွာ ေရွာင္ဖယ္ မရႏိုင္ေသာ အထူးတဆန္းျဖစ္စဥ္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚသင္းသင္းေအာင္မွ ေျပာပါသည္။
“ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ထိမ္းျမားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီး ဦးေရဟာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္တဲ့ အထိ ကၽြန္မ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္နဲ႔ ခရစ္ယာန္အၾကားက ထိမ္းျမားမႈေတြလည္း ရိွေနခဲ့ပါတယ္။ အထူးတဆန္း မဟုတ္သလို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ အေနနဲ႔လည္း မျမင္ၾကပါဘူးရွင္ ”။
လူမဆန္သည့္ ဒုစရိုက္မ်ားေလာ ?
————————————–
ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကေလးႏွစ္ဦးသာယူေရး မူ၀ါဒကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပယုဂ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေ၀ဖန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔အၾကား လူမ်ဳိးေရးအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ အဓိကေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား အိုးအိမ္စြန္႔ကာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ အဓမၼေမာင္းသြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာ၀ယ္ ၎တို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ ရိကၡာမ်ားကိုသာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အားထားေနၾကရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ကူညီေပးေနေသာ နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ား အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕၏ ျပည္နယ္တြင္း လႈပ္ရွားလည္ပတ္ဆဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မ်က္ႏွာလိုက္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း ဟူ၍ အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ယင္းသို႔ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္လုပ္ရပ္သည္ လူမဆန္ေသာဒုစရိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္လံုေလာက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆို္င္ရာ ကုလသအထူး သံတမန္ ေသာမတ္စ္ အိုေယး ကင္တားနားက ၿပီးခဲ့သည့္လ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕က “မ်ဳိးသုဥ္းရွင္းလင္းမႈ” အျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ ထိုအဆိုအားလံုးကို ပယ္ခ်ထားေပသည္။
“ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မ်ဳိးသုဥ္းရွင္းလင္း သုတ္သင္ေရးအေပၚ တားဆီး ကာကြယ္မႈတာ၀န္ကို အစိုးရဖက္က လ်စ္လ်ဴရႈပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းဖို႔ရိွပါတယ္။ ဒီအရာ(မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ)လိုမ်ဳိးကို အတည္ျပဳလိုက္ယံုနဲ႔ အဲ့ဒီကအေျခအေန အေထာက္အကူျပဳေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး ” ဟု စမစ္က ဆိုသည္။
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အတည္ျပဳလိုက္မည္ေလာ ?
——————————————-
လူမ်ဳိးဘာသာအေျခတည္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းေလးရပ္ စလံုးကို ယခုလတြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီး လူထု သေဘာထားရယူရန္ ထုတ္ျပန္တင္ျပမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ၏ အဆုိအရ ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ အေခ်ာသတ္ကာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံတင္ျပသြားမည္ဟု သိရ၏။
ယင္းအဆိုျပဳဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားကို လူတစ္သန္းေက်ာ္၏ေထာက္ခံလက္မွတ္ရရိွထားေၾကာင္း အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕က ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။ ထိုသူတို႔အား ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသူမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာ ရိွေနသည္။ အတည္ျပဳႏိုင္ေခ်  အားေကာင္းႏိုင္သည့္အေပၚ အတိုက္အခံမ်ားကလည္း စိုးရိမ္လ်က္ရိွၾက၏။
“ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေနတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရးေရာဂါထမႈ အေပၚ ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပင္လွ်င္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနေနၾကတယ္။ ပင္တိုင္ အတိုက္အခံျပဳထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာဆိုလို႔ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြသာ ရိွေနၾကတယ္ ” ဟု Farmaner က ဆိုသည္။
သံဃာမ်ား၏ နာမ္ပိုင္း လႊမ္းမိုးမႈက ယင္းဥပေဒမ်ားအား ကန္႔ကြက္ရန္ အခက္ေတြ႕ေစေၾကာင္း၊ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိးသမီးစုေပါင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ လက္သီးပုန္းအ စြန္းေရာက္သမားတို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အဆက္မျပတ္ ခံေနၾကရေၾကာင္း တင္ျပသည့္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က ေအာက္ပါစကားကို ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။
“ သံဃာေတြေျပာသလို လူမ်ားစြာက လိုက္လုပ္ၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕ကို သစၥာေဖာက္ေတြလို႔ သမုတ္ၾကပါတယ္။ (ဒီလိုကန္႔ကြက္ဖို႔ကိစၥက) သာမန္လူေတြအေနနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုဖို႔ဆိုတာ ခဲယဥ္းလြန္းလွတယ္ေလ ”။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
မူရင္း – CNN မွ Tim Hume ၏ Fears of new unrest as Myanmar ponders monk-backed interfaith marriage ban ေဆာင္းပါး
ျပန္ဆိုသူ – ျမင့္မိုရ္ေမာင္ေမာင္
Ref :  M-Media


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*