မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ စံယူစရာ ဘဝခရီးမ်ားမွ တစ္ခ်ဳိ႕

  • News Code : 659896
  • Source : ABNA သတင္းဌာန
Brief

ဆဖရ္လ(၂၈)ရက္ေန႔ တြင္္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) သည္ ရွဟာဒသ္ ခံယူေတာ္မူသည့္ ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဗ္နာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ စံယူစရာ ဘဝခရီးမ်ားမွ တစ္ခ်ဳိ႕ ဘဝခရီး ကို တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ မိမိ အသိဥာဏ္ႏွင့္ အညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရီဝါယတ္ ၂ခုမွ သင္ခန္းစာမ်ား ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ မ်ား ရယူ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ထင္းရွာေဖြစုေဆာင္းတာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္မယ္ ….

================================


ရီဝါယတ္ ေတာ္လာရွိပါ သည္။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)သည္ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မွ ထမင္းစားသုံးရန္အတြက္ သိုးတစ္ေကာင္ကို ေဇဗာ ျပဳရန္ အမိန္႔ေပးေလ၏။ထိုအခါ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ  မိမိ ေဇဗာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေလ၏။

ဒုတိယတစ္ေယာက္မွ မိမိအေနျဖင့္ အေရခြံ ခြာသည့္ တာဝန္ကို ယူမည္ဟု ဆိုေလ၏။ တတိယတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို ေလ၏ ။တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ကိုယ္ေတာ္မွ မိမိအေနျဖင့္ ထင္းမ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းမည့္ တာဝန္ ယူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။


သာဝကေတာ္မ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။ထင္းရွာေဖြ စုေဆာင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိ ေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္(ဆြ) အေနျဖင့္ ဒုကၡအပင္ပန္း ခံဖို႔ အေရးမႀကီးေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။


ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မွ မိန္႔ေလ ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါတယ္ … ဒါေပမဲ့ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မိမိ ကိုယ္အသင္တို႔ထက္ သာလြန္တယ္(အလုပ္လုပ္ဖို႔မလိုဟု) သတ္မွတ္ တာ မႏွစ္ သက္ပါ။ အေၾကာင္း သည္ကားအလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ မိမိသည္သူတစ္ပါး ထက္သာလြန္ ေၾကာင္း (ငါအလုပ္ လုပ္ဖို႔မလိုဟု) သတ္မွတ္သူ မည္သည့္ အဖန္ဆင္းခံကိုမဆို မႏွစ္ၿမိဳ႕  ေတာ္မူေခ်။


က်မ္းကိုး - အလ္စန္ႏိုေမကာလ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၂


မွတ္ခ်က္  - ထိုေခတ္ထုိအခ်ိန္၌ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးေဒသတြင္ ထင္းရွာေဖြျခင္း အလုပ္သည္ အခက္ခဲတကာ အခက္ခဲဆုံး အလုပ္ျဖစ္ ပါသည္။
 …………………………………..


ဆာေလာင္မြတ္သိတ္ၿပီး ေနတယ္ …

=========================


ရစူလ္ေလ ခိုဒါ (ဆြ) သခင္သည္  ဖြာကာ ထားၿပီးရင္ ဖြာကာ ထားေလ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ျမတ္ အလႅာဟ္ ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏႈတ္ေတာ္မွထြက္ ဆို ခဲ့ပါသည္။ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ)၏ ဆာေလာင္မြတ္သိတ္မႈ ကို ကို ၾကည့္ေတာ္မူၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္မွ ေကာင္းကင္တမန္ တပါးကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံ ေစလြတ္ေတာ္မူေလ၏ ။
ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ လာရာက္ၿပီးေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေလ၏ ။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အရွင္သခင္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္မွ အကယ္၍ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ လိုလားမည္ဆိုလွ်င္ မကၠာဟ္ ေရႊၿမိဳ႔ ေတာ္၏ လြင္ျပင္ ဟာေရႊ ျဖစ္သြားရပါေစမယ္လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္ ။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သခင္မွ မိုးေကာင္းကင္ဖက္သို႔ ေခါင္းေတာ္ ကို ေမာ့ေတာ္မူၿပီး ေလွ်ာက္ေတာ္မူေလ၏ ။


 အိုအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ …အသင္၏ ဟမ္ဒ္ျပဳႏိုင္ရန္ တစ္ရက္ ဝမ္းဗိုက္ျပည့္လိုပါတယ္ …အသင္ထံ မွေတာင္းခံ ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ရက္ ဆာေလာင္ မြတ္သိတ္ လိုပါတယ္ … ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိမိ၏ မဂၤလာအျပည့္ ရွိသည့္ သက္တမ္း တေလွ်ာက္လုံးတြင္  သုံးရက္ ဆက္တိုက္ ရိုတီ သုံးေဆာင္ၿပီး ဝမ္းဗိုက္ျပည့္ ေတာ္မူခဲ့ျခင္မ်ဳိး မရွိေတာ္မူခဲ့ေခ်။


ဟဇရသ္ အမီးရြလ္ မိုေမနီ အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူေလ၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အတူ ခတုတ္ကၽြင္းတူးခဲ့ပါတယ္ ….ရုတ္တရက္ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ)  ရိုတီက အစိတ္အပိုင္း တခု ကို ယူလာၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကို ဆက္ခံေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က မိန္႔ေလ၏ ။ ဒါဘာလဲ (သမီးေတာ္) ? ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ)   ေျဖေတာ္မူေလသည္။ ကၽြန္မ ဟစန္ (အ.စ) ႏွင္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) အတြက္ ရိုတီ ဖုတ္ခဲ့ပါတယ္ … ဒီ အစိတ္အပိုင္း ေလး ဟာ ကိုယ္ေတာ္ (ဖခမည္း ေတာ္) အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္ ….(ဖခမည္းေတာ္၊ သားႏွစ္ဦး အတြက္ ဖုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ … ) ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏ ။ သမီးရဲ့ ဖခင္ ဟာ ထမင္း(ရိုတီ)မစားရသည္မွာ သုံးရက္ ေတာင္ရွိ ၿပီး အခု အေဖစားေနတာ ..ဒါပထမဆုံး ထမင္းလုတ္ ျဖစ္ပါတယ္ …


က်မ္းကိုး - အလ္စန္ႏိုေမကာလ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၀
……………………………………………..


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky