အြန္မသ္ ေသ အစၥလာမ္မီ စုေပါင္း ညီညြတ္ ေရး ညီလာခံ က်င္းပ ၊ပါကစၥတန္

  • News Code : 317469
  • Source : အီးက္နာ
ဂ်မာအတ္ ေသ အစၥလာမ္မီ ဖက္မွ ႀကီးမွဴး ၿပီး ေမလ ၂၁ ရက္ တြင္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစၥလာမ္အာဗါသ္ ၿမိဳ႕ တြင္ အြန္မသ္ ေသ အစၥလာမ္မီ စုေပါင္း ညီညြတ္ ေရး ညီလာခံ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ ) သတင္းဌာန အဗ္နာမွ

အေနာက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ အာရွ ဆိုင္ရာ အီးက္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ သတင္းဌာန အီရန္ - မွ တဆင့္ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္ကား -

ဂ်မာအတ္ ေသ အစၥလာမ္မီ အဖြဲ႔မွ ေၾကျငာသည္မွာ - အြန္မသ္ ေသ အစၥလာမ္မီ စုေပါင္း ညီညြတ္ ေရး ညီလာခံ အား အိုလမာ ၊သာသနာ့ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား ၊ မဇ္ဟဇ္ေပါင္း စုံ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ား တက္ေရာက္ကာ ေမလ ၂၁ ရက္ တြင္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစၥလာမ္အာဗါသ္ ၿမိဳ႕ တြင္က်င္းမ မည္ ျဖစ္ေပမည္။

ထို႔နည္းတူစြာ ဃာဇီ ဟိုစိုင္း(န) အဟ္မဒ္ ၊ဂ်မာအတ္ ေသ အစၥလာမ္မီ အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေဟာင္း ၊ မွ ဤ ညီလာခံ က်င္းပမႈ ၏ အေရးႀကီးပုံကို တင္ျပေျပာဆိုသည္မွာ -

မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမွ စည္းလုံးမႈ မရွိ ျခင္း ၊ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္လည္းမြတ္စလင္မ်ားအတြက္စည္းလုံးမႈမရွိရန္လႈပ္ရွားေနပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ားအားလုံးဤအေမရိကန္၏လႈပ္ရွားမႈကိုသိရွိၾကရေပမည္၊ၿပီးေနာက္မြတ္စလင္ေဖရ္ကာမ်ား

အၾကား စည္းလုံးမႈ ကို ဖန္တီး ၾကရေပမည္။

ထို႔မွသာအစၥလာမ္ရန္သူမ်ား၏အကြက္ဆင္မႈမ်ားကို(အခ်ိန္မီတားျမစ္) ႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကား

ခဲ့ပါသည္။


We are All Zakzaky
No to deal of the century