အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တြင္ မဒဲရ္ဆာေယ အစၥလာမ္မီ ၆၀၀၀ တည္ေဆာက္

  • News Code : 338969
  • Source : iqna
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနဖက္မွ ဦးစီးမႈျဖင့္လာမည့္ ႏွစ္တြင္မဒဲရ္ဆာေယအစၥလာမ္မီ ၆၀၀၀ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ။ ။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားသည္မွာ ဤမဒဲရ္ဆာေယ အစၥလာမ္မီ မ်ား ကို လာမည့္ ႏွစ္တြင္ ေဆာက္ လုပ္ျခင္း ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ စာသင္ႏွစ္အား ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ ေျပာင္းလဲ သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။၎အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ေျပာၾကားသည္မွာ -ျပည္သူပိုင္္ မဒဲရ္ဆာေယ အစၥလာမ္မီအမ်ားစု သည္ သင္ၾကားမႈ ျပဳရာတြင္သာသနာ့ပညာရပ္မ်ား ကိုအနည္းငယ္ သာ သင္ၾကားျပဳပါသည္။ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အူလူေမ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ သင္ၾကားမႈ ကို ျပည္သူပိုင္္ မဒဲရ္ဆာေယ အစၥလာမ္မီေက်ာင္းမ်ား၏ ဘာသာေရး သင္ၾကားမႈမ်ားအျပင္ဆည္း ပူးႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ ဖို႔ စီမံကိန္း ဆြဲ ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 


Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky