$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

စာရိတၱပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၏ရလာဒ္

  • News Code : 639507
  • Source : ABNA သတင္းဌာန
Brief

အထက္ေဖာ္ ျပမႈ အျပင္ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း တင္ျပ သီကံုး သင့္ေပသည္။ လူပ်ိဳ လူလြတ္ဘ၀ကို အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ထက္ ဦးစားေပး အေလးထားသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ၄င္းတို႔ထံ၌ ညစ္ပတ္ၿပီးပုပ္ပြ ေနသည့္ အနာရွိေလသည္။ (ထိုအနာအား) ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားေနရာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မ်ား “ ၿမိဳ႕သစ္ ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။ဆက္လက္ ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

   
          အထက္ေဖာ္ ျပမႈ အျပင္ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း တင္ျပ သီကံုး သင့္ေပသည္။ လူပ်ိဳ လူလြတ္ဘ၀ကို အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ထက္ ဦးစားေပး အေလးထားသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ၄င္းတို႔ထံ၌ ညစ္ပတ္ၿပီးပုပ္ပြ ေနသည့္ အနာရွိေလသည္။ (ထိုအနာအား) ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားေနရာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မ်ား “ ၿမိဳ႕သစ္ ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။


    ဤ ေနရာမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေပသည္။ အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် သိကၡာရွိ ဂုဏ္သေရရွိ မိသားစုမ်ား၏ အရွက္ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ေစ ကြဲေစ ေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ ညစ္ႏြမ္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကင္လည္ရာေနရာမ်ားကို မေကာင္းသည့္၊ မသန္႔စင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုး၌ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း သည္ ေကာင္းသည့္စာရိတၱ အက်င့္စရိုက္ မရွိ ေၾကာင္း သက္ေသထူေနေပသည္။ ကာမပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာ မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္႔ပြားလာျခင္းႏွင့္ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကို ေရာဂါျဖစ္ေစ သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေလးျဖစ္ေစ မေလ့လာသင့္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ လက္ထပ္မဂၤလာကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို လူပ်ိဳလူလြတ္ ဘ၀သို႔ ပို႔ေပးသည္ဟု သည္အခ်က္ေလးႏွင့္လည္း မတင္းတိမ္သင့္ေခ်။

    အမွန္တကယ္ ဤအေၾကာင္းအရာတခ်က္ျခင္း အတြက္ မ်ားမ်ား ေလ့လာသင့္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၌ မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးလုပ္စားသည့္ ျပည့္တန္ဆာမမ်ား အေၾကာင္း စိစစ္ေလ့လာမႈကို အေသအခ်ာ အေသးစိတ္ အေလးေပးၿပီး ေလ့လာစိစစ္သင့္ေပသည္။

    ဤအေၾကာင္းအရာကိစၥကို အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ သုေတသီ ျပဳမႈႏွင့္အတူ စာအုပ္မ်ား ေရးသားသီကံုးခဲ႔ၾကေလသည္။

    ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ တဆင့္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အႏၲရာယ္၊ အႀကီးမားဆံုး AIDS ေရာဂါကို ျဖစ္ေစ၊ကူးေစေၾကာင္းတညီ တၫြတ္တည္း ၀န္ခံေရးသားထားၾကေလသည္။

    ဤ ကဲ့သို႔ မသန္႔မိန္းမမ်ား၊ ေအာက္တန္းက်သည့္ မတတ္ႏိုင္ရွာၾက သည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေခါင္းမွ ေျခအထိ အေႂကြးမ်ား၌ နစ္မြန္း ေနၾကေလသည္။ ေနႏွင့္ည သူစိမ္း (တရားမ၀င္) ေယာကၤ်ားမ်ား၏ လိုအင္ ကာမဆႏၵ ႏွင့္ အရသာကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ေလးပမာ (မိမိတို႔၏ဘ၀ကို) ေလာင္ကၽြမ္းေနေစရေလသည္။

    ေနာက္ဆံုး (မိမိဘ၀အဆံုးခရီးအျဖစ္) အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အေျခ အေနအျဖစ္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္မခံသည့္ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ဘ၀ တည္ေဆာက္ၿပီး ေသဆံုးရေလသည္။ တစ္ခါတစ္ေလဆို လွ်င္၄င္းျပည့္တန္ဆာမမ်ား၏ အေလာင္းကိုပင္ ေျမျမႇဳပ္၊ ဒဖွ္နာျပဳေပးမည့္သူ၊ သၿဂႍဳဟ္ေပးမည့္သူ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မေတြ႕ရေခ်။

    မည္သည့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ Logic အရ လက္ခံႏိုင္ပါ သနည္း?
အေၾကာင္းမွာ …..

    လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကၽြန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရးလို႔ ေႁကြးေၾကာ္အာမခံ ေနသည့္ ဤေခတ္ကာလ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာကၽြန္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားေနသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရႏိုင္ေပသည္။ မည္သူမွ် ၄င္းတို႔ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေျခလွမ္း မလွမ္း ၾကေခ်။

    (ကၽြန္စနစ္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းမမ်ားကို ေငြေပးၿပီး အသံုးျပဳျခင္း၊ ၄င္းတို႔အား ေငြရႏိုင္သည့္ အျခား သမာအာဇီ၀ က်သည့္ အလုပ္ မ်ားမေပးျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ မ်ားသည္ မိန္းကေလး မ်ား ခႏၶာကိုယ္ ေရာင္းစားဖို႔၊ မိမိအရွက္ အဂၤါကို လူတကာကို ေပးဖို႔ အသင့္ ျဖစ္ေစၿပီး မဏိကာ ျဖစ္သည့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ားကို ဖြင့္ထားျခင္း စသည္တုိ႔လည္း အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေပသည္။) (ဘာသာျပန္ဆိုသူ)

    သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာ အခ်က္ပင္တည္း ….. ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဤကဲ့သို႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအေနျဖင့္ တမင္တကာသိလွ်က္ တရား၀င္ ကိုင္သည့္ အေျခအေနထိ တြန္းပို႔လက္ခံလို္ကေခ်ၿပီ။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း တရားမ၀င္ ကာမ ဆက္ဆံမႈမ်ား လြယ္ကူေပါမ်ားမႈကို ဖန္တီးၿပီးသား ျဖစ္သြားေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း မေကာင္းသည့္ အက်င့္ပ်က္ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ အမိႈက္ႏြံ တြင္ နစ္ေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ရွရီအသ္္ ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ား၏ ရလာဒ္(ဆုိး) အျဖစ္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဤမေကာင္းသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရေလေတာ့သည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို စာအုပ္ မ်ား၌ တင္ျပထားေလသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားသည္ သံသယမရွိ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မရွိ၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားပင္တည္း။ ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၏ နဖူးျပင္ရွိ ၊ မေကာင္းသည့္ အမာရြတ္၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အျဖစ္ စာရင္း၀င္ သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာအခ်က္မွာ ဤကိစၥ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီစစ္ ေဆြးေႏြးမႈ အနည္းငယ္သာရွိေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ………. ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနျဖင့္

- အိမ္ထာင္စု မိသားစု၀င္မ်ားကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္…

-အိမ္ေထာင္ျပဳလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈက်ဆင္းမႈ၏ လ်င္ျမန္မႈႏႈန္းကိုထိန္းႏိုင္ရန္

-(မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကိုလုပ္ေနသည့္)ကၽြန္မ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္         ေစရန္…

    ဤအထိမ္းအကြပ္မဲ့၊ ကာမဆက္ယွက္မႈ ဆက္ခံမႈ၊ တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈ ေပၚမ်ားျခင္းကို မလြဲမေသြ တားဆီးပိတ္ပင္ရမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ဤ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ အတြက္လည္း မွန္ကန္ၿပီး စည္းစနစ္ရွိသည့္ အစီအစဥ္ မ်ား၏ အကူအညီမွ အပ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားရပါေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္ေလးမ်ား …

    အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွန္တရားမ်ားကို ဂရုျပဳၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ အတြက္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ပို၍ သတိရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါေလ…..

    လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ေအာင္ ေကာက္က်စ္ဖ်ားေယာင္းသူ မ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာ မသန္႔ျပန္႔သည့္ လြတ္လပ္မႈဖက္ ဆြဲေဆာင္ေနသူမ်ား (သူယုတ္မာမ်ား) ၏ စကားကိုနား မေယာင္ပါေလႏွင့္။ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါေလ။

    အၾကင္မည္သူမဆို ဤအေျခအေနႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ တင္ျပမည္။ ဤအရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္မရွိဖို႔ဆိုၿပီး ဤ (တရားမ၀င္ ဆက္ဆံမႈ) ကို သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔သည့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အလုပ္၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆို၍ ဤဒုစရိုက္ အလုပ္အား အမည္ေကာင္းေပးမည္ဆိုလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ အမွားကို ျပဳေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    ဤမေကာင္းမႈ၊ ရြံစရာ၊ ရွက္စရာ (ကာမဆက္ဆံမႈ) ေၾကာင့္ လူမႈပတ္၀န္း၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မ်ားကို ျပန္႔ပြား ေနေစၿပီး၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကိုပါ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ မျဖစ္ေစပါ သေလာ?

    ဤအေထာက္အထားအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဤမေကာင္းမႈကို ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေ၀းေ၀းထားၾကေလသည္။ ၄င္းအက်ဥ္းေထာင္ (မေကာင္းမႈ၊ ကာမ ဆက္ဆံမႈအား) တံတိုင္းျမင့္မ်ား ေလးဖက္ေလးတန္ ထူေထာင္ၿပီး ဤ မေကာင္းဆိုးက်ိဳး အားနိသင္အား အိမ္ေထာင္စု၊ မိသားစု အတြင္း မေရာက္ လာၾကေစရန္၊ မကူးစက္လာေစရန္ တားျမစ္ႏိုင္ေပသည္။

    လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈ တစ္ခုအသြင္ အျဖစ္ ထိုမသန္႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္ ျပဳျခင္းျဖင့္ (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္) သာယာၿငိမ္းေျမ့မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသလား?


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*