အြန္မ္မိုလ္မိုေမနီ ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီး

  • News Code : 689145
  • Source : abna
Brief


အြန္မ္မိုလ္မိုေမနီ ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီးအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ျဖစ္ေစ သိရွိနားလည္းထားရန္ အဗ္နာပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ဘာသာျပန္ေကာက္က္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ သခင္မႀကီး (စ.အ) ဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ၏ ပထမဆုံးၾကင္ယာေတာ္မြန္၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အတြက္ အႏၱရယ္အသြယ္သြယ္ကိုရင္ဆိုင္ၿပီး မိမိ ပိုင္ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအားလုံး ကို လွဴဒါန္းၿပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ေက်းဇူင္ရွင္သခင္မႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ဝမ္းနည္းေလစြ သခင္မႀကီး အေၾကာင္း အစၥလာမ္ေလာကတြင္ ေဟာေျပာေရးသားမႈ သိပ္မျပဳၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

သခင္မႀကီး သည္ (အြန္မ္မိုလ္မိုေမနီ ) မိုေမနီမ်ား၏ မိခင္မြန္ အျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ပါတယ္။ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ပထမဦးဆုံးၾကင္ယာေတာ္ျမတ္ ျဖစ္ၿပီး ဟဇရသ္ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) ၏ မယ္ေတာ္မြန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီးသည္(ေဗအ္စသ္) မတိုင္မီ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ သခင္မႀကီးသည္ ပထမဦးဆုံး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ နဘီတမန္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေပၚ အီမာန္ သက္ဝင္ယုံၾကည္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ထိုျပင္ မိမိ ပိုင္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ သာသနာ့ျပဳ လမ္းစဥ္အတြက္ လွဴဒါန္း ေပးကမ္းခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ဟာ သခင္မႀကီး (စ.အ )ႏွင့္ အတူ ဘဝတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ တြင္ အျခား အိမ္ေထာင္မျပဳေတာ္မူခဲ့ေပ။ သခင္မႀကီး (စ.အ) ဝဖာသ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္းသခင္မႀကီး ကို ေကာင္းျမတ္သည္တမ္းတမႈျဖင့္ အလြန္တရာ ပင္ တမ္းတ ခဲ့ပါတယ္။
ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီးႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) တို႔ အိမ္ေထာင္ ၏ရလာဒ္ အျဖစ္ သားေတာ္ ၂ပါး ကာစင္မ္ ႏွင့္ အဗ္ဒြလႅာဟ္၊ သမီးေတာ္ ၄ပါး ဇိုင္နဗ္ ၊ရြတ္ကီယာ ၊ အြန္မ္ေမကိုလ္စြန္မ္၊ဖြာေတြမာ (စ.အ) တို႔ ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ အီဗရာဟီးမ္ မွအပ အားလုံးသည္ သခင္မႀကီး(စ.အ)၏ သားသမီး မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။
သို႔ေသာ္အိႏိၵယ ႏွင့္ျမန္မာ ရွီအာေအမာမ္မီယာမ်ား အၾကား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ သမီးေတာ္ ေလးပါး မဟုတ္ဘဲ တစ္ပါးတည္း ရွိသည္ဟု ခံယူထားသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီးသည္ ဟိဂ်ရသ္မတိုင္မီ ၃ႏွစ္ အလ်င္သက္ေတာ္ ၆၅ ႏွစ္ေတာ္ တြင္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ ဝဖါသ္ ျဖစ္ေတာ္မူ ခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ သခင္မႀကီး အား ကဗဲရ္စတန္ ေန မိုအလာတြင္ သဖ္နာ ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီး အစၥလာမ္ ဘာသာ ဝင္ ျဖစ္ပုံ
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ သမိုင္းက်မ္းအကိုးအကားမ်ား မွ သခင္မႀကီး (စ.အ)ကို ပထမဦးဆုံး အစၥလာမ္သာသနာ ကို သက္ဝင္ယုံၾကည္လာသူ အျဖစ္ တင္ျပ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဗ္ေနအဗ္ဒြလ္ဗရ္ အေနျဖင့္ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) အား ပထမဆုံး အီမာန္ ယူလာသူ ၿပီးေနာက္ ဟဇရသ္ ခတီဂ်ာ သခင္မဟု ခံယူထားပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ကမူ သခင္မႀကီးခတီဂ်ာ (စ.အ) ၊ႏွင့္ အတူ ဟဇရသ္အလီ (အ.စ)တို႔ကိုပထမဆုံး အီမာန္ယူ လာသူမ်ား ဟုလည္းဆိုထားပါတယ္။တစ္ခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ေနာက္မွ သခင္မႀကီးခတီဂ်ာ (စ.အ) ၊ႏွင့္ အတူ ဟဇရသ္အလီ (အ.စ)တို႔ နမာဇ္ လိုက္ဖတ္သည့္ ဝါကီယာဖက္သို႔ ညြန္းျပၿပီး သခင္မႀကီး (စ.အ ) ႏွင့္ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) တို႔ သည္ ပထမဆုံး နမာဇ္ဝတ္ျပဳ ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားၾကပါတယ္။
ေလ့လာရန္က်မ္းမ်ား -
ابن خلدون، تاریخ‏ ابن‏ خلدون، ج‏۲، ص۴۱۰؛ ابن کثیر، البدایةوالنهایة، ج‏۳، ص۲۳؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۴، ص۱۸۱۷
ابن اثیر جزری، اسدالغابه فی معرفة الصحابه ، ج۶، ص۷۸.
ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۴، ص۱۸۱۷.
مقریزی، امتاع الاسماء، ج۹، ص۸۸ .
ابن اثیر جزری،أسدالغابه فی معرفة الصحابه ،ج‏۶، ص۷۸؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۳، ص۱۰۸۹
အစၥလာမ္ သာသနာ အတြက္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
သခင္မႀကီး (စ.အ) ဟာ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ကို၊လိုေလးေသးမရွိ ေအာင္ ေငြေရးေၾကးေရးျဖင့္ ကူညီ အားေပးခဲ့ပါတယ္။ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အားခ်ီးျမႇင့္ထားေတာ္မူသည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ၉၄ အာယသ္ေတာ္ ၈ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္ ။
((အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္သည္ အသင္အား ပစၥည္းဥစၥာခ်ဳိတဲ့သူအျဖစ္ ေတြ႔ေတာ္မူရာ ပစၥည္း ဥစၥာျပည့္စုံသူ အျဖစ္ ျပဳေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ))
တမန္ေတာ္ျမတ္ မုိဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း မိန္႔ေတာ္ မူပါတယ္။
((မည္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာမွ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဂ်နာေဗ ခတီဂ်ာ (စ.အ) ၏ပစၥည္းဥစၥာ ေလာက္ အက်ဳိးအျမတ္ မဂၤလာ ကိုမေပးခဲ့ေခ်။ )) အလာမာမဂ်ေလစီေရးသားသီးကုံးထားသည့္ ေဗဟာရ္ က်မ္း အတြဲ ၁၉ စာမ်က္ႏွာ ၆၃
အစၥလာမ္မီရီဝါရတ္ေတာ္မ်ားအရ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္သည္ အြန္မ္မိုလ္မိုေမနီ ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီး၏ ဥစၥာပစၥည္း စည္းစိမ္မ်ားကို အေႂကြး မဆပ္ႏိုင္သူမ်ား ကို အ ေႂကြးဆပ္ေပးရာတြင္ ၎ ၊ အဖမဲ့ ကေလးမ်ားႏွင့္ မရိွႏြမ္းပါးဆင္းရဲသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ ရာတြင္ ၎ အသုံးခ်ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိရပါတယ္။
အြန္မ္မိုလ္မိုေမနီ ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီး၏ ဥစၥာပစၥည္း စည္းစိမ္မ်ားကို ေရွအ္ေဗ အဘီသြာလစ္တြင္ အပိတ္ဆို႔ခံထားရခ်ိန္တြင္လည္း ဗနီဟရွင္မ္ ကို ေထာက္ခံကူညီရာတြင္အသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္။ ရီဝါယတ္ေတာ္ တြင္လာရွိသည္မွာ ဟဇရသ္အဗူသြာလစ္ဗ္ သခင္ႀကီး (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ဦးရီးေတာ္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ဖခမည္းေတာ္ ) ႏွင့္ ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီးတို႔ ၏ဥစၥာပစၥည္း ၊စည္းစိမ္မ်ားအားလုံးကို အစၥလာမ့္သာသနာေတာ္အားထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အပိတ္ဆို႔ခံထား ရသူမ်ားကုိ ကူညီရန္အတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းလာရွိပါတယ္။ အလာမာမဂ်ေလစီေရးသားသီးကုံးထားသည့္ ေဗဟာရ္ က်မ္း အတြဲ ၁၉ စာမ်က္ႏွာ၁၆
ေရွအ္ေဗ အဘီသြာလစ္တြင္ အပိတ္ဆို႔ခံထားရခ်ိန္တြင္ ဟကီးမ္ဗင္ ေဟဇာမ္ (သခင္မႀကီး ခတီဂ်ာ (စ.အ) ၏ ဦးရီး၏သားေတာ္ ေမာင္(သို႔) အစ္ကို တစ္ဝမ္းကြဲေတာ္သူ ) မွ ကုလားအုတ္မ်ား အေပၚ ဂ်ဳံမ်ား ၊ စြန္ပလြန္သီးမ်ား ကိုတင္ေဆာင္ၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္းအႏၱရာယ္မ်ားစြာ ျဖင့္ ဗနီဟာရွင္မ္ ထံသို႔ အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရစူလ္လီ မေဟာ္လသီ ဘသာျပန္ေရးသားထားသည့္ ေအဗ္ေနဟရွမ္း၏ ((စီနသြလ္နဘီက်မ္း ) ) အတြဲ ၁ ၊စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁
သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ႀကီးမားလွသည့္ ေထာက္ခံ ကူညီမႈမ်ားသည္ ရိုးေျဖာင့္မႈ ရိုးသားျဖဴစင္မႈ ကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ လည္း အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ အေနျဖင့္ သေဘာတူ ႏွစ္ၿမိဳ႕ လက္ခံေတာ္ မူၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) သခင္အား ခ်ီး ျမႇင့္ခဲ့သည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေတာ္မူခဲ့ျခင္း ၊ထုတ္ေဖာ္မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္မႀကီး(စ.အ) အေနျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာအေပၚျပဳခဲ့သည့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားမွာ ဆပ္မကုန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူး သိတတ္သူတိုင္း ျငင္းၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။
ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီး ၏ အဆင့္အတန္း
ခတီဂ်ာ သခင္မႀကီးသည္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည့္အမ်ဳိးသမီးေကာင္း ၊ဥစၥာပစၥည္းခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝတဲ့အမ်ဳိးသမီး ၊ အလုပ္အကိုင္ အတည္တက်ရွိတဲ့အမ်ဳိးသမီး ၊ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်နာေဗဂ်ာေဗရ္ ဗင္ အဗ္ဒြလႅာဟ္အန္ဆြာရီ မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ထံ မွတဆင့္ ဆင္ျပန္ထား သည္ ရီဝါယတ္ေတာ္ တစ္ခု လာရွိပါတယ္ ။ထိုရီဝါယတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မွ ဟဇရသ္ခတီဂ်ာ (စ.အ) ၊ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၊ဟဇရသ္မယ္ရန္းမ္ (စ.အ) ႏွင့္ ဟဇရသ္ အာစီယာ သခင္မတို႔ အား ကမာၻ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေသွ်ာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္ မူထားပါတယ္ ။ ေအဗ္ေနကစီးရ္ေရးသားျပဳစုထားသည့္ (( ေဒယာသိုဝန္ေနဟာရာ က်မ္း)) အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၂၉
ထိုျပင္ ခတီဂ်ာ သခင္မႀကီး(စ.အ) အားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မွ ကမာၻၿပီးျပည့္စုံသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံးအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူထားခ်က္လာ ရွိပါတယ္။ ေအဗ္ေနကစီးရ္ေရးသားျပဳစုထားသည့္ (( ေဒယာသိုဝန္ေနဟာရာ က်မ္း)) အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၂၉ ႏွင့္ ဇဲဟ္ဘီေရးသားထားသည့္ ((သာရီခိုလ္အစၥလာမ္က်မ္း အတြဲ ၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၉
အစၥလာမ္မီ က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ သခင္မႀကီး ၏ (အလ္ကာဗ္ေတာ္မ်ား) မွာ သြာေဟရာဟ္၊ဇကီးယာဟ္ ၊ မရ္ဇီးယာဟ္၊ ဆယက္သ္ ဒါဟ္ေဟေနစာေအ ကိုရွိင္းရွ္ ၊ခိုင္ရြလ္ေနစာ၊ ႀကီးက်ယ္ျမင္ျမတ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး၊ ထိုျပင္ (ကြန္နီယသ္ေတာ္မ်ား) အျဖစ္ အြန္မ္မိုဇ္ဇဲဟ္ရာဟ္ ၊ အြန္မ္မိုလ္မိုေမနီ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလ့လာရန္ က်မ္း -
ابن اثیرجزری،أسدالغابه فی معرفة الصحابه، ج‏۶، ص۸۳.
مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۱۸۹.
ابوالحسن بکری، الانوارالساطعه من الغرّاء الطاهرة، ص۷.

ကဗဲရ္စတန္ ေန မိုအလာ သခင္မႀကီး (စ.အ) ကို ဒဖ္နာထားသည့္ေနရာ
သခင္မႀကီး(စ.အ) သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏အျမင္တြင္ အထူးေနရာကိုပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္ မ်ား တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္လာရွိပါတယ္။အခ်ဳိ႕ က်မ္းဂန္မ်ားအဆိုအရဆိုလ်င္ သခင္မႀကီး (စ.အ) သည္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး ၊အ ရိုးသားအမွန္ကန္တကာ အရိုးသား အမွန္ကန္ဆုံးသူ တိုင္ပင္ေဖာ္ ႏွင့္အတိုင္ ပင္ခံ ၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာမႈကိုေပးသည့္ အရင္းအျမစ္ အျဖစ္လာ ရွိပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ သခင္မႀကီး ဝဖါသ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သခင္မႀကီးကို တမ္းတ လြမ္းဆြတ္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္မႀကီးဟာ အႏိႈင္းမဲ့ ပမာမဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ဆို ခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား သခင္မႀကီး (စ.အ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခတီဂ်ာ ဟာ ကိုယ္ေတာ္၏ အသက္ႀကီး ၾကင္ယာေတာ္ တစ္ပါးထက္ မပိုပါဟုေျပာခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အလြန္အမင္ စိတ္ဆိုးေတာ္မူၿပီး ဤကဲ့သို႔ အေျဖေပး မိန္႔ေလ၏။
(( အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ခတီဂ်ာထက္သာလြန္ေကာင္းျမတ္သည့္ၾကင္ယာေတာ္ ကို မေရြးခ်ယ္ထားေတာမူေပ ။ သူမဟာ ကၽြႏ္ုပ္ကိုအားလုံး ပယ္ခ် ၊ေခါင္းေရွွာင္ေနခ်ိန္တြင္ ဝန္ခံ ေခါင္းခံ ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုဘယ္သူမွ မေဖးမွ မကူညီခ်ိန္ မွာ သူမ ဟာ ေဖးမွ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ကၽြႏ္ုပ္ကို မိမိ ဥစၥာပစၥည္း မ်ား ႏွင့္ကူညီဖို႔ အားလုံး တြန္႔ဆုတ္ေနခ်ိန္တြင္ သူမသည္ မိမိ ဥစၥာပစၥည္း မ်ား ကိုကၽြႏ္ုပ္ လက္ထဲအပ္ေတာ္မူခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ )) ေအဗ္ေနအဗဒြလ္ဗဲရ္ ေရးသားထားသည့္ ((ေအစ္သီအာဗ္က်မ္း )) အတြဲ၄ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၈၂၄
သခင္မႀကီး(စ.အ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအဗ္ေနေဂ်ာင္စီ ေရးသား ထားပါတယ္။ သခင္မႀကီး သည္ အသိႏွင့္ သတိရိွၿပီး သန္႔စင္သူ ၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္သူ ၊အမွန္တရားဖက္မွ လိုက္ေပး သူ၊ႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္သူ ၊ ေခတ္ႏွင့္အညီေတြးေခၚတတ္သူ၊ (တရားဝင္) အခ်စ္ေမတၱာ က႑တြင္ၿပီးျပည့္စုံသူ ၊တိုးတက္ ေအာင္ျမင္သူ ၊စသည္တို႔ဟာ သခင္မႀကီး၏ ဂုဏ္အဂၤါေတြျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားထားပါတယ္။
သခင္မႀကီး (စ.အ) ဟာ လူငယ္ဘဝတြင္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ၊ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ မိန္းကေလး တစ္ဦး အျဖစ္ ေဟဂ်ာဇ္(ယေန႔ေဆာ္ဒီ) ႏွင့္ အာရပ္ ေလာက ကို လြမ္းမိုးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥစၥာပစၥည္းခ်မ္းသာၿပီးနာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မ္းသာမႈကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုရိွင္းရွ္ အႀကီးအကဲမ်ား ၊ ဂုဏ္သေရ ရွိသူမ်ား သခင္မႀကီး(စ.အ) အား လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ လာေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့မႈကို သခင္မႀကီး (စ.အ) မွ လက္မခံေတာ္မူခဲ့ေခ်။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)အား မိမိခင္ပြန္းသည္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လက္ခံၿပီး၊ ရုပ္ပိုင္း (ေငြေၾကး၊ပစၥည္းဥစၥာမ်ား )ထက္နာမ္ပိုင္းက အေရးႀကီး ေၾကာင္း ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုသည္မွာ ေလာကုတၱရာတြင္ ေအာင္ျမင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေနအ္မာသ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ထာဝရ ျပည့္စုံေနသည့္ ဂ်ႏၷတ္(သုခဘုံ) ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ပညာျပည့္စူံမႈကို ျပသမႈတို႔ကို လက္ေတြ႔ ေဆာက္ရြက္ျပရန္လိုေၾကာင္း တို႔ကိုေရွ႕ ႐ႈ ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ခင္ပြန္းသည္အျဖစ္ လက္ခံေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။
ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ပထမဦးဆုံး အီမာန္သက္ဝင္ယူံၾကည္လာသူ ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ပထမဦးဆုံး ေထာက္ခံ ဝန္ခံ အားေပး ခဲ့သူ၊ ပထမဦးဆုံးကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေနာက္မွ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳခဲ့သူ အဆင့္ကို ဆြတ္ခူး ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အြန္မ္မိုလ္မိုေမနီ ဟဇရသ္ ခဒီဂ်ာသိုလ္ဂိုဗ္ရာ (စ.အ) သခင္မႀကီး၏ဝဖါသ္ေတာ္
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အေထာက္အထားက်မ္းကိုးမ်ားမွသခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ဝဖါသ္ေတာ္ ကို ဟိဂ်ရသ္ မတိုင္မီ ၃ႏွစ္အလ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသားထားၾကပါတယ္။အထက္ပါ က်မ္းကိုးမ်ားမွ သခင္မႀကီး (စ.အ) ဝဖါသ္ျဖစ္ေတာ္မူခ်ိန္ သက္ေတာ္ ၆၅ ႏွစ္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေအဗ္ေနအဗ္ဒြလ္ဗဲရ္ အေနျဖင့္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ဝဖါသ္ျဖစ္ေတာ္ မူခ်ိန္ ၆၄ႏွစ္ ႏွင့္၆လ ရွိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။
အခ်ဳိ႕ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ဝဖါသ္ေတာ္ ကို ဟဇရသ္ အဗူသြာလစ္ဗ္ ၏ ဝဖါသ္ေတာ္ ႏွင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္း ျဖစ္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္သာ ကြာေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။
ေအဗ္ေနစအ္ဒ္ အေနျဖင့္ သခင္မႀကီး ၏ဝဖါသ္ သည္ ဟဇရသ္ အဗူသြာလစ္ဗ္ ၏ ဝဖါသ္ေတာ္ၿပီးေနာက္ ၃၅ ရက္ အၾကာတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။
သမိုင္းပညာရွင္မ်ား အခ်ဳိ႕ မွ လည္း ဟိဂ်ရသ္ မတိုင္မီ ၃ႏွစ္အလ်င္ လျမတ္ရမ္ဇာန္၏ ၁၀ ရက္ေန႔ကို သခင္မႀကီး ၏ဝဖါသ္ ေန႔ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အစၥလာမ္မီ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား အရ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) သည္ မိမိဝတ္ရုံေတာ္ကို ပထမဦးစြာ သခင္မႀကီးအားပတ္ေပးေတာ္မူၿပီး ဂ်ႏၷတ္ (အမတသုခဘုံ) မွ ဝတ္ရုံ ကို ၎ အေပၚထပ္၍ ပတ္ေပးေတာ္မူၿပီး သခင္မႀကီးအား သဖ္နာ ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ သခင္မႀကီး သဖ္နာ ထားသည့္ေနရာမွာ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ အေက်ာ္ ရွိ ((ဟိုဂၽြန္ေတာင္)) ရွိရာေဒသ ကဗဲရ္စတန္ ေန မိုအလာ ျဖစ္ပါတယ္။
သခင္မႀကီး၏ ေရာင္ဇာေတာ္ သည္ ဟဂ်္ျပဳသူမ်ား အတြက္ေဇယာရသ္ျပဳရသည့္သမိုင္းဝင္ေနရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။သခင္မႀကီး၏ေရာင္ဇာေတာ္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားသြာသည္ ေဆာ္ဒီ ဝဟာဘီ အစြန္းေရာက္ မင္းဆိုးမင္းညစ္ ျဖစ္တဲ့အာေလစအူးဒ္ အာဏာ ရရွိလာၿပီးေနာက္ပို္င္း ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿပိဳဖ်က္ ေစာ္ကားျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး လြင္တီးေခါင္ျပင္ ဘဝသို႔ေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။
အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ဖက္မွ ဤ ေဆာ္ဒီ ဝဟာဘီ အစြန္းေရာက္ မင္းဆိုးမင္းညစ္ ျဖစ္တဲ့ အာေလစအူးဒ္ အေပၚလအ္္နသ္ ထာဝရ က်ေရာက္ပါေစ ။ ေရာင္ဇာ ေတာ္မ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္အေဆာက္ အဦးမ်ားကို ထိန္းသိမ္း တန္ဖိုးထားသည့္အစၥလာမ္မီ အစိုးရ အသြင္ကို အျမန္ဆုံးေျပာင္း လည္းေပးသနား ေတာ္မူပါေစ။ ဤ ေဆာ္ဒီ ဝဟာဘီ အစြန္းေရာက္ မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသနားေတာ္မူပါ။
---------------------------
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
We are All Zakzaky