((ဂနီယြန္(န))) غنیٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 713248
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

((ဂနီယြန္(န))) غنیٌ
ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္ - လိုလားေတာင့္တျခင္းမွ ကင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊(အလုံးစုံ) ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၈ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္းရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ စားေရရိကၡာ ေပါမ်ား ေစမည္။
၂။ မည္သူမဆို နမာဇ္ေစေအရွာ ႏွင့္မအိပ္မည္ အၾကား (သို႕) နမာေစမဂ္ရိဗ္ ႏွင့္ေအရွာ အၾကား 

(ယာဂနီယို) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၆၀ ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလွ်င္ သူေဌး ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ဆင္းရဲမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ေန႔စဥ္ (ယာဂနီယို) ဂုဏ္ ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၄။ အၾကင္မည္သူမဆို  စေနေန႔တြင္ ပထမဆုံး အခ်ိန္ (ယာဂနီယို)ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၆၀

ဖတ္ ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ ေငြေၾကးျပည့္စုံသူ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။
၅။ ေငြေရးေၾကးေရအဆင္ေျပ သူေဌးျဖစ္ရန္ ၊စားနပ္ ရိကၡာ ေပါမ်ားေစရန္ စေနေန႔ ေနမထြက္မွ

အရင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၆၀၆၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။

***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century