အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

၁၂:၀၆:၅၈
1182908

အရ္ဗအီးန္ ေဇယာရသ္ သြား ျပည္သူမ်ား ၏လက္တြင္ ရွဟီးဒ္ ကာစင္ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ မိုဟန္ဒဟ္ တို႔ ၏ ဓာတ္ပုံမ်ား ကို ေတြ႔ ရ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အရ္ဗအီးန္ ေဇယာရသ္ သြား ျပည္သူမ်ား ၏လက္တြင္ ရွဟီးဒ္ ကာစင္ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ မိုဟန္ဒဟ္ တို႔ ၏ ဓာတ္ပုံမ်ား ကို ေတြ႔ ရသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

***********************************************************************

END / 251