အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

၁၄:၃၃:၃၉
1182953

ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ၏ေနာက္လိုက္မ်ား မွ နဂ်ဖ္ မွ ကရ္ဗလာဘက္သို႔ အရ္ဗအီးန္ ေဇယာရသ္ အတြက္ ေျခလ်င္ ခရီးထြက္ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ၏ေနာက္လိုက္မ်ား မွ နဂ်ဖ္ မွ ကရ္ဗလာဘက္သို႔ အရ္ဗအီးန္ ေဇယာရသ္ အတြက္ ေျခလ်င္ ခရီးထြက္ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

***********************************************************************
END / 251