အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၂၄:၂၇
1205208

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ ေကာင္းျမတ္သည့္ နႈတ္ကပတ္ ေတာ္မ်ား ၏တည္ရွိမႈ

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗာယဇ္ဒီ (ရ.ဟ) ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ (( ကုရ္အာန္ ၏ ဒဲရ္ အာေယေနဟ္ ေဟ နဲဟ္ဂ်ဳိ လ္ ဗလာဂါဆိုသည့္ က်မ္း မွ အခန္းက႑ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ((က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ ေကာင္းျမတ္သည့္ နႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား ၏တည္ရွိမႈ)) အား ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါသည့္ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

          သို႔ရာတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မိန္႔ဆို ထားပါသည္။ ရွင္းလင္း ၿပီး ထင္ရွားသည့္ စကားျဖင့္ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ေယာက္တိုင္း ေယာက္တိုင္း ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ မိမိတို႔၏ နားလည္မႈ ႏွင့္အရည္အခ်င္း ၊စြမ္းရည္ အရ ဤ ေကာင္းကင္က် က်မ္းျမတ္မွ အက်ဳိး ခံစားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ဤ အခ်က္ကိုေတာ့ ဂရုျပဳ ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ အလြန္တရာ အာဝဇန္းရႊင္ၿပီး(ခ) စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစၿပီး ၊အလြန္တရာ စကားေျပာနည္းပညာ ၊ ေဟာနည္းပညာ ႏွင့္ညီၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ခ) စကား ႏွင့္တင္ျပမႈသည္ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ားအားလုံး ႏွင့္တန္ ဆာဆင္ ထားပါသည္။ ထိုျပင္ ရွင္းလင္းေနပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားဘက္သို႔ ဂရုျပဳသတိျပဳမိေစရန္ အခ်က္သည္လည္းပဲ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ အဓိက စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

          က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အာယသ္ေတာ္တစ္ပါးသည္ အမိန္႔ တစ္ခုခု အား အားလုံးအတြက္ ျဖစ္ေစ ႏွင့္ ၿခဳံ၍ျဖစ္ေစ တင္ျပလာရွိပါသည္။ ၿပီး ေနာက္ အျခား အာယသ္ေတာ္တစ္ပါးသည္ ၎ အမိန္႔ ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုရွင္းလင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အာယသ္ေတာ္တစ္ပါးတြင္ အမိန္႔တစ္ခုခု အား မြတ္သြလက္(ခ) လြတ္လပ္စြာ စသည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမပါဘဲ တင္ျပထားပါသည္။ တစ္ျခား အာယသ္ေတာ္တစ္ပါးျဖင့္ ၎ အမိန္႔ ၏ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္း ကို သိရွိရပါသည္။ မီစာလ္ ၊ ေကနာယဟ္ ၊ အစ္ေသ အာရဟ္၊ မိုဂ်ာဇ္ စသည္ျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စကားလုံး မ်ား ကို သုံး၍ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ၎အသုံးအႏႈန္းကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ သုံး ႏႈန္းထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ မႏုႆ လူသား အား တိုက္ရိုက္ ညႊန္၍မိန္႔ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း ၊ ပုံစံ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ အေၾကာင္းအရာ ကိုတင္ျပရာ တြင္ မႏုႆ လူသား ႏွင့္ အသိဥာဏ္္ ဆင္ျခင္တုံတရား ရွိသူမ်ား၏ စကား ကို ေကာင္းျမတ္မႈမ်ား ဟု နားလည္ သေဘာေပါက္ရပါမည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ သည္ လည္း အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ား ကို မိမိ ၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) ပညတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ကိုု တင္ျပရာတြင္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး ပုံစံ ကို အသုံးျပဳထား ပါ သည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား သည္ အသိဥာဏ္မ်ား ဆင္ျခင္တုံတရား ရွိသူမ်ား မိမိတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ကို တင္ျပသည့္ နည္းလမ္းကို သာ အသုံးျပဳ ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြာ ျခား ခ်က္မွာ ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ အသုံး ျပဳ ထားသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ခ) စကား ႏွင့္ တင္ျပမႈ ဆိုင္ရာ၏ ပညာရပ္မ်ား အမ်ဳိးအစား ႏွင့္ အေျခအေန သည္ ေကာင္းျမတ္မႈ ၊ ပုံစံ ၊ နည္းလမ္း အရ မႏုႆ လူသား တို႔ ၏ စကား တြင္ သုံး ထားသည့္ ေကာင္းျမတ္မႈ မ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

          ဤအခ်က္ အတြက္ အေထာက္အထား သက္ေသ မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ခ) စကား ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္တရာ အာဝဇန္းရႊင္သည့္ တင္ျပမႈ ႏွင့္ အတူ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ ခ်ေပးေတာ္မူ သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။        က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အာဝဇန္းရႊင္ ေစ သည့္ ပညာရပ္ မ်ား ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား မႏုႆ လူသား အား သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ က်မ္း စာအုပ္ အေနျဖင့္ အလြန္တရာလွပ ၿပီး အာဝဇန္းရႊင္ မႈ ႏွင့္ အတူ တင္ျပၿပီး လူသားမ်ား အား ေသာင္ဟီးဒ္ (ခ) တစ္ဆူတည္း ဝါဒ ၊လမ္းညႊန္မႈ ၊ ၿပီးျပည့္စုံ မႈ၊ ကံေကာင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚ ေနပါသည္။

          ဤအခန္း ၏ ေနာက္ဆုံး ပိုင္း ေဆြၚေႏြးမႈ ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ရလာဒ္ အေျဖ မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။           ပထမအရင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ ပါဝင္သည့္ ေကာင္းျမတ္ လွပသည့္ စကား ႏွင့္ အခ်က္မ်ား ဘက္သို႔ အာရုံစိုက္ ၊ ဂရုျပဳေစလာရန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား နားလည္ သေဘာ ေပါက္ဖို႔ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းမ်ား မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ ဘက္သို႔ အာရုံမျပဳ ၊ ဂရုမစိုက္မည္ဆိုလွ်င္ မွားယြင္းသည့္ နားလည္မႈ ၊မွားယြင္းသည့္အသိ ၊ သဖ္စီးရ္ အမွား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ မွာမုခ် ဧကန္ ျဖစ္ပါသည္။

****************************************************************

END / 251