အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဟဒီးစ္ ဧၿပီ ၁၇
၂၂- ဧ ၁၇ ၂၃:၅၁