အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

News of Arba'een

ဇေယာရသ် အရ်ဗအီးန်
၂၂- အောက် ၁၁ ၂၃:၀၆