အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : msm
စနေနေ့

၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃

၂၀:၃၀:၀၀
469846

ဇီလ္ကိုင္အ္ဒဟ္ လျမတ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွတ္သား ၊သိထားသင့္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

ဇီလ္ကိုင္အ္ဒဟ္ လျမတ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွတ္သား ၊သိထားသင့္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား

ဤလျမတ္ ၁ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

သခင္မႀကီးဟဇရတ္ဖြာေတြမာမာစူမာကြမ္း(စ.အ)မီး႐ွဴးသန္႕စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ေလ ၏။

ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၇၃ ခုႏွစ္စုိလ္ဟ္ေဟဟိုဒိုင္းဒ္ဘီယာ(ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္၆ခုႏွစ္) ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ဤလျမတ္ ၂ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟဇရတ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ.စ) အေနျဖင့္ ဟဇရသ္ ႏူးရ္ (အ.စ)၏ ေလမုန္တိုင္းျပင္းထန္းမႈကိစၥ (ေရေက ယာမသ္) ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ခါနာေယကအ္ဗာ (ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး)အား အသစ္တဖန္ျပန္လည္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။

ဤလျမတ္ ၅ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ေအမာမ္ဇမန္ (အ.ဂ်) သခင္ႀကီး ၏ဂိုက္ဗသ္ေသကြဗ္ရာ (ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၃၂၉ ) စတင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ ဘေကရ္ရြလ္စဒရ္ (ရ.ဟ) သည္ (ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၄၀၀)၏ဤေန႔ရက္ တြင္ ဆဒန္မ္ မလ္အူးမ္ ၏လက္ခ်က္ျဖင့္ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၆၆၄ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ရွီအာ အေက်ာ္အေမာ္ ေက်းဇူရွင္ သာသနာ့ ပညာရွင္ ဆရက္(ဒ္)အဗ္ေနသြာအူးဒ္ (ရ.ဟ) ရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ခံယူ ေတာ္မူခဲ့ သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤလျမတ္ ၇ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟဇရတ္(သ)မူစာ(အ.စ)အတြက္ ျမတ္အလႅာဟ္မွပင္လယ္အတြင္းလမ္းေဖာက္ေပးေတာ္မူသည့္   ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤလျမတ္ ၈ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၈ ခုႏွစ္၏ ဤေန႔ရက္တြင္ ဟဂ်္အား ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနရအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ၾကခဲ့ သည့္ ေန႔ျဖစ္ေလသည္။ ဤလျမတ္ ၉ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္ ဟဇရတ္(သ) မြတ္စလင္ ဗင္ အကီးလ္ အေနျဖင့္ ကူဖာၿမိဳ႕မွေနၿပီးဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္၆၀ခုႏွစ္၏ဤေန႔ရက္တြင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္ထံ စာေရးသား ပို႔ေပးခဲ့ေလသည္။

ဤလျမတ္ ၁၁ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခုႏွစ္ ၏ ဤေန႔ရက္ သည္ ဟဇရတ္(သ) ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) သခင္ႀကီး မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၃၃၆ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ရွီအာ အေက်ာ္အေမာ္ ေက်းဇူရွင္ သာသနာ့ ပညာ ရွင္ ရွိက္ခ္မိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) ရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ခံယူေတာ္မူခဲ့ သည့္ ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤလျမတ္ ၁၃ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟဇရတ္(သ)အီဒ္ရီးစ္(အ.စ)အား ျမတ္အလႅာဟ္မွ ေကာင္းကင္မ်ားေပၚသို႔ ေခၚယူေတာ္မူခဲ့ ေလ သည္။

ဤလျမတ္ ၁၆ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ျပည္ေထာင္စုအစၥလာမ္မစ္အီရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စစ္မွန္ၿပီး ေခတ္ ႏွင့္လည္းညီ၊တရားေတာ္ ႏွင့္ လည္းညီသည့္ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ေန႔ ၊ အေျပာႏွင့္အလုပ္မညီ သူ၊ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥ တြင္ဝင္႐ႈပ္ေနသူ ၊အ႐ႈပ္ထုပ္ အေမရိကန္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔ ၏ လက္ပါးေစ အမည္ခံအစၥလာမ္ ၊ ဟန္ေဆာင္ မူသာရွိၿပီး ျပည္သူလူထုအားမတရား အျမတ္ယူ ကုတ္ေသြးစုပ္ ခဲ့၊စုပ္ေနသည့္ကိုလိုနီ၊အၾကမ္းဖက္အေနာက္ ႏိုင္င္ငံမ်ား၏တပည့္ရင္း၊အသားထဲကေလာက္ ထြက္ေနသည့္ ရွားဘုရင္ ျပဳတ္က်ၿပီး ၊အေပါင္းအပါး၊ဆရာမ်ား စိတဓာတ္္က် ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းရခဲ့သည့္ေန႔ျဖစ္ေပသည္။

ဤလျမတ္ ၁၇ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဤေန႔ရက္ သည္ ဟဇရတ္(သ) အာယာသြလ္လႅာဟ္ (ကြမ္းသာသနာ့ေဟာင္ဇာ ဗိသုကာ ၊ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ ) ရွိက္ခ္အဗ္ဒြလ္ကရီးမ္ ဟာေအရီး ရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ခံယူ ေတာ္ မူခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤလျမတ္ ၁၈ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ရွီအာ အေက်ာ္အေမာ္ ေက်းဇူရွင္ သာသနာ့ ပညာရွင္ ရွိက္ခ္ မိုဟမၼဒ္ ဟစန္ ကာေရွ္ ဖိုလ္ဂသြာ (ရ.ဟ) ရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ခံယူ ေတာ္မူခဲ့ သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၆၇၃ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ရွီအာ အေက်ာ္အေမာ္ ေက်းဇူရွင္ သာသနာ့ ပညာရွင္ ခြာဂ်ာနစီးရြဒ္ ဒီး(န) သူစီး (ရ.ဟ) ရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ခံယူ ေတာ္မူခဲ့ သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤလျမတ္ ၂၃ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ရီဝါယတ္ေတာ္တစ္ခု အရ ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၂၀၃ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ဟဇရတ္(သ) ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) သခင္ႀကီး ရွဟဒသ္ ခံယူေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၅ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ဗနီဂရီးဇြာဟ္ စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြဲခဲ့ေလသည္။

ဤလျမတ္ ၂၅ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟဇရတ္(သ) အာဒမ္ (အ.စ) သည္ ဟဇရတ္ (သ) ဂ်ီးဗရအီးလ္ (အ.စ) ၏ ကူညီေဖးမမႈျဖင့္ ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အားတည္ ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေအာက္မွစတင္ၿပီး ေျမပထဝီ ျပင္အားခင္းေတာ္မူ သည့္ေန႔ျဖစ္ေလ၏။

ဟဇရတ္(သ) အီဗရာဟီးမ္ (အ.စ) ၊ ႏွင့္ ဟဇရတ္ (သ) အီစာ (အ.စ) တို႔ မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ဟဇရတ္(သ) ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) သခင္ႀကီး မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ)မွ ခိုရာစာန္ (အီရန္)သို႔ ႂကြျမန္းေတာ္မူခဲ့သည့္ ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဤလျမတ္၂၆ ရက္ေန႔ ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၁၀ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ဟဇရတ္(သ) မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္ႀကီးသည္ ဟဂ်္၏ တာဝန္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ ၊က်င့္ေဆာင္ရန္ ႂကြျမန္းေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ေလ၏။

ဤလျမတ္ ေနာက္ဆုံး ရက္ေန႔

၏ အျဖစ္အပ်က္ ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၂၂၀ ခုႏွစ္ ၏ ဤ ေန႔ တြင္ ဟဇရတ္(သ) ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ သကီး (အ.စ) သခင္ႀကီး ရွဟဒသ္ ခံယူေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ေလ သည္။ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ အလ္မြစ္သဖြာ (ဆြ) အစၥလာမ္မစ္စင္တာ ဌာနထုတ္လက္ကမ္းစာေစာင္အားျဖည့္စြက္ ဘာသာျပန္ တင္ျပရလိုက္ပါသည္။

ဟန္ေဆာင္မူကင္းမဲ့သည္ေမာေျမမွ

ရွိက္ခ္ဂ်မားလ္ (ေတာင္ႀကီး)