အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA သတင္းဌာန + အလ္အာလန္မ္
တနင်္လာနေ့

၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄

၁၄:၅၈:၁၀
655308

အိုလမာေယ ဘာရိန္း မွ အာေလခလီဖာ ကို သတိေပး ႏိုးေဆာ္

အိုလမာေယ ဘာရိန္း ဖက္မွ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ၿပီး အာေလခလီဖြာ ၏ ေၾကးစားတပ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ အီစာ ကာစင္မ္ ၏ေနအိမ္ အားဝင္ေရာက္ ေစာ္ကား ဖ်က္စီးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာေလခလီဖာ ကို သတိေပး ႏိုးေဆာ္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ အီစာ ကာစင္မ္ ဘာရိန္းျပည္သူလူထု၏ ႏွလုံးသား ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ၎ အတြက္ အသက္ပင္ စေတးၾကလိမ့္မည္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

=======================


အိုလမာေယ ဘာရိန္း ဖက္မွ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ၿပီး အာေလခလီဖြာ ၏ ေၾကးစားတပ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ  အီစာ ကာစင္မ္ ၏ေနအိမ္ အားဝင္ေရာက္ ေစာ္ကား ဖ်က္စီးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာေလခလီဖာ ကို သတိေပး ႏိုးေဆာ္ တိုက္တြန္း သည္ ေၾကျငာခ်က္ကို ဂၽြန္မာ နမာဇ္ အၿပီး ဖတ္ရြတ္ ျပ ခဲ့ပါသည္။ ေနရာမွာဘာရိန္း ႏိုင္ငံ၏  မနာေမၿမိဳ႕  အေနာက္ဖက္ ရွိ အလ္ဒရာဇ္ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပါသည္။


ဂၽြန္မာနမာဇ္ ကို ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ  အီစာ ကာစင္မ္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ  အီစာ ကာစင္မ္ အား လက္ရွိ မင္းဆိုးမင္းညစ္ အာေလခလီဖြာ မွ ေနာက္တႀကိမ္ ထိခိုက္ထိပါးလာမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ စစ္ေၾကျငာလိုက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူမွ ဤထိခိုက္ထိပါး မႈ အတြက္ သည္းခံ ၾကမည္မဟုတ္ေၾကာင္း  မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဘာရိန္းအိုလမာ ဖက္မွ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။


အိုလမာ ေယ ဘာရိန္း အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အား ေဖးမ၊ကူညီ အားေပးျခင္းကို မိမိတို႔၏ ရွရီအီ တာဝန္ အျဖစ္ခံယူထားၾကေလသည္။ ၿပီးေနာက္ အိုလမာေယ ဘာရိန္းမွ ကုလသမၼဂအဖြဲ႔ ၊အျခားကမာၻအေရး တာဝန္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဘာရိန္းႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုပ္ကြပ္ ရက္စက္ (လူမဆန္)ေနမႈ ကို အဆုံးသတ္ေပး ရန္ေမတၱာ ရပ္ခံ ေတာင္းဆိုထားခဲ့ ေလသည္။


မင္းဆိုးမင္းညစ္ အာေလခလီဖာ ၏ ေၾကးစား လုံၿခဳံေရး တပ္သားမ်ားမွ ဘာရိန္းႏိုင္ငံ၏ အေက်ာ္ အေမာ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ  အီစာ ကာစင္မ္ ၏ေနအိမ္ အားတိုက္ခိုက္ေစာ္ကားခဲ့ၾကၿပီး အိမ္တြင္း အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္စီး ခဲ့ၾကပါသည္။


ဤတိုက္ခိုက္ေစာ္ကားမႈ သည္ မင္းဆိုးမင္းညစ္ အာေလခလီဖာ ဖက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ် သည္ လိုင္းဒဏ္ မ်ား ကို မင္းဆိုးမင္းညစ္ အာေလခလီဖာ မွရင္ဆိုင္ ခဲ့ရေလသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကလည္း မင္းဆိုးမင္းညစ္ အာေလခလီဖာ ၏ ေၾကးစား လုံၿခဳံေရး တပ္သားမ်ားမွ ဘာရိန္းႏိုင္ငံ၏ အေက်ာ္ အေမာ္  ဤ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ  အီစာ ကာစင္မ္ ၏ေနအိမ္ အားတိုက္ခိုက္ေစာ္ကားခဲ့ၾကပါသည္။


ဘာရိန္းႏိုင္ငံသည္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ အမ်ားစု ေနထိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။


================================